Ключови фрази
представителство

ГКРешение №359/2011/23.01.2012 по дело №1516/2010Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * нередовност на исковата молба * представителство * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №331/04.07.2011 по дело №1649/2010Неоснователно обогатяване * представителство * доказателства * задължаване и заверяване на банкова сметка * обезщетение за неизпълнение * договор за поръчка
ГКРешение №123/21.06.2013 по дело №940/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * представителство * управител на етажна собственост * конституиране на страни
ГКРешение №173/03.05.2012 по дело №668/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * писмени доказателства * представителство
ГКРешение №501/12.01.2012 по дело №1912/2010Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * нищожност на съдебна спогодба * упълномощаване * форма на упълномощаването * представителство
ГКРешение №43/03.05.2016 по дело №4210/2015Връщане на вещта при наем * прекратяване на договор за наем * наследство * представителство
ГКОпределение №486/18.10.2013 по дело №5101/2013Частна касационна жалба * продължаване на срок * вписване на искова молба * недопустим съдебен акт * представителство
ГКРешение №782/27.05.2011 по дело №1865/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * доказателства * договор за делба * нищожност на делба * обезщетение за ползване * представителство
ГКРешение №326/07.11.2014 по дело №4010/2013Иск за съществуване на вземането * активна процесуална легитимация * нередовност на исковата молба * представителство * управител на етажна собственост
ГКОпределение №393/25.11.2013 по дело №5991/2013нередовност на въззивна жалба * указания на съда * държавна такса * представителство * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №322/28.04.2010 по дело №99/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * доказателства * съкращаване на щата * свидетелски показания * прекратяване на трудовото правоотношение * представителство
ГКОпределение №315/23.06.2015 по дело №3092/2015Частна касационна жалба * приемане на наследство * охранително производство * представителство
ГКОпределение №250/21.05.2009 по дело №161/2009процесуално представителство * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * представителство
ГКРешение №815/2010 г./15.02.2011 по дело №1713/2009Нищожност * делба * доказателства * уравнение на дялове * нищожност на договор за дарение * установителен иск * представителство
ГКРешение №81/26.05.2017 по дело №3818/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана * представителство * съсобственост
ГКРешение №68/02.06.2017 по дело №1280/2015Делба * представителство * представителна власт * съдържание на пълномощното
ГКРешение №86/30.06.2017 по дело №1164/2015Отменителен иск * представителна власт * представителство * договор за строителство
ГКРешение №170/18.12.2017 по дело №950/2017Нищожност * правен интерес * недопустимост на решение * представителство
ГКРешение №193/05.01.2018 по дело №608/2017Нищожност * симулация * начало на писмено доказателство * свидетелски показания * представителство
ГКРешение №190/07.02.2018 по дело №180/2017Договаряне във вреда на представлявания * правомощия на въззивната инстанция * представителство * доказателствени средства * право на ползване
ГКРешение №176/20.12.2018 по дело №5111/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * главно встъпване * правосубектност * представителство * държавна собственост
ТКРешение №112/11.11.2019 по дело №1450/2018Решение за прекратяване на производството * очевидна неправилност * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * синдик * представителство
ГКРешение №199/22.11.2019 по дело №4331/2018Изпълнение на решенията на ОС на ЕС * недопустимост на решение * управител на етажна собственост * представителство
ТКРешение №31/16.03.2020 по дело №2781/2019Отмяна на влязло в сила решение * особено, непредвидено обстоятелство * представителство * представителна власт
ТКРешение №30/19.03.2020 по дело №1421/2019Отмяна на влязло в сила решение * представителство * особено, непредвидено обстоятелство