Ключови фрази
ползване на семейно жилище

ГКРешение №702/2010 г./05.01.2011 по дело №1036/2009Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище
ГКРешение №49/27.01.2010 по дело №5366/2008отмяна-нарушено право на участие * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №392/01.02.2012 по дело №1641/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * ползване на семейно жилище * наемни правоотношения * предоставяне на семейно жилище след развода * право на ползване
ГКРешение №802/23.02.2011 по дело №1783/2009Развод поради разстройство на брака * лични отношения между родители и деца * вина за разстройство на брака * мерки относно лични отношения между родители и деца * ползване на семейно жилище * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №7/03.02.2015 по дело №2558/2014Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * спорна администрация * висящност на процеса
ГКРешение №304/11.12.2013 по дело №1406/2012Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * фактическа раздяла * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №81/05.04.2011 по дело №1289/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * съсобственост * свобода на договаряне * разпределяне на ползването
ГКРешение №25/25.07.2011 по дело №523/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * съпружеска имуществена общност * доказателства * семейно жилище * фактическа власт * ползване на семейно жилище
ГКРешение №299/31.10.2013 по дело №1349/2012Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * ползване на семейно жилище
ГКРешение №533/13.01.2012 по дело №251/2011Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * упражняване на родителски права * наем * споразумение
ГКРешение №84/26.03.2012 по дело №1171/2011ползване на семейно жилище
ГКОпределение №441/14.06.2012 по дело №352/2012допустимост на иск * Предоставяне на семейното жилище след развода * наемни правоотношения * ползване на семейно жилище * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №428/28.10.2011 по дело №524/2010Развод поради разстройство на брака * съпружеска имуществена общност * ползване на семейно жилище * разпределяне на ползването * принос
ГКРешение №123/04.04.2013 по дело №526/2012Наемно правоотношение * развод * наем * ползване на семейно жилище * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №288/07.06.2010 по дело №548/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * разпределяне на ползването
ГКОпределение №358/16.06.2015 по дело №3014/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * ползване на семейно жилище * спорна администрация * наем * споразумение при развод по взаимно съгласие
ГКРешение №540/17.12.2012 по дело №220/2012Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * лично имущество * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * разпределяне на ползването
ГКРешение №74/24.06.2015 по дело №6277/2014Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ползване на семейно жилище
ГКРешение №96/14.03.2016 по дело №4842/2015Наемно правоотношение * спорна администрация * ползване на семейно жилище * развод
ГКРешение №64/08.03.2013 по дело №396/2012Развод поради разстройство на брака * развод * семейно жилище * родителски права и задължения * разпределяне на ползването * ползване на семейно жилище * съсобственост * интерес на детето
ГКРешение №549/29.10.2010 по дело №56/2010Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * интерес на детето * доказателства * родителски права след развода
ГКРешение №13/19.03.2014 по дело №3649/2013Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище
ГКРешение №627/08.03.2011 по дело №176/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * ползване на семейно жилище
ГКРешение №407/24.08.2010 по дело №1478/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * интерес на детето * доказателства * споразумение при развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище
ГКРешение №565/16.06.2010 по дело №1317/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * предоставяне на семейно жилище след развода * съпружеска имуществена общност * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * интерес на детето
ГКРешение №211/19.06.2015 по дело №4847/2014Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * предоставяне на семейно жилище след развода * право на ползване
ГКРешение №554/15.07.2010 по дело №1774/2009ползване на семейно жилище * упражняване на родителски права * предоставяне на семейно жилище след развода * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №116/11.04.2011 по дело №466/2010Развод поради разстройство на брака * право на ползване * ползване на семейно жилище * установяване право на собственост * съсобственост
ГКРешение №247/25.06.2010 по дело №239/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * вина за разстройство на брака * право на ползване * съсобственост
ГКРешение №251/24.03.2010 по дело №366/2009нищожност на споразумение * ползване на семейно жилище * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * Нищожност
ГКРешение №348/28.10.2013 по дело №1363/2012Развод поради разстройство на брака * лични отношения между родители и деца * издръжка * ползване на семейно жилище * интерес на детето
ГКРешение №47/11.03.2013 по дело №1006/2012Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * разпределяне на ползването
ГКРешение №552/06.03.2013 по дело №1671/2011Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * компетентност * международна компетентност на български съд * обичайно местопребиваване
ГКРешение №160/29.02.2016 по дело №2290/2015Преобразуване на лично имущество * ползване на семейно жилище * Наемно правоотношение * разваляне поради неизпълнение
ГКРешение №69/06.06.2016 по дело №4013/2015Развод поради разстройство на брака * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * Родителски права след развода * начален момент на присъдена издръжка * ползване на семейно жилище * служебно начало * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №60/17.03.2014 по дело №4474/2013Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №144/03.06.2013 по дело №777/2012Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище
ГКРешение №240/15.07.2015 по дело №7346/2014Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище
ГКРешение №109/27.04.2015 по дело №4396/2014Развод поради разстройство на брака * предаване на владение * ползване на семейно жилище * наем
ГКРешение №219/09.06.2011 по дело №1321/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище
ГКРешение №511/16.01.2013 по дело №1364/2011Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * право на ползване * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №561/29.06.2010 по дело №1201/2009Негаторен иск * право на обитаване * право на ползване * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * развод * ползване на семейно жилище * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №199/15.01.2018 по дело №154/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * ползване на семейно жилище * правна квалификация * заем * наем * Развод по взаимно съгласие