Ключови фрази
подобрения в чужд имот

ГКРешение №131/10.07.2013 по дело №913/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * владение * държане * неоснователно обогатяване * правна квалификация
ГКРешение №609/18.10.2010 по дело №451/2009Делба * съсобственост * погасителна давност * подобрения в чужд имот * Право на добросъвестния владелец на подобренията * начало на давностен срок * конститутивен иск
ГКРешение №41/26.02.2016 по дело №4951/2015Ревандикационен иск * фактическа власт * намерение за своене * владение * подобрения в чужд имот
ГКРешение №189/26.04.2012 по дело №764/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правна квалификация * претенции по сметки * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение * необходими разноски
ГКОпределение №68/12.02.2013 по дело №35/2013обезпечение на предявен иск * спиране на изпълнение на съдебно решение * Негаторен иск * подобрения в чужд имот * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №249/28.03.2012 по дело №47/2012обективно съединяване на искове * подобрения в чужд имот * нередовност на исковата молба * указания на съда * сила на пресъдено нещо * издръжка
ГКРешение №3/27.04.2016 по дело №3999/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възражение за прихващане * сила на пресъдено нещо * подобрения в чужд имот
ГКРешение №47/25.03.2016 по дело №5052/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * надстрояване
ГКРешение №172/26.06.2013 по дело №929/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * добросъвестно владение * подобрения в чужд имот
ГКРешение №411/07.02.2014 по дело №115/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * неоснователно обогатяване * подобрения в чужд имот * обогатяване * дължимо обезщетение
ГКРешение №569/27.07.2010 по дело №693/2009добросъвестно владение * договор за наем * доказателства * Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * неоснователно обогатяване * договор за управление * приложим закон *
ГКРешение №129/13.07.2011 по дело №72/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * недобросъвестно владение * подобрения в чужд имот * необходими разноски * договор за заем за послужване * акцизни стоки без бандерол
ГКРешение №5/27.02.2013 по дело №70/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот
ГКРешение №180/25.04.2012 по дело №198/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * нарушено владение * неоснователно обогатяване * водене на чужда работа без пълномощие * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №44/27.03.2013 по дело №503/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * подобрения в чужд имот * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №115/16.03.2009 по дело №13/2009местна подсъдност * подобрения в чужд имот
ГКРешение №393/2013/24.07.2014 по дело №86/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * подобрения в чужд имот * право на задържане * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №343/2013/02.07.2014 по дело №2733/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * неизпълнение на договорни отношения * подобрения в чужд имот * обедняване * водене на чужда работа без пълномощие
ГКОпределение №136/23.03.2015 по дело №548/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №180/17.12.2015 по дело №2921/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * подобрения в чужд имот * държане * владение
ГКОпределение №605/30.07.2014 по дело №3670/2014Частна касационна жалба * изпълнително основание * право на задържане * подобрения в чужд имот * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №195/10.07.2015 по дело №6969/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * подобрения в чужд имот * обогатяване * обедняване
ГКРешение №229/02.06.2011 по дело №524/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * прекъсване на давност
ГКОпределение №94/31.01.2012 по дело №761/2011непререшаемост на съдебен спор * Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * допустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №86/15.04.2013 по дело №809/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения в чужд имот * право на задържане * добросъвестно владение
ГКРешение №43/18.02.2016 по дело №5112/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * договор за наем * подобрения в чужд имот * погасителна давност * изискуемост на вземането * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №144/25.06.2013 по дело №52/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * начало на давностен срок * погасителна давност * ревандикационен иск
ГКРешение №144/17.06.2016 по дело №581/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * водене на чужда работа без пълномощие * обогатяване * обедняване
ГКОпределение №594/23.09.2013 по дело №5495/2013Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * подобрения в чужд имот * служебно начало * възражение за прихващане
ГКРешение №487/14.01.2013 по дело №461/2012Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * възражение за изтекла давност * погасителна давност
ГКРешение №139/23.05.2013 по дело №370/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №1/24.01.2014 по дело №4717/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот
ГКРешение №685/25.10.2010 по дело №1940/2009водене на чужда работа без пълномощие * подобрения в чужд имот * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №167/05.03.2013 по дело №1335/2013спиране на производството по делото * преюдициално значение * Ревандикационен иск * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * подобрения в чужд имот
ГКРешение №274/06.01.2016 по дело №1720/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * Наемно правоотношение * подобрения в чужд имот
ГКРешение №368/28.12.2012 по дело №340/2012Ревандикационен иск * право на задържане * подобрения в чужд имот * допълване на решение * държавна такса
ГКРешение №68/14.07.2016 по дело №6043/2015Ревандикационен иск * приращение * придобивна давност * присъединяване на владение * правоприемство * реституция * противоконституционност * обратно действие * принцип на законност * добросъвестно владение * обезщетение за ползване на чужд имот * предаване на владение * подобрения в чужд имот * право на задържане * необходими разноски * административна процедура * реституционен ефект * отнемане не по установения от закона ред * фактическо отнемане * годноправно основание * приравнен добросъвестен владелец
ГКРешение №191/02.11.2016 по дело №1314/2016Право на недобросъвестния владелец на подобренията * необходими разноски * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение
ГКРешение №61/27.03.2017 по дело №3406/2016Обезщетение при гестия * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * подобрения в чужд имот
ГКРешение №25/30.03.2017 по дело №2389/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение * държане * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №57/19.05.2017 по дело №3457/2016Ревандикационен иск * владение * предаване на владение * реална част * неоснователно обогатяване * възражение * право на задържане * подобрения в чужд имот * придобивна давност
ГКРешение №108/29.06.2017 по дело №60206/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * подобрения в чужд имот * незаконен строеж
ГКРешение №40/20.07.2017 по дело №2874/2016Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * право на строеж * погасителна давност
ГКРешение №110/28.11.2017 по дело №5557/2016алеаторен договор * разваляне на договор по съдебен ред * подобрения в чужд имот * възражение за изтекла давност * начало на давностен срок * Право на добросъвестния владелец на подобренията
ГКРешение №40/11.04.2018 по дело №2004/2017Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * държане * съсобственост * пасивна материалноправна легитимация * неоснователно обогатяване
ГКРешение №83/31.07.2018 по дело №2509/2017Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * неоснователно обогатяване
ГКРешение №114/29.05.2019 по дело №3715/2018Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * фактическо съжителство * подобрения в чужд имот