Ключови фрази
правомощия на въззивната инстанция

ТКРешение №46/28.03.2014 по дело №2048/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * липса на правен интерес * правомощия на въззивната инстанция * представителна власт * публична държавна собственост
НКРешение №136/13.09.2011 по дело №2023/2011Касационни частни дела * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №139/16.06.2016 по дело №3400/2014Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация
ГКРешение №13/22.02.2012 по дело №481/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * предаване на владение * нищожност на пълномощно * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №500/27.07.2010 по дело №151/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * конфискация * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правомощия на въззивната инстанция * обезпечение на бъдещ иск
ГКРешение №802/06.06.2011 по дело №728/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателства * договор за дарение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №266/17.12.2014 по дело №6402/2013Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №487/05.07.2010 по дело №1277/2009Делба * сила на пресъдено нещо * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №67/25.03.2016 по дело №5264/2015Делба * уравнение на дялове * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №104/29.09.2015 по дело №3894/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение на договорни отношения * пропуснати ползи * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №155/06.11.2012 по дело №744/2011Възнаграждение * договор за изработка * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * тълкуване на договор
ГКРешение №676/05.11.2010 по дело №767/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на нотариален акт * самостоятелен обект * правомощия на въззивната инстанция * нищожност-липса на предмет * придобивна давност
ГКРешение №817/04.01.2011 по дело №1903/2009Делба * съсобственост * давностно владение * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * установяване право на собственост към минал момент * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ТКРешение №61/10.07.2013 по дело №94/2012Иск за плащане на цена * нищожност на договор * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №27/16.04.2014 по дело №1893/2013Начин на ползване. Консумативни разходи * договор за наем * неподаване на отговор на искова молба * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №115/08.10.2015 по дело №1708/2015Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * особен представител * необходимо другарство
ГКРешение №163/25.05.2010 по дело №676/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * реституция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правоприемство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * възстановяване правото на собственост * приложим закон
ГКРешение №311/2011/04.01.2012 по дело №503/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * преклузия * доказателства * първо заседание в делбеното производство * придобивна давност
ГКРешение №288/29.12.2015 по дело №2293/2015Нищожност * правомощия на въззивната инстанция * неподлежащи на доказване факти * забрана за посочване на нови факти и доказателства * нищожност на договор за дарение * предаване на владение * свобода на договаряне
ГКРешение №669/11.10.2010 по дело №1568/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * нередовност на исковата молба * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №529/09.07.2010 по дело №1129/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * договор за покупко-продажба * подобрения * възстановена кооперация * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №652/01.12.2015 по дело №5364/2015Частна касационна жалба * отказ от иск * правомощия на въззивната инстанция * принцип на служебното начало
ГКРешение №183/05.08.2011 по дело №609/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * благоустройствени мероприятия * реституция * общинска собственост * правна квалификация * наследяване
ГКРешение №336/15.07.2010 по дело №322/2009Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установяване право на собственост * добросъвестно владение * придобивна давност * изменение на иска * договор за покупко-продажба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №884/04.01.2011 по дело №1453/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * юридическо лице с нестопанска цел * право на строеж * държавна собственост * правна квалификация * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №200/23.06.2015 по дело №6459/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * правомощия на въззивната инстанция * дисциплинарно уволнение * писмени обяснения * частен документ * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №228/01.10.2014 по дело №1060/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * възражение * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №239/14.11.2012 по дело №1207/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * самостоятелен обект * план за новообразувани имоти * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №111/13.06.2016 по дело №6121/2015Право на недобросъвестния владелец на подобренията * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * доказателства
ГКРешение №63/13.02.2012 по дело №361/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * писмени доказателства * допустимост на иск * право на ползване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №80/20.04.2012 по дело №729/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * родова подсъдност * правомощия на въззивната инстанция * отчуждаване * общинска собственост
ГКРешение №260/08.08.2011 по дело №1001/2010Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * правна квалификация * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №131/14.07.2011 по дело №1120/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * земеделски земи * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №132/21.03.2011 по дело №1725/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * земеделски земи * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имена * правен интерес * доказателства
ГКРешение №284/30.07.2010 по дело №714/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * трафопост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * материалноправна легитимация на ищеца * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение №834/21.12.2010 по дело №1320/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №842/02.12.2010 по дело №2006/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №92/11.08.2011 по дело №1194/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * косвен съдебен контрол * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №687/18.10.2010 по дело №712/2009Делба * съсобственост * наследяване * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * изключителен собственик
ГКРешение №123/2014/22.01.2015 по дело №137/2014Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * неоценяем иск * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №560/19.01.2011 по дело №368/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателствена тежест * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №4/05.02.2016 по дело №3480/2014Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * правомощия на въззивната инстанция * отговор на искова молба * служебно начало
ГКРешение №202/02.06.2010 по дело №2/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * признаване от страната на неизгодни за нея факти
ГКРешение №415/2011/25.01.2012 по дело №1332/2010Установителен иск * установяване право на собственост * мотиви на въззивно решение * доклад по делото * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * забрана за посочване на нови факти и доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №772/05.11.2010 по дело №1894/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКРешение №91/27.08.2015 по дело №321/2015Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №73/23.05.2014 по дело №173/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * договор за наем * допустимост на иск
ТКРешение №83/20.08.2014 по дело №1109/2012Последици на развалянето. Действие спрямо трети лица * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация
ГКРешение №113/18.05.2016 по дело №5961/2015Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * правомощия на въззивната инстанция * предмет на доказване * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №112/22.10.2015 по дело №2011/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №31/15.02.2016 по дело №5316/2015Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * правомощия на въззивната инстанция * оттегляне на иск
ГКРешение №83/13.07.2015 по дело №5877/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №238/22.10.2013 по дело №1323/2012Отчетна и прехвърлителна сделка * отчетна сделка * правомощия на въззивната инстанция * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №309/24.10.2012 по дело №226/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * правомощия на въззивната инстанция * преюдициално значение * преустройство * спорна администрация
ГКРешение №137/12.08.2011 по дело №1516/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * право на строеж * съпружеска имуществена общност * доказателства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * пълна трансформация * застрояване
ГКРешение №278/17.08.2011 по дело №1081/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * наследяване
ГКРешение №94/28.03.2012 по дело №701/2011Делба * съсобственост * доказателства * придобивна давност * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
Решение №819/05.01.2011 по дело №Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отклонение от одобрен архитектурен проект * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части на сграда * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №250/13.07.2010 по дело №2955/2008Ревандикационен иск * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот в капитала на търговско дружество * предоставяне за стопанисване и управление * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №541/06.07.2010 по дело №661/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКРешение №215/30.09.2013 по дело №2157/2013Делба * съсобственост * договор за делба * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №348/28.12.2011 по дело №1119/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * допълнителна и комплексна експертизи * право на ползване * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №58/28.04.2015 по дело №946/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * правомощия на въззивната инстанция * запис на заповед * доклад по делото
ГКРешение №51/14.03.2016 по дело №4621/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * незаконно обвинение * правомощия на въззивната инстанция * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди
ГКОпределение №674/23.11.2011 по дело №597/2011изменение на решението в частта относно разноските * съдебни разноски * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №142/05.08.2011 по дело №151/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * подобрения * отмяна на нотариален акт * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол
ТКРешение №103/20.06.2013 по дело №850/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №228/19.08.2013 по дело №1219/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за недопускане до работа * трудово възнаграждение * изменение на иска * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №83/26.03.2013 по дело №799/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * съсобственост * придобивна давност * земеделски земи * отчуждаване
ГКРешение №750/04.11.2010 по дело №1794/2009Ревандикационен иск * земеделски земи * предаване на владение * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател * подобрения * право на задържане * незаконен съдебен състав
ТКРешение №76/11.05.2016 по дело №3503/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * правомощия на въззивната инстанция * събиране и проверка на доказателства * необсъждане на доказателства * задължения на въззивния съд
ГКРешение №106/20.04.2016 по дело №4898/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция * незаконно обвинение * справедливост
ГКРешение №86/15.07.2014 по дело №1515/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №110/22.07.2014 по дело №2620/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * нередовност на исковата молба
ГКРешение №678/12.10.2010 по дело №589/2009Делба * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * евентуален иск * отмяна на нотариален акт * експертиза
ГКРешение №82/05.09.2012 по дело №964/2010Установителен иск * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №107/10.08.2011 по дело №78/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателства * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * конкуренция на права * отрицателен установителен иск
ГКРешение №532/06.07.2010 по дело №1459/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * суперфиция * приращения * съсобственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * незаконен строеж
НКРешение №78/22.03.2012 по дело №25/2012Обида и квалифицирана обида * правомощия на въззивната инстанция * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * липса на произнасяне по граждански иск * частен тъжител * прекратяване на наказателно производство поради изтекла давност
ГКРешение №306/29.06.2011 по дело №961/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция * договор за покупко-продажба * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №764/2010/19.01.2011 по дело №1645/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №57/08.06.2015 по дело №6396/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * придобивна давност
ГКРешение №147/17.08.2011 по дело №377/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №821/19.11.2010 по дело №1906/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * саморъчно завещание * право на ползване * форма за валидност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №49/01.02.2011 по дело №1389/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * реална част * правна квалификация * грешка в кадастрален план
ГКРешение №719/06.01.2011 по дело №1539/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преклузия * придобиване по време на брака * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
ГКРешение №78/25.02.2011 по дело №273/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * право на възстановяване * писмени доказателства * давностно владение * официален документ * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №317/12.03.2014 по дело №4396/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №314/28.11.2011 по дело №1061/2010Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * забрана за придобиване по давност * преклузия
ГКОпределение №371/28.09.2010 по дело №320/2010установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №499/26.01.2016 по дело №1543/2015Средна телесна повреда * правомощия на въззивната инстанция * отмяна на присъда поради допуснато процесуално нарушение
ГКРешение №99/06.04.2012 по дело №1036/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * правомощия на въззивната инстанция * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №384/02.11.2011 по дело №1450/2010предаване на владение * косвен съдебен контрол * нищожност на делба * реална част * самостоятелен обект * нищожност-липса на предмет * нищожност-противоречие на закона * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №168/01.10.2013 по дело №1332/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * правомощия на въззивната инстанция * правен интерес
ГКРешение №126/14.06.2013 по дело №53/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * държавна собственост * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск
ГКРешение №218/29.09.2014 по дело №6670/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давност * служебно начало * възражение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №117/17.09.2012 по дело №870/2010Делба на наследство * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот
ТКРешение №116/08.07.2011 по дело №692/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * главен иск * евентуален иск * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * правомощия на въззивната инстанция * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * деликтна отговорност
ГКРешение №216/13.09.2012 по дело №1288/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №805/06.01.2011 по дело №214/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * незаконен строеж * връчване на съдебни книжа * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №124/21.03.2016 по дело №896/2016Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №459/23.11.2011 по дело №82/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * доказателства * служебно начало * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №84/04.04.2013 по дело №585/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * нови факти и доказателства * нови факти и обстоятелства * правомощия на въззивната инстанция * трето лице * сключване на трудов договор
ГКРешение №91/21.04.2016 по дело №4497/2015Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * разваляне на предварителен договор * Права на купувача при недостатъци * договор за покупко-продажба
НКРешение №468/07.01.2014 по дело №1511/2013Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта * съкратено съдебно следствие * явна несправедливост на наказанието * правомощия на въззивната инстанция * предпоставки за приложение на чл. 55 НК
ГКРешение №156/16.06.2016 по дело №6042/2015Последици на развалянето. Действие спрямо трети лица * обезщетение за неизпълнение * неизпълнение на договор * предварителен договор * тълкуване на договор * правомощия на въззивната инстанция * принцип на установяване на истината
ГКРешение №840/15.08.2011 по дело №1355/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * присъединяване на владение * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * реституция * добросъвестно владение * продажба на чужда вещ
ГКРешение №224/28.10.2014 по дело №2583/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №37/20.04.2016 по дело №4432/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общо събрание * етажна собственост * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * упълномощаване * преклузия
ТКРешение №208/28.11.2013 по дело №787/2012Неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт
ГКРешение №25/06.07.2012 по дело №1035/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * свидетелски показания * писмени доказателства * идентичност на имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №236/26.05.2011 по дело №644/2010Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * съдебно-техническа експертиза * право на изкупуване от ползвател * принцип на диспозитивното начало * правомощия на въззивната инстанция * допълнителна държавна такса * отмяна на нотариален акт * застрояване
ГКРешение №225/11.08.2014 по дело №6779/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №257/23.10.2013 по дело №3571/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недопустим съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №568/06.07.2010 по дело №424/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост
ГКРешение №165/16.06.2015 по дело №288/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №113/12.06.2015 по дело №5835/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателства * право на изкупуване от ползвател * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №990/24.03.2010 по дело №47/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №341/11.11.2011 по дело №992/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №381/02.10.2013 по дело №1136/2013Кражба на вещ, която не е под постоянен надзор * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №385/18.04.2012 по дело №1538/2010Делба * определяне на квоти * земеделски земи * погасителна давност * начало на давностен срок * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * доклад по делото * доказателствена тежест * недопустимост на иск * преклузия
ГКРешение №389/18.10.2011 по дело №1672/2010Иск за вреди от отчетническа дейност * вреди от липси * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №135/31.07.2014 по дело №334/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №838/29.06.2011 по дело №155/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * държавна собственост * правомощия на въззивната инстанция * възстановена кооперация
ГКРешение №733/04.11.2010 по дело №1536/2009Иск за защита на отнето владение * отнето владение * съвладение * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * отнемане по скрит начин * правен интерес * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства
ТКРешение №51/02.05.2012 по дело №105/2011Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * правна квалификация
НКРешение №86/15.03.2012 по дело №24/2012Обида и квалифицирана обида * Касационни дела от частен характер чл. 346, т. 4 НПК * правомощия на въззивната инстанция * изпълнение на процесуално задължение * прекратяване на наказателно производство поради изтекла давност
ГКРешение №229/18.10.2013 по дело №3099/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ТКРешение №3/10.08.2015 по дело №4073/2013Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация * доклад по делото
ГКОпределение №86/23.02.2009 по дело №50/2009правомощия на въззивната инстанция * възстановяване на срокове
ГКРешение №184/15.09.2010 по дело №2599/2008Възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * договор за дарение * приемство в процеса * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №181/12.04.2012 по дело №239/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * отрицателен установителен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * принцип на диспозитивното начало * нередовност на исковата молба
ГКРешение №427/16.07.2010 по дело №732/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * оспорване на истинността на документ * доказателства * вписване в имотен регистър * изкупуване от съделител * самостоятелен обект * договор за покупко-продажба * относителна недействителност
ГКОпределение №402/17.07.2009 по дело №415/2009местна подсъдност * възражение за неподсъдност * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт * преклузивен срок
ТКРешение №263/24.06.2015 по дело №3734/2013Последваща обективна невъзможност. Негодност на материала * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * договор за изработка * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №598/13.07.2010 по дело №683/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * давностно владение * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * реална част * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №30/26.02.2016 по дело №3600/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №467/12.12.2011 по дело №1588/2010Делба * подобрения * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * увеличаване на наследство * нередовност на исковата молба
ГКРешение №691/02.02.2011 по дело №1620/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * грешка в кадастрален план * реална част * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №187/18.06.2010 по дело №3324/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №815/30.06.2011 по дело №1509/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * премахване на извършено строителство * постройка * право на ползване * трето лице * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №91/10.09.2012 по дело №365/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство * задължения на въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №120/24.06.2016 по дело №289/2016Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател * забрана за влошаване положението на обжалвалия/осъдения * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №219/11.11.2013 по дело №2545/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * правомощия на въззивната инстанция * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * мотиви на въззивно решение * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №251/11.10.2013 по дело №2062/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №180/25.04.2012 по дело №198/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * нарушено владение * неоснователно обогатяване * водене на чужда работа без пълномощие * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №44/27.03.2013 по дело №503/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * подобрения в чужд имот * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * нередовност на исковата молба
НКРешение №51/27.04.2016 по дело №157/2016Укриване и неплащане на данъчни задължения * неизпълнение на задълженията на въззивната инстанция * съществени процесуални нарушения * правомощия на въззивната инстанция * процесуално нарушение на въззивната инстанция
ТКОпределение №78/02.02.2011 по дело №808/2010Частна жалба * недопустим съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ГКРешение №11/30.03.2012 по дело №471/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * решение при правилно първоинстанционно решение
ТКРешение №27/09.06.2014 по дело №813/2012Косвен иск * застраховка "автокаско" * задължения на въззивния съд * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №56/13.02.2012 по дело №212/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * допустимост на иск * придаване на части към недвижим имот * правомощия на въззивната инстанция * неправилно заснемане на недвижим имот * нередовност на исковата молба
ГКРешение №501/14.01.2013 по дело №1503/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * дискриминация * подведомственост * правомощия на въззивната инстанция * незаконно уволнение
ГКРешение №282/28.10.2011 по дело №235/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ГКРешение №748/25.10.2010 по дело №911/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * конститутивно действие * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * възстановяване правото на собственост * зачитане на решението * нередовност на исковата молба
ГКРешение №423/12.09.2013 по дело №167/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Негаторен иск * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №437/10.04.2012 по дело №1209/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на съдебно решение * решение на общо събрание на кооперация * сила на пресъдено нещо * оспорване на истинността на документ * зачитане на решението
ГКРешение №337/17.05.2010 по дело №973/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * нотариално завещание * завет * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * право на възстановяване
ГКРешение №246/08.10.2012 по дело №1625/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * правомощия на въззивната инстанция * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * незаконно уволнение * дисциплинарно уволнение
ГКРешение №29/04.03.2015 по дело №5189/2014Право на недобросъвестния владелец на подобренията * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №37/29.03.2012 по дело №241/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части * доказателства * експертиза * правомощия на въззивната инстанция * принцип на служебното начало
ТКРешение №76/10.08.2015 по дело №729/2014Възнаграждение * строително-монтажни работи * договор за възлагане на обществена поръчка * договор за изработка * недопустим съдебен акт * обезщетение за забава * доказателствена сила на частен документ * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №157/16.05.2012 по дело №1160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства * лично имущество * трансформация * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №139/31.03.2011 по дело №594/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №154/31.08.2012 по дело №746/2010Делба * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * мотиви на въззивно решение * решение при правилно първоинстанционно решение * съсобственост * наследяване * придобивна давност
ГКРешение №309/19.09.2012 по дело №780/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * възстановяване правото на собственост * замяна * реституция * трето лице
ГКРешение №76/27.05.2015 по дело №6240/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за ползване * приращения * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №190/05.08.2011 по дело №654/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * упълномощаване * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * официален документ * оспорване на истинността на документ * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на пълномощно
ГКРешение №105/20.04.2016 по дело №4006/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция * справедливост
ГКРешение №57/12.03.2012 по дело №212/2011правомощия на въззивната инстанция * Иск за неоснователно обогатяване * договор за поръчка
ТКРешение №85/08.07.2014 по дело №1266/2013Недействителност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки * публични задължения * необходимо другарство * правомощия на въззивната инстанция * задължително другарство
ГКРешение №407/13.07.2010 по дело №289/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * правомощия на въззивната инстанция * застрояване * приложим закон
ГКРешение №461/01.07.2010 по дело №919/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * доказателства * трето лице * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №138/09.07.2015 по дело №633/2015Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №335/06.07.2010 по дело №4764/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * доказателства * продажба на лек автомобил * обявяване на предварителен договор за окончателен * правомощия на въззивната инстанция * представяне на документи на хартиен носител
НКРешение №192/24.04.2013 по дело №596/2013Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * съставомерност на деяние * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №31/14.03.2014 по дело №4339/2013Делба * съсобственост * публична продан * правомощия на въззивната инстанция * правен интерес
ГКРешение №420/13.02.2013 по дело №66/2012Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * правомощия на въззивната инстанция * частична реституция * предаване на владение
ГКРешение №361/14.12.2011 по дело №771/2010Установителен иск * установяване право на собственост * представителна власт * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №283/30.10.2012 по дело №648/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имоти * постройка * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол
ГКРешение №221/08.02.2016 по дело №1453/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №72/15.07.2015 по дело №553/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * прекомерност на адвокатско възнаграждение * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №323/27.09.2012 по дело №408/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №482/05.07.2010 по дело №946/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * преклузия * нови факти и доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №11/01.02.2012 по дело №166/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * реституция
ГКРешение №628/05.10.2010 по дело №1684/2009Делба * съсобственост * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * узаконяване на строеж * право на строеж * нови факти и доказателства * доклад по делото * представителна власт
ГКРешение №147/17.06.2013 по дело №1810/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * давностно владение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №111/14.03.2012 по дело №594/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * нередовност на исковата молба * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №807/02.12.2010 по дело №1081/2009негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * прехвърляне на спорното право * висящност на процеса * електропровод * реална част * сервитут * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №134/31.07.2014 по дело №6535/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №101/07.03.2012 по дело №70/2011Делба * определяне на квоти * съсобственост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * доказателствена сила на нотариален акт * общи части
ГКРешение №105/19.06.2013 по дело №186/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * косвен съдебен контрол * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №266/17.10.2014 по дело №3333/2014Делба * съсобственост * уравнение на дялове * правомощия на въззивната инстанция * установяване на факти
ТКРешение №157/30.10.2013 по дело №1091/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ГКОпределение №541/26.09.2011 по дело №497/2011обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №138/13.05.2014 по дело №5715/2013Иск за установяване на трудово правоотношение * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * извънсъдебно признание
НКРешение №343/06.12.2012 по дело №960/2012Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК * несъответствие между обстоятелствена част и диспозитив на съдебен акт * липса на мотиви * стойност на предмета на престъплението * кредитиране на експертно заключение * съдебно-счетоводна експертиза * приобщаване на доказателства * квалификация на престъпление * особено тежък случай * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * изпълнително деяние * предели на касационната проверка * оспорена правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * изключително смекчаващо вината обстоятелство * продължителност на наказателно производство * разпит на обвиняем пред съдия * намаляване на наказание * явна несправедливост на наказанието * контрабанда на цигари * предмет на престъпление * разумен срок на наказателния процес
НКРешение №519/22.12.2014 по дело №1632/2014Кражба, представляваща опасен рецидив * изменение на обвинението * съществени процесуални нарушения * съкратено съдебно следствие * материална незаконосъобразност * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №579/30.12.2015 по дело №5900/2015Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №14/03.08.2012 по дело №217/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * делба * правомощия на въззивната инстанция * наследство * уравнение на дялове * съсобственост
ГКРешение №2/24.04.2012 по дело №625/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №855/11.12.2010 по дело №1497/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * отмяна на нотариален акт * тълкуване на договор * нищожност на отделни части на договор * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №307/29.06.2011 по дело №1210/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * необходимо другарство * етажна собственост * конституиране на страни * съпружеска имуществена общност * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №165/09.04.2012 по дело №533/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №89/27.08.2015 по дело №4290/2014Делба на наследство * недопустимост на съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №484/17.04.2014 по дело №1651/2013Престъпления против кредиторите * съществени процесуални нарушения * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №11/27.01.2015 по дело №1773/2014увеличаване на наказание * правомощия на въззивната инстанция * жалба при съкратено съдебно следствие
ТКРешение №111/03.11.2015 по дело №1544/2014Предявяване на установителен иск * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * прекратяване на трудовото правоотношение * несъстоятелност
ГКРешение №55/11.04.2016 по дело №4914/2015Негаторен иск * правомощия на въззивната инстанция * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №100/02.03.2011 по дело №1820/2009Делба * съсобственост * наследяване по закон * правомощия на въззивната инстанция * експертиза * доказателства * съдебни разноски * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №30/05.03.2014 по дело №3905/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * принцип на служебното начало * експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №674/14.02.2011 по дело №1814/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна такса * евентуален иск * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №4/06.02.2012 по дело №388/2011Иск за защита на отнето владение * отнето владение * правомощия на въззивната инстанция * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * договор за лизинг * акцизни стоки без бандерол * отнемане по скрит начин
ГКРешение №324/19.01.2012 по дело №1488/2010Делба * определяне на квоти * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №378/15.10.2012 по дело №424/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №393/01.10.2010 по дело №4703/2008Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * обикновено другарство * неправилно заснемане на недвижим имот * доказателства * грешка в кадастрален план * правомощия на въззивната инстанция * необходимо другарство
ГКРешение №56/10.06.2015 по дело №5143/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * правомощия на въззивната инстанция * задължителна сила на присъда /споразумение/ * подобрения * възражение за прихващане
ТКРешение №193/02.02.2015 по дело №2565/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ГКРешение №16/21.02.2014 по дело №4682/2013Делба * съсобственост * публична продан * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на решение
ГКРешение №649/18.01.2011 по дело №1530/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * държавна собственост * право на строеж * предварителен договор * доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №349/28.06.2010 по дело №275/2010средна телесна повреда по хулигански подбуди * право на защита * правомощия на въззивната инстанция * свидетел очевидец
ГКРешение №338/06.11.2012 по дело №963/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * преклузия * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №191/29.10.2014 по дело №2299/2014Делба * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт * правна квалификация * уравнение на дялове
ТКРешение №55/03.04.2014 по дело №1245/2013Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * неистински документ
ГКРешение №508/16.12.2011 по дело №1707/2010Неустойка * правомощия на въззивната инстанция * заповед за изпълнение * произнасяне по непредявен иск * задатък
ГКРешение №290/26.03.2010 по дело №554/2009придобивна давност * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * свидетелски показания * гараж * договор за наем * упълномощаване * Установителен иск
ГКРешение №556/10.01.2011 по дело №1019/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * доклад по делото * преклузия * свидетелски показания
НКРешение №563/06.02.2014 по дело №2188/2013Измама * правомощия на въззивната инстанция * процесуални нарушения * явна несправедливост на наказанието * дискриминация * измама
ГКРешение №329/20.12.2011 по дело №1789/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * правомощия на въззивната инстанция * клевета
ТКРешение №126/18.11.2014 по дело №69/2013Отменителни искове * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * договор за продажба
ГКРешение №367/12.12.2012 по дело №155/2012Възстановяване на запазена част * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * задължение на съда за съобщаване на неподлежащи на доказване факти * универсално завещание * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №189/09.07.2012 по дело №107/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * придобивна давност * прекъсване на давност
НКРешение №160/20.07.2015 по дело №159/2015Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * косвени доказателства * правомощия на касационната инстанция * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №125/29.05.2012 по дело №534/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * доказателства * принцип на законност * спогодба * правомощия на въззивната инстанция * подбор * обезщетение при уволнение на други основания
ТКРешение №189/04.02.2014 по дело №141/2012Неоснователно обогатяване * доказателствена тежест * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №692/23.03.2011 по дело №1933/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * индивидуализация на недвижим имот * грешка в кадастрален план * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №255/12.11.2012 по дело №348/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * допълнителна искова молба
ГКРешение №274/13.11.2012 по дело №461/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * конституиране на страни * присъединяване към въззивната жалба * сила на пресъдено нещо * мотиви на въззивно решение * нищожност на завещателно разпореждане * правомощия на въззивната инстанция * унищожаване на завещателно разпореждане
ГКРешение №50/26.02.2013 по дело №801/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * субективно съединяване на искове * необходимо другарство * допълване на решение
ТКРешение №118/21.10.2014 по дело №3176/2013Договор за изработка * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация * доказателствена тежест
ТКРешение №35/19.08.2015 по дело №4583/2013Иск за съществуване на вземането * връщане на лизингова вещ * предсрочна изискуемост * застраховка "финансов риск" * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №290/15.08.2011 по дело №1211/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * писмени доказателства * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * отговор на искова молба
ГКРешение №458/23.11.2011 по дело №73/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателствена тежест * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №132/2014/24.07.2015 по дело №469/2014Делба на наследство * писмени доказателства * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №226/22.12.2014 по дело №3253/2014Делба * съсобственост * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * разделителен протокол
ГКРешение №28/16.07.2015 по дело №4590/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * доказателства
ГКРешение №455/09.12.2011 по дело №1593/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * съдебно-техническа експертиза * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * застрояване * самостоятелен обект * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №130/03.05.2012 по дело №412/2011правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №49/07.04.2014 по дело №1211/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * поправка на очевидна фактическа грешка * пристрояване * надстрояване
ГКРешение №835/06.01.2011 по дело №1578/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * давностно владение * нередовност на исковата молба * правна квалификация * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №483/15.07.2010 по дело №991/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-липса на съгласие * отмяна на нотариален акт * договор за покупко-продажба * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на иск
ГКРешение №280/19.07.2010 по дело №598/2009Делба * съсобственост * държавна собственост * определяне на квоти * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №144/25.03.2011 по дело №553/2010Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * реална част * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ТКРешение №130/23.06.2016 по дело №748/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №193/27.07.2010 по дело №240/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №501/27.07.2010 по дело №160/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * придобивна давност * допустимост на иск * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №160/30.03.2011 по дело №333/2010Делба * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * относителна недействителност * определяне на квоти * договор за замяна * Недействителност на разпореждане с наследство * преюдициални въпроси в производството за делба * възражение за нищожност
ГКРешение №262/31.05.2012 по дело №1422/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * компетентност
ГКРешение №70/05.04.2016 по дело №5556/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
ТКРешение №14/07.02.2014 по дело №1130/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за изработка * неустойка * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №266/29.06.2011 по дело №1058/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * договор за покупко-продажба * придобивна давност * индивидуализация на недвижим имот * доказателства * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №898/23.12.2010 по дело №1852/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * нередовност на исковата молба * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №886/13.12.2010 по дело №1553/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * доклад по делото * право на изкупуване от ползвател * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №272/05.07.2011 по дело №1047/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * нищожност и недопустимост на съдебно решение * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало
ГКРешение №176/06.11.2015 по дело №359/2015Иск за вреди от отчетническа дейност * отчетническа дейност * вреди от липси * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на решение
ТКРешение №210/16.02.2016 по дело №1724/2014Възнаграждение * Обезсилване на решение * правомощия на въззивната инстанция * намаляване на неустойка между търговци
ГКРешение №205/12.11.2015 по дело №619/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на решение * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * държавна собственост
ГКРешение №858/07.01.2011 по дело №1710/2009Установителен иск * земеделски земи * неприсъствено решение * преклузия * отговор на искова молба * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №417/14.11.2011 по дело №674/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * евентуален иск * установяване право на собственост * държавна собственост * постройка * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №230/16.11.2015 по дело №2710/2015Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №305/2012/11.01.2013 по дело №674/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * доклад по делото * нови факти и обстоятелства * право на защита * придобивна давност * държавна собственост * забрана за придобиване по давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКРешение №418/14.11.2011 по дело №1104/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция * застрояване * косвен съдебен контрол
ГКОпределение № 309/24.04.2014 по дело №1596/2014Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * преклузивен срок * отговор на искова молба * връчване на съдебни книжа * нередовно призоваване
ГКРешение №210/03.10.2014 по дело №1900/2014Делба на наследство * делба * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост
Определение №531/29.11.2010 по дело №обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №222/24.06.2011 по дело №982/2010Делба * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * лични средства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * пълна трансформация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №43/17.04.2015 по дело №6347/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * правомощия на въззивната инстанция * приложим закон
ГКРешение №449/17.11.2011 по дело №1212/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ТКРешение №76/12.06.2012 по дело №377/2011Възнаграждение * договор за изработка * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №105/28.02.2012 по дело №637/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * правомощия на въззивната инстанция * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКРешение №126/13.05.2015 по дело №5688/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * правомощия на въззивната инстанция * съкращаване на щата * подбор * обезщетение за оставане без работа * прихващане
ГКРешение №428/15.07.2010 по дело №843/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * свидетелски показания * частична трансформация * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на решение
ГКРешение №475/05.12.2012 по дело №472/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №265/27.06.2011 по дело №912/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * конституиране на страни * разпределяне на ползването * преклузия * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №209/26.09.2014 по дело №212/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * наследяване * доказателства * признаване от страната на неизгодни за нея факти
ГКРешение №149/29.03.2011 по дело №1463/2009Определяне на дялове в общите части на етажната собственост * общи части * етажна собственост * произнасяне по непредявен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ТКРешение №1/25.01.2016 по дело №106/2015Мълчаливо продължаване на договора за наем * обезщетение за ползване без правно основание * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ГКРешение №227/07.10.2013 по дело №439/2012Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №120/27.11.2015 по дело №2323/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * правомощия на въззивната инстанция * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост * преклузия
ГКРешение №114/13.10.2014 по дело №1954/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №153/01.08.2011 по дело №39/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * наследяване * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства
ГКРешение №344/26.09.2011 по дело №1603/2010Неоснователно обогатяване * договор за покупко-продажба * отпаднало основание * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №788/04.01.2011 по дело №1741/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * нищожност-противоречие на закона * правомощия на въззивната инстанция * привидни и прикрити договори * договор за заем
ГКРешение №138/04.04.2011 по дело №460/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * субективно съединяване на искове * обективно съединяване на искове * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №672/07.03.2011 по дело №1584/2009Ревандикационен иск * установителен иск * установяване право на собственост * реална част * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * идентичност на имоти * реституция
ТКРешение №12/28.02.2014 по дело №1037/2012Възнаграждение * доклад по делото * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №375/26.10.2011 по дело №931/2009обезщетение за ползване * произнасяне по непредявен иск * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ТКРешение №136/02.10.2014 по дело №4309/2013Иск за съществуване на вземането * договор за наем * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №310/11.11.2015 по дело №799/2015Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №40/11.03.2013 по дело №471/2012Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * реституция
ГКРешение №321/26.09.2012 по дело №54/2012Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * недействителност на договор * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * очевидна фактическа грешка * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №12/19.02.2015 по дело №2429/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за пропуснати ползи * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на процесуалното действие
ТКРешение №101/12.07.2010 по дело №857/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ГКРешение №190/29.10.2014 по дело №3297/2014Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт * допълване на решение
ГКРешение №148/15.07.2014 по дело №852/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * подобрения
ГКОпределение №130/12.03.2014 по дело №7566/2013Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
ГКРешение №196/03.08.2012 по дело №1417/2010Установителен иск * установяване право на собственост * приемство в процеса * предварителен договор * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №30/10.02.2014 по дело №592/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нередовност на исковата молба * сключване на трудов договор * съществуване на трудово правоотношение * непозволено увреждане * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №403/19.10.2012 по дело №321/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за ползване * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ТКРешение №113/31.07.2015 по дело №929/2014Неоснователно обогатяване * задатък * обезщетение за забава * разваляне на предварителен договор * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №24/20.02.2014 по дело №5245/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №50/04.07.2016 по дело №5163/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * сила на пресъдено нещо * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №127/02.06.2016 по дело №6287/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск
ГКРешение №124/11.07.2016 по дело №6220/2015Ревандикационен иск * ревандикационен иск * нищожност на договор * правоприемство * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №79/13.07.2016 по дело №4964/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №141/14.07.2016 по дело №7446/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * конституиране на страни * доказателства * правоприемство * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * признание на иска * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №42/20.07.2016 по дело №3489/2014Иск за съществуване на вземането * застрахователна полица * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №205/28.07.2016 по дело №278/2016Договор за заем * преклузия * събиране на нови доказателства във въззивното производство * правомощия на въззивната инстанция * експертиза
ТКРешение №99/28.07.2016 по дело №300/2015Обхват на обезщетението за неизпълнение * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ТКОпределение №375/22.07.2016 по дело №1545/2016Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * активна процесуална легитимация * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №96/05.08.2016 по дело №907/2015Косвен иск * процесуални задължения на въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №144/12.08.2016 по дело №603/2015Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * правомощия на въззивната инстанция * плащане на застрахователно обезщетение * признание на иска * злоупотреба с права * правен интерес от обжалване
ТКРешение №115/15.08.2016 по дело №3428/2014Договор за превоз на товари * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * процесуални задължения на въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция * съпричиняване * приложимо право * обем на отговорността на застрахователя по имуществена застраховка * лихва
ТКОпределение №383/16.08.2016 по дело №1312/2016Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * задължения на въззивния съд * мотиви на въззивно решение * нередовност на исковата молба * невнасяне на държавна такса * правен интерес
ТКРешение №114/07.09.2016 по дело №362/2015Иск за съществуване на вземането * договор за потребителски кредит * предсрочна изискуемост * уведомяване на длъжника * правомощия на въззивната инстанция * надлежно уведомяване * недопустим съдебен акт
ТКРешение №92/07.09.2016 по дело №185/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди * съпричиняване * обем на гражданската отговорност на застраховател * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №141/05.10.2016 по дело №1516/2015Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * задължения на въззивния съд * доклад по делото
ТКРешение №138/05.10.2016 по дело №2355/2015Неоснователно обогатяване * електроенергия * правомощия на въззивната инстанция * задължения на въззивния съд * цена за достъп
ТКРешение №160/07.10.2016 по дело №2148/2015Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * задължения на въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * правна квалификация
ГКРешение №184/11.10.2016 по дело №1147/2016Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт
ГКРешение №190/17.10.2016 по дело №995/2016Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №185/13.10.2016 по дело №1307/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нови факти и доказателства * трудоустрояване * изискуемост на вземането * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №231/01.11.2016 по дело №1614/2016Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * признаване от страната на неизгодни за нея факти * извънсъдебно признание в предварително наказателно производство
ГКРешение №248/15.11.2016 по дело №784/2016Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * доказателства * доклад по делото * отделяне на спорните от безспорните факти по делото
ГКРешение №234/17.11.2016 по дело №1856/2016Иск за съществуване на вземането * договорна неустойка * нищожност на неустойка * нищожност-накърняване на добрите нрави * неустойка за забава * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №102/25.11.2016 по дело №1055/2016Делба на наследство * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * наследствен дял * доказателства
ГКРешение №226/08.12.2016 по дело №1349/2016Нищожност * нищожност-заобикаляне на закона * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на гласни доказателства при нищожност
ГКРешение №226/12.12.2016 по дело №1587/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №229/14.12.2016 по дело №2221/2016Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №124/06.01.2017 по дело №2188/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * владение * правна квалификация * нарушено владение * правомощия на въззивната инстанция * отнето владение
ТКРешение №241/19.01.2017 по дело №2424/2015Защита на членството в дружеството * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №9/03.02.2017 по дело №2656/2016Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * правна квалификация * мандат * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * договор за правна защита и съдействие
ГКРешение №9/01.02.2017 по дело №2474/2016Поправка на очевидна фактическа грешка * нищожност на решение * правомощия на въззивната инстанция * указания на ВКС * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало
ГКРешение №213/06.02.2017 по дело №2127/2016Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №11/27.02.2017 по дело №2543/2016Делба на наследство * лично имущество * съпружеска имуществена общност * възражение * правомощия на въззивната инстанция * наследствено правоприемство
ГКРешение №20/22.03.2017 по дело №60055/2016Застрахователно обезщетение * приложим закон * надлежна страна * правомощия на въззивната инстанция * процесуална легитимация * процесуален ред * застраховка "гражданска отговорност" * редовност на исковата молба
ГКРешение №61/27.03.2017 по дело №3406/2016Обезщетение при гестия * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * подобрения в чужд имот
НКРешение №5/04.04.2017 по дело №1169/2016Средна телесна повреда * правомощия на въззивната инстанция * обезщетение за имуществени вреди * увеличаване на наказание * справедливост на наказание
ГКРешение №27/03.05.2017 по дело №3328/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * Обезсилване на решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №150/10.05.2017 по дело №1481/2017Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * прекратяване на производството по делото * процесуални предпоставки * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №76/16.05.2017 по дело №2926/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * обезщетение за вреди от вещ * причинно-следствена връзка
ГКРешение №107/29.05.2017 по дело №3360/2016Суброгация * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация
ГКРешение №53/31.05.2017 по дело №2943/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * писмени обяснения * срокове при трудови спорове * правомощия на въззивната инстанция * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №84/02.06.2017 по дело №4136/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * преобразуване на търговски дружества * правосубектност * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №73/02.06.2017 по дело №3791/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №81/09.06.2017 по дело №2631/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * доказателства
ТКРешение №48/12.06.2017 по дело №408/2015Отговорност за липси и повреди * изгубване на товар * договор за международен превоз на товари * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №22/29.06.2017 по дело №2113/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №62/17.07.2017 по дело №3149/2016Ревандикационен иск * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест * предмет на доказване
ГКРешение №174/19.07.2017 по дело №4316/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * правомощия на въззивната инстанция * трудоустрояване * невъзможност да изпълнява възложената работа, поради болест
ГКРешение №160/26.07.2017 по дело №60244/2016Възнаграждение * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №132/27.07.2017 по дело №3275/2016Непозволено увреждане * доклад по делото * правна квалификация * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №169/02.10.2017 по дело №1672/2016Задължения на издателя * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №125/12.10.2017 по дело №4231/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * нов ответник
ГКРешение №188/26.10.2017 по дело №4287/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №228/30.10.2017 по дело №60363/2016Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало * доклад по делото
ГКРешение №84/01.11.2017 по дело №4543/2016Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * преценка за допустимост на въззивно решение
ГКРешение №268/03.11.2017 по дело №859/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * правомощия на въззивната инстанция * подбор * съкращаване на щата
ГКРешение №120/07.11.2017 по дело №4222/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * движими вещи * публична продан * правомощия на въззивната инстанция * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №121/08.11.2017 по дело №4818/2016Ревандикационен иск * негаторен иск * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №76/14.11.2017 по дело №60371/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * правомощия на въззивната инстанция * размер на обезщетението * служебно приложение на императивен материален закон * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №116/28.11.2017 по дело №422/2017Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * преценка за допустимост на въззивно решение
ГКРешение №254/05.12.2017 по дело №5463/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * експертиза * правомощия на въззивната инстанция * причинно-следствена връзка
ГКРешение №125/21.12.2017 по дело №4101/2016Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №130/28.12.2017 по дело №4601/2016Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №200/02.01.2018 по дело №350/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * отрицателен установителен иск * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №204/12.01.2018 по дело №113/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * служебно известни факти * доказателства
ГКРешение №133/15.01.2018 по дело №60339/2016Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №205/19.01.2018 по дело №896/2017Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * възражение за нищожност * преюдициални въпроси в производството за делба * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №17/05.02.2018 по дело №1578/2017Делба * допустимост на доказателства * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №190/07.02.2018 по дело №180/2017Договаряне във вреда на представлявания * правомощия на въззивната инстанция * представителство * доказателствени средства * право на ползване
ГКРешение №175/07.02.2018 по дело №5128/2016Негаторен иск * доказателства и доказателствени средства * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №244/09.02.2018 по дело №2/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * Възнаграждение на търговския посредник * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №27/12.03.2018 по дело №2650/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №65/12.03.2018 по дело №2589/2017Иск за съществуване на вземането * обсъждане на доказателства от въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №8/19.03.2018 по дело №1285/2017Отменителен иск * правомощия на въззивната инстанция * свидетелски показания
ГКРешение №3/10.04.2018 по дело №4681/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * правомощия на въззивната инстанция * право на ползване * покана * писмени доказателства * съсобственост * приложим закон
ГКРешение №46/27.04.2018 по дело №2454/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №49/18.05.2018 по дело №1957/2017Ревандикационен иск * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
НКРешение №61/28.05.2018 по дело №135/2018Лишаване от живот при професионална непредпазливост * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на наказание
ГКРешение №49/01.06.2018 по дело №940/2017Непозволено увреждане * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №71/18.06.2018 по дело №5530/2016Ревандикационен иск * недопустим съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №72/25.06.2018 по дело №1934/2017Нищожност * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №156/03.07.2018 по дело №4920/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно нарушение * дисциплинарно уволнение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №155/04.07.2018 по дело №4723/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №85/04.07.2018 по дело №4262/2017Задатък * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №64/12.07.2018 по дело №5520/2016Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * материалноправна легитимация на ищеца * доказателства * наследствено правоприемство * реституция * липса на мотиви * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №94/13.07.2018 по дело №3120/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №99/16.07.2018 по дело №4656/2017Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възражение за прихващане * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №155/12.07.2018 по дело №2786/2017Предявяване на отменителен иск * недопустим съдебен акт * процесуални задължения на въззивния съд * процесуална легитимация на синдика * правомощия на въззивната инстанция * право на защита
ГКРешение №118/30.07.2018 по дело №3047/2017Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * правомощия на въззивната инстанция * допълване на решение
ГКРешение №81/13.08.2018 по дело №2973/2017Иск за съществуване на вземането * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало * обезщетение при придобиване право на пенсия * колективен трудов договор
ГКРешение №118/25.09.2018 по дело №4756/2017Влог * недопустимост на решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * възражение за прихващане * лихва
ГКОпределение №452/04.10.2018 по дело №3389/2018Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * надлежна страна * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №305/17.10.2018 по дело №3077/2017Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №112/23.10.2018 по дело №486/2018Делба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №200/26.10.2018 по дело №669/2018Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди * незаконно обвинение * правомощия на въззивната инстанция * причинно-следствена връзка * отговорност на държавата за вреди
ГКОпределение №502/26.10.2018 по дело №3551/2018Частна жалба * недопустим съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция * изменение на решението в частта относно разноските
ГКРешение №132/31.10.2018 по дело №4116/2017Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКОпределение №181/07.11.2018 по дело №3849/2018Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * главно встъпване * трето лице-помагач * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №105/12.11.2018 по дело №3109/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * обсъждане на доказателства от въззивния съд * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване на факти
ГКРешение №277/22.11.2018 по дело №4702/2017Водене на чужда работа без пълномощие * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация
ГКРешение №174/03.12.2018 по дело №4430/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * експертиза * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №158/18.12.2018 по дело №4555/2017Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд * самостоятелен обект * приращения * предмет на делото
ГКРешение №138/20.12.2018 по дело №4169/2017Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №182/02.01.2019 по дело №4928/2017Негаторен иск * незаконен строеж * пречки и неудобства за ползване на собствения имот * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №145/07.01.2019 по дело №811/2018Негаторен иск * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКОпределение №22/15.01.2019 по дело №4406/2018Частна касационна жалба * право на ЕС * отговорност на държавата за вреди * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №199/21.01.2019 по дело №460/2018Иск за съществуване на вземането * очевидна неправилност * правомощия на въззивната инстанция * Неравноправни клаузи в потребителски договори
ГКРешение №186/23.01.2019 по дело №1149/2018Нищожност на завещателно разпореждане * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * правна квалификация
ГКРешение №184/31.01.2019 по дело №219/2018Завет * съпружеска имуществена общност * лично имущество * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №5/08.02.2019 по дело №1362/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * доказателствена тежест * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * наследствено правоприемство
ТКРешение №219/12.02.2019 по дело №2961/2017Начин на ползване. Консумативни разходи * несъстоятелност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №253/15.02.2019 по дело №5011/2017Родителски права след развода * правомощия на въззивната инстанция * интерес на детето * доказателства
ГКРешение №252/18.02.2019 по дело №4172/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * правомощия на въззивната инстанция * обезщетение за неимуществени вреди * деликтна отговорност
ГКРешение №160/06.03.2019 по дело №3454/2017Делба на наследство * възстановяване на запазена част * правомощия на въззивната инстанция * възражение * доказателства * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №173/06.03.2019 по дело №22/2018Непозволено увреждане * правомощия на въззивната инстанция * спиране на давност * граждански иск в наказателното производство * Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
ГКРешение №212/21.02.2019 по дело №4268/2017Договаряне във вреда на представлявания * действия във вреда на представлявания * действия без представителна власт * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд * правна квалификация * доказателствена тежест
ТКРешение №243/19.02.2019 по дело №45/2018Отговорност на управителя и контрольора * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ТКРешение №12/26.03.2019 по дело №606/2018Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №29/27.03.2019 по дело №1482/2018Делба * правомощия на въззивната инстанция * необходимо задължително другарство * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ТКРешение №4/09.05.2019 по дело №26/2018Установителен иск * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства
ГКРешение №66/14.06.2019 по дело №2834/2018Ревандикационен иск * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №90/14.06.2019 по дело №1751/2018Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * доказателствена сила на протокол за птп * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №45/25.06.2019 по дело №1466/2018Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * служебно начало * доказателства * трансформация на правото на строеж в право на собственост * обсъждане на доказателства от въззивния съд * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №87/27.06.2019 по дело №4808/2018Делба * правомощия на въззивната инстанция * събиране на нови доказателства във въззивното производство * доклад по делото
ГКРешение №140/19.07.2019 по дело №2501/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * правомощия на въззивната инстанция * договор за беърбоут чартър * трудово възнаграждение * приложим закон
ГКРешение №114/19.07.2019 по дело №2413/2018Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * груба небрежност * нарушение на правилата за движение по пътищата * трудова злополука * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №107/07.08.2019 по дело №445/2019Трафик на хора * случайно разпределение * правомощия на въззивната инстанция
ТКОпределение №404/19.09.2019 по дело №1525/2019Частна касационна жалба * липса на правен интерес * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * правомощия на въззивната инстанция
ТКОпределение №636/18.10.2019 по дело №2334/2019Частна касационна жалба * прекратяване при висящ процес * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №99/09.12.2019 по дело №2823/2018Отговорност на управителя и контрольора * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * частичен иск