Ключови фрази
предоставяне за стопанисване и управление

ГКРешение №168/12.07.2013 по дело №13/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество * доказателства
ГКРешение №619/06.06.2011 по дело №1092/2009Установителен иск * установяване право на собственост * юридическо лице с нестопанска цел * държавна собственост * предоставяне за стопанисване и управление * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * право на ползване
ГКРешение №340/15.07.2010 по дело №1349/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * доказателства * предоставяне за стопанисване и управление * правоприемство
ГКРешение №250/13.07.2010 по дело №2955/2008Ревандикационен иск * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот в капитала на търговско дружество * предоставяне за стопанисване и управление * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №943/04.03.2010 по дело №2809/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * държавна собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * общинска собственост * предоставяне за стопанисване и управление * владение * правоприемство * неоснователно обогатяване * прихващане * възражение за прихващане * приращения
ГКРешение №33/29.07.2013 по дело №401/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество * изменение на кадастрална карта * вещно-прехвърлителен ефект * доказателства
ГКРешение №403/25.05.2010 по дело №5024/2008Делба * държавна собственост * съсобственост * отчуждаване * процесуален субституент * предоставяне за стопанисване и управление * ненадлежна страна * одържавени недвижими имоти * наследяване по закон * задължително другарство
ГКРешение №147/19.07.2010 по дело №7/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * благоустройствени мероприятия * правоприемство * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №263/19.07.2010 по дело №1157/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * давностно владение * предоставяне за стопанисване и управление * доказателства
ГКРешение №910/11.07.2011 по дело №1512/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * акт за държавна собственост * идентичност на имоти
ГКРешение №72/21.07.2014 по дело №7698/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * конституиране на страни * процесуален субституент
ГКРешение №36/27.05.2016 по дело №4751/2015Ревандикационен иск * ревандикационен иск * предаване на владение * предоставяне за стопанисване и управление * акт за държавна собственост
ГКРешение №144/29.04.2010 по дело №4912/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №643/04.01.2011 по дело №1196/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №432/18.03.2013 по дело №90/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * предоставяне за стопанисване и управление * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * доказателства
ГКРешение №425/06.01.2011 по дело №969/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * придобивна давност * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №859/07.01.2011 по дело №1953/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * държавна собственост * доказателства * предоставяне за стопанисване и управление * правоприемство
ГКРешение №806/11.01.2011 по дело №1000/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателства * правоприемство * земеделски земи * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №469/20.12.2011 по дело №1225/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на ползване * евентуален иск * право на строеж * форма за валидност * държавна собственост * делегиране на правомощия * предоставяне за стопанисване и управление * нищожност на административен акт
ГКРешение №206/30.06.2010 по дело №740/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на замяна * доказателства и доказателствени средства * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №122/14.03.2012 по дело №1472/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * оспорване на констативен нотариален акт * предоставяне за стопанисване и управление * обезщетение за ползване
ГКРешение №457/09.12.2011 по дело №1591/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * застрояване * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * предоставяне за стопанисване и управление * косвен съдебен контрол
ГКРешение №31/21.06.2013 по дело №310/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №16/08.02.2013 по дело №621/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * индивидуализация на недвижим имот * предоставяне за стопанисване и управление * доказателствена тежест
ГКРешение №126/09.10.2018 по дело №4494/2017Ревандикационен иск * обсъждане на доказателства от въззивния съд * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №135/23.01.2019 по дело №1784/2017Ревандикационен иск * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * предоставяне за стопанисване и управление * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ