Ключови фрази
представяне на документи на хартиен носител

ГКРешение №260/14.07.2010 по дело №91/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * упълномощаване * продажба на лек автомобил * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №342/12.07.2010 по дело №397/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследствено правоприемство * откриване на наследство * наследяване по закон * саморъчно завещание * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №218/2011/06.01.2012 по дело №1508/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * изменение на регулационен план * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №424/10.11.2011 по дело №1531/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * представяне на документи на хартиен носител * застрояване
ГКОпределение №916/30.12.2014 по дело №6343/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * представяне на документи на хартиен носител * официален свидетелстващ документ * Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКРешение № 67/23.02.2012 по дело №768/2011Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * представяне на документи на хартиен носител * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №335/06.07.2010 по дело №4764/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * доказателства * продажба на лек автомобил * обявяване на предварителен договор за окончателен * правомощия на въззивната инстанция * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №362/15.07.2010 по дело №536/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * писмени доказателства * представяне на документи на хартиен носител * земеделски земи * отчуждаване * реституция * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол
ГКРешение №239/16.07.2013 по дело №1050/2012Неустойка * лихва * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * двустранна реституция * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №457/01.11.2012 по дело №1460/2011писмени доказателства * представяне на документи на хартиен носител * електроенергия
ГКРешение №174/07.10.2013 по дело №1992/2013Изкупуване на част от съсобствен имот * установяване право на собственост * представяне на документи на хартиен носител * оспорване на истинността на документ