Ключови фрази
преюдициално значение

ГКОпределение №610/07.08.2012 по дело №434/2012спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск за признаване уволнението за незаконно * дискриминация
ГКРешение №868/20.07.2011 по дело №1685/2009Делба * определяне на квоти * намаляване на завещателно разпореждане * начало на давностен срок * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * преюдициално значение * принцип на диспозитивното начало
ГКОпределение №96/01.02.2013 по дело №785/2012Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * нищожност на делба * правен интерес
ТКОпределение №198/28.04.2016 по дело №3289/2015преюдициално значение * обезщетение за вреди * съпричиняване
ГКОпределение №398/10.08.2010 по дело №381/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест
ТКОпределение №683/19.11.2012 по дело №692/2012Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКОпределение №139/21.02.2013 по дело №1134/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * военнослужещ * служебно правоотношение * обезщетение за извънреден труд
ГКОпределение №406/12.06.2012 по дело №146/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * непозволено увреждане
ТКОпределение №644/04.10.2013 по дело №3218/2013Частна касационна жалба * преюдициално значение * несъстоятелност * отменителен иск в производство по несъстоятелност
ТКОпределение №479/08.06.2012 по дело №347/2012Частна касационна жалба * възражение за прихващане * спиране на производството по делото * сила на пресъдено нещо * преюдициално значение
ГКОпределение №478/28.07.2011 по дело №271/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * упражняване на родителски права * Иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци
ГКОпределение №223/12.05.2009 по дело №225/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * свикване на ОС на ЖСК
ГКОпределение №243/12.05.2010 по дело №243/2010обезпечение на предявен иск * отменителен /Павлов/ иск * преюдициално значение * разваляне на договор * преждевременно предявен иск * допустимост на иск * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства * обезпечителни мерки
ГКОпределение №702/10.12.2009 по дело №574/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * възстановяване на срокове * преюдициално значение * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №310/18.06.2009 по дело №338/2009спиране на производството по делото * иск за съществуване на вземането * договор за заем * преюдициално значение
ТКОпределение №372/23.06.2015 по дело №244/2015Частна касационна жалба * Косвен иск * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКРешение №309/24.10.2012 по дело №226/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * правомощия на въззивната инстанция * преюдициално значение * преустройство * спорна администрация
ТКРешение №134/08.10.2009 по дело №38/2009Нищожност * договор за приватизационна продажба * правен интерес * установителен иск * допустимост на иск * преюдициално значение
ГКРешение №450/11.08.2010 по дело №616/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конкуренция на вписвания * спиране на производството по делото * договор за дарение * договор за замяна * нищожност на замяна * преюдициално значение
ГКОпределение №296/06.07.2010 по дело №233/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * право на изкупуване * конститутивен иск * инцидентен установителен иск * нищожност на договор * симулация
ТКОпределение №602/20.09.2013 по дело №3101/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * представителна власт
ТКОпределение №115/23.02.2016 по дело №3377/2015преюдициално значение * задължения на въззивния съд * отмяна на решение на общото събрание на дружеството
ТКОпределение №678/18.12.2015 по дело №2301/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКРешение №395/09.01.2012 по дело №137/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * разпореждане с кооперативно имущество * преюдициално значение * висящност на процеса * благоустройствени мероприятия * преждевременно предявен иск
ГКРешение №696/20.07.2011 по дело №511/2009Делба на наследство * определяне на квоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * инцидентен установителен иск * евентуален иск * правен интерес * преюдициално значение * възстановяване на запазена част
ГКОпределение №266/16.04.2013 по дело №1533/2013компетентност на граждански или административен съд * щатно разписание * незаконно уволнение * косвен съдебен контрол * преюдициално значение
ГКОпределение №640/17.11.2011 по дело №582/2011преюдициално значение * Право на добросъвестния владелец на подобренията * спиране на производството по делото * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКОпределение №242/15.04.2013 по дело №1628/2013щатно разписание * компетентност на граждански или административен съд * преюдициално значение * незаконно уволнение
ТКОпределение №376/24.06.2015 по дело №389/2015Частна касационна жалба * спиране на изпълнение в заповедно производство * преюдициално значение
ТКОпределение №564/29.07.2013 по дело №2540/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКОпределение №253/10.04.2013 по дело №1337/2013щатно разписание * незаконно уволнение * компетентност на граждански или административен съд * преюдициално значение * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №634/03.11.2011 по дело №578/2011спиране на производството по делото * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * преюдициално значение * задължителна сила на присъда /споразумение/
ГКРешение №335/25.10.2012 по дело №317/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * право на ползване * спор за материално право * преюдициално значение * спорна администрация
ГКОпределение №124/24.03.2010 по дело №45/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * установителен иск * придобивна давност * инцидентен установителен иск * недействителност на разпореждане с наследство
ГКОпределение №450/03.10.2011 по дело №364/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск за установяване липса на съвместен принос * определяне на по- голям дял на съпруга * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №736/21.10.2014 по дело №2642/2014Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото
ГКОпределение №349/19.07.2013 по дело №3268/2013Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото * негаторен иск * суперфиция
ГКОпределение №543/17.07.2012 по дело №414/2012упражняване на родителски права * спиране на производството по делото * преюдициално значение * оспорване на припознаването
ГКОпределение №100/01.03.2012 по дело №92/2012спиране на производството по делото * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * Ревандикационен иск * преюдициално значение
ГКРешение №964/30.12.2009 по дело №3306/2008предаване на владение * изменение на регулационен план * обстоятелствена проверка * давностно владение * косвен съдебен контрол * контрол за валидност на административен акт * преюдициално значение * изменение на кадастрална карта * Ревандикационен иск
ГКОпределение №177/16.04.2013 по дело №1340/2013прекратяване на производството по делото * щатно разписание * незаконно уволнение * преюдициално значение * компетентност на граждански или административен съд * косвен съдебен контрол * недопустимост на иск
ТКОпределение №456/03.08.2015 по дело №1826/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКРешение №281/14.07.2011 по дело №87/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * сила на пресъдено нещо * правоприемство * преюдициално значение * доказателства * идентичност на имоти * преклузия
ТКОпределение №80/10.02.2016 по дело №3171/2015преюдициално значение * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * отменителен /Павлов/ иск
ГКОпределение №266/27.05.2009 по дело №196/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * сила на пресъдено нещо * обезщетение за ползване * нищожност на делба * преклузия * установяване право на собственост * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №75/17.02.2009 по дело №2300/2008иск за изваждане от жилище в ЖСК * спиране на производството по делото * неправилна правна квалификация * преюдициално значение
ГКОпределение №323/20.05.2013 по дело №2950/2013спиране на производството по делото * преюдициално значение * престъпно обстоятелство * дисциплинарно нарушение
ГКОпределение №423/25.06.2013 по дело №2708/2013спиране на производството по делото * преюдициално значение * Ревандикационен иск * нищожност на саморъчно завещание * отрицателен установителен иск * връзка на обусловеност
ГКОпределение №58/04.02.2010 по дело №52/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №495/04.07.2012 по дело №423/2012спиране на производството по делото * делба * преюдициално значение * нищожност на договор
ГКОпределение №390/25.07.2011 по дело №323/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * пълна имуществена отговорност на работник или служител * активна процесуална легитимация * представителна власт * принцип на служебното начало
ТКРешение №134/11.11.2011 по дело №61/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за превоз * възражение за прихващане * преюдициално значение
ТКОпределение №329/16.04.2014 по дело №5/2014Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото * вземане на кредитор в производство по несъстоятелност
ГКОпределение №441/13.07.2011 по дело №175/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКОпределение №116/15.02.2012 по дело №5/2012спиране на производството по делото * преюдициално значение * иск за установяване на престъпно обстоятелство
ТКОпределение №11/07.01.2009 по дело №398/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * преюдициално значение * спиране на производството по делото
ГКОпределение №21/17.01.2011 по дело №485/2010делба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * преклузия
ГКОпределение №25/10.01.2013 по дело №795/2012спиране на производството по делото * преюдициално значение * задължителна сила на решение по административен спор * обезщетение за извънреден труд
ГКОпределение №233/02.06.2010 по дело №237/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * идентичност по страни, предмет и основание * сила на пресъдено нещо * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №463/05.11.2009 по дело №341/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * преобразуване на лично имущество * разглеждане на делото в разумен срок * Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
ГКОпределение №241/15.04.2013 по дело №1603/2013щатно разписание * компетентност на граждански или административен съд * незаконно уволнение * преюдициално значение
ГКОпределение №376/21.06.2010 по дело №286/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №490/12.11.2012 по дело №442/2012спиране на производството по делото * преюдициално значение * право на изкупуване * имуществена отговорност на нотариуса * нотариално удостоверяване
ГКОпределение №102/08.03.2010 по дело №80/2010преюдициално значение * спиране на производството по делото * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * нищожност * сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №722/20.09.2011 по дело №286/2011Частна касационна жалба * инцидентен установителен иск * преюдициално значение
ГКОпределение №205/28.05.2012 по дело №115/2012спиране на производството по делото * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * преюдициално значение * договор за дарение
ГКРешение №335/03.01.2012 по дело №1019/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * преюдициално значение * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКОпределение №685/12.12.2014 по дело №6864/2014Частна касационна жалба * недостоен да наследява * правен интерес * Иск за установяване на престъпно обстоятелство * преюдициално значение
ГКОпределение №659/01.12.2009 по дело №571/2009реституция * спиране на производството по делото * преюдициално значение * ревандикационен иск * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №401/20.11.2008 по дело №1980/2008спиране на производството по делото * преюдициално значение * Нищожност-липса на съгласие
ГКОпределение №425/10.08.2011 по дело №302/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * установяване право на собственост * разделяне на искове
ТКОпределение №370/28.05.2013 по дело №2187/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * установителен иск в заповедно производство * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ГКОпределение №246/18.06.2013 по дело №2059/2013спиране на производството по делото * преюдициално значение * Ревандикационен иск * обезщетение за ползване
ГКОпределение №295/24.06.2013 по дело №3681/2013отменителен /Павлов/ иск * договор за кредит * договор за поръчителство * преюдициално значение * спиране на производството по делото * договорна ипотека
ТКОпределение №642/03.10.2013 по дело №2491/2013Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото
ГКОпределение №546/16.09.2009 по дело №445/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правна квалификация * делба * преюдициално значение
ГКРешение №399/09.01.2013 по дело №987/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * допустимост на иск * спор за материално право * преждевременно предявен иск * преюдициално значение
ГКОпределение №550/15.11.2011 по дело №352/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * обезщетение за ползване * установителен иск за собственост * Обезщетение от недобросъвестния владелец
ГКОпределение №734/28.12.2009 по дело №631/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * Нищожност * сила на пресъдено нещо * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * косвен иск
ГКОпределение №361/27.06.2011 по дело №42/2011инцидентен установителен иск * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * обезщетение за оставане без работа * преюдициално значение
ГКОпределение №167/05.03.2013 по дело №1335/2013спиране на производството по делото * преюдициално значение * Ревандикационен иск * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * подобрения в чужд имот
ГКОпределение №176/16.04.2013 по дело №1319/2013косвен съдебен контрол * преюдициално значение * недопустимост на иск * щатно разписание * компетентност на граждански или административен съд * незаконно уволнение
ГКОпределение №589/28.11.2011 по дело №504/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКРешение №803/16.11.2010 по дело №938/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * доказателства * иск за обявяване предварителен договор за окончателен * преюдициално значение
ТКОпределение №573/23.12.2016 по дело №1702/2016Частна касационна жалба * преюдициално значение * представителна власт * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * управител на оод
ТКОпределение №72/03.02.2017 по дело №2313/2016Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * Изпълнение върху дял от търговско дружество * преюдициално значение
ГКОпределение №148/20.07.2017 по дело №2529/2017Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото
ТКОпределение №478/28.08.2017 по дело №766/2017Частна касационна жалба * преюдициално значение * нищожност на договор * спиране на производството по делото
ГКРешение №147/28.11.2017 по дело №5534/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * недействителност на трудов договор * преюдициално значение
ТКОпределение №267/05.06.2018 по дело №1382/2018Частна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ТКОпределение №300/28.06.2018 по дело №987/2018Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ТКРешение №13/02.04.2019 по дело №3609/2015международна компетентност на български съд * преюдициално значение * недопустим съдебен акт * подведомственост * несъстоятелност
ТКОпределение №323/15.07.2019 по дело №1587/2019Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * защита на марките и географските означения * преюдициално значение
ТКОпределение №53/28.01.2020 по дело №2791/2019Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * сила на пресъдено нещо * преюдициално значение
ТКРешение №27/14.05.2020 по дело №335/2018Отменителен /Павлов/ иск * Обезсилване на решение * преюдициално значение