Ключови фрази
постановление за възлагане

ГКРешение №145/2014/24.07.2015 по дело №1770/2014Ревандикационен иск * постановление за възлагане * вещно-прехвърлителен ефект * договорна ипотека
ГКРешение №47/20.04.2015 по дело №2775/2014Постановление за възлагане * възлагане на неподеляем имот * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №153/12.07.2013 по дело №1317/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отговор на искова молба * преклузия * публична продан * забрана за посочване на нови факти и доказателства * постановление за възлагане
ГКРешение №85/11.05.2016 по дело №5643/2015Ревандикационен иск * прекратяване на изпълнителното производство * постановление за възлагане
ГКРешение №37/16.07.2015 по дело №6418/2014Ревандикационен иск * нищожност на отделни части на договор * предаване на владение * постановление за възлагане
ГКОпределение №425/06.07.2015 по дело №3513/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * постановление за възлагане
ГКРешение №129/22.10.2015 по дело №2091/2015Ревандикационен иск * постановление за възлагане * публична продан
ГКРешение №90/08.05.2013 по дело №644/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * постановление за възлагане * публична продан * придобивна давност
ГКОпределение №691/26.09.2014 по дело №4416/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване в имотен регистър * публична продан * постановление за възлагане
ГКРешение №252/14.10.2013 по дело №2296/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съсобственост * приращения * постановление за възлагане * вещно-прехвърлителен ефект
ГКОпределение №238/12.06.2012 по дело №257/2012вписване в имотен регистър * постановление за възлагане * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №680/18.12.2012 по дело №295/2012присъединяване на кредитори в изпълнителното производство * публична продан * постановление за възлагане * допустимост на иск * активна процесуална легитимация
ГКРешение №124/05.04.2012 по дело №905/2011Делба * определяне на квоти * постановление за възлагане * съсобственост * публична продан * вписване на възбрана * право на строеж * договор за заем
ГКОпределение №653/13.11.2009 по дело №545/2009заповед за незабавно изпълнение * публична продан * частен съдебен изпълнител * въвод във владение * постановление за възлагане * изпълнително основание
ГКРешение №47/04.03.2015 по дело №5995/2014Ревандикационен иск * публична продан * съпружеска имуществена общност * солидарен длъжник * публични вземания * постановление за възлагане
ГКРешение №252/20.12.2016 по дело №3548/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * постановление за възлагане
ГКОпределение №294/14.08.2017 по дело №2874/2017Частна касационна жалба * правомощия на съдията по вписванията * вписване в имотен регистър * възбрана * постановление за възлагане
ГКРешение №111/19.03.2018 по дело №99/2017Ревандикационен иск * публична продан * постановление за възлагане * трето лице-помагач * прекратяване на изпълнителното производство
ГКРешение №18/11.04.2018 по дело №1011/2017Ревандикационен иск * законна ипотека * постройка * публична продан * постановление за възлагане
ГКРешение №56/24.04.2018 по дело №2339/2017Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * спиране на производството по делото * обезпечаване на предявен иск * постановление за възлагане
ГКРешение №157/17.12.2018 по дело №4207/2017Ревандикационен иск * прекратяване на изпълнителното производство * обезсилване на изпълнителни действия * субективни предели на изпълнителния лист * публична продан * права на трети лица при публична продан * постановление за възлагане