Ключови фрази
очевидна неправилност

ТКОпределение №284/22.06.2018 по дело №1602/2018Частна касационна жалба * отказ от иск * злоупотреба с права * представителна власт * процесуални действия на страните * Очевидна неправилност
ГКРешение №127/26.10.2018 по дело №897/2018Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * очевидна неправилност * правен интерес * недопустимост на иск
ТКОпределение №625/19.11.2018 по дело №2557/2018Частна касационна жалба * очевидна неправилност * отмяна решение на общото събрание на сдружението
ГКОпределение №206/23.11.2018 по дело №4141/2018Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * изпълнително производство * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * Очевидна неправилност
ГКОпределение №550/29.11.2018 по дело №4352/2018Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * минимален размер на адвокатско възнаграждение при трудови спорове * очевидна неправилност
ТКОпределение №39/15.01.2019 по дело №1045/2018Частна касационна жалба * очевидна неправилност
ТКРешение №199/21.01.2019 по дело №460/2018Иск за съществуване на вземането * очевидна неправилност * правомощия на въззивната инстанция * Неравноправни клаузи в потребителски договори
ГКРешение №4/06.02.2019 по дело №340/2018Делба * съпружеска имуществена общност * очевидна неправилност * обективни предели на сила на пресъдено нещо * частична трансформация
ГКОпределение №206/08.05.2019 по дело №1220/2019Частна касационна жалба * връщане на искова молба * преминаване от установителен към осъдителен иск * установителен иск в заповедно производство * обезсилване на заповед за изпълнение * очевидна неправилност * указания на съда
ГКРешение №51/10.05.2019 по дело №1676/2018Делба * очевидна неправилност * индивидуализация на недвижим имот * основателност на иск * съсобственост
ТКРешение №11/14.05.2019 по дело №1574/2018Задължения на издателя * очевидна неправилност * прескрибирани менителнични ефекти * запис на заповед * каузално правоотношение * неоснователно обогатяване * погасителна давност
ТКРешение №53/07.06.2019 по дело №1525/2018Иск за съществуване на вземането * очевидна неправилност * частично плащане * съдебни разноски
ТКОпределение №253/11.06.2019 по дело №800/2019Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * Преобразуване чрез промяна на правната форма * очевидна неправилност
ГКРешение №67/14.06.2019 по дело №3429/2018Делба * очевидна неправилност * предмет на делото * основателност на иск * недопустимост на делбата * идеална част
ТКРешение №74/24.06.2019 по дело №2452/2018Прекратяване на дружеството по решение на съда * важни причини за прекратяване на дружество * очевидна неправилност
ТКОпределение №532/01.08.2019 по дело №119/2019Частна касационна жалба * очевидна неправилност * противоречие със закона
ГКРешение №82/03.09.2019 по дело №1719/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * очевидна неправилност * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * обсъждане на доказателства от въззивния съд * обща част по предназначение
ТКРешение №90/10.09.2019 по дело №1141/2018Суброгация * очевидна неправилност * отмяна решения на общо събрание
ГКОпределение №431/04.10.2019 по дело №2964/2019Частна касационна жалба * правен интерес * Установителен иск * очевидна неправилност * признание на иска
ГКРешение №167/22.10.2019 по дело №4432/2018Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * очевидна неправилност * административна процедура * право на собственост
ТКРешение №112/11.11.2019 по дело №1450/2018Решение за прекратяване на производството * очевидна неправилност * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * синдик * представителство
ТКРешение №114/11.11.2019 по дело №2891/2018Иск за съществуване на вземането * очевидна неправилност * предсрочна изискуемост * падеж на задължението * договор за банков кредит
ТКРешение №56/18.11.2019 по дело №1409/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * очевидна неправилност * правна квалификация * конституиране на страни
ТКОпределение №514/02.12.2019 по дело №2170/2019Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * очевидна неправилност * установителен иск в производство по несъстоятелност