Ключови фрази
правен интерес

ТКОпределение №578/13.07.2011 по дело №429/2011Частна жалба * правен интерес * иск за установяване на нищожно вписване на несъществуващи обстоятелства по партида на дружество
ГКРешение №956/29.12.2009 по дело №2934/2008установяване право на собственост * публична продан * правен интерес * Установителен иск
ГКРешение №16/18.03.2015 по дело №5579/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск * правен интерес * право на строеж
ГКОпределение №67/18.02.2011 по дело №17/2011земеделски земи * възстановяване правото на собственост * приращения * отмяна на констативен нотариален акт * установителен иск * указания на съда * нередовност на исковата молба * правен интерес * принцип на диспозитивното начало
ТКОпределение №63/30.01.2012 по дело №883/2011Частна касационна жалба * правен интерес * прехвърляне на търговско предприятие
ГКРешение №776/15.11.2010 по дело №982/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралния план, свързани със спор за материално право * реституция * правен интерес * изменение на регулационен план * грешка в кадастрален план
ГКРешение №721/11.11.2010 по дело №1433/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * конститутивно действие
ГКРешение №237/16.01.2014 по дело №5/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * правен интерес
ГКРешение №500/27.07.2010 по дело №151/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * конфискация * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правомощия на въззивната инстанция * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №681/07.12.2009 по дело №654/2009правен интерес * установителен иск
ГКОпределение №184/13.03.2013 по дело №50/2013връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * правен интерес * допустимост на иск * защита на трето лице срещу изпълнението * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №180/19.04.2010 по дело №616/2009възстановяване правото на собственост * установителен иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правен интерес * нередовност на исковата молба * ненадлежна страна
ГКРешение №143/13.09.2012 по дело №620/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отмяна на констативен нотариален акт * нищожност на нотариално действие * недопустимост на иск
ГКОпределение №96/01.02.2013 по дело №785/2012Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * нищожност на делба * правен интерес
ГКРешение №1/05.03.2015 по дело №5078/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * установяване право на собственост * недопустимост на съдебен акт
ГКРешение №508/22.01.2013 по дело №126/2012Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установяване на престъпно обстоятелство * договор за замяна * правен интерес * неправилна правна квалификация * правоприемство
ТКРешение №150/30.06.2014 по дело №286/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * конститутивен иск * отмяна на решение на общото събрание на дружеството
ГКОпределение №304/27.06.2013 по дело №2821/2013прехвърляне на спорното право * нищожност на вписване * правен интерес * установителен иск * недопустимост на иск
ГКОпределение №687/05.10.2012 по дело №538/2012установителен иск * правен интерес * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * принцип на равенство на страните
ГКРешение №137/25.06.2010 по дело №343/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №250/28.04.2011 по дело №167/2011трето лице-помагач * правен интерес * конституиране на страни
ГКРешение №352/14.10.2011 по дело №1301/2010отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКОпределение №541/10.09.2009 по дело №213/2009установителен иск * правен интерес * регулационен план * установяване право на собственост
ГКРешение №161/25.09.2013 по дело №285/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * спор за материално право * правен интерес
ГКРешение №36/06.03.2015 по дело №4994/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * реална част * правен интерес * доклад по делото * доказателствена тежест
ТКРешение №57/10.09.2012 по дело №1183/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск * правен интерес * иск за установяване на нарушение на авторско право * авторско право * авторско право върху изображение-лого
ГКОпределение №313/22.07.2009 по дело №276/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * наследяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №509/21.10.2010 по дело №339/2010допустимост на иск * оспорване на припознаването от трети лица * активна процесуална легитимация * оспорване на произход * правен интерес
ГКОпределение №711/18.12.2009 по дело №640/2009допустимост на иск * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес * установителен иск * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №35/21.03.2011 по дело №1052/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №194/17.08.2010 по дело №505/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за учредяване право на строеж * жилищна нужда * предоставяне право на строеж на нуждаещи * правен интерес * необходимо другарство * приложим закон
ГКРешение №32/26.02.2015 по дело №6048/2014Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на съдебен акт * правна квалификация
ГКОпределение №689/01.12.2009 по дело №30/2009допустимост на иск * установителен иск * наемни правоотношения * правен интерес
ГКОпределение №604/07.08.2012 по дело №409/2012правен интерес * допустимост на иск * Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №817/11.12.2013 по дело №5316/2013делба * правен интерес * установителен иск * нищожност на договор
ГКРешение №66/24.04.2012 по дело №795/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * доказателствена тежест
ГКРешение №72/19.03.2013 по дело №850/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКОпределение №314/09.06.2009 по дело №305/2009допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * право на строеж
ГКОпределение №253/18.05.2010 по дело №233/2010допустимост на иск * Иск за установяване на трудово правоотношение * правен интерес * установителен иск
ГКОпределение №690/29.10.2013 по дело №6415/2013Частна касационна жалба * иск за установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * компетентност
ТКОпределение №578/03.11.2015 по дело №2168/2015Частна касационна жалба * охранително производство * правен интерес
ГКРешение №458/29.06.2010 по дело №1526/2009Иск за обезщетение при недопускане на работа * съществуване на трудово правоотношение * обезщетение за недопускане до работа * прекратяване на трудовото правоотношение * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * сила на пресъдено нещо * правен интерес
ГКОпределение №392/28.07.2011 по дело №230/2011допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * владение
ГКОпределение №360/30.06.2009 по дело №340/2009правен интерес * Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установяване на престъпно обстоятелство * преклузивен срок * изчисляване на срокове * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * задължителна сила на присъда /споразумение/
ТКОпределение №625/18.08.2010 по дело №468/2010правен интерес * право на възстановяване * земеделски земи
ГКОпределение №341/29.06.2009 по дело №96/2009иск за неоснователно обогатяване * установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №74/24.01.2012 по дело №722/2011правен интерес * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * конститутивен иск
ГКРешение №489/01.02.2013 по дело №891/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * правен интерес * приемане на наследство * нищожност на отказ от наследство * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * наследство
ГКОпределение №128/29.03.2011 по дело №534/2010правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * заснемане и трасиране на стари реални граници
ГКРешение №13/12.03.2016 по дело №3637/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * право на изкупуване
ГКОпределение №20/17.01.2011 по дело №535/2010задължение на съда за оказване съдействие на страните * указания на съда * възстановяване правото на собственост * ревандикационен иск * правен интерес
ГКРешение №17/25.01.2010 по дело №4421/2008отмяна на констативен нотариален акт * правен интерес * установяване право на собственост
ГКРешение №362/28.11.2011 по дело №8/2011Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * правен интерес * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск * спор за материално право
ГКРешение №344/2011/13.02.2012 по дело №262/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №384/02.11.2012 по дело №804/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи
ГКОпределение №31/26.01.2009 по дело №1531/2008правен интерес * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * реституция * преклузивен срок
ГКРешение №128/15.03.2011 по дело №7/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №375/02.10.2008 по дело №1427/2008допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск * принцип на диспозитивното начало * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКОпределение №239/03.05.2011 по дело №217/2011правен интерес * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ
ГКРешение №92/03.07.2014 по дело №1001/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * допустимост на иск * обективно съединяване на искове * редовност на исковата молба * реституция * правен интерес
ТКОпределение №113/26.01.2011 по дело №577/2009правен интерес * отрицателен установителен иск
ТКОпределение №311/20.04.2010 по дело №122/2010трето лице-помагач * правен интерес
ТКРешение №19/05.03.2015 по дело №3442/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * правен интерес
ТКОпределение №364/15.06.2012 по дело №49/2011Частна касационна жалба * правен интерес * пряк иск на увредения срещу застрахователя * допустимост на иск срещу застраховател
ТКРешение №93/12.11.2012 по дело №1069/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * прогласяване на нищожност * джиро * договор за цесия * алонж * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./
ГКРешение №790/20.07.2011 по дело №1114/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * допустимост на иск * административен ред * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №598/29.11.2010 по дело №597/2010правен интерес * установителен иск * нищожност на договор
ГКОпределение №545/09.12.2015 по дело №5837/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * осъдителен иск
ГКОпределение №113/04.03.2009 по дело №2238/2008допустимост на иск * правен интерес * установителен иск
ГКОпределение №163/27.04.2011 по дело №304/2010правен интерес * отрицателен установителен иск * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * установяване право на собственост
ГКРешение №24/29.05.2013 по дело №445/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск * план за земеразделяне * попълване на кадастрална основа * правен интерес
ГКОпределение №225/15.07.2015 по дело №3334/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * официален свидетелстващ документ * правен интерес
ГКОпределение №643/02.10.2015 по дело №3305/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * установяване истинността или неистинността на документ
ГКРешение №132/21.03.2011 по дело №1725/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * земеделски земи * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имена * правен интерес * доказателства
ГКРешение №328/07.10.2011 по дело №834/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес
ГКРешение №177/12.09.2012 по дело №1122/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * общинска собственост * правен интерес
ГКОпределение №449/22.10.2009 по дело №420/2009правен интерес * трето лице-помагач * изключителен собственик
ГКРешение №470/22.02.2012 по дело №1320/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на ползване * постройка * правен интерес * самостоятелен обект * доказателства
ТКОпределение №414/15.06.2010 по дело №390/2010правен интерес * отрицателен установителен иск * електроенергия
ГКРешение №264/20.12.2012 по дело №395/2012Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * самостоятелен обект * придобивна давност * начало на давностен срок * правен интерес * приращения * груб строеж
ГКОпределение №193/18.03.2013 по дело №1534/2013щатно разписание * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №89/25.02.2009 по дело №63/2009връчване на заповед за дисциплинарно наказание * Иск за признаване уволнението за незаконно * правен интерес
ГКОпределение №220/04.06.2012 по дело №171/2012допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №261/06.06.2016 по дело №683/2016Частна касационна жалба * право на собственост * правен интерес * надлежна страна * констативен нотариален акт * давност
ТКОпределение №262/30.04.2009 по дело №265/2009отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №786/31.10.2014 по дело №4517/2014Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * установителен иск за собственост * правен интерес * констативен нотариален акт
ГКРешение №36/18.04.2016 по дело №3678/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * обстоятелствена проверка * доклад по делото * доказателствена тежест * давностно владение
ГКОпределение №153/24.02.2012 по дело №583/2011Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск * правен интерес
ТКРешение №207/24.02.2010 по дело №578/2008Нищожност и недопустимост на съдебно решение * непозволено увреждане * регресен иск * правен интерес * застраховка "автокаско"
ГКРешение №665/29.01.2010 по дело №2703/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * правоприемство
ГКРешение №642/11.04.2011 по дело №885/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * евентуален иск * придобивна давност * правен интерес * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * недопустимост на иск
ГКРешение №331/2011/27.03.2012 по дело №298/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * реституция * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * давностно владение
ТКРешение №183/30.06.2014 по дело №695/2012Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * правен интерес * конститутивен иск
ГКРешение №62/18.06.2010 по дело №4739/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * поправка на очевидна фактическа грешка * доказателства * правен интерес * право на изкупуване * негаторен иск
ГКРешение №814/20.07.2011 по дело №1395/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделска кооперация * регулационен план * правен интерес * преждевременно предявен иск
ТКРешение №131/27.06.2013 по дело №621/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * допустимост на иск * установителен иск * правен интерес * установяване неистинност на документ
ГКОпределение №156/14.04.2011 по дело №37/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * допустимост на иск * Ревандикационен иск * правен интерес
ГКОпределение №426/05.12.2008 по дело №1739/2008нередовност на исковата молба * земеделски земи * доказателствена тежест * допустимост на иск * процесуални предпоставки * правен интерес * право на възстановяване
ГКОпределение №264/07.07.2014 по дело №2998/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * установителен иск * нищожност на нотариално действие * правен интерес * трето лице
ГКОпределение №841/14.12.2012 по дело №706/2012правен интерес * допустимост на иск * установителен иск за признаване на трудов стаж
ГКРешение №387/17.05.2010 по дело №3956/2008установяване право на собственост * Установителен иск * правен интерес
ГКРешение №137/12.07.2013 по дело №468/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * правен интерес * симулация * привидни и прикрити договори
ГКРешение №27/15.04.2016 по дело №3554/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №68/25.02.2011 по дело №33/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение * обезщетение за временна нетрудоспособност * правен интерес
ГКРешение №462/04.12.2012 по дело №1574/2011Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установяване на престъпно обстоятелство * договор за кредит * недопустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №66/12.04.2010 по дело №4152/2008Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №238/03.07.2014 по дело №891/2014Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * доказателства * право на ползване
ГКРешение №389/15.10.2012 по дело №263/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части * етажна собственост * недопустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №477/27.07.2010 по дело №367/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * право на изкупуване от ползвател * отрицателен установителен иск
ГКРешение №274/11.05.2010 по дело №379/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №177/14.04.2011 по дело №368/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №398/22.10.2010 по дело №598/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателствена тежест * иск за защита на нарушено владение
ГКРешение №17/01.02.2013 по дело №244/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * недопустимост на решение * спор за материално право * правен интерес
ГКОпределение №63/10.02.2009 по дело №12/2009обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * установителен иск * правен интерес * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №72/15.02.2010 по дело №437/2009правен интерес * установителен иск * владение * установяване право на собственост * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №205/11.07.2011 по дело №149/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * доклад по делото * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателствена тежест
ГКОпределение №381/05.06.2015 по дело №2322/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор
ГКОпределение №357/11.06.2010 по дело №352/2010правен интерес * установителен иск * режим на съпружеска имуществена общност
ТКРешение №134/08.10.2009 по дело №38/2009Нищожност * договор за приватизационна продажба * правен интерес * установителен иск * допустимост на иск * преюдициално значение
ГКРешение №243/11.09.2013 по дело №276/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * реституция * земеделски земи * идентичност на имоти
ГКОпределение №606/09.11.2009 по дело №465/2009негаторен иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №173/14.06.2012 по дело №1045/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * преустройство * трето лице * косвен съдебен контрол * делба * правен интерес
ГКРешение №45/25.02.2014 по дело №904/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателствена тежест
ГКРешение №442/05.01.2012 по дело №1196/2010Установителен иск * заповед за изпълнение * недопустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №622/04.11.2009 по дело №530/2009частна жалба * солидарност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * трето лице-помагач * правен интерес * обратен иск * трансформация на задължението за гледане в парично *
ГКОпределение №355/01.07.2009 по дело №169/2009правен интерес * симулация * договор за наем * нищожност-привидност на сделка * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №619/03.11.2009 по дело №584/2009установителен иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение № 38/18.02.2015 по дело №5208/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност
ГКОпределение №145/19.03.2010 по дело №630/2009установителен иск * правен интерес * владение * ревандикационен иск * съсобственост
ТКРешение №144/04.01.2016 по дело №163/2014Разваляне на договор по съдебен ред * недопустим съдебен акт * неплатежоспособност * вземане на кредитор в производство по несъстоятелност * правен интерес
ГКОпределение №112/01.03.2010 по дело №601/2009Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * сила на пресъдено нещо * доказателствена сила на частен документ
Определение №463/15.11.2010 по дело №Частна касационна жалба * правен интерес * инцидентен установителен иск * делба * нищожност на делба
ГКРешение №201/11.05.2011 по дело №449/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * владение * правен интерес
ГКОпределение №335/30.07.2009 по дело №185/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №696/20.07.2011 по дело №511/2009Делба на наследство * определяне на квоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * инцидентен установителен иск * евентуален иск * правен интерес * преюдициално значение * възстановяване на запазена част
ГКОпределение №382/21.09.2012 по дело №402/2012допустимост на иск * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес
ГКОпределение №415/05.08.2011 по дело №44/2011допустимост на иск * отрицателен установителен иск * въвод във владение * спиране на въвод във владение * обжалване на действията на съдебния изпълнител * правен интерес
ГКРешение №197/28.06.2010 по дело №875/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * правен интерес * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №345/27.04.2010 по дело №285/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * правен интерес
ГКОпределение №257/04.04.2014 по дело №1592/2014Частна касационна жалба * спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина * правен интерес
ГКРешение №1/12.04.2010 по дело №3512/2008Нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * правен интерес * договор за дарение * нищожност на дарение * право на изкупуване * съсобственост * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №341/31.10.2012 по дело №94/2012Нищожност на делба * правен интерес * конститутивен иск * съсобственост * конституиране на страни * недопустимост на иск
ГКОпределение №63/18.03.2015 по дело №556/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * незаконно уволнение
ГКРешение №23/05.02.2013 по дело №318/2012правен интерес * активна процесуална легитимация * право на ползване * разваляне на договор по съдебен ред * нищожност на договор
ГКОпределение №7/06.01.2010 по дело №720/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * преклузивен срок
ГКРешение №107/10.08.2011 по дело №78/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателства * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * конкуренция на права * отрицателен установителен иск
ГКРешение №841/03.08.2011 по дело №1722/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо * правен интерес * реституция * спор за материално право * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №89/24.02.2010 по дело №723/2009иск за установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес * нищожност-липса на съгласие * представителна власт
ГКОпределение №83/04.04.2016 по дело №1094/2015Частна касационна жалба * правен интерес * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКОпределение №159/31.03.2009 по дело №1930/2008допустимост на иск * правен интерес * преждевременно предявен иск * присъединяване на кредитори в изпълнителното производство * оспорване на вземането на присъединен кредитор
ГКОпределение №459/06.08.2009 по дело №329/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №14/15.01.2013 по дело №561/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * допустимост на иск * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ * липса на мотиви * нищожност на определение
ТКОпределение №575/02.11.2015 по дело №2395/2015Частна касационна жалба * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * правен интерес
ГКОпределение №395/29.07.2011 по дело №671/2009обективно съединяване на искове * Негаторен иск * заместими задължения * евентуален иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №406/04.08.2010 по дело №80/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * саморъчно завещание * държавна собственост * правен интерес * отчуждаване * приращения * право на строеж върху държавна земя * наследствено правоприемство * конкуренция на права * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №134/15.03.2012 по дело №447/2011допустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * право на строеж * владение
ГКОпределение №320/15.06.2009 по дело №271/2009Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * сила на пресъдено нещо * преклузия * оспорване на истинността на документ * отмяна-неистинност на документ * допустимост на иск * иск за установяване на престъпно обстоятелство * задължителна сила на присъда /споразумение/
ГКРешение №108/11.05.2011 по дело №885/2010поредност на откриване на наследство * оспорване на истинността на документ * акт за гражданско състояние * доказателства и доказателствени средства * правен интерес
ТКОпределение №127/11.03.2009 по дело №124/2009връчване на съдебни книжа * правен интерес
ГКРешение №188/30.09.2013 по дело №846/2012Ревандикационен иск * редовност на исковата молба * правен интерес * план за новообразувани имоти
ГКОпределение №605/01.10.2013 по дело №5864/2013Частна касационна жалба * иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * допустимост на иск
ТКРешение №27/21.03.2013 по дело №502/2011Защита на членството в дружеството * правен интерес * недопустим съдебен акт * правосубектност
ТКРешение №141/30.11.2009 по дело №369/2009правен интерес * право на членство * корпорация на публично право * противоречие със закона * Установителен иск
ГКОпределение №508/25.10.2011 по дело №471/2011допустимост на иск * установителен иск за собственост * нищожност-липса на форма * придобивна давност * правен интерес
ГКРешение №23/13.04.2010 по дело №3570/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * давностно владение * придобивна давност * наследяване * право на възстановяване
ГКРешение №368/07.07.2010 по дело №4749/2008Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * приращения
ГКРешение №386/06.03.2012 по дело №193/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * правен интерес
ГКОпределение №570/15.12.2008 по дело №1687/2008унищожаване поради заплаха * допустимост на иск * правен интерес * наследяване * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ТКОпределение №384/23.06.2009 по дело №301/2009правен интерес * установителен иск * неистински документ
ГКОпределение №38/29.01.2013 по дело №579/2012допустимост на иск * отрицателен установителен иск * правен интерес * установяване право на собственост * Негаторен иск * административен ред * разрешение за строеж * подведомственост * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №5/20.02.2012 по дело №658/2011Иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци * правна квалификация * правен интерес
ТКРешение №168/01.10.2013 по дело №1332/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * правомощия на въззивната инстанция * правен интерес
ГКОпределение №371/17.07.2015 по дело №2992/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * суперфиция * реституция * отрицателен установителен иск
ГКРешение №68/19.02.2013 по дело №1208/2011Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * преклузия
ГКОпределение №527/19.08.2013 по дело №4117/2013Частна касационна жалба * встъпване на трето лице * правен интерес
ГКОпределение №251/12.05.2009 по дело №49/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * правен интерес * наследяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №318/14.07.2010 по дело №177/2010правен интерес * отрицателен установителен иск
ГКРешение №404/10.01.2012 по дело №1720/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * семейно жилище * правен интерес
ГКРешение №46/07.03.2016 по дело №4352/2015Отменителен иск * правен интерес * договорна ипотека * законна ипотека
ГКРешение №126/14.06.2013 по дело №53/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * държавна собственост * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск
ГКОпределение №153/26.03.2012 по дело №52/2012допустимост на иск * отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за земеразделяне * план за новообразувани имоти
ГКРешение №405/20.12.2011 по дело №6/2011Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * допустимост на иск
ГКОпределение №657/08.10.2015 по дело №4382/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент
ТКОпределение №418/17.07.2015 по дело №967/2015Частна касационна жалба * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * правен интерес * публични дружества
ГКОпределение №279/01.06.2010 по дело №283/2010нередовност на исковата молба * конституиране на страни * ЖСК * недопустимост на иск * правен интерес * необходимо другарство * активна процесуална легитимация
ТКРешение №65/19.05.2010 по дело №757/2009Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * установителен иск * правен интерес
ГКРешение №140/21.04.2012 по дело №250/2011Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установяване на вземане * конституиране на страни * правен интерес
ГКОпределение №388/13.07.2009 по дело №372/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №601/23.10.2009 по дело №504/2009правен интерес * нищожност на договор за дарение * нищожност-липса на основание * ревандикационен иск * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №402/13.02.2012 по дело №1395/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * недопустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок
ТКРешение №123/29.11.2013 по дело №1025/2012Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * правен интерес * изменение на иска
ГКОпределение №250/28.03.2012 по дело №174/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * нередовност на исковата молба
ГКРешение №252/14.12.2013 по дело №1893/2013Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКОпределение №129/19.02.2013 по дело №1084/2013Частна касационна жалба * допустимост на иск * нищожност на отказ от наследство * правен интерес
ГКРешение №535/28.06.2010 по дело №1589/2009установяване право на собственост * установяване право на собственост към минал момент * гори * правен интерес * правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №190/18.06.2013 по дело №3593/2013отрицателен установителен иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №319/14.07.2010 по дело №477/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * добросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №23/20.02.2012 по дело №675/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * отчуждаване * правен интерес
ГКРешение №55/14.04.2014 по дело №12/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало * указания на ВКС * принцип на законност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност * реална част
ГКРешение №113/12.06.2015 по дело №5835/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателства * право на изкупуване от ползвател * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №306/28.06.2013 по дело №2151/2013недопустимост на иск * установителен иск * инициатива за свикване на общо събрание на етажната собственост * правен интерес
ГКОпределение №285/03.06.2009 по дело №1366/2008установителен иск * правен интерес * допустимост на иск
ГКРешение №61/08.07.2011 по дело №669/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * правен интерес * възражение за нищожност * съсобственост * държавна собственост * договор за наем
ГКОпределение №64/10.02.2014 по дело №216/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * право на собственост * минал момент
ГКОпределение №421/09.10.2009 по дело №406/2009сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск * правен интерес
ГКРешение №346/30.11.2011 по дело №1556/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * забрана за придобиване по давност * поправка и допълване на съдебен протокол * принцип на случайното разпределение на делата
ГКРешение №326/24.09.2010 по дело №602/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт
ГКРешение №288/26.05.2010 по дело №1145/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * правен интерес
ГКОпределение №470/27.07.2015 по дело №3503/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №837/25.11.2010 по дело №1671/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реална част * самостоятелен обект * правен интерес * съсобственост * давностно владение
ТКОпределение №311/26.04.2012 по дело №85/2012Частна касационна жалба * правен интерес * установяване на членствено правоотношение
ГКРешение №15/07.02.2014 по дело №1212/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №367/12.09.2012 по дело №67/2012отрицателен установителен иск * правен интерес * прекъсване на давност * Ревандикационен иск
ГКОпределение №195/17.04.2009 по дело №206/2009правен интерес * нищожност на съдебна спогодба * делба * установителен иск
ГКРешение №733/04.11.2010 по дело №1536/2009Иск за защита на отнето владение * отнето владение * съвладение * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * отнемане по скрит начин * правен интерес * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства
ГКОпределение №132/07.04.2011 по дело №91/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * допустимост на иск * правен интерес * земеделски земи * изискуемост на вземането
ТКРешение №79/30.06.2011 по дело №680/2010Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * трето лице-помагач на ответника /търговско дружество/ * правен интерес
ГКОпределение №663/03.12.2014 по дело №4000/2014Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * прехвърляне на спорното право
ГКОпределение №267/09.05.2014 по дело №2062/2014Частна касационна жалба * Иск за установяване на престъпно обстоятелство * допустимост на иск * правен интерес * оспорване на истинността на документ
ГКОпределение №410/30.10.2008 по дело №1308/2008допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №180/08.03.2010 по дело №4031/2008Иск за непълноти и грешки в кадастралния план, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * попълване на кадастрална основа * правен интерес * спор за материално право
ГКОпределение №482/30.12.2008 по дело №2210/2008допустимост на иск * установителен иск * земеделски земи * правен интерес * административен ред * право на възстановяване
ГКРешение №51/07.04.2014 по дело №7553/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * нередовност на исковата молба * правен интерес * недопустимост на решение
ТКРешение №168/07.11.2013 по дело №678/2012Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * запис на заповед * падеж на запис на заповед * нищожен запис на заповед * менителничен ефект * правен интерес
ГКОпределение №177/17.04.2009 по дело №93/2009главно встъпване * правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск
ГКОпределение №443/18.12.2008 по дело №2173/2008гори * Установителен иск * правен интерес * обжалваем интерес * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * реституция * допустимост на иск
ТКРешение №21/25.03.2013 по дело №290/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * активна легитимация на ищец * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * влязла в сила присъда
ТКОпределение №732/10.12.2009 по дело №832/2009частно държавно вземане * процесуален субституент * правен интерес * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №357/13.07.2010 по дело №252/2010правен интерес * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * отмяна-неистинност на документ * преклузия
ГКРешение №237/2011/17.01.2012 по дело №1137/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок * конкуренция на права
ТКРешение №1/05.02.2014 по дело №35/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * установителен иск * стопанисване на дивеч
ГКРешение №830/24.11.2010 по дело №1163/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * преклузивен срок * възстановяване правото на собственост
ТКОпределение №560/25.07.2013 по дело №1775/2013Частна касационна жалба * допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за съществуване на облигационно отношение по договор за аренда
ГКОпределение №245/11.05.2009 по дело №112/2009установителен иск * правен интерес * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * допустимост на иск
ГКРешение №187/18.06.2010 по дело №3324/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №286/27.06.2011 по дело №239/2011сервитут * придобивна давност * установителен иск * правен интерес * подведомственост
ТКРешение №177/25.03.2015 по дело №3707/2013Неоснователно обогатяване * правен интерес * отменителен иск в производство по несъстоятелност
ГКОпределение №248/22.05.2009 по дело №163/2009отменителен /Павлов/ иск * правен интерес * допустимост на иск * конститутивен иск
ГКРешение №84/08.07.2015 по дело №5468/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * правен интерес * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №110/19.11.2009 по дело №112/2009установителен иск * правен интерес * загуба на правосубектност на длъжник * Установителен иск
ТКРешение №36/26.05.2015 по дело №685/2014Защита на членството в дружеството * Обезсилване на решение * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * правен интерес
ГКРешение №186/27.06.2011 по дело №585/2010Нищожност на делба * нищожност на делба * установяване право на собственост * наследяване * правен интерес * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност-липса на форма
ГКРешение №271/06.03.2014 по дело №14/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * недопустимост на решение
ГКРешение №385/24.10.2012 по дело №968/2011съпружеска имуществена общност * лично имущество * недопустимост на решение * правен интерес * относителна недействителност * разпореждане със семейното жилище
ГКРешение №299/2011/09.01.2012 по дело №1331/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * нищожност на договор за дарение * нищожност-невъзможен предмет * правен интерес
ГКОпределение №89/23.02.2012 по дело №41/2012допустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост
ГКОпределение №477/30.12.2008 по дело №1472/2008допустимост на иск * правен интерес * земеделски земи * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКОпределение №586/22.12.2008 по дело №2144/2008погасителна давност * нищожност * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * правен интерес * ревандикационен иск * унищожаване поради крайна нужда * унищожаване поради измама
ГКРешение №460/20.10.2010 по дело №230/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * помощен план * план за новообразувани имоти * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №853/06.01.2011 по дело №1287/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * неправилно заснемане на недвижим имот * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване в стари реални граници * помощен план
ГКРешение №391/01.11.2011 по дело №1493/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо * правен интерес * недопустим съдебен акт
ГКРешение №61/10.07.2015 по дело №4712/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правен интерес
ГКОпределение №513/10.11.2008 по дело №842/2008земеделски земи * правен интерес * допустимост на иск * процесуални предпоставки * Установителен иск * конститутивно действие * право на възстановяване
ГКРешение №25/22.04.2014 по дело №3985/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №354/04.07.2012 по дело №224/2012допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * спиране на давност * прекъсване на давност
ГКРешение №520/05.01.2012 по дело №178/2011Акт за начет * обезщетение за забава * конституиране на страни * ненадлежна страна * правен интерес
ГКОпределение №252/18.05.2010 по дело №264/2010недопустимост на иск * правен интерес * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител
ГКОпределение №558/19.11.2013 по дело №4468/2013Частна касационна жалба * недопустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск
ГКОпределение №614/27.11.2012 по дело №528/2012правен интерес * допустимост на иск * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * евентуален иск * обективно съединяване на искове
ГКРешение №187/10.11.2015 по дело №6738/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * придобивна давност * правен интерес * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №275/28.10.2014 по дело №3049/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * конституиране на страни * правен интерес * невъзможност да изпълнява възложената работа, поради болест
ГКОпределение №41/15.01.2013 по дело №489/2012установителен иск за признаване на трудов стаж * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №24/19.01.2011 по дело №508/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * съсобственост
ГКОпределение №275/11.07.2013 по дело №3539/2013Частна касационна жалба * Установителен иск за собственост * правен интерес * допустимост на иск * Ревандикационен иск
ТКРешение №143/13.12.2013 по дело №1132/2012Иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * обезсилване на изпълнителен лист * правен интерес
ГКРешение №256/11.06.2012 по дело №1154/2011установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало
ГКОпределение №480/27.10.2015 по дело №5171/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * правен интерес * установяване истинността или неистинността на документ
ГКОпределение №601/28.10.2015 по дело №4967/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * правен интерес
ГКОпределение №386/05.08.2010 по дело №538/2009правен интерес * установителен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция
ГКРешение №42/17.07.2012 по дело №1590/2010отрицателен установителен иск * констативен нотариален акт * давностно владение * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правен интерес * нередовност на исковата молба
ГКРешение №24/28.07.2011 по дело №429/2010Нищожност * установяване на престъпно обстоятелство * договорна ипотека * упълномощаване * недопустимост на решение * нищожност на договор * родова подсъдност * съсобственост * правен интерес
ГКРешение №93/30.05.2016 по дело №5661/2015Иск за изплащане на трудово възнаграждение * списък на приети вземания * несъстоятелност * правен интерес
ГКРешение №72/11.04.2011 по дело №1357/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * общинска собственост
ГКРешение №286/07.11.2011 по дело №1242/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * правен интерес * придобивна давност * придаване на части към недвижим имот
ГКОпределение №178/12.03.2012 по дело №105/2012активна процесуална легитимация * правен интерес * допълнителна искова молба
ГКОпределение №227/22.03.2012 по дело №72/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск * доказателствена сила на частен документ * правен интерес * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №793/04.12.2013 по дело №5580/2013установителен иск за собственост * правен интерес * осъдителен иск
ГКОпределение №370/17.07.2015 по дело №3631/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * Установителен иск * преюдициалност на спор
ТКОпределение №509/24.07.2012 по дело №392/2012Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес
ТКОпределение №210/15.03.2010 по дело №166/2010правен интерес * отрицателен установителен иск
ГКРешение №390/23.12.2010 по дело №546/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес
ТКРешение №30/25.04.2013 по дело №245/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * правен интерес * обезсилване на изпълнителен лист * заповед за незабавно изпълнение
ГКРешение №294/20.06.2011 по дело №871/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * правен интерес * общинска собственост * спор за материално право * грешка в кадастрален план
ТКОпределение №326/08.06.2009 по дело №213/2008електроенергия * правен интерес * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №300/12.06.2009 по дело №324/2009допустимост на иск * иск за неоснователно обогатяване * установителен иск * Нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * правен интерес * делба
ГКРешение №60/08.07.2015 по дело №4993/2014Делба * недопустимост на решение * съсобственост * правен интерес
ГКРешение №260/11.06.2012 по дело №136/2012съсобственост * нищожност на договор * правен интерес * делба
ТКОпределение №907/30.12.2013 по дело №4230/2013Частна касационна жалба * правен интерес * отрицателен установителен иск
ТКРешение №54/16.09.2013 по дело №710/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * прогласяване на нищожност * нищожност-липса на съгласие * правен интерес * нарушаване на членствени права
ГКРешение №272/19.06.2012 по дело №47/2012установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * нищожност-липса на съгласие
ГКОпределение №433/11.12.2008 по дело №1594/2008установителен иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №761/09.08.2011 по дело №1276/2009предаване на владение * право на възстановяване * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * недопустимост на иск
ГКРешение №867/20.11.2009 по дело №5397/2008грешка в кадастрален план * правен интерес * неправилно заснемане на недвижим имот * нововъзникнали обстоятелства * Установителен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №469/18.09.2013 по дело №873/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * отмяна на констативен нотариален акт
ТКОпределение №283/08.04.2014 по дело №235/2014Частна касационна жалба * неплатежоспособност * предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност * правен интерес
ГКОпределение №346/24.06.2009 по дело №292/2009предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * правен интерес * предварителен договор
ТКОпределение №310/28.04.2010 по дело №24/2010нередовност на исковата молба * правен интерес * недопустим установителен иск
ГКРешение №281/13.08.2010 по дело №5192/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * добросъвестно владение * възстановена кооперация * главно встъпване * одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №200/13.05.2010 по дело №97/2010преминаване от осъдителен към установителен иск * допустимост на иск * правен интерес * изменение на иска
ГКОпределение №447/24.09.2010 по дело №416/2010/допустимост на иск * писмени доказателства * оспорване на произход * Иск за установяване на произход от бащата * правен интерес * принцип на служебното начало
ГКРешение №31/14.03.2014 по дело №4339/2013Делба * съсобственост * публична продан * правомощия на въззивната инстанция * правен интерес
ГКРешение №41/11.02.2011 по дело №1401/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * държавна собственост * писмени доказателства * одържавени недвижими имоти * отчуждаване
ГКОпределение №142/17.03.2009 по дело №941/2008земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ТКОпределение №552/01.10.2009 по дело №500/2009правен интерес * установителен иск в заповедно производство
ГКРешение №16/06.02.2013 по дело №878/2012Иск за установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес * реституция * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №25/13.04.2010 по дело №3987/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * общинска собственост * реституция * нередовност на исковата молба * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №586/13.01.2011 по дело №1105/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * правен интерес * идентичност на имоти * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №50/11.07.2011 по дело №1574/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * правоприемство * предели на влязлото в сила решение * правен интерес
ГКРешение №317/16.10.2012 по дело №1341/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * недопустимост на иск
ГКРешение №/22.10.2010 по дело №6/2010Иск за защита на нарушено владение * нарушено владение * установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * Иск за защита на отнето владение
ТКРешение №76/15.05.2009 по дело №802/2008Предварителен договор * иск за обявяване предварителен договор за окончателен * правен интерес * жалба на правен субект, чужд за правния спор
ГКРешение №155/19.03.2010 по дело №4829/2008недействителност на договор * установяване право на собственост * Нищожност * правен интерес * трето лице
ГКРешение №16/07.02.2014 по дело №774/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №478/27.07.2010 по дело №31/2010неустойка * правен интерес * Установителен иск * заповед за изпълнение
ГКОпределение №90/23.02.2012 по дело №25/2012допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост * Ревандикационен иск * владение
ГКРешение №446/06.01.2011 по дело №475/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №20/26.01.2010 по дело №4882/2008правен интерес * дялови вноски * наследяване * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №110/30.06.2011 по дело №746/2010Установителен иск * установяване право на собственост * владение * правен интерес
ГКРешение №147/17.06.2013 по дело №1810/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * давностно владение * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №583/29.12.2010 по дело №302/2010нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №361/15.07.2010 по дело №389/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * нови факти и доказателства * земеделски земи * определяне на квоти
ТКРешение №163/13.01.2011 по дело №12/2010Установителен иск * правен интерес
ТКРешение №106/11.09.2009 по дело №423/2008вписване на несъщесвуващи обстоятелства * фондация * вписване в регистър за ЮЛНЦ * правосубектност * правен интерес * нищожност на вписване
ГКОпределение №195/09.05.2011 по дело №212/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * Иск за установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес
ГКОпределение №225/26.05.2010 по дело №222/2010допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКОпределение №486/30.09.2011 по дело №501/2011нищожност на нотариално действие * правен интерес
ГКОпределение №718/22.12.2009 по дело №582/2009правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №256/08.03.2011 по дело №759/2010правен интерес * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * Частна касационна жалба * нищожност на вписване
ГКРешение №203/19.12.2013 по дело №1758/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване
ГКОпределение №800/10.12.2013 по дело №4651/2013установителен иск за собственост * правен интерес * осъдителен иск
ГКОпределение №750/31.10.2012 по дело №532/2012правен интерес * нищожност-липса на основание * нередовност на исковата молба * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКОпределение №10/12.01.2011 по дело №538/2010допустимост на иск * правен интерес * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * наследяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * Косвен иск
ГКРешение №460/15.11.2011 по дело №912/2011Иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * установяване на факти * правен интерес * наследяване * съсобственост * граждански брак * охранително производство * недопустимост на решение * преживял съпруг
ГКРешение №380/23.09.2013 по дело №434/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №11/20.07.2012 по дело №447/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * възражение за нищожност * договор за покупко-продажба * правен интерес
ГКРешение №71/27.06.2014 по дело №217/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * придобивна давност * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * недопустимост на решение
ГКРешение №88/20.04.2010 по дело №407/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №15/10.09.2014 по дело №739/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №490/16.06.2010 по дело №1225/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №367/24.10.2011 по дело №1230/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * делба * съдебна спогодба * допустимост на иск * план за новообразувани имоти
ГКРешение №67/09.03.2010 по дело №4090/2008Установителен иск * земеделски земи * спор за материално право * процесуална правоспособност * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №60/20.02.2012 по дело №1213/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт * съсобственост * право на ползване
ГКОпределение №19/23.01.2009 по дело №3/2009правен интерес * установителен иск
ТКРешение №53/16.07.2015 по дело №3170/2013Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * отпаднало основание * правен интерес * преклузивен срок
ГКРешение №128/28.03.2012 по дело №1085/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * поправка на очевидна фактическа грешка * сила на пресъдено нещо * правен интерес
ГКОпределение №225/26.04.2011 по дело №218/2011установителен иск за признаване на трудов стаж * правен интерес * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * допустимост на иск
ГКОпределение №536/03.12.2015 по дело №5356/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * отрицателен установителен иск * недопустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №408/12.09.2013 по дело №1055/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * установяване на факти
ГКРешение №322/26.09.2012 по дело №325/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * отмяна на нотариален акт * допустимост на иск * конкуренция на права * правен интерес
ГКОпределение №835/18.12.2013 по дело №7522/2013установителен иск за собственост * правен интерес * констативен нотариален акт * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №533/26.11.2012 по дело №401/2012допустимост на иск * правен интерес * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №156/24.06.2014 по дело №7805/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКРешение №121/2014/01.04.2015 по дело №1723/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №305/09.07.2012 по дело №259/2012установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №614/24.09.2012 по дело №484/2012допустимост на иск * нищожност-привидност на сделка * правен интерес * договор за гледане и издръжка * договор за дарение
ГКОпределение №377/11.07.2012 по дело №451/2011допустимост на иск * Отмяна на констативен нотариален акт * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * преюдициалност * правен интерес
ТКОпределение №72/26.01.2011 по дело №49/2011Частна касационна жалба * непозволено увреждане * правен интерес * пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКОпределение №8/09.01.2012 по дело №531/2011допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес
ГКРешение №135/10.07.2013 по дело №61/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * недопустимост на решение * правен интерес * реална част * признание на иска
ГКРешение №314/24.10.2012 по дело №34/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * правен интерес * сила на пресъдено нещо * възстановяване в стари реални граници
ТКОпределение №104/27.02.2009 по дело №12/2009правен интерес * установителен иск * Недействителност на учреденото дружество
ГКРешение №273/2011/14.03.2012 по дело №1597/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * нередовност на исковата молба * отчуждително действие на регулационен план * правен интерес
ГКРешение №376/19.10.2010 по дело №641/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * обяснения на страната
ГКОпределение №516/07.09.2009 по дело №414/2009допустимост на иск * установителен иск * правен интерес * установяване право на собственост
ГКРешение №474/25.11.2011 по дело №55/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * наследяване * реституция * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес
ГКРешение №443/10.07.2012 по дело №596/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №623/30.11.2012 по дело №501/2012правен интерес * отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №76/04.04.2011 по дело №758/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №289/10.03.2014 по дело №3412/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * разпореждане с чужда вещ
ГКРешение №252/25.10.2011 по дело №266/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * давностно владение * правен интерес
ГКОпределение №516/09.12.2009 по дело №451/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * конкуренция на права * възстановяване в стари реални граници
ТКРешение №127/29.10.2010 по дело №20/2010Установителен иск * правен интерес * установяване валидност на правоотношение
ГКОпределение №333/25.06.2009 по дело №175/2009правен интерес * симулация * установителен иск
ТКОпределение №363/15.06.2012 по дело №41/2011Частна жалба * застраховка "гражданска отговорност" * правен интерес * Пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКРешение №162/09.07.2012 по дело №1260/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * нередовност на исковата молба * доклад по делото * указания на съда * правен интерес
ГКРешение №293/25.10.2012 по дело №43/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателствена тежест * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * правен интерес * постройка
ГКОпределение №344/16.07.2013 по дело №3861/2013Частна касационна жалба * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правен интерес
ТКРешение №171/22.12.2015 по дело №3408/2014Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * заповед за изпълнение * авалист * правен интерес
ТКРешение №172/11.12.2009 по дело №253/2009Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * правен интерес * активна легитимация на ищец
ГКРешение №37/06.04.2011 по дело №252/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * реституция * земеделски земи * план за новообразувани имоти * застрояване * идентичност на имоти * косвен съдебен контрол * помощен план * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ТКРешение №178/22.01.2016 по дело №1889/2013Разваляне на договор по съдебен ред * правен интерес * произнасяне по недопустим иск * Обезсилване на решение
ГКОпределение №201/17.03.2014 по дело №1550/2014Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес
ТКОпределение №544/21.10.2009 по дело №498/2009правен интерес * отменителен /Павлов/ иск * допустимост на иск * Отменителен иск
ГКРешение №132/30.05.2013 по дело №325/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * спор за материално право * грешка в кадастрална карта * правен интерес
ТКОпределение №276/11.04.2013 по дело №1283/2013Частна касационна жалба * установяване на членствено правоотношение * правен интерес
ГКРешение №34/21.03.2011 по дело №1112/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок
ГКРешение №46/06.07.2012 по дело №839/2010отрицателен установителен иск * право на изкупуване от ползвател * правен интерес * застрояване * план за новообразувани имоти
ГКРешение №33/31.01.2012 по дело №306/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * правен интерес * идентичност на имоти
ГКОпределение №647/20.11.2014 по дело №6097/2014Частна касационна жалба * Договор за дружество * Установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * нищожност на вписване
ГКОпределение №23/12.01.2015 по дело №5560/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес
ГКОпределение №691/02.12.2010 по дело №669/2010правен интерес * Иск за поставяне на лице под пълно или ограничено запрещение * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №18/21.01.2009 по дело №2417/2008трето лице-помагач * правен интерес
ГКОпределение №531/09.09.2009 по дело №415/2009допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №213/03.10.2014 по дело №2881/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * съсобственост
ГКРешение №262/01.11.2012 по дело №439/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * прекъсване на давност * правен интерес * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКОпределение №517/07.09.2009 по дело №364/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №260/07.04.2014 по дело №1622/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * правен интерес * възбрана * публични вземания * ревизионен акт * административен ред
ТКРешение №192/11.03.2016 по дело №1635/2014Иск на трети лица * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * апорт * правен интерес * Обезсилване на решение
ГКОпределение №180/06.04.2009 по дело №1824/2008допустимост на иск * установителен иск * правен интерес
ГКРешение №73/06.07.2015 по дело №760/2015Нищожност на делба * правен интерес * нищожност * Делба * Установителен иск
ГКОпределение №49/09.03.2016 по дело №897/2016Отмяна по молба на трето лице * Делба * правен интерес * нищожност на делба
ГКРешение №917/03.02.2010 по дело №5147/2008Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * временни постройки * приращения * общинска собственост * търг * конкурс * правен интерес
ГКРешение №15/25.01.2011 по дело №1302/2009Установителен иск * установяване право на собственост * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ТКОпределение №398/22.06.2009 по дело №267/2009правен интерес * установителен иск
ГКРешение №22/14.05.2014 по дело №5260/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * писмени доказателства * доказателствена тежест
ТКОпределение №493/27.06.2014 по дело №1036/2014Частна касационна жалба * правен интерес * запис на заповед * авал * изпълнително производство * каузално правоотношение
ТКРешение №747/18.07.2011 по дело №747/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * установителен иск * едноличен собственик на капитала
ГКРешение №79/26.04.2012 по дело №622/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * план за новообразувани имоти
ГКОпределение №217/08.04.2011 по дело №202/2011Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * отмяна-неистинност на документ * правен интерес
ГКРешение №765/28.10.2010 по дело №1987/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * реституция * правен интерес * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №373/21.05.2010 по дело №396/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * добросъвестно владение * давностно владение * възстановяване правото на собственост * правен интерес * забрана за придобиване по давност
ГКОпределение №81/24.02.2010 по дело №392/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * правен интерес * преклузивен срок * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи
ГКОпределение №112/16.03.2010 по дело №18/2010спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №455/08.10.2015 по дело №3790/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * правен интерес * поправка на основанието за уволнение
ТКОпределение №569/02.09.2014 по дело №480/2014Частна касационна жалба * правен интерес * липса на правен интерес * недопустим установителен иск
ГКРешение №935/28.12.2009 по дело №3558/2008отмяна на уволнение от работодател * правен интерес * съкращаване на щата * Иск за признаване уволнението за незаконно
ТКРешение №57/19.07.2010 по дело №695/2009Отменителен иск * правен интерес * апорт * несъстоятелност * увреждане на кредитор * знание за увреждане от длъжник
ГКОпределение №590/20.09.2013 по дело №5381/2013Частна касационна жалба * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * правоприемство * материалноправна легитимация на ответник * предели на влязлото в сила решение
ГКРешение №421/19.05.2010 по дело №581/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * правен интерес * спорна администрация * съсобственост * право на ползване * необходимо другарство * разпределяне на ползването
ГКОпределение №52/17.01.2014 по дело №695/2012Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * правен интерес * земеделски земи
ГКРешение №665/12.11.2010 по дело №1921/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * конкуренция на права * допустимост на иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКРешение №203/19.07.2012 по дело №41/2010установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * начало на давностен срок * правен интерес
ГКРешение №198/22.06.2012 по дело №116/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКОпределение №98/05.03.2015 по дело №6505/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * официален свидетелстващ документ
ГКОпределение №314/04.07.2011 по дело №309/2011отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск
ГКОпределение №518/09.12.2009 по дело №431/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №305/01.07.2010 по дело №1328/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №993/30.12.2009 по дело №3351/2008установяване право на собственост * правен интерес * процесуални предпоставки * реална част * Установителен иск
ГКРешение №503/02.05.2012 по дело №83/2011отрицателен установителен иск * правен интерес * владение * Ревандикационен иск * насрещен иск * давностно владение
ГКРешение №307/17.10.2012 по дело №295/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на договор за дарение * разпореждане със семейното жилище * правен интерес * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * приемане на наследство по опис
ГКРешение №175/04.07.2012 по дело №693/2011установителен иск * правен интерес * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №7/05.04.2016 по дело №3874/2015Иск за установяване на трудово правоотношение * правен интерес * съществуване на трудово правоотношение
ТКРешение №186/26.11.2013 по дело №2090/2013Колективни искове * нелоялна търговска практика * потребител * правен интерес
ГКРешение №539/14.02.2011 по дело №1246/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * правен интерес
ТКОпределение №271/07.05.2009 по дело №308/2009правен интерес * установителен иск в заповедно производство
ГКРешение №173/25.06.2014 по дело №1025/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателствена тежест * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №290/01.04.2010 по дело №244/2010иск за съществуване на вземането * правен интерес
ГКОпределение №141/20.02.2012 по дело №91/2012допустимост на иск * установителен иск * правен интерес
ГКРешение №396/19.10.2012 по дело №279/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №469/04.08.2009 по дело №329/2009трето лице-помагач * правен интерес * суброгация * пряк иск на увредения срещу застрахователя * обратен иск
ГКОпределение №685/12.12.2014 по дело №6864/2014Частна касационна жалба * недостоен да наследява * правен интерес * Иск за установяване на престъпно обстоятелство * преюдициално значение
ТКОпределение №463/07.08.2015 по дело №1207/2015Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * правен интерес * несъстоятелност * ипотека * недопустимост на иск
ГКОпределение №87/11.04.2011 по дело №185/2011правен интерес * Иск за признаване уволнението за незаконно * установителен иск * недопустимост на иск
ГКРешение №52/15.02.2013 по дело №1184/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * преклузия
ГКРешение №182/12.07.2011 по дело №601/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * недопустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №203/15.06.2010 по дело №5214/2008Установителен иск * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * държавна собственост * правоприемство * правен интерес * доказателствена тежест * отказ от правосъдие
ГКРешение №829/12.01.2011 по дело №152/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * наследяване * доказателства * допустимост на иск * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * граждански брак
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №421/21.01.2013 по дело №95/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск * правен интерес * административен ред
ГКРешение №62/09.02.2012 по дело №294/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реституция * земеделски земи * преминаване от осъдителен към установителен иск * право на възстановяване * правен интерес * трансформация на правото на ползване в право на собственост * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * изменение на иска
ГКОпределение №473/11.11.2009 по дело №438/2009правен интерес * установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * принцип на служебното начало
ТКРешение №133/22.11.2011 по дело №17/2011Нищожност * договорна ипотека * правен интерес * съдружник в дружество с ограничена отговорност * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * нищожност-липса на съгласие * защита на имуществени права на съдружник
ГКОпределение №427/12.12.2013 по дело №3593/2013допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост
ГКРешение №30/17.02.2011 по дело №599/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * реална част
ГКОпределение №225/22.04.2014 по дело №1656/2014Частна касационна жалба * изваждане от жилище * допустимост на иск * правен интерес * обжалване на актове на управителния съвет/управителя в етажна собственост * обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост
ТКРешение №162/24.01.2012 по дело №1079/2010Заличаване на регистрация на марка * установителен иск * правен интерес * пасивна легитимация
ТКОпределение №715/22.11.2012 по дело №534/2012Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * правен интерес * отмяна на разпореждане за незабавно изпълнение * указания на съда-заповедно производство
ТКОпределение №464/29.07.2009 по дело №385/2009правен интерес * отрицателен установителен иск
ГКРешение №329/24.11.2011 по дело №1439/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателствена тежест * сила на пресъдено нещо * грешка в кадастрален план
ГКОпределение №64/22.02.2012 по дело №521/2011възстановяване на запазена част * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * правен интерес * Косвен иск
ГКОпределение №639/16.11.2009 по дело №416/2009установителен иск * правен интерес * допустимост на иск
ГКОпределение №310/19.06.2012 по дело №296/2012установителен иск * заповед за изпълнение * правен интерес
ГКРешение №506/08.09.2010 по дело №705/2009Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * доказателствена тежест * частен документ * право на пенсия * правен интерес
ГКРешение №504/12.07.2011 по дело №603/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес
ГКРешение №186/24.10.2013 по дело №2921/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отчуждаване * правен интерес
ТКРешение №31/14.06.2016 по дело №3170/2014Иск за установяване на престъпно обстоятелство * Обезсилване на решение * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * правен интерес * евентуален иск
ГКРешение №595/04.12.2009 по дело №3474/2008предаване на владение * земеделски земи * правен интерес * доказателства * право на изкупуване от ползвател * Ревандикационен иск
ГКОпределение №65/20.01.2014 по дело №530/2012Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * правен интерес
ГКОпределение №526/08.09.2009 по дело №480/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * преклузивен срок
ГКОпределение №518/07.09.2009 по дело №428/2009допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * указания на съда * принцип на служебното начало
ГКРешение №238/15.01.2015 по дело №1880/2014Отменителен иск * правен интерес
ТКОпределение №438/29.07.2015 по дело №1135/2015Частна касационна жалба * поименни акции * обезпечение на предявен иск * правен интерес
ГКРешение №122/2014/31.03.2015 по дело №6902/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * установителен иск за собственост * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №414/01.10.2009 по дело №354/2009допустимост на иск * ревандикационен иск * земеделски земи * правен интерес * преждевременно предявен иск * план за новообразувани имоти * процесуална правоспособност
ГКРешение №197/05.10.2011 по дело №968/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес
ГКРешение №212/18.10.2013 по дело №1508/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКОпределение №448/15.07.2014 по дело №3883/2014Частна касационна жалба * установителен иск * правен интерес * доказателствена тежест * нередовност на исковата молба
ГКРешение №466/21.12.2011 по дело №1575/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * висящност на процеса * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №487/05.12.2011 по дело №1087/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * трето лице * спор за материално право * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №124/18.04.2013 по дело №783/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * недопустимост на решение * правен интерес * установяване истинността или неистинността на документ * съдебно признание на факт
ТКОпределение №935/15.12.2010 по дело №640/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * Частна касационна жалба
ГКРешение №334/03.11.2014 по дело №570/2014Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-противоречие на закона * правен интерес
ГКОпределение №488/08.12.2010 по дело №301/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници * определяне на граници
ТКОпределение №588/28.06.2012 по дело №361/2012Частна жалба * установителен иск * правен интерес
ТКОпределение №459/31.07.2015 по дело №1812/2015Частна касационна жалба * конституиране на страни * правен интерес
ГКОпределение №182/22.04.2013 по дело №7/2013допустимост на иск * трудово правоотношение * установителен иск * правен интерес * категория труд
ГКРешение №417/14.11.2011 по дело №674/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * евентуален иск * установяване право на собственост * държавна собственост * постройка * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №797/05.12.2013 по дело №5413/2013установителен иск * правен интерес * електроенергия
ГКОпределение №572/06.10.2009 по дело №470/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * възстановяване правото на собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * преклузивен срок
ГКРешение №394/21.01.2012 по дело №52/2011Установителен иск * установяване право на собственост * трафопост * реституция * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * преминаване от осъдителен към установителен иск * правен интерес * изменение на иска
ГКРешение №247/2011/28.02.2012 по дело №1212/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКОпределение №556/11.11.2010 по дело №545/2010правен интерес * Установителен иск * нищожност-невъзможен предмет
ГКОпределение №149/02.03.2010 по дело №110/2010трето лице-помагач * конституиране на страни * обратен иск * правен интерес * непозволено увреждане * обезщетение за вреди * застраховка "автокаско"
ГКОпределение №138/17.03.2014 по дело №547/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * процесуални предпоставки * правен интерес * административен ред * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКОпределение №549/02.08.2012 по дело №144/2012допустимост на иск * Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение * представителна власт * правен интерес
ГКРешение №139/02.05.2012 по дело №1104/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * нищожност на делба * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи
ГКРешение №756/22.07.2011 по дело №101/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес
ГКОпределение №152/22.03.2011 по дело №140/2011иск за установяване на престъпно обстоятелство * отмяна-престъпно действие * правен интерес * отмяна-нови писмени доказателства
ТКРешение №220/14.02.2012 по дело №839/2010Нищожност * временни удостоверения * поименни акции с право на глас * нищожност-невъзможен предмет * вписване в книгата на акционерите * правен интерес * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №390/14.06.2013 по дело №3450/2013правен интерес * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКОпределение №494/13.08.2009 по дело №130/2009правен интерес * установителен иск * отнето владение * допустимост на иск * ревандикационен иск
ГКОпределение №520/20.09.2011 по дело №468/2011установителен иск * заповед за изпълнение * правен интерес
ГКРешение №409/31.07.2012 по дело №646/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * недопустимост на иск * обикновено другарство * преминаване от установителен към осъдителен иск * владение
ТКРешение №127/10.02.2015 по дело №3197/2013Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * процесуална легитимация * членствено правоотношение * правен интерес * дружествен договор * Дружествен дял
ТКОпределение №163/04.02.2011 по дело №901/2010Частна касационна жалба * правен интерес * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство
ГКРешение №101/06.07.2011 по дело №1998/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * допустимост на иск * правен интерес * индивидуализация на недвижим имот
ТКРешение №82/07.07.2009 по дело №28/2009лимитирана отговорност на застраховател * застраховка "гражданска отговорност" * правен интерес * Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №271/30.10.2012 по дело №477/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * доказателствена тежест * правен интерес
ГКОпределение №513/19.10.2012 по дело №518/2012допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * негаторен иск * временни постройки
ГКРешение №299/19.12.2012 по дело №587/2012Ревандикационен иск * отмяна на констативен нотариален акт * обстоятелствена проверка * правен интерес * предаване на владение
ГКОпределение №3/05.01.2010 по дело №650/2009правен интерес * установителен иск * установяване право на собственост * владение
ГКРешение №724/12.09.2011 по дело №1261/2009Установителен иск * правен интерес * спиране на давност * прекъсване на давност * давностно владение * делба * добросъвестно владение * отмяна на отчуждаване * публична продан
ТКРешение №109/15.07.2015 по дело №258/2014Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * конститутивно действие * правен интерес
ГКОпределение №87/26.02.2016 по дело №481/2016Частна касационна жалба * инцидентен установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №103/11.03.2016 по дело №500/2016Частна касационна жалба * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * Иск за установяване липса на съвместен принос * Отмяна на дарението
ГКРешение №384/12.10.2012 по дело №368/2012Нищожност * нищожност на договор * доказателства * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №207/24.07.2012 по дело №914/2011Иск за установяване на вземането * недопустимост на иск * заповед за изпълнение * недопустимост на решение * възражение в заповедно производство * правен интерес
ГКРешение №454/09.12.2011 по дело №1423/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * реална част * правен интерес
ГКОпределение №276/10.06.2015 по дело №1728/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * правен интерес * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * разваляне на договор по съдебен ред
ГКОпределение №375/15.08.2011 по дело №267/2011отрицателен установителен иск * правен интерес * насрещен иск
ГКРешение №163/19.06.2013 по дело №527/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване
ТКОпределение №553/23.08.2013 по дело №1865/2013Частна касационна жалба * правен интерес * установителен иск
ГКОпределение №126/16.03.2016 по дело №7107/2014Частна касационна жалба * правен интерес * установителен иск за собственост
ТКОпределение №362/30.04.2010 по дело №156/2010изменение на иска * правен интерес * договор за финансов лизинг * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * косвен иск * допълнителна искова молба
ГКОпределение №544/04.12.2008 по дело №1640/2008правен интерес * установителен иск * административен ред * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * право на възстановяване
ГКРешение №11/11.02.2014 по дело №545/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * държавна собственост * доказателства * недопустимост на решение
ГКРешение №47/27.03.2014 по дело №7403/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост * етажна собственост * правен интерес * установяване на факти
ГКОпределение №398/29.09.2009 по дело №319/2009установителен иск * правен интерес * допустимост на иск
ГКРешение №649/06.01.2011 по дело №1735/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за покупко-продажба * идентичност по страни, предмет и основание * недействителност на договор * нищожност-липса на съгласие * правен интерес
ГКРешение №113/03.09.2012 по дело №889/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * недопустимост на решение * правен интерес * давностно владение * минимален размер на имот
ГКРешение №454/28.05.2010 по дело №286/2009правен интерес * реституция * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №364/04.10.2012 по дело №5/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на иск * недопустим съдебен акт * преклузивен срок * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №191/16.05.2014 по дело №504/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * установителен иск * договор за банков кредит
ГКОпределение №111/09.03.2009 по дело №97/2009Прекратяване на осиновяването * конституиране на страни * правен интерес * наследяване * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №740/30.10.2012 по дело №686/2012установителен иск * указания на съда * правен интерес * нередовност на исковата молба
ГКРешение №219/27.06.2012 по дело №216/2012Нищожност на делба * нищожност на делба * правен интерес * съсобственост
ГКОпределение №22/18.01.2011 по дело №380/2010правен интерес * установителен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №307/31.03.2010 по дело №259/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * неточно определяне на стари реални граници * възстановяване в стари реални граници * правен интерес * допустимост на иск
ГКОпределение №648/20.09.2012 по дело №481/2012допустимост на иск * симулация * установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №499/16.11.2012 по дело №448/2012правен интерес * допустимост на иск * концентрационно начало в гражданския процес
ТКРешение №35/01.09.2015 по дело №407/2014Разваляне на договора за аренда по съдебен ред * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правен интерес
ТКРешение №61/16.07.2012 по дело №678/2011Неоснователно обогатяване - изпълнение поради грешка * правен интерес * ипотекарен длъжник * суброгация
ГКРешение №188/10.08.2011 по дело №1040/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реална част * правен интерес * доказателствена тежест
ГКРешение №40/11.02.2011 по дело №1385/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реална част * план за новообразувани имоти
ГКРешение №239/24.10.2013 по дело №1567/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * правен интерес
ГКОпределение №607/08.11.2011 по дело №514/2011Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск * отмяна-неистинност на документ * правен интерес
ТКРешение №204/06.06.2012 по дело №898/2010Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * правен интерес * допустимост на иск * джиро
ГКОпределение №135/16.03.2012 по дело №335/2011допустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * Ревандикационен иск * владение
ГКОпределение №65/10.02.2009 по дело №61/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * правен интерес * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №798/05.12.2013 по дело №598/2012установителен иск за собственост * правен интерес
ТКРешение №50/16.06.2014 по дело №1087/2012Защита на членството в дружеството * правен интерес * акционер
ГКРешение №472/21.01.2013 по дело №231/2011Нищожност на делба * Недействителност на разпореждане с наследство * относителна недействителност * правен интерес * конституиране на страни
ГКРешение №8/11.02.2014 по дело №4244/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * общинска собственост * придобивна давност * регулационен план
ГКОпределение №268/20.05.2009 по дело №223/2009трето лице-помагач * нищожност * имуществена отговорност на нотариуса * установителен иск * ревандикационен иск * правен интерес * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №127/14.03.2012 по дело №886/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * трето лице * спиране на въвод във владение * принудително изпълнение * сила на пресъдено нещо * защита на трето лице срещу изпълнението * допустимост на иск * изпълнително производство
ГКРешение №481/13.07.2012 по дело №1405/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №145/30.06.2016 по дело №5077/2015Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Установителен иск * правен интерес * земеделски земи
ГКОпределение №142/06.07.2016 по дело №1707/2016Частна касационна жалба * правен интерес * Делба * преюдициалност на спор * установителен иск за собственост * инцидентен установителен иск
ГКРешение №85/06.07.2016 по дело №796/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правен интерес
ТКРешение №21/07.07.2016 по дело №3010/2014Иск на трети лица * правен интерес * отрицателен установителен иск * Обезсилване на решение * иск за установяване на нищожно вписване на несъществуващи обстоятелства по партида на дружество
ГКОпределение №348/08.07.2016 по дело №2758/2016Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * реституция * правен интерес
ГКРешение №28/13.07.2016 по дело №4130/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * свръх петитум * процесуални предпоставки * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент
ТКОпределение №362/18.07.2016 по дело №1248/2016Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * правен интерес * Делба
ГКОпределение №332/09.08.2016 по дело №3305/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * правна квалификация * правен интерес * нередовност на исковата молба * грешка в кадастрален план
ТКОпределение №383/16.08.2016 по дело №1312/2016Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * задължения на въззивния съд * мотиви на въззивно решение * нередовност на исковата молба * невнасяне на държавна такса * правен интерес
ГКРешение №122/13.09.2016 по дело №5533/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отменителен /Павлов/ иск * правен интерес * договор за покупко-продажба
ГКРешение №234/19.10.2016 по дело №735/2016Иск за установяване на престъпно обстоятелство * допустимост на иск * правен интерес * оспорване на истинността на документ * преклузия * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ
ГКОпределение №402/21.10.2016 по дело №4052/2016Частна касационна жалба * правен интерес * обезпечаване на чуждо задължение * публична продан
ГКРешение №176/25.10.2016 по дело №721/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустимост на иск * правен интерес * установяване право на собственост
ГКРешение №180/25.10.2016 по дело №1221/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * недопустимост на решение * необходимо другарство * установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес
ГКОпределение №285/03.11.2016 по дело №2112/2016Нищожност * недопустимост на иск * недопустимост на решение * правен интерес * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №116/03.11.2016 по дело №1432/2016Негаторен иск * правен интерес
ГКРешение №126/10.11.2016 по дело №744/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * правен интерес * прехвърляне на спорно право
ТКОпределение №513/24.11.2016 по дело №1660/2016Частна касационна жалба * правен интерес * отрицателен установителен иск * изпълнително производство
ТКОпределение №655/16.12.2016 по дело №2319/2016Частна касационна жалба * правен интерес * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №234/23.12.2016 по дело №54/2016Приложима уредба * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * правен интерес * активна легитимация на ищец * Обезсилване на решение
ГКРешение №237/30.12.2016 по дело №2322/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * определяне на граници
ГКРешение №113/24.01.2017 по дело №6146/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * процесуална легитимация * надлежна страна
ГКОпределение №35/06.02.2017 по дело №5278/2016Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * правен интерес * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №167/06.02.2017 по дело №535/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение
ТКРешение №13/06.02.2017 по дело №3021/2015Обхват на обезщетението за неизпълнение * недопустим съдебен акт * правен интерес
ГКРешение №9/10.02.2017 по дело №6320/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №193/16.02.2017 по дело №2241/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКРешение №176/27.02.2017 по дело №1733/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * констативен нотариален акт * кадастрални данни
ГКРешение №183/01.03.2017 по дело №2011/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * трето лице * право на собственост
ГКРешение №244/23.03.2017 по дело №1318/2016Иск за установяване на престъпно обстоятелство * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №17/23.03.2017 по дело №50176/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * отрицателен установителен иск * европейски програми за развитие
ГКОпределение №68/07.04.2017 по дело №1219/2017Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * допустимост на иск * правен интерес
ТКРешение №81/25.04.2017 по дело №563/2016Съдебен контрол на решенията на общото събрание на сдружението * изключване член на сдружение * правен интерес
ГКРешение №70/02.06.2017 по дело №3862/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отменителен /Павлов/ иск * правен интерес
ГКРешение №24/05.06.2017 по дело №2795/2016Негаторен иск * недопустимост на решение * правен интерес * защита срещу незаконосъобразни решения на ОС
ГКРешение №75/15.06.2017 по дело №2750/2016Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * пасивна процесуална легитимация * правен интерес * нотариална заверка на подписите
ГКОпределение №366/17.07.2017 по дело №2734/2016Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес * трето лице * владение
ГКРешение №33/18.07.2017 по дело №60062/2016Нищожност * договор за наем * нищожност-невъзможен предмет * нищожност-противоречие на закона * нищожност-накърняване на добрите нрави *