Ключови фрази
погасителна давност

ТКРешение №150/05.11.2010 по дело №165/2010отмяна на решения и действия на органи на кооперация * погасителна давност * предпоставки за изплащане на дялова вноска в кооперация
НКРешение №583/14.01.2013 по дело №1939/2012Измама, ако причинената вреда е в големи размери * погасителна давност
ГКРешение №208/27.11.2015 по дело №189/2015Отменителен иск * погасителна давност * намаляване на завещателно разпореждане * завет * откриване на наследство * възстановяване на запазена част
НКРешение №423/22.01.2013 по дело №1213/2012Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * погасителна давност
ГКРешение №21/23.04.2013 по дело №1456/2011Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * доказателствена тежест * частично плащане * погасителна давност
ГКРешение №283/14.11.2014 по дело №1609/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * симулация * предварителен договор * погасителна давност * разваляне на предварителен договор
ГКРешение №63/31.03.2011 по дело №1728/2009прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * закрила при уволнение * погасителна давност * съкращаване на щата * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * отпуск при временна нетрудоспособност
ТКРешение №97/06.07.2009 по дело №745/2008Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * погасителна давност * съпричиняване * справедливост * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ТКРешение №42/25.06.2012 по дело №171/2011Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * погасителна давност * частичен иск * щети причинени от пътно-транспортно проишествие
ГКРешение №9/29.02.2016 по дело №4247/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на строеж * груб строеж * погасителна давност * забавено изпълнение
ГКРешение №342/11.12.2012 по дело №373/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * добросъвестно владение * начало на давностен срок * груб строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * последващо субективно съединяване на искове * погасителна давност * субективно съединяване на искове
ГКРешение №96/12.04.2011 по дело №332/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * погасителна давност * акцизни стоки без бандерол * водене на чужда работа без пълномощие * недобросъвестно владение
ГКРешение №10/16.02.2016 по дело №3231/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * погасителна давност * начало на давностен срок
ТКРешение №154/15.11.2011 по дело №1059/2010Установителен иск * погасителна давност * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * прекъсване на давност * изпълнително производство
ГКРешение №582/21.12.2010 по дело №1384/2009Договор за заем * договор за заем * погасителна давност * договорна ипотека * свидетелски показания * признаване от страната на неизгодни за нея факти
ГКРешение №68/15.07.2014 по дело №5985/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * трето лице * погасителна давност
ГКРешение №443/19.07.2010 по дело №5059/2008Непозволено увреждане * непозволено увреждане * свобода на словото * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * погасителна давност
ТКРешение №200/22.12.2014 по дело №4529/2013Банкова гаранция * обезпечително производство * погасителна давност * обезпечителни мерки * прекъсване на давност * спиране на давност
ГКРешение №304/27.09.2012 по дело №354/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване * начало на давностен срок * погасителна давност
ГКРешение №609/18.10.2010 по дело №451/2009Делба * съсобственост * погасителна давност * подобрения в чужд имот * Право на добросъвестния владелец на подобренията * начало на давностен срок * конститутивен иск
ГКРешение №260/08.08.2011 по дело №1001/2010Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * правна квалификация * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №51/07.04.2011 по дело №450/2010Плащане на застрахователното обезщетение * договор за международен превоз на товари * застрахователно обезщетение * погасителна давност * признаване вземането от длъжника * прекъсване на давност
ГКРешение №324/28.12.2015 по дело №6730/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * принудително изпълнение * отрицателен установителен иск * неимуществени вреди от ПТП * изпълнителен лист * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №60/23.03.2012 по дело №818/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * погасителна давност * право на строеж * начало на давностен срок * сервитутни зони * електроенергия
ГКРешение №679/28.01.2011 по дело №1011/2009погасителна давност * неизпълнение * договор за влог * забава
ГКРешение №300/14.10.2014 по дело №1442/2014Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * неоснователно обогатяване * погасителна давност * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * указания на съда
ГКОпределение №831/17.12.2013 по дело №7393/2013иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * допустимост на иск * погасителна давност * заповедно производство * защита на длъжника
ГКРешение №227/19.08.2013 по дело №1166/2012Неоснователно обогатяване * обезщетение за имуществени вреди * погасителна давност * обезщетение за вреди * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №151/05.11.2010 по дело №31/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * погасителна давност * законна лихва върху платено от застраховател обезщетение
ГКРешение №180/21.05.2013 по дело №486/2012Мълчаливо продължаване на договора за наем * допълване на решение * погасителна давност * прекратяване на договор за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем * лихва
НКРешение №175/23.04.2012 по дело №528/2012Обида и квалифицирана обида * погасителна давност
ГКРешение №814/23.11.2010 по дело №1606/2009Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * погасителна давност * образование
ГКРешение №256/19.10.2012 по дело №205/2011право на строеж * погасителна давност * груб строеж * разрешение за строеж * приращения * право на задържане
ГКРешение №737/29.12.2010 по дело №181/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * подобрения * погасителна давност * строително-монтажни работи
ГКРешение №122/14.03.2011 по дело №1028/2010Отменителен иск * договор за дарение * недействителност на договор * погасителна давност * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №278/29.06.2012 по дело №1132/2010Установителен иск * груб строеж * право на строеж * евентуален иск * Право на добросъвестния владелец на подобренията * погасителна давност
ТКРешение №135/20.12.2010 по дело №13/2010Иск за неоснователно обогатяване * принцип на служебното начало * запис на заповед * погасителна давност * доказателствена тежест * обогатяване * обедняване
ТКРешение №72/08.07.2009 по дело №17/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * погасителна давност * застраховка "злополука на пътници в средствата за обществен транспорт" * Право на застрахования * прекъсване на давност
ГКРешение №176/15.05.2010 по дело №673/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностно владение * добросъвестно владение * договор за гледане и издръжка * погасителна давност
ГКРешение №363/22.10.2012 по дело №1944/2009Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на правото на строеж в право на собственост * погасителна давност * начало на давностен срок * груб строеж * нищожност-липса на предмет
ТКРешение №148/04.10.2010 по дело №1055/2009Установителен иск * погасителна давност * прекъсване на давност * топлинна енергия * изпълнителен лист
ТКРешение №68/24.04.2013 по дело №78/2012Иск за оспорване на вземането * погасителна давност * прекъсване на давност * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * задължения на въззивния съд * възражение за абсолютна погасителна давност за наказателно преследване
ГКРешение №224/11.07.2011 по дело №371/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за правна защита и съдействие * погасителна давност * адвокатско възнаграждение
ТКРешение №133/28.10.2014 по дело №2675/2013Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * извънсъдебно признание * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * реквизити на застрахователен договор * погасителна давност
ГКРешение №47/25.02.2011 по дело №1040/2010Установителен иск * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * погасителна давност
ТКРешение №132/17.06.2010 по дело №161/2009Иск за неоснователно обогатяване * менителничен иск * прескрибирани менителнични ефекти * менителнично неоснователно обогатяване * погасителна давност
ГКРешение №38/24.07.2012 по дело №1348/2010Установителен иск * договор за дарение * разваляне на договор * отпаднало основание * начало на давностен срок * относителна недействителност * увреждане на кредитор * погасителна давност
ТКРешение №53/16.07.2009 по дело №356/2008застрахователно обезщетение * регресен иск * погасителна давност * Встъпване в правата на застрахования
ГКОпределение №322/11.06.2009 по дело №20/2009право на строеж * погасителна давност * обжалване отказ на съдия по вписванията
ТКРешение №211/28.04.2010 по дело №66/2009Обхват на обезщетението за неизпълнение * договор за поръчка * договор за възлагане на контрол * погасителна давност * допълнително годишно възнаграждение /тантием/
ТКРешение №180/11.12.2012 по дело №56/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * топлинна енергия * периодични плащания * погасителна давност
ТКРешение №199/05.12.2014 по дело №4500/2013Иск за съществуване на вземането * неизпълнение на договорни отношения * погасителна давност
ГКРешение №22/02.03.2011 по дело №722/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * погасителна давност * преклузивен срок
ТКРешение №48/05.06.2012 по дело №49/2011Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * погасителна давност
ГКРешение №86/11.08.2010 по дело №3576/2008Ревандикационен иск * установяване право на собственост * погасителна давност * прекъсване на давност * право на строеж * договор за изработка * разваляне на договор * трето лице
НКРешение №593/18.06.2012 по дело №2831/2011Военно - длъжностни престъпления * официален документ с невярно съдържание * погасителна давност
ТКРешение №188/08.12.2009 по дело №126/2009договор за аренда * периодични плащания * арендна вноска * погасителна давност
ГКРешение №346/04.10.2011 по дело №341/2010Разваляне на договор * алеаторен договор * погасителна давност * договор за гледане и издръжка
ТКРешение №131/23.10.2012 по дело №400/2011Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * периодични плащания * погасителна давност
ГКРешение №418/12.12.2013 по дело №5398/2013Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Нотариалната камара * дисциплинарна отговорност * погасителна давност * дисциплинарно наказание глоба
ГКРешение №28/02.02.2016 по дело №4899/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * погасителна давност * отрицателен установителен иск
ТКРешение №148/22.11.2011 по дело №880/2010Застрахователно плащане * презастрахователен договор * задължение на презастраховател * погасителна давност
ГКРешение №387/27.10.2011 по дело №1317/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * начало на давностен срок * погасителна давност * обезщетение за оставане без работа * оттегляне на иск * допустимост на иск
ГКРешение №228/12.11.2013 по дело №3515/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * предаване на владение * право на строеж * доказателствена тежест * погасителна давност
ГКРешение №912/02.02.2010 по дело №4713/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * подобрения * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване
НКРешение №165/08.04.2011 по дело №1154/2011Укриване и неплащане на данъчни задължения * съкратено съдебно следствие * погасителна давност
ТКРешение №94/27.07.2010 по дело №943/2009Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * запис на заповед * погасителна давност * установителен иск * прекъсване на давност
ТКРешение №222/21.12.2011 по дело №803/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * погасителна давност * признаване вземането от длъжника * договор за аренда
ТКРешение №15/04.02.2011 по дело №326/2010Встъпване на Гаранционния фонд в правата на увреденото лице * отговорност на Гаранционен фонд * суброгационен иск * погасителна давност * регресен иск * безкасово плащане
ГКРешение №327/30.07.2012 по дело №844/2010отрицателен установителен иск * погасителна давност * право на ползване
ТКРешение №10/07.03.2011 по дело №475/2010Неоснователно обогатяване * договор за изработка * пропуснати ползи * погасителна давност * дължима грижа * скрити недостатъци * явни недостатъци
ГКРешение №259/02.06.2011 по дело №1725/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * доказателства и доказателствени средства * погасителна давност * срокове за налагане на дисциплинарни наказания * системни нарушения на трудовата дисциплина
ТКРешение №221/22.02.2012 по дело №1161/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за охрана * вливане на дружество * процесуална правосубектност * погасителна давност * изменение на иска
ТКРешение №110/08.11.2010 по дело №949/2009Иск за неоснователно обогатяване * запис на заповед * обедняване * обогатяване * погасителна давност
НКРешение №433/20.11.2012 по дело №1370/2012Касационни дела от частен характер чл. 346, т. 4 НПК * погасителна давност * материална незаконосъобразност * липса на произнасяне по граждански иск
ГКРешение №207/23.07.2012 по дело №393/2010установяване право на собственост * право на строеж * начало на давностен срок * етажна собственост * самостоятелен обект * погасителна давност
ГКРешение №531/01.07.2013 по дело №1350/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * право на строеж * етажна собственост * груб строеж * погасителна давност * приращения
ГКРешение №166/31.05.2012 по дело №65/2012Делба * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * определяне на квоти * универсално завещание * саморъчно завещание * доказателствена тежест * възстановяване на запазена част * погасителна давност
ГКРешение №301/27.09.2012 по дело №1423/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * начало на давностен срок * допустимост на иск * груб строеж * самостоятелен обект
ТКРешение №96/18.07.2011 по дело №610/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * законна лихва върху платено от застраховател обезщетение * погасителна давност
ТКРешение №212/24.03.2010 по дело №447/2009Встъпване в правата на застрахования * регресен иск * суброгационен иск * погасителна давност * обратно действие на КЗ
ТКРешение №211/15.01.2015 по дело №3568/2013Възнаграждение * договор за изработка * погасителна давност * изискуемост на вземането
ТКРешение №109/18.06.2009 по дело №64/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за приватизационна продажба * иск за реално изпълнение * неустойка * погасителна давност
ТКРешение №244/17.12.2012 по дело №518/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * периодични плащания * погасителна давност * възражение за нищожност
ГКРешение №74/19.07.2012 по дело №1495/2010Иск за заплащане възнаграждение на довереника по договор за поръчка * адвокатско възнаграждение * погасителна давност * възнаграждение по договор за поръчка * договор за правна защита и съдействие
ГКРешение №410/24.02.2012 по дело №1658/2010Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * съпружеска имуществена общност * предаване на владение * погасителна давност
НКРешение №449/19.11.2012 по дело №1333/2012Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * оценка на доказателствена съвкупност * установяване на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта * погасителна давност
ГКРешение №385/18.04.2012 по дело №1538/2010Делба * определяне на квоти * земеделски земи * погасителна давност * начало на давностен срок * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * доклад по делото * доказателствена тежест * недопустимост на иск * преклузия
ГКРешение №410/29.10.2010 по дело №292/2010Установителен иск * установяване право на собственост * суперфиция * право на строеж * приращения * погасителна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №96/09.05.2013 по дело №878/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * право на строеж * необходимо другарство * суперфиция * погасителна давност * приращения * продажба на постройка
ТКРешение №2/02.02.2011 по дело №206/2010Встъпване на Гаранционния фонд в правата на увреденото лице * изискуемост на вземането на Гаранционен фонд към причинителя на вредата * погасителна давност
ТКРешение №81/27.05.2010 по дело №851/2009договор за превоз * погасителна давност * превозно възнаграждение
ТКРешение №95/26.06.2014 по дело №3060/2013Пряк иск на увредения срещу застрахователя * законна лихва върху платено от застраховател обезщетение * погасителна давност
ГКРешение №450/19.01.2012 по дело №1619/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * погасителна давност
ГКРешение №427/03.11.2011 по дело №503/2010удължаване на работното време * обезщетение за работа при удължено работно време * трансформация * начало на давностен срок * погасителна давност *
ГКРешение №333/25.10.2012 по дело №535/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * неизпълнение в срок * груб строеж * спиране на давност * постройка
ТКРешение №60/09.09.2010 по дело №763/2008погасителна давност * договор за влог * договор за отговорно пазене * възнаграждение за ползване на вложена вещ
ГКРешение №314/28.09.2012 по дело №1108/2010установяване право на собственост * право на строеж * груб строеж * погасителна давност * прекъсване на давност * евентуален иск * подобрения
ТКРешение №173/28.10.2010 по дело №1095/2009Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * погасителна давност * топлинна енергия * договор за услуга * спиране на давност
ТКРешение №31/09.09.2010 по дело №400/2009Установителен иск * погасителна давност * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * прекратяване на изпълнителното производство
ТКРешение №148/05.11.2010 по дело №1144/2009договор за управление * периодични плащания * погасителна давност * възнаграждение на членове на управителни органи на публични дружества * възнаграждение по договор за управление * публични дружества
ТКРешение №167/08.11.2013 по дело №657/2012Иск за плащане на цена * законна лихва * погасителна давност
НКРешение №465/26.02.2014 по дело №1654/2013Сключване на неизгодна сделка по в това число и квалифициран състав * погасителна давност
ГКРешение №213/18.06.2012 по дело №61/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * самостоятелен обект * груб строеж
ГКОпределение №586/22.12.2008 по дело №2144/2008погасителна давност * нищожност * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * правен интерес * ревандикационен иск * унищожаване поради крайна нужда * унищожаване поради измама
ТКОпределение №331/17.06.2015 по дело №1476/2015Частна касационна жалба * погасителна давност * отрицателен установителен иск * правна квалификация
ГКРешение №171/08.07.2010 по дело №5400/2008Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * делба на наследство * договор за покупко-продажба * погасителна давност
ГКРешение №610/30.09.2010 по дело №888/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * спиране на давност * погасителна давност
ГКРешение №510/21.11.2011 по дело №1227/2011Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарна отговорност * погасителна давност
ТКРешение №116/03.10.2011 по дело №868/2010Неустойка * погасителна давност * договор за приватизационна продажба * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * начало на давностен срок
ТКРешение №132/07.10.2011 по дело №834/2010Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * погасителна давност * законна лихва
ГКРешение №90/31.03.2014 по дело №6629/2013Договор за заем * неизпълнение на договорни отношения * неправилна правна квалификация * договор за кредит * погасителна давност
ТКРешение №62/24.03.2010 по дело №543/2009Встъпване в правата на застрахования * погасителна давност * регресен иск
ГКРешение №160/17.05.2010 по дело №29/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * непозволено увреждане * погасителна давност
ГКРешение №299/20.04.2010 по дело №2900/2008Унищожаемост на договор поради измама * погасителна давност * унищожаване поради грешка
НКРешение №31/02.04.2012 по дело №2981/2011Касационни дела от частен характер чл. 346, т. 4 НПК * граждански иск в наказателното производство * погасителна давност * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
ГКРешение №46/18.03.2014 по дело №3732/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * погасителна давност
ТКРешение №98/07.07.2009 по дело №518/2008договор за покупко-продажба на акции * поредност за погасяване на задължения * погасителна давност * договор за новация
ГКРешение №405/24.10.2011 по дело №1541/2010обезщетение за ползване * наем * погасителна давност * съсобственост * добиви от вещ
ТКРешение №128/25.06.2013 по дело №396/2012Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * погасителна давност * застрахователно обезщетение * обезщетение за забава
ТКРешение №206/30.12.2011 по дело №1055/2010Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * погасителна давност * лихва
ГКРешение №623/01.12.2010 по дело №1744/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за поръчка * адвокатско възнаграждение * давностен срок * погасителна давност * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №72/06.03.2012 по дело №443/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * погасителна давност * прекъсване на давност * начало на давностен срок * модалитет
ТКРешение №139/08.11.2010 по дело №74/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * презастрахователен договор * задължение на презастраховател * погасителна давност
ГКРешение №311/16.04.2010 по дело №308/2009Отменителен иск * непозволено увреждане * увреждане на кредитор * относителна недействителност * погасителна давност
ГКРешение №83/10.04.2012 по дело №739/2011Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * обезщетение за ползване * погасителна давност * доказателствена тежест
ГКРешение №505/16.11.2011 по дело №1590/2010Договор за заем * обезщетение за забава * погасителна давност * отвод * отвод
ГКРешение №304/21.11.2011 по дело №1311/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * право на строеж * разрешение за строеж * погасителна давност * право на ползване на собственика на постройката върху земята
ГКРешение №74/21.02.2012 по дело №660/2011Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения * погасителна давност * начало на давностен срок * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ТКРешение №24/17.02.2009 по дело №574/2008погасителна давност * лихва * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/
ГКРешение №757/08.02.2011 по дело №1186/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * погасителна давност * наследяване
ТКРешение №172/23.12.2010 по дело №180/2010Установителен иск * топлинна енергия * погасителна давност * периодични плащания
ГКРешение №142/21.04.2012 по дело №988/2011Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност * приемане на наследство * начало на давностен срок
ГКРешение №75/20.03.2013 по дело №1459/2012Обжалване на решение на Висшия адвокатски съвет * възстановяване на адвокатски права * лишаване от право за упражняване на адвокатска професия * погасителна давност
ГКРешение №33/19.02.2015 по дело №3050/2014Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност-накърняване на добрите нрави * погасителна давност
ТКРешение №100/20.06.2011 по дело №194/2010Неоснователно обогатяване * погасителна давност
ГКРешение №42/26.02.2016 по дело №1812/2015Иск за съществуване на вземането * прекратяване на изпълнителното производство * погасителна давност * запис на заповед
ГКРешение №74/13.05.2016 по дело №5545/2015Ревандикационен иск * право на ползване * погасителна давност * недопустим съдебен акт
ГКРешение №15/06.02.2012 по дело №311/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * право на строеж * погасителна давност * отчуждаване * застрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №420/17.08.2010 по дело №905/2009Иск за обезщетение за неспазено предизвестие * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение при уволнение на други основания * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * обезщетение за неспазено предизвестие * обезщетение за неизползван годишен отпуск * погасителна давност
ГКРешение №547/24.06.2010 по дело №940/2009право на строеж * погасителна давност
ТКРешение №223/12.07.2011 по дело №124/2010Установителен иск * топлинна енергия * периодични плащания * погасителна давност * прекратяване на изпълнителното производство
ГКРешение №7/14.04.2010 по дело №4492/2008Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неимуществени вреди от престъпление * освобождаване от кадрова военна служба * погасителна давност
ТКОпределение №644/04.10.2010 по дело №203/2010Неоснователно обогатяване * погасителна давност * отпаднало основание
ТКРешение №230/05.03.2012 по дело №1041/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * топлинна енергия * погасителна давност
ГКРешение №275/26.04.2010 по дело №560/2009подобрения * добросъвестно владение * погасителна давност * Право на добросъвестния владелец на подобренията
ТКРешение №9/07.03.2011 по дело №406/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * частичен иск * погасителна давност * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ТКОпределение №564/22.06.2012 по дело №313/2011Частна касационна жалба * погасителна давност * спиране на изпълнително производство
ТКРешение №191/28.08.2012 по дело №460/2010Вземания, установени с акт за установяване на частни държавни вземане * погасителна давност * изискуемост на вземането * начало на давностен срок * отрицателен установителен иск * недължимост на вземания към държавата
ГКРешение №733/12.11.2010 по дело №1274/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * пренаемане * подобрения * погасителна давност
ГКРешение №217/29.06.2012 по дело №542/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * самостоятелен обект * етажна собственост * начало на давностен срок * груб строеж
ГКРешение №269/03.02.2016 по дело №795/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * погасителна давност * прекратяване на изпълнителното производство * прекъсване на давност
ТКРешение №159/09.12.2010 по дело №1127/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за поръчка * договор за управление * погасителна давност * обезщетение за неизползван годишен отпуск при договор за управление
ГКРешение №365/19.12.2013 по дело №1063/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * трудово възнаграждение * погасителна давност * момент за определяне на намаление/изгубване на трудоспособност
ТКРешение №51/19.04.2013 по дело №1110/2010Непозволено увреждане * погасителна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №200/27.06.2011 по дело №1192/2010Негаторен иск * право на строеж * погасителна давност * суперфиция * необходимо другарство * защита правото на собственост от неоснователни действия
ТКРешение №63/28.05.2010 по дело №637/2009застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * изменение на иска * погасителна давност * частичен иск
ГКРешение №263/01.07.2011 по дело №561/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * погасителна давност * подобрения * писмени доказателства * начало на давностен срок * съсобственост * обезщетение за ползване * прихващане
ГКРешение №394/18.10.2012 по дело №111/2012Делба * съсобственост * уравнение на дялове * претенции по сметки * подобрения * публична продан * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * погасителна давност * прекъсване на давност
ТКРешение №57/10.04.2009 по дело №824/2008Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * съпричиняване * трудово възнаграждение * погасителна давност * застраховка "гражданска отговорност" * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №816/03.12.2009 по дело №2981/2008предварителен договор * заместване в дълг * погасителна давност * изпълнение на чуждо задължение * изправна страна * *
ТКРешение №69/08.06.2011 по дело №685/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * погасителна давност * непозволено увреждане
ГКРешение №53/17.02.2011 по дело №1467/2009Установителен иск * предаване на владение * право на строеж * погасителна давност * право на задържане * установяване право на собственост * самостоятелен обект * реална част * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №404/12.02.2016 по дело №666/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * погасителна давност * дисциплинарна отговорност * договор за цесия
ТКРешение №231/11.08.2014 по дело №678/2012Неоснователно обогатяване * договор за наем * погасителна давност
ГКРешение №229/02.06.2011 по дело №524/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * прекъсване на давност
ГКРешение №106/2014/08.01.2015 по дело №2654/2014Делба * саморъчно завещание * погасителна давност * възстановяване на запазена част
НКРешение №11/07.02.2014 по дело №1976/2013Упражняване принуда спрямо обвиняем, свидетел или експерт и манипулиране на технически записи * упражняване на принуда за даване на обяснения * погасителна давност
ГКРешение №1016/22.12.2009 по дело №293/2009погасителна давност * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * обезщетение за имуществени вреди * вреди от престъпление
ТКРешение №160/22.10.2009 по дело №39/2009Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * погасителна давност * замяна на ответник * застрахователно обезщетение за имуществени вреди
ТКРешение №20/30.06.2010 по дело №484/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * погасителна давност * законна лихва
ГКРешение №22/17.05.2012 по дело №1854/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нищожност на договор за продажба * погасителна давност * нищожност-липса на основание * начална липса на основание * нередовност на исковата молба * свидетелски показания
ТКРешение №6/15.03.2012 по дело №20/2011Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * погасителна давност * лихва
ГКРешение №663/01.02.2010 по дело №3313/2008право на строеж * погасителна давност * разваляне на договор
ГКРешение №106/28.12.2015 по дело №2687/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * общинска собственост * владение * недобросъвестно владение * груб строеж * погасителна давност
ТКРешение №55/18.06.2013 по дело №1186/2011Предявяване на установителен иск * възражение за погасителна давност * погасителна давност * публични вземания
ТКРешение №168/22.12.2009 по дело №408/2009Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * погасителна давност * периодични плащания * топлинна енергия
ГКРешение №203/19.07.2012 по дело №41/2010установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * начало на давностен срок * правен интерес
ГКРешение №46/18.03.2015 по дело №5692/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * право на строеж * преклузия * добросъвестно владение * погасителна давност
ГКРешение №302/29.09.2012 по дело №1196/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * отмяна на отчуждаване * държавна собственост * погасителна давност
ГКРешение №443/25.06.2010 по дело №352/2009договор за изработка * отпаднало основание * погасителна давност * Неоснователно обогатяване
ТКРешение №25/27.03.2013 по дело №1198/2011Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * периодични плащания * погасителна давност
ТКРешение №48/07.09.2010 по дело №286/2009Неустойка * договор за приватизационна продажба * погасителна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №43/18.02.2016 по дело №5112/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * договор за наем * подобрения в чужд имот * погасителна давност * изискуемост на вземането * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №874/29.12.2010 по дело №451/2010Привидни и прикрити договори * договор за дарение * погасителна давност * доказателства * свидетелски показания * симулация * принос
ГКРешение №868/15.07.2011 по дело №1889/2009погасителна давност * съсобственост * подобрения * произнасяне по непредявен иск * договор за изработка
ТКРешение №139/28.08.2013 по дело №98/2012Неоснователно обогатяване * запис на заповед * извънсъдебно изпълнително основание * прекъсване на давност * погасителна давност
ГКРешение №144/25.06.2013 по дело №52/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * начало на давностен срок * погасителна давност * ревандикационен иск
ГКРешение №445/27.07.2010 по дело №1219/2009Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * погасителна давност
ГКРешение №380/13.10.2011 по дело №429/2011Непозволено увреждане * делинквент * погасителна давност * обезщетение за вреди
ГКРешение №208/19.06.2012 по дело №825/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * груб строеж * разваляне на договор * приращения
ГКРешение №459/29.01.2013 по дело №157/2012Делба * претенции по сметки * съсобственост * погасителна давност * изискуемост на вземането * неправилна правна квалификация * обезщетение за ползване
ГКРешение №470/28.02.2014 по дело №3253/2013Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд * прекратяване на служебно правоотношение * военнослужещ * погасителна давност * ненадлежна страна * конституиране на страни * обезщетение за извънреден труд
ГКРешение №616/15.12.2009 по дело №4106/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * пропуснати ползи * неимуществени вреди от престъпление * разрешение за строеж * погасителна давност * Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията
ТКРешение №131/07.10.2011 по дело №806/2010Плащания от Гаранционен фонд * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * погасителна давност * застрахователно събитие
ГКРешение №476/07.07.2010 по дело №720/2009Унищожаемост на договор поради измама * договор за дарение * погасителна давност * доказателствена тежест * свидетелски показания * предявяване на унищожаемостта чрез възражение
ГКРешение №664/30.11.2010 по дело №1896/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * погасителна давност * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №194/24.09.2014 по дело №2734/2014делба * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност
ГКРешение №476/27.07.2010 по дело №198/2009Ревандикационен иск * право на строеж * давностен срок * преклузивен срок * погасителна давност * преклузия * трансформация на правото на строеж в право на собственост * конкуренция на права
ГКРешение №507/22.01.2013 по дело №1557/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск * установяване на вземане * топлинна енергия * обезщетение за забава * право на ползване * погасителна давност
ГКРешение №517/30.11.2011 по дело №113/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * подобрения * обезщетение за ползване * доказателства * владение * реституция * погасителна давност * незаконен строеж
НКРешение №176/15.04.2013 по дело №453/2013Обида и квалифицирана обида * погасителна давност * оттегляне на въззивна жалба от частен тъжител
ГКРешение №250/21.07.2010 по дело №724/2009Установителен иск * установяване право на собственост * погасителна давност * право на строеж * груб строеж * етажна собственост * трансформация на правото на строеж в право на собственост
ГКРешение №7/31.01.2013 по дело №1382/2010Установителен иск * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * груб строеж * погасителна давност * продажба на право на строеж
ТКРешение №89/10.05.2016 по дело №720/2015погасителна давност * отменителен иск в производство по несъстоятелност
НКРешение №282/16.07.2015 по дело №695/2015Касационни дела по Закона за адвокатурата * погасителна давност * основание за отмяна на съдебен акт
ТКРешение №14/10.09.2010 по дело №378/2009Установителен иск * погасителна давност * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * топлинна енергия
ГКРешение №157/04.06.2013 по дело №1013/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * погасителна давност * възнаграждение по договор за изработка * отказ поради основателни причини при договор за изработка
ТКРешение №132/11.11.2011 по дело №648/2010Предявяване на установителен иск * погасителна давност * установителен иск * разсрочване на задължение * признаване вземането от длъжника
ГКРешение №263/07.10.2013 по дело №2790/2013Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * трайно намалена работоспособност * момент на настъпване на вреди * периодични плащания * погасителна давност * обезщетение за бъдещи вреди
ГКРешение №57/22.02.2012 по дело №463/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * нови факти и доказателства * погасителна давност * давностен срок * прекъсване на давност
ТКРешение №216/09.09.2010 по дело №693/2008Отчетно и прехвърлителна сделка * договор за управление * възнаграждение по договор за управление * прокурист * погасителна давност
ТКРешение №182/17.11.2010 по дело №76/2010Иск за плащане на цена * погасителна давност * спиране на давност * пощенско клеймо
ГКРешение №349/20.12.2011 по дело №1713/2010Предварителен договор * изправна страна * погасителна давност * предварителен договор
ГКРешение №376/11.05.2010 по дело №1188/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * погасителна давност * причинно-следствена връзка
ТКРешение №178/21.10.2009 по дело №192/2009Встъпване на Гаранционния фонд в правата на увреденото лице * суброгационен иск * погасителна давност
ТКРешение №170/14.01.2016 по дело №774/2012Установителен иск * погасителна давност * принудително изпълнение
ГКРешение №24/17.02.2012 по дело №407/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност * начало на давностен срок * възстановяване на запазена част * приемане на наследство * доказателствена тежест
ГКРешение №487/14.01.2013 по дело №461/2012Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * възражение за изтекла давност * погасителна давност
НКРешение №186/06.06.2012 по дело №580/2012Обида и квалифицирана обида * погасителна давност * граждански иск в наказателното производство
ТКРешение №123/07.10.2011 по дело №776/2010Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * погасителна давност * прекъсване на давност * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * изпълнителен лист
ГКРешение №292/14.07.2011 по дело №1220/2010Отменителен иск * давностен срок * погасителна давност * увреждане на кредитор * относителна недействителност
ТКРешение №102/23.07.2014 по дело №2680/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * погасителна давност
ТКРешение №144/26.01.2010 по дело №532/2008Встъпване в правата на застрахования * застраховка "гражданска отговорност" * погасителна давност * регресен иск
ТКРешение №103/16.09.2013 по дело №1200/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * периодични плащания * заместване в дълг * разсрочване на задължение * разсрочено плащане * погасителна давност * договор за покупко-продажба
НКРешение №638/12.01.2009 по дело №687/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * вещно укривателство * погасителна давност
ТКРешение №134/01.07.2013 по дело №135/2011Установителен иск * топлинна енергия * отрицателен установителен иск * периодични плащания * погасителна давност
ГКРешение №500/15.11.2010 по дело №4591/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * писмени доказателства * обезщетение за забава * начало на давностен срок * погасителна давност * договор за покупко-продажба
НКРешение №369/05.07.2012 по дело №1783/2011Касационни дела по Закона за адвокатурата * Касационни дела по Закона за адвокатурата * маловажен случай * погасителна давност
ГКРешение №57/04.03.2010 по дело №17/2009Установителен иск * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * начало на давностен срок * прекъсване на давност * погасителна давност * спиране на давност
ГКРешение №16/16.06.2010 по дело №442/2009Установителен иск * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * необходимо другарство * продажба на право на строеж * начало на давностен срок * погасителна давност
ГКРешение №402/21.01.2015 по дело №1921/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за гледане и издръжка * обезщетение за неизпълнение * забава * трансформация на задължението за гледане в парично * погасителна давност
НКРешение №241/24.04.2012 по дело №610/2012Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * приложение на чл. 68 НК * погасителна давност
ГКРешение №427/13/06.01.2014 по дело №1202/2013Акт за начет * акт за начет * погасителна давност * вреди от липси
ГКРешение №232/06.11.2015 по дело №2175/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * лихва * начален момент на забава * погасителна давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №904/23.02.2010 по дело №2929/2008Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * узаконяване на строеж * погасителна давност
ГКРешение №153/28.06.2012 по дело №821/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * добросъвестно владение * право на заакцизни стоки без бандерол * подобрения * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №295/13.11.2012 по дело №97/2012Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * обезщетение за забава * погасителна давност
ГКРешение №167/25.03.2011 по дело №364/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * частичен иск * сила на пресъдено нещо * експертиза * погасителна давност * добиви от вещ * възражение за изтекла давност
ТКРешение №67/24.06.2011 по дело №323/2010Пряк иск на увредения срещу застрахователя * погасителна давност * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * непозволено увреждане
ГКРешение №7/26.01.2012 по дело №456/2011Нищожност * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за дарение * погасителна давност * увреждане на кредитор * договор за гледане и издръжка
ТКРешение №72/30.04.2009 по дело №475/2008Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * погасителна давност * изпадане на застраховател в забава * обезщетение за забава
ГКРешение №286/28.09.2011 по дело №1055/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * погасителна давност * владение
ТКРешение №175/28.10.2010 по дело №54/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * законна лихва върху платено от застраховател обезщетение * погасителна давност * изпадане на застраховател в забава
ТКРешение №165/13.01.2012 по дело №1114/2010Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * погасителна давност * периодични плащания
ГКРешение №38/23.02.2011 по дело №276/2010Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * обезщетение за забава * обезщетение за оставане без работа * погасителна давност
НКРешение №160/02.04.2012 по дело №413/2012Касационни дела от частен характер чл. 346, т. 4 НПК * граждански иск в наказателното производство * погасителна давност * липса на произнасяне по граждански иск
ГКРешение №437/02.07.2014 по дело №1020/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * погасителна давност * справедливост * незаконно обвинение * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №60/05.07.2016 по дело №5519/2015Делба * право на строеж * погасителна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №87/15.07.2016 по дело №4451/2015Делба * възстановяване на запазена част * спиране на давност * ограничено запрещение * погасителна давност * експертиза * необоснованост
ГКРешение №123/04.08.2016 по дело №7002/2013Иск за оспорване на вземането * изпълнително производство * погасителна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №225/27.10.2016 по дело №1359/2016Непозволено увреждане * погасителна давност * непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * момент на настъпване на вреди
ГКРешение №282/28.10.2016 по дело №2005/2016Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд * военнослужещ * обезщетение за извънреден труд * конституиране на страни * погасителна давност * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №181/23.11.2016 по дело №338/2016Неоснователно обогатяване * погасителна давност * прекъсване на давност * признаване вземането от длъжника
ТКРешение №150/30.11.2016 по дело №1552/2015Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * авалист * погасителна давност
ГКРешение №298/12.12.2016 по дело №3882/2016Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарно нарушение * погасителна давност
ТКРешение №196/16.03.2017 по дело №1887/2015Вземания, установени с акт за установяване на частни държавни вземане * погасителна давност
ТКРешение №125/01.06.2017 по дело №914/2016Иск за съществуване на вземането * изпълнително производство * погасителна давност * договор за кредит
ГКРешение №40/20.07.2017 по дело №2874/2016Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * право на строеж * погасителна давност
ГКОпределение №130/24.07.2017 по дело №756/2017Частна касационна жалба * погасителна давност * публични вземания
ТКРешение №89/31.07.2017 по дело №907/2016Иск за съществуване на вземането * договор за финансов лизинг * погасителна давност
ТКРешение №96/28.07.2017 по дело №1907/2016Иск за неоснователно обогатяване * погасителна давност * падеж на запис на заповед * менителнично неоснователно обогатяване * запис на заповед
ГКРешение №72/02.08.2017 по дело №60168/2016неимуществени вреди от ПТП * погасителна давност * увреждане * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №225/18.10.2017 по дело №60274/2016Иск за съществуване на вземането * погасителна давност * договор за финансов лизинг
ТКРешение №196/31.10.2017 по дело №796/2017Отмяна на влязло в сила решение * запис на заповед * погасителна давност * отмяна-нови обстоятелства
ГКРешение №221/20.11.2017 по дело №4797/2016Иск за вреди от отчетническа дейност * имуществена отговорност * трудово възнаграждение * Иск за лихва * погасителна давност * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * недопустимост на съдебен акт * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №87/04.12.2017 по дело №4699/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на строеж * погасителна давност * възражение
ТКРешение №186/07.02.2018 по дело №1785/2016менителнично неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * погасителна давност
ГКРешение №48/26.03.2018 по дело №2572/2017Делба * обезщетение за ползване на чужд имот * погасителна давност
ГКРешение №72/09.05.2018 по дело №3123/2017Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обективна отговорност * погасителна давност * професионално заболяване
ТКРешение №162/16.05.2018 по дело №1870/2017Иск за съществуване на вземането * каузално правоотношение * погасителна давност
НКРешение №173/26.09.2018 по дело №528/2018Телесна повреда, причинена от длъжностно лице, представител на обществеността или лице от състава на полицията * погасителна давност * прекратяване на наказателно производство
ГКРешение №107/29.10.2018 по дело №3628/2017Делба * право на строеж * погасителна давност * възражение за изтекла давност
ТКРешение №316/13.02.2019 по дело №654/2018Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * погасителна давност * договор за лизинг * авалист
ГКРешение №137/18.02.2019 по дело №2957/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди * изземване * веществени доказателства и доказателствени средства * погасителна давност * имуществени вреди
ТКРешение №38/26.03.2019 по дело №1157/2018Предявяване на установителен иск * договор за банков кредит * периодични плащания * погасителна давност
ТКРешение №11/14.05.2019 по дело №1574/2018Задължения на издателя * очевидна неправилност * прескрибирани менителнични ефекти * запис на заповед * каузално правоотношение * неоснователно обогатяване * погасителна давност
НКРешение №73/12.07.2019 по дело №228/2019Длъжностно присвояване в големи размери * погасителна давност на гражданския иск в наказателния процес * погасителна давност * отмяна на присъда в гражданско осъдителна част * данъчно нарушение и данъчно престъпление
ТКРешение №62/31.07.2019 по дело №1824/2018Задължения на застрахователя * активна процесуална легитимация * застрахователен интерес * частичен иск * погасителна давност
ТКРешение №47/30.07.2019 по дело №1502/2018Встъпване в правата на застрахования * застраховка "карго" * застраховка "гражданска отговорност" * регресен иск * погасителна давност
ТКРешение №46/30.07.2019 по дело №1838/2018Възнаграждение * периодични плащания * погасителна давност * договор за изработка
ТКРешение №104/09.09.2019 по дело №1954/2018Неоснователно обогатяване * погасителна давност * иск за неоснователно обогатяване
ТКРешение №127/18.10.2019 по дело №2835/2018Суброгация * погасителна давност * Регресен иск на застрахователя срещу причинителя * Регресен иск на застрахователя по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" * регресен иск * Встъпване в правата на застрахования * Встъпване на Гаранционния фонд в правата на увреденото лице
ТКРешение №111/06.11.2019 по дело №1260/2016изменение на иска * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * частичен иск * погасителна давност