Ключови фрази
подсъдност

ГКРешение №44/18.02.2016 по дело №4198/2015право на строеж * цена на иска * съсобственост * подсъдност
ГКРешение №634/01.11.2010 по дело №868/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * подсъдност * компетентност на граждански или административен съд
ТКОпределение №56/17.01.2013 по дело №834/2012Частна касационна жалба * частен съдебен изпълнител * подсъдност
ТКРешение №87/07.06.2010 по дело №730/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * подсъдност * договор за оказване на медицинска помощ
ГКРешение №228/19.01.2016 по дело №6774/2014Непозволено увреждане * неимуществени вреди * подсъдност * обезщетение за вреди
ТКРешение №208/25.02.2010 по дело №635/2008нередовно призоваване * подсъдност * компетентност на български и чуждестранен съд * възражение за неподведомственост
ГКРешение №200/02.10.2015 по дело №976/2015Иск за установяване на дискриминация * подсъдност * дискриминация * недопустимост на решение
ГКОпределение №449/01.10.2015 по дело №4663/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * подсъдност
ТКОпределение №794/18.12.2014 по дело №2516/2014Частна касационна жалба * подсъдност * местна подсъдност
ГКРешение №100/25.04.2016 по дело №1413/2014Нищожност на завещателно разпореждане * цена на иска * подсъдност
ГКОпределение №723/28.12.2012 по дело №552/2012нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * подсъдност * принцип на служебното начало
ГКРешение №743/08.11.2010 по дело №408/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * служебно правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * подсъдност
ГКОпределение №796/05.12.2013 по дело №3438/2013изменение на решението в частта относно разноските * прекомерност на адвокатско възнаграждение * подсъдност
ГКОпределение №240/03.05.2011 по дело №182/2011допустимост на иск * подсъдност * арбитражна клауза * трудово правоотношение
ГКОпределение №139/12.04.2011 по дело №136/2011възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * подсъдност
ТКОпределение №660/14.12.2015 по дело №3413/2015Частна касационна жалба * подсъдност * спиране на производството по делото
ГКОпределение №328/01.10.2008 по дело №1263/2008допустимост на иск * подсъдност * инцидентен установителен иск * служебно правоотношение * държавен служител
ГКРешение №122/26.04.2012 по дело №846/2011Искове за имуществени спорове * подсъдност * държавен служител * възстановяване на длъжност * обезщетение за недопускане до работа
ГКРешение №61/23.03.2015 по дело №6270/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустимост на решение * подсъдност * родова подсъдност
ТКОпределение №290/05.07.2016 по дело №949/2016Частна касационна жалба * подсъдност
ГКОпределение №298/15.07.2016 по дело №2939/2016Частна касационна жалба * администриране на жалба * недопустим съдебен акт * подсъдност
ТКОпределение №344/22.07.2016 по дело №1364/2016Частна касационна жалба * договор за цесия * подсъдност * арбитражна клауза
ГКОпределение №315/26.07.2016 по дело №2544/2016Частна касационна жалба * нотариално удостоверяване * подсъдност * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №518/25.11.2016 по дело №1855/2016Частна касационна жалба * Косвен иск * подсъдност * процесуален субституент * потребител на застрахователни услуги
ТКОпределение №557/16.12.2016 по дело №3516/2015Частна касационна жалба * търговска марка * подсъдност * търговски спорове
ГКРешение №66/21.03.2017 по дело №60146/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустимост на решение * безвъзмездна финансова помощ * административна процедура * граждански договор * подсъдност
ГКОпределение №80/19.04.2017 по дело №1466/2017Частна касационна жалба * подсъдност * подведомственост * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност на съдебно решение * компетентност на граждански или административен съд
ТКОпределение №292/29.05.2017 по дело №828/2017Частна касационна жалба * подсъдност * местна подсъдност * местна подсъдност в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №299/19.06.2017 по дело №235/2017Частна касационна жалба * подсъдност
ТКРешение №60/03.08.2017 по дело №3265/2015Възнаграждение * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * подсъдност * обратен иск
ТКОпределение №634/12.12.2017 по дело №2496/2017Частна касационна жалба * подсъдност * връщане на внесена държавна такса * електроенергия
ТКОпределение №304/02.07.2018 по дело №935/2018Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * безвъзмездна финансова помощ * подсъдност
ТКОпределение №351/25.07.2018 по дело №1571/2018Частна касационна жалба * движими вещи * подсъдност
ТКРешение №28/01.08.2018 по дело №2667/2016Иск за съществуване на вземането * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * неизпълнение на инвестиционна програма * подсъдност
ТКОпределение №152/25.02.2019 по дело №413/2019Частна жалба * подсъдност
ГКОпределение №100/26.02.2019 по дело №2735/2016Частна касационна жалба * обезщетение за вреди от дискриминация * подсъдност
ТКОпределение №251/10.06.2019 по дело №1253/2019Частна касационна жалба * подсъдност * лечебно заведение
ТКОпределение №412/19.06.2019 по дело №1262/2019Частна касационна жалба * подсъдност
ТКОпределение №288/05.07.2019 по дело №1395/2019Частна касационна жалба * подсъдност * лечебно заведение * договор за оказване на медицинска помощ
ТКРешение №131/06.04.2020 по дело №2791/2018Установителен иск * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * юридическо лице с нестопанска цел * подсъдност