Ключови фрази
придаване на части към недвижим имот

ГКРешение №256/2011/20.01.2012 по дело №1302/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №143/16.03.2012 по дело №913/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * придаване на части към недвижим имот * самостоятелен обект * изтичане на срок * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №243/18.10.2011 по дело №1146/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реална част * възстановяване правото на собственост * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план * добросъвестно владение * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №334/23.01.2012 по дело №87/2010Делба * определяне на квоти * придобивна давност * наследяване * доказателствена сила на нотариален акт * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №150/21.03.2011 по дело №1666/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №388/28.02.2012 по дело №983/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * уреждане на сметки по регулация * постройка * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №330/06.07.2010 по дело №4033/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * доказателствена тежест * държавна собственост * спор за материално право * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №56/13.02.2012 по дело №212/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * допустимост на иск * придаване на части към недвижим имот * правомощия на въззивната инстанция * неправилно заснемане на недвижим имот * нередовност на исковата молба
ГКРешение №286/07.11.2011 по дело №1242/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * правен интерес * придобивна давност * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №74/15.02.2012 по дело №379/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * съсобственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * реална част * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок
ГКРешение №126/17.08.2011 по дело №337/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №388/29.09.2010 по дело №679/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придаване на части към недвижим имот * регулационен план * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №225/10.12.2013 по дело №2253/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * добросъвестно владение * придаване на части към недвижим имот * придобивна давност
ГКРешение №304/12.07.2010 по дело №263/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * отчуждително действие на регулационен план * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №186/11.06.2010 по дело №795/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №620/06.06.2011 по дело №1164/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * активна процесуална легитимация * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * реална част
ГКРешение №103/03.08.2012 по дело №905/2010Делба на наследство * определяне на квоти * отчуждително действие на регулационен план * уреждане на сметки по регулация * придобивна давност * постройка * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №422/03.06.2010 по дело №805/2009Иск за установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * земеделски земи * предварителен договор * право на строеж * идентичност на имоти * придаване на части към недвижим имот * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №423/10.11.2011 по дело №1481/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * давностно владение * придаване на части към недвижим имот * възражение за изтекла давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №225/02.07.2010 по дело №210/2009предаване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * придаване на части към недвижим имот * Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №96/05.07.2018 по дело №3758/2017Ревандикационен иск * отчуждително действие на регулационен план * приложена регулация * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №120/15.10.2018 по дело №4912/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план * приложена регулация * недопустим съдебен акт * правен интерес
ГКРешение №109/22.10.2018 по дело №3183/2017Негаторен иск * придаване на части към недвижим имот * обстоятелствена проверка * констативен нотариален акт * съпружеска имуществена общност * регулационен план * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * оспорване автентичността на документ