Ключови фрази
правоприемство

ГКРешение №419/27.11.2014 по дело №2042/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * вреди * правоприемство * доказателствена тежест * злоупотреба с доверието на работодателя
ГКРешение №508/22.01.2013 по дело №126/2012Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установяване на престъпно обстоятелство * договор за замяна * правен интерес * неправилна правна квалификация * правоприемство
ГКРешение №309/11.12.2014 по дело №7665/2013Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * правоприемство
ТКРешение №64/26.05.2015 по дело №1637/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пасивна легитимация * договор за приватизационна продажба * правоприемство
ГКРешение №203/11.11.2011 по дело №477/2010Установителен иск * установяване право на собственост * кооперация * държавна собственост * лични средства * правоприемство * постройка * доказателства
ГКРешение №163/25.05.2010 по дело №676/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * реституция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правоприемство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * възстановяване правото на собственост * приложим закон
ГКРешение №371/21.05.2010 по дело №5369/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство
ГКРешение №369/2011/12.04.2012 по дело №396/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * правоприемство
ГКРешение №42/13.08.2010 по дело №121/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * доказателства * преобразуване на кооперации * правоприемство * право на строеж * трафопост
ГКРешение №279/22.10.2014 по дело №81/2014Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * разваляне на договор * отказ от наследство * евентуална евикция при продажба на чужда вещ * обезщетение за вреди * приемане на наследство * правоприемство * липса на пасивна легитимация
ГКРешение №382/28.10.2010 по дело №544/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * преобразуване на кооперации * придобивна давност
ГКРешение №340/15.07.2010 по дело №1349/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * доказателства * предоставяне за стопанисване и управление * правоприемство
ГКРешение №726/30.11.2010 по дело №973/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * съкращаване на щата * подбор * правоприемство * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №2/03.02.2015 по дело №5004/2014Делба на наследство * съсобственост * недопустимост на решение * правоприемство * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №647/15.01.2010 по дело №2644/2008право на възстановяване * правоприемство * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №363/30.07.2010 по дело №748/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * имуществена отговорност на работодател * трайно намалена работоспособност * правоприемство * трудова злополука
ГКРешение №77/09.03.2010 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * застрояване * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * земеделски земи * конкуренция на права * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * държавна собственост * правоприемство
ГКРешение №665/29.01.2010 по дело №2703/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * правоприемство
ГКРешение №176/07.12.2015 по дело №2620/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * прехвърляне на спорно право * правоприемство * недопустимост на решение
НКРешение №263/13.07.2009 по дело №262/2009Длъжностно присвояване в големи размери * правоприемство * неизяснени обстоятелства от предмета на доказване * необсъждане на доказателства * отмяна на въззивна присъда * съществени процесуални нарушения
ГКРешение №683/21.12.2010 по дело №1130/2009Иск за обезщетение при недопускане на работа * обезщетение за недопускане до работа * правоприемство * прехвърляне на предприятие
ГКРешение №210/02.05.2012 по дело №884/2011Неустойка * неустойка за забава * договор за изработка * право на строеж * заместване в дълг * предварителен договор * апорт * преклузия * правоприемство
ГКРешение №15/21.01.2011 по дело №2066/2008възстановяване правото на собственост * предаване на владение * доказателства * правоприемство * преобразуване на кооперации
ГКРешение №140/23.11.2015 по дело №2725/2015Ревандикационен иск * правоприемство * придобивна давност * право на задържане * нищожност на договор за продажба * делегиране на правомощия * административна дейност
ГКРешение №943/04.03.2010 по дело №2809/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * държавна собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * общинска собственост * предоставяне за стопанисване и управление * владение * правоприемство * неоснователно обогатяване * прихващане * възражение за прихващане * приращения
ТКРешение №43/05.05.2011 по дело №495/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правоприемство * възстановена кооперация * кооперативен съюз * новоучредена кооперация
ГКРешение №694/23.02.2010 по дело №264/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * апорт * правоприемство
ГКРешение №190/02.07.2012 по дело №1451/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * правоприемство * ненадлежна страна * закриване на предприятието * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №866/04.08.2011 по дело №1586/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * кооперативен съюз * правоприемство * одържавени недвижими имоти * възстановена кооперация * пристрояване * договор за покупко-продажба
ГКРешение №147/19.07.2010 по дело №7/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * благоустройствени мероприятия * правоприемство * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №699/08.01.2010 по дело №691/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * правоприемство * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №75/27.06.2016 по дело №4987/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * сила на пресъдено нещо * вписване на съдебно решение * правоприемство * недопустимост на иск
ГКРешение №898/01.02.2010 по дело №3256/2008право на възстановяване * гори * правоприемство * писмени доказателства
ГКРешение №910/11.07.2011 по дело №1512/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * акт за държавна собственост * идентичност на имоти
ГКРешение №594/04.12.2009 по дело №3139/2008установяване право на собственост * предаване на владение * придобивна давност * владение * правоприемство * Ревандикационен иск
ГКРешение №56/29.04.2015 по дело №4325/2014Иск за обезщетение * прекратяване на служебно правоотношение * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * правоприемство * дължимо обезщетение
ГКРешение №186/14.01.2016 по дело №5980/2014Ревандикационен иск * въвод във владение * правоприемство * разделителен протокол * право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение № 187/26.04.2010 по дело №958/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * преобразуване на кооперации * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №33/27.01.2010 по дело №5146/2008Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * доказателствена тежест * правоприемство * трайно намалена работоспособност
ГКРешение №315/23.06.2011 по дело №1591/2010Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд * прекратяване на служебно правоотношение * освобождаване от кадрова военна служба * военнослужещ * обезщетение за извънреден труд * допълнително възнаграждение * обезщетение за неизползван годишен отпуск * правоприемство * закриване на предприятието * конституиране на страни * неизплатено възнаграждение
ГКРешение №414/05.02.2014 по дело №1292/2013Непозволено увреждане * частен съдебен изпълнител * обезщетение за имуществени вреди * наследяване по закон * конституиране на страни * саморъчно завещание * увреждане * частен документ * правоприемство * завет
ГКРешение №144/29.04.2010 по дело №4912/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №643/04.01.2011 по дело №1196/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №691/22.01.2010 по дело №3737/2008обезщетение за оставане без работа * образование * държавно училище * правоприемство * Искове при неизпълнение по КТД
ГКРешение №256/15.09.2011 по дело №1379/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * срочен трудов договор * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * прекратяване на трудовото правоотношение * завършване на определена работа * правоприемство
ГКРешение №305/28.11.2011 по дело №1421/2010Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * временни постройки * правоприемство * преобразуване на кооперации * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №744/07.04.2011 по дело №1698/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правоприемство * давностно владение * общинска собственост * право на строеж * кооперация * постройка
ГКРешение №118/22.03.2012 по дело №1370/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на административен акт * нови факти и доказателства * косвен съдебен контрол * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * реституция * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №330/17.11.2014 по дело №2780/2014Иск за обезщетение * прекратяване на служебно правоотношение * държавен служител * правоприемство * обезщетение при придобиване право на пенсия * обезщетение за забава
ГКРешение №353/01.10.2012 по дело №1343/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * надлежна страна * правоприемство * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * закриване на предприятието
ГКРешение №11/25.02.2011 по дело №1510/2009Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * наследяване * алеаторен договор * правоприемство * съсобственост
ГКРешение №425/06.01.2011 по дело №969/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * придобивна давност * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №412/28.10.2011 по дело №1899/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * правоприемство * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя
ГКРешение №275/17.08.2011 по дело №429/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * правоприемство * владение * възстановена кооперация
ГКРешение №110/16.03.2012 по дело №174/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * забрана за придобиване по давност * правоприемство * придобивна давност
ГКРешение №9/21.01.2011 по дело №1821/2009Делба на наследство * съсобственост * конституиране на страни * правоприемство * приемство в процеса
ГКРешение №859/07.01.2011 по дело №1953/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * държавна собственост * доказателства * предоставяне за стопанисване и управление * правоприемство
ГКРешение №441/21.06.2013 по дело №323/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * правоприемство * юридическо лице с нестопанска цел * преобразуване
ГКРешение №806/11.01.2011 по дело №1000/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателства * правоприемство * земеделски земи * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №497/16.01.2012 по дело №1334/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * конституиране на страни * правоприемство * неизпълнение на договорни отношения
ТКОпределение №849/05.12.2011 по дело №684/2011Частна касационна жалба * процесуална легитимация * правоприемство
ГКРешение №1016/18.07.2011 по дело №4327/2008Установителен иск * правоприемство * преобразуване на кооперации * ревандикационен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №999/16.12.2009 по дело №4050/2008правоприемство * образование * колективен трудов договор * синдикална организация * държавно училище * прекратяване на трудовото правоотношение * Искове при неизпълнение по КТД
ГКРешение №547/23.07.2010 по дело №1025/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * договор за покупко-продажба * правоприемство * деликтна отговорност * обезщетение за забава * обезщетение за неизпълнение * неизпълнение на договорни отношения
ГКОпределение №705/22.12.2014 по дело №2052/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * Делба * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нищожност на делба * прехвърляне на спорното право * правоприемство
ГКРешение №238/09.08.2010 по дело №685/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * придобивна давност * право на изкупуване от ползвател * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №188/21.05.2013 по дело №795/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * срок за изпитване * сключване на трудов договор * правоприемство * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя
ГКРешение №234/13.05.2010 по дело №1099/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * временни постройки * право на строеж * отмяна на отчуждаване * Негаторен иск * приращения * правоприемство * преобразуване на кооперации
ГКРешение №378/21.12.2010 по дело №1323/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване на кооперации * правоприемство * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №83/21.03.2016 по дело №5570/2015Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * правоприемство * нередовност на въззивна жалба * обикновено другарство
ГКРешение №281/14.07.2011 по дело №87/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * сила на пресъдено нещо * правоприемство * преюдициално значение * доказателства * идентичност на имоти * преклузия
ГКРешение №475/09.12.2011 по дело №1559/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * правоприемство * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства * придобивна давност
ГКРешение №198/02.06.2010 по дело №3583/2008правна квалификация * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * наследяване * правоприемство * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №758/04.02.2011 по дело №1246/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * земеделски земи * съсобственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №496/13.07.2010 по дело №1011/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * земеделски земи * правоприемство * отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия * нищожност на договор за продажба * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №644/03.12.2010 по дело №1975/2009прекратяване на трудовото правоотношение * евентуален иск * правоприемство * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №258/25.07.2012 по дело №1924/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * образование * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * възстановяване на работа * закриване на част от предприятието * конституиране на страни * правоприемство
ГКРешение №50/11.07.2011 по дело №1574/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * правоприемство * предели на влязлото в сила решение * правен интерес
ГКРешение №298/25.03.2014 по дело №3296/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * предели на влязлото в сила решение * правоприемство * реституция
ГКРешение №480/11.12.2012 по дело №536/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * юридическо лице с нестопанска цел * правоприемство * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * вписване на възбрана * наемни правоотношения
ГКРешение №421/29.06.2010 по дело №805/2009установителен иск * установяване право на собственост * нотариално завещание * нищожност * наследяване по закон * правоприемство
ТКРешение №20/01.07.2013 по дело №1014/2011Неоснователно обогатяване * комисионен договор * правоприемство
ГКРешение №68/20.02.2012 по дело №719/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * вписване в имотен регистър * правоприемство
ГКРешение №92/25.03.2011 по дело №216/2010Установителен иск * установителен иск * земеделски земи * правоприемство * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №343/04.08.2010 по дело №571/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване на кооперации * правоприемство * инцидентен установителен иск * разпореждане с кооперативно имущество * кооперативен съюз
ГКРешение №97/25.02.2010 по дело №99/2009Установителен иск * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * общинска собственост * държавна собственост * правоприемство
ГКОпределение №548/16.09.2013 по дело №4162/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * правоприемство * възобновяване на производството по делото
ГКРешение №36/05.02.2015 по дело №25/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * правоприемство * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * закриване на предприятието
ГКРешение №529/01.07.2013 по дело №181/2011Унищожаемост на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * унищожаване на завещателно разпореждане * правоприемство * оспорване на произход * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №799/21.02.2011 по дело №305/2009Установителен иск * установителен иск * нищожност на договор за продажба * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба * правоприемство * установяване право на собственост
ГКРешение №654/04.11.2010 по дело №1581/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правоприемство * юридическо лице с нестопанска цел * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №157/10.07.2013 по дело №1557/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * правоприемство * преобразуване на кооперации
ГКРешение №958/15.12.2009 по дело №2246/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * неформална делба * правоприемство * придобивна давност * недобросъвестно владение * нищожност на делба * съсобственост * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №108/25.06.2013 по дело №33/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * правоприемство
ГКРешение №186/25.07.2012 по дело №83/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * правоприемство * временни постройки * общинска собственост * преобразуване на кооперации * писмени доказателства
ГКРешение №897/04.01.2011 по дело №1628/2009Делба * съсобственост * подобрения * правоприемство * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * договор за гледане и издръжка * приемство в процеса
ГКРешение №300/20.04.2010 по дело №4302/2008незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * правоприемство * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №406/02.12.2014 по дело №1364/2014Професионална подготовка * обезщетение за неизпълнение * възражение за изтекла давност * активна процесуална легитимация * възстановяване разходи за обучение * правоприемство
ГКРешение №218/17.08.2010 по дело №525/2009Делба * определяне на квоти * приращения * наследяване * приемство в процеса * правоприемство * съсобственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * застрояване * реституция
ГКОпределение №590/20.09.2013 по дело №5381/2013Частна касационна жалба * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * правоприемство * материалноправна легитимация на ответник * предели на влязлото в сила решение
ГКРешение №52/25.04.2013 по дело №814/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * държавна собственост * акт за държавна собственост * доказателствена тежест * официален документ
ГКРешение №8/26.07.2011 по дело №115/2010Нищожност * договор за делба * правоприемство * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * съдебна спогодба
ГКРешение №84/07.04.2011 по дело №1873/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * преобразуване на работодател * правоприемство * обезщетение за оставане без работа * преобразуване на търговски дружества
ТКРешение №8/12.09.2013 по дело №507/2011Иск на трето лице * активна процесуална легитимация * установителен иск * правоприемство * недопустим съдебен акт
ГКРешение №23/09.02.2011 по дело №1680/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * право на строеж * правоприемство * вписване на имот в капитала на търговско дружество * придобивна давност * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №164/01.06.2010 по дело №538/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правоприемство * наследяване * наследяване по закон * наследяване по право на заместване
ГКРешение №486/09.06.2010 по дело №1528/2009обезщетение за недопускане до работа * правоприемство
ГКРешение №203/15.06.2010 по дело №5214/2008Установителен иск * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * държавна собственост * правоприемство * правен интерес * доказателствена тежест * отказ от правосъдие
ГКРешение №339/05.05.2010 по дело №77/2009Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * образование * държавно училище * правоприемство * обезщетение за недопускане до работа
ГКРешение №32/17.06.2011 по дело №1223/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * правоприемство * компетентност * форма за валидност
ГКРешение №535/25.07.2012 по дело №1465/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * професионално заболяване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност * съпричиняване * непозволено увреждане * солидарна отговорност * обезщетение за имуществени вреди * момент за определяне на намаление/изгубване на трудоспособност * правоприемство
ГКРешение №240/07.04.2010 по дело №3299/2008Ревандикационен иск * реституция * отчуждаване * застрояване * правоприемство * владение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №611/04.08.2011 по дело №1636/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отчуждаване * земеделски земи * договор за наем * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * правоприемство
ГКРешение №31/21.06.2013 по дело №310/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №63/17.04.2015 по дело №3532/2014Иск за обезщетение * прекратяване на служебно правоотношение * обезщетение за прослужено време * обезщетение по ЗМВР * правоприемство
ГКРешение №138/12.06.2015 по дело №3835/2014Иск за обезщетение * прекратяване на трудовото правоотношение * правоприемство * трансформация * дължимо обезщетение
ГКРешение №66/29.07.2010 по дело №4459/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * държавна собственост * право на строеж * право на ползване * правоприемство
ГКРешение №263/30.09.2014 по дело №649/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * преобразуване * обезщетение за забава * правоприемство
ГКРешение №96/11.02.2010 по дело №3122/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * правоприемство * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №444/09.07.2010 по дело №403/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * правоприемство * давностно владение * инцидентен установителен иск * възстановена кооперация
ГКРешение №11/29.02.2016 по дело №3942/2015Делба * давностно владение * правоприемство * наследяване * държане * откриване на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * придобивна давност * предварителен договор * доклад по делото
ГКРешение №127/27.04.2016 по дело №5964/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * мандат * правоприемство * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №794/12.11.2009 по дело №2686/2008предаване на владение * придобивна давност * държавна собственост * акцизни стоки без бандерол * правоприемство * Ревандикационен иск
НКРешение №451/18.02.2015 по дело №1633/2014Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери * правоприемство
ГКРешение №990/01.02.2010 по дело №5245/2008неизплатено възнаграждение * правоприемство * държавно училище * образование *
ГКРешение №355/14.07.2010 по дело №802/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * правоприемство * прекъсване на давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №99/26.03.2013 по дело №631/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * закриване на предприятието * правоприемство * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №275/07.03.2014 по дело №1996/2013Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на иск * процесуална правоспособност * правоприемство
ГКРешение №79/19.07.2010 по дело №824/2009Установителен иск * предаване на владение * съсобственост * сила на пресъдено нещо * правоприемство * разделителен протокол * доказателствена тежест * придобивна давност * прекъсване на давност * промяна на предназначение на общи части на сграда * прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №212/18.06.2010 по дело №85/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * общинска собственост * доказателства * правоприемство
ГКРешение №121/11.04.2011 по дело №1400/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * реална част * евентуален иск * сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * правоприемство * вписване на искова молба * предаване на владение
ГКРешение №160/21.06.2016 по дело №967/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правоприемство * конституиране на страни * завет * служебно начало
ГКРешение №104/14.04.2010 по дело №341/2009Установителен иск * установяване право на собственост * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * вписване на съдебно решение * правоприемство * реституция * наследяване
ГКРешение №464/15.12.2011 по дело №1654/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на работа * закриване на предприятието * лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност * правоприемство * конституиране на страни * ненадлежна страна
ГКРешение №267/08.04.2010 по дело №397/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * правоприемство * конституиране на страни * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №655/04.01.2011 по дело №1658/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * юридическо лице с нестопанска цел * правоприемство
ГКРешение №122/02.07.2015 по дело №291/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * необходими разноски * правоприемство * държавна собственост * общинска собственост * правна квалификация
ГКРешение №170/17.06.2015 по дело №5897/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * право на собственост * сервитут * правоприемство
ГКРешение №58/22.04.2010 по дело №124/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение * обезщетение за неизпълнение * неустойка * правоприемство * конституиране на страни
ГКРешение №9/22.01.2010 по дело №3764/2008прекратяване на трудовото правоотношение * колективен трудов договор * неизплатено възнаграждение * синдикална организация * правоприемство * Искове при неизпълнение по КТД
ГКРешение №1032/17.02.2010 по дело №4785/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * право на строеж * приращения * общинска собственост
ГКРешение №403/30.01.2014 по дело №1790/2013Иск за обезщетение при недопускане на работа * обезщетение за недопускане до работа * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * правоприемство
ГКРешение №29/25.05.2010 по дело №3620/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * преобразуване на кооперации * правоприемство * право на възстановяване
ГКРешение №124/11.07.2016 по дело №6220/2015Ревандикационен иск * ревандикационен иск * нищожност на договор * правоприемство * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №141/14.07.2016 по дело №7446/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * конституиране на страни * доказателства * правоприемство * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * признание на иска * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №68/14.07.2016 по дело №6043/2015Ревандикационен иск * приращение * придобивна давност * присъединяване на владение * правоприемство * реституция * противоконституционност * обратно действие * принцип на законност * добросъвестно владение * обезщетение за ползване на чужд имот * предаване на владение * подобрения в чужд имот * право на задържане * необходими разноски * административна процедура * реституционен ефект * отнемане не по установения от закона ред * фактическо отнемане * годноправно основание * приравнен добросъвестен владелец
ГКРешение №88/29.07.2016 по дело №5719/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * вписване на искова молба * правоприемство
ГКРешение №199/14.11.2016 по дело №1998/2016Ревандикационен иск * право на задържане * подобрения * правоприемство
ГКРешение №152/16.12.2016 по дело №1931/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * придобивна давност * добросъвестно владение
НКРешение №39/01.03.2018 по дело №32/2018Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи * ефективно изтърпяване на наказание лишаване от свобода * случайно деяние * правоприемство * присъждане на разноски * частен обвинител
ГКРешение №33/19.06.2018 по дело №1931/2017Ревандикационен иск * давностно владение * присъединяване на владение * правоприемство
ГКРешение №53/26.07.2018 по дело №1229/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * вероизповедания * юридическо лице и търговец * правоприемство
ГКРешение №48/11.09.2018 по дело №1669/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * прекъсване на давност * присъединяване на владение * правоприемство * необоснованост * свидетелски показания
ГКРешение №147/25.10.2018 по дело №4332/2017Делба * субективни предели на сила на пресъдено нещо * право на собственост * правоприемство