Ключови фрази
подобрения

ГКРешение №329/09.01.2013 по дело №381/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * подобрения
ГКРешение №341/27.07.2010 по дело №1218/2009подобрения * съсобственост * строително-монтажни работи * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №231/20.12.2013 по дело №1639/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * право на задържане * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №217/14.05.2009 по дело №122/2009родова подсъдност * добросъвестно владение * подобрения
ТКРешение №571/14.10.2008 по дело №313/2008несъстоятелност * подобрения * обедняване * обогатяване * владение * държане
ГКРешение №162/24.03.2011 по дело №986/2010обезщетение за ползване * държавна собственост * подобрения * наемни правоотношения * прихващане * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №529/09.07.2010 по дело №1129/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * договор за покупко-продажба * подобрения * възстановена кооперация * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №96/12.04.2011 по дело №332/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * погасителна давност * акцизни стоки без бандерол * водене на чужда работа без пълномощие * недобросъвестно владение
ГКРешение №284/17.01.2014 по дело №2415/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недобросъвестно владение * редовност на исковата молба
ГКРешение №242/21.12.2015 по дело №3664/2015неправилна правна квалификация * необходими разноски * подобрения * съсобственост * държане * владение
ТКРешение №120/01.07.2009 по дело №21/2009договор за наем * подобрения * обогатяване * обедняване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №446/22.01.2013 по дело №1263/2011Иск за законна лихва * възражение за прихващане * право на задържане * обезщетение за ползване * подобрения
ГКРешение №128/25.08.2015 по дело №794/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * указания на ВКС * недобросъвестно владение
ГКРешение №260/08.08.2011 по дело №1001/2010Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * правна квалификация * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №16/04.04.2012 по дело №589/2011Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * реституция * неоснователно обогатяване * подобрения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №385/08.02.2016 по дело №6740/2014Начин на ползване.Консумативни разходи * договор за наем * подобрения * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване * насрещен иск
ГКРешение №238/2011/13.01.2012 по дело №999/2010Ревандикационен иск * право на задържане * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * обезщетение за ползване * предаване на владение * подобрения * пристрояване
ГКРешение №141/23.05.2014 по дело №5933/2013Обезщетение при гестия * подобрения
ГКРешение №325/21.10.2011 по дело №1172/2010Ревандикационен иск * подобрения * косвен съдебен контрол * Право на добросъвестния владелец на подобренията * наследствено правоприемство * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №708/18.10.2012 по дело №659/2012подобрения * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКРешение №818/07.01.2011 по дело №1371/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * подобрения * разваляне на договор * трансформация * алеаторен договор * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №454/22.10.2010 по дело №765/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * подобрения * право на задържане * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №72/14.02.2011 по дело №1647/2009Делба на наследство * очевидна фактическа грешка * съсобственост * подобрения * експертиза
ГКРешение №216/08.11.2013 по дело №2131/2013Делба * съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот * подобрения
ГКРешение №906/29.06.2011 по дело №60/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * подобрения * главен иск
ТКОпределение №903/27.12.2013 по дело №3015/2013Частна касационна жалба * подобрения * право на задържане
ГКРешение №737/29.12.2010 по дело №181/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * подобрения * погасителна давност * строително-монтажни работи
ГКРешение №35/25.02.2013 по дело №669/2012Ревандикационен иск * недобросъвестно владение * подобрения * право на задържане * нищожност на завещателно разпореждане * добросъвестно владение
ГКРешение №359/21.07.2010 по дело №1205/2009Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * предаване на владение * право на задържане * неоснователно обогатяване
ГКРешение №114/26.06.2015 по дело №6900/2014Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството * подобрения * наследство * неоснователно обогатяване * претенции по сметки * определяне на квоти
ГКРешение №76/12.04.2010 по дело №2952/2008Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * реституция * предаване на владение
ГКРешение №142/05.08.2011 по дело №151/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * подобрения * отмяна на нотариален акт * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №750/04.11.2010 по дело №1794/2009Ревандикационен иск * земеделски земи * предаване на владение * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател * подобрения * право на задържане * незаконен съдебен състав
ГКРешение №86/15.07.2014 по дело №1515/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №315/25.10.2012 по дело №1189/2011Делба * съсобственост * незаконен строеж * подобрения * доказателства * публична продан * обезщетение за ползване * търпим строеж * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №41/24.02.2014 по дело №6652/2013Делба * съсобственост * подобрения * правна квалификация
ГКРешение №336/14.12.2011 по дело №174/2011Делба * съсобственост * наследяване * подобрения * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №743/11.01.2011 по дело №1811/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения * съсобственост * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №912/02.02.2010 по дело №4713/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * подобрения * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №146/19.07.2013 по дело №1725/2013Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения
ГКРешение №113/09.07.2013 по дело №1274/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * недобросъвестно владение * подобрения * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * възражение за прихващане * неоснователно обогатяване
ГКРешение №131/01.07.2015 по дело №6874/2014Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №404/24.10.2011 по дело №1037/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения * отчуждаване * реституция * свидетелски показания
ГКРешение №81/10.02.2010 по дело №3445/2008възражение за прихващане * подобрения * договор за наем * акцизни стоки без бандерол * владение * неоснователно обогатяване * Договор за наем на вещи
ГКРешение №257/23.10.2013 по дело №3571/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недопустим съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №88/14.05.2013 по дело №819/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №9/23.01.2012 по дело №251/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * незаконен строеж * подобрения
ГКРешение №317/02.07.2010 по дело №877/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * допустимост на иск * придобиване по време на брака
ГКРешение №207/30.10.2013 по дело №2961/2013Делба * поправка на очевидна фактическа грешка * съсобственост * определяне на квоти * подобрения
ГКРешение №289/18.06.2010 по дело №856/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * подобрения * право на изкупуване от ползвател * реституция * възстановяване в стари реални граници * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №467/12.12.2011 по дело №1588/2010Делба * подобрения * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * увеличаване на наследство * нередовност на исковата молба
ГКРешение №314/28.09.2012 по дело №1108/2010установяване право на собственост * право на строеж * груб строеж * погасителна давност * прекъсване на давност * евентуален иск * подобрения
ГКРешение №260/03.11.2014 по дело №2943/2014Делба * съсобственост * възражение * подобрения * подобрения в съсобствен имот
Определение №512/19.11.2010 по дело №подобрения * претенции по сметки * делба * държавна такса
ТКРешение №33/23.03.2009 по дело №614/2008владение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * подобрения
ГКРешение №520/22.06.2010 по дело №496/2010подобрения * съсобственост * етажна собственост * общи части * неоснователно обогатяване * строително-монтажни работи
ГКРешение №378/02.11.2011 по дело №1110/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недобросъвестно владение * добросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №300/27.06.2011 по дело №1040/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * подобрения
ГКОпределение №774/28.10.2014 по дело №4995/2014Частна касационна жалба * придобивна давнност * подобрения * право на задържане * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №356/2013/23.01.2014 по дело №3041/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения
ГКРешение №74/21.02.2012 по дело №660/2011Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения * погасителна давност * начало на давностен срок * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №10/24.02.2016 по дело №7150/2014Ревандикационен иск * ревандикационен иск * право на задържане * подобрения
ГКРешение №413/23.10.2012 по дело №107/2012Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * увеличаване на наследство * претенции по сметки * приращения * незаконен строеж * пристрояване * самостоятелен обект * подобрения * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №295/01.07.2010 по дело №172/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за наем * замяна * подобрения * съсобственост * начало на давностен срок * трансформация * неоснователно обогатяване * незаконен строеж
ГКРешение №40/13.02.2015 по дело №6110/2014Делба * подобрения * съсобственост * наследяване * недобросъвестно владение
ГКРешение №134/31.07.2014 по дело №6535/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №492/05.11.2015 по дело №4784/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * подобрения
ГКРешение №125/29.06.2015 по дело №1080/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * разноски * недобросъвестно владение
ГКРешение №275/26.04.2010 по дело №560/2009подобрения * добросъвестно владение * погасителна давност * Право на добросъвестния владелец на подобренията
ГКРешение №93/26.06.2015 по дело №1358/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * предаване на владение * право на задържане * подобрения
ГКРешение №733/12.11.2010 по дело №1274/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * пренаемане * подобрения * погасителна давност
ТКРешение №107/29.09.2015 по дело №2226/2014Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * подобрения * договор за наем * разваляне на договор * експертиза
ГКРешение №308/30.10.2012 по дело №271/2012Делба * съсобственост * претенции по сметки * незаконен строеж * узаконяване на строеж * водене на чужда работа без пълномощие * подобрения * необходимо другарство
ГКРешение №263/01.07.2011 по дело №561/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * погасителна давност * подобрения * писмени доказателства * начало на давностен срок * съсобственост * обезщетение за ползване * прихващане
ГКРешение №394/18.10.2012 по дело №111/2012Делба * съсобственост * уравнение на дялове * претенции по сметки * подобрения * публична продан * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №159/14.06.2013 по дело №1492/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * владение * държане * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №627/13.01.2010 по дело №17/2009Делба * съсобственост * подобрения * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване * необходими разноски
ТКРешение №81/07.07.2009 по дело №761/2008тълкуване на договор * неоснователно обогатяване * подобрения * владение * договор за наем * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * държане
ГКРешение №56/10.06.2015 по дело №5143/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * правомощия на въззивната инстанция * задължителна сила на присъда /споразумение/ * подобрения * възражение за прихващане
ГКРешение №19/28.03.2016 по дело №1600/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * приращение * подобрения * груб строеж * архитектурен проект * преустройство
ГКРешение №897/04.01.2011 по дело №1628/2009Делба * съсобственост * подобрения * правоприемство * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * договор за гледане и издръжка * приемство в процеса
ГКРешение №307/25.05.2010 по дело №4129/2008Делба * делба * подобрения * съсобственост * необходими разноски * определяне на квоти
ГКРешение №139/25.08.2015 по дело №1493/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * подобрения * недобросъвестно владение * нищожност на решение
ГКРешение №46/18.03.2015 по дело №5692/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * право на строеж * преклузия * добросъвестно владение * погасителна давност
ГКРешение №69/08.02.2011 по дело №44/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * подобрения * установителен иск за собственост * суперфиция * недопустимост на решение * приращения
ГКРешение №302/29.09.2012 по дело №1196/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * отмяна на отчуждаване * държавна собственост * погасителна давност
ГКРешение №868/15.07.2011 по дело №1889/2009погасителна давност * съсобственост * подобрения * произнасяне по непредявен иск * договор за изработка
ГКРешение №642/21.10.2010 по дело №1225/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения * дължимо обезщетение * лихва
ГКРешение №140/24.03.2011 по дело №373/2010Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * подобрения * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан * уравнение на дялове * изкупуване от съделител * договор за цесия
ГКРешение №392/28.05.2010 по дело №877/2009възражение за прихващане * подобрения * дължимо обезщетение * неоснователно обогатяване * обедняване * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №206/24.11.2015 по дело №833/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * споразумение * развод * право на задържане * обезщетение за ползване * подобрения
ГКРешение №192/13.10.2015 по дело №2189/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * експертиза * доказателства
ГКРешение №108/08.07.2015 по дело №415/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недобросъвестно владение
ГКРешение №94/28.03.2012 по дело №897/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * застрояване * подобрения
ГКРешение №517/30.11.2011 по дело №113/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * подобрения * обезщетение за ползване * доказателства * владение * реституция * погасителна давност * незаконен строеж
ГКРешение №335/28.07.2010 по дело №660/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * ревандикационен иск * подобрения * право на задържане * фактическа власт * неоснователно обогатяване
ГКРешение №65/18.05.2015 по дело №7088/2014Делба * подобрения * съсобственост * фактическо съжителство * лични средства * доказателствена тежест
ГКРешение №376/27.07.2010 по дело №4341/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за замяна * договор за ремонт * подобрения * договорна неустойка * неизпълнение на договорни отношения * нищожност на договор * прекомерност на неустойка * прихващане
ГКРешение №107/30.06.2015 по дело №445/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * недопустимост на решение * подобрения * право на задържане
ГКРешение №465/06.07.2012 по дело №1054/2010Делба на наследство * публична продан * обезщетение за ползване * подобрения * претенции по сметки
ГКРешение №306/01.04.2010 по дело №4715/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * съсобственост * подобрения
ГКРешение №204/13.12.2013 по дело №2505/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №230/16.11.2015 по дело №2710/2015Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №77/25.02.2010 по дело №506/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * подобрения * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №820/20.09.2011 по дело №1009/2009Делба * възлагане на неподеляем имот * подобрения * обезщетение за ползване * публична продан * Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * претенции по сметки * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * иск за обезщетение за неползващия съсобственик
ГКРешение №26/30.01.2012 по дело №151/2011Унищожаемост на договор сключен поради крайна нужда * договор за покупко-продажба * право на ползване * подобрения * наем * унищожаване на договор при явно неизгодни условия * унищожаване поради крайна нужда
ГКРешение №283/30.06.2010 по дело №1173/2009Делба * подобрения * съсобственост * неоснователно обогатяване * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №427/30.11.2011 по дело №1503/2010Делба * подобрения * водене на чужда работа без пълномощие * строително-монтажни работи * съсобственост * липса на съгласие * обогатяване * списък на разноските
ГКРешение №153/28.06.2012 по дело №821/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * добросъвестно владение * право на заакцизни стоки без бандерол * подобрения * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №339/2011/06.04.2012 по дело №59/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на задържане * застрояване * временни постройки * подобрения
ТКРешение №34/02.04.2009 по дело №683/2008договор за наем * подобрения * обедняване * обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №366/24.10.2011 по дело №1046/2010Делба * подобрения * нищожност на делба * добросъвестно владение * начало на давностен срок
ГКРешение №463/25.05.2010 по дело №1261/2009подобрения * съсобственост * водене на чужда работа без пълномощие * неправилна правна квалификация
ГКРешение №148/15.07.2014 по дело №852/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * подобрения
ТКРешение №223/30.01.2015 по дело №3907/2013Иск за съществуване на вземането * неоснователно обогатяване * подобрения * строително-монтажни работи * пренаемане * договор за наем
ГКРешение №201/17.10.2013 по дело №2329/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * право на задържане * оттегляне на иск * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №145/05.07.2013 по дело №620/2012Неоснователно обогатяване * възражение за изтекла давност * подобрения * дължимо обезщетение * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №638/07.12.2010 по дело №73/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения * право на задържане * необходими разноски * отмяна на нотариален акт * вписване на искова молба * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
ГКРешение №402/06.07.2010 по дело №4748/2008добросъвестно владение * подобрения * акцизни стоки без бандерол * владение * фактическа власт * съсобственост * Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №199/14.11.2016 по дело №1998/2016Ревандикационен иск * право на задържане * подобрения * правоприемство
ГКРешение №228/13.12.2016 по дело №5571/2015Водене на чужда работа без пълномощие * етажна собственост * подобрения * общи части * неоснователно обогатяване
ГКРешение №42/20.06.2017 по дело №2619/2016Делба * увеличаване на наследство * наследство * подобрения
ТКРешение №110/11.07.2017 по дело №1113/2016Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * строително-монтажни работи * наемни правоотношения * подобрения
ГКРешение №61/13.07.2017 по дело №3439/2016Делба * подобрения * увеличаване на наследство * Делба на наследство * неправилна правна квалификация * обективни предели на сила на пресъдено нещо
ТКРешение №40/06.03.2018 по дело №1618/2017пренаемане * подобрения * договорна отговорност
ТКРешение №181/12.12.2018 по дело №2187/2017Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * право на задържане * обезщетение за ползване на чужд имот * подобрения
ГКРешение №185/27.03.2019 по дело №638/2018Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * недобросъвестно владение * забрана за придобиване по давност * необходими разноски
ТКОпределение №43/23.01.2020 по дело №84/2020Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна мярка * обезпечителна нужда * подобрения * спиране на изпълнително производство