Ключови фрази
придобивна давност

ГКРешение №220/12.06.2012 по дело №1118/2011Ревандикационен иск * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №470/21.06.2010 по дело №691/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * придобивна давност * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №506/06.01.2011 по дело №1107/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност * конкуренция на основания * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №492/17.10.2012 по дело №1322/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * субективно съединяване на искове * доказателства * реституция * придобивна давност * вероизповедания * общинска собственост * приращения * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №229/20.10.2011 по дело №1465/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * наследяване * договор за делба
ГКРешение №347/24.06.2010 по дело №546/2009Делба * определяне на квоти * отмяна на констативен нотариален акт * наследяване * наследяване по право на заместване * съсобственост * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №177/09.11.2015 по дело №2803/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * право на строеж * ЖСК
ГКРешение №118/21.05.2013 по дело №1535/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * начало на давностен срок * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * давностно владение * нищожност на договор за продажба * доказателства
ГКРешение №167/26.04.2010 по дело №404/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * минимален размер на имот * давностно владение * неформална делба * придобивна давност * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №246/19.03.2010 по дело №615/2009Ревандикационен иск * отмяна на отчуждаване * спиране на придобивна давност * договор за дарение * предаване на владение * придобивна давност
ГКРешение №375/17.06.2010 по дело №5080/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * доказателствена тежест * завет * давностно владение * изключителен собственик
ГКРешение №379/31.10.2011 по дело №1181/2010Установителен иск * Иск за защита на трето лице, засегнато от изпълнението * придобивна давност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №179/18.10.2013 по дело №1981/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * необходимо другарство * добросъвестно владение * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №14/04.02.2011 по дело №1286/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * преустройство * присъединяване * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * прекъсване на давност * разрешение за строеж
ГКРешение №520/05.08.2010 по дело №1070/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * фактическа власт * придобивна давност * предварителен договор * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
ГКРешение №599/26.07.2010 по дело №766/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * инцидентен установителен иск * придобивна давност * реална част * самостоятелен обект * съпружеска имуществена общност * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №676/05.11.2010 по дело №767/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на нотариален акт * самостоятелен обект * правомощия на въззивната инстанция * нищожност-липса на предмет * придобивна давност
ГКРешение №112/05.03.2010 по дело №981/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * владение * свидетелски показания * земеделски земи * придобивна давност * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №55/12.03.2013 по дело №1185/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * инцидентен установителен иск * възражение за изтекла давност * придобивна давност * наследяване * разпределяне на ползването
ГКРешение №175/04.06.2010 по дело №579/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт * официален документ * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * придобивна давност
ГКРешение №185/01.03.2010 по дело №280/2009Установителен иск * установяване право на собственост * владение * реална част * придобивна давност * минимален размер на имот
ГКРешение №862/09.12.2010 по дело №1805/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * придобивна давност * самостоятелен обект * забрана за придобиване по давност * съвладение
ГКРешение №430/12.07.2013 по дело №643/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение * придобивна давност * обезщетение за пропуснати ползи * експертиза * доказателства
ГКРешение №180/28.04.2010 по дело №372/2009Установителен иск * общинска собственост * придобивна давност * микроязовир * земеделска кооперация * договор за покупко-продажба
ГКРешение №251/27.12.2012 по дело №429/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №179/21.06.2013 по дело №857/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * нищожност на административен акт
ГКРешение №311/2011/04.01.2012 по дело №503/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * преклузия * доказателства * първо заседание в делбеното производство * придобивна давност
ГКРешение №376/12.03.2013 по дело №260/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * прекъсване на владение * Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на задържане
ГКРешение №558/07.01.2011 по дело №269/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * спиране на придобивна давност
ГКРешение №137/16.08.2011 по дело №1036/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №47/09.07.2012 по дело №991/2010Делба на наследство * придобивна давност
ГКРешение №596/30.06.2010 по дело №1534/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * придобивна давност * съсобственост * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * обстоятелствена проверка * доказателствена тежест * действие на вписването
ГКОпределение №102/01.03.2010 по дело №707/2009сила на пресъдено нещо * установителен иск * идентичност по страни, предмет и основание * придобивна давност
ГКРешение №456/03.06.2010 по дело №835/2009установяване право на собственост * идентичност на имоти * земеделски земи * владение * доказателства * отчуждаване * форма за валидност * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №100/23.07.2010 по дело №3426/2008Установителен иск * установяване право на собственост * регулационен план * земеделски земи * придобивна давност * владение
ГКРешение №334/23.01.2012 по дело №87/2010Делба * определяне на квоти * придобивна давност * наследяване * доказателствена сила на нотариален акт * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №358/13.07.2010 по дело №1476/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност
ГКРешение №254/26.05.2010 по дело №1134/2009Установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства * възстановяване в стари реални граници * незаконен строеж * придобивна давност
ГКРешение №336/15.07.2010 по дело №322/2009Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установяване право на собственост * добросъвестно владение * придобивна давност * изменение на иска * договор за покупко-продажба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №489/01.02.2013 по дело №891/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * правен интерес * приемане на наследство * нищожност на отказ от наследство * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * наследство
ГКРешение №8/19.02.2014 по дело №5109/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * придобивна давност * договор за аренда
ГКРешение №584/25.09.2009 по дело №2949/2008предаване на владение * придобивна давност * земеделски земи * свидетелски показания * добросъвестно владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №489/05.01.2012 по дело №1458/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №87/18.07.2014 по дело №7735/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * недопустимост на решение * обявяване на предварителен договор за окончателен * придобивна давност
ГКРешение №8/23.01.2012 по дело №138/2011Делба * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * придобивна давност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * начало на давностен срок
ГКРешение №239/2011/09.01.2012 по дело №411/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * съсобственост * давностно владение * доказателствена тежест * свидетелски показания * наследствено правоприемство
ГКРешение №382/28.10.2010 по дело №544/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * преобразуване на кооперации * придобивна давност
ГКРешение №360/2011/08.02.2012 по дело №79/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол * придобивна давност
ГКРешение №223/31.10.2011 по дело №1317/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * давностен срок * придобивна давност * доказателствена тежест
ГКРешение №414/2010/12.01.2011 по дело №1266/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реституция * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест
ГКРешение №22/24.02.2015 по дело №4581/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * придобивна давност * земеделски земи * доказателства * постройка * пристрояване * право на ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №313/2012/05.03.2013 по дело №351/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * привидни и прикрити договори * нищожност на делба
ГКРешение №71/28.05.2013 по дело №754/2012Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * разполагаема част * преживял съпруг * универсално завещание
ГКРешение №131/14.07.2011 по дело №1120/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * земеделски земи * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №389/10.05.2010 по дело №364/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * оземляване на бежанци * придобивна давност * давностно владение * договорна ипотека * идентичност на имоти
ГКРешение №476/26.10.2010 по дело №907/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * доказателствена тежест * преклузия * придобивна давност * изменение на иска * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №193/31.10.2013 по дело №876/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * придобивна давност
ГКРешение №115/26.05.2016 по дело №352/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * реституция * наследство * възражение за изтекла давност * придобивна давност
ГКРешение №556/18.06.2010 по дело №1325/2009договор за делба * владение * земеделски земи * придобивна давност * давностно владение * фактическа власт * свидетелски показания * Установителен иск
ГКРешение №374/15.06.2010 по дело №4354/2008Делба * делба на наследство * нищожност на делба * конститутивно действие * определяне на квоти * наследяване * съсобственост * придобивна давност * прекъсване на давност * съдебна спогодба
ГКРешение №766/03.02.2011 по дело №1590/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * придобивна давност * право на ползване * реституция * право на изкупуване от ползвател * официален свидетелстващ документ * земеделски земи
ГКРешение №82/01.06.2015 по дело №6873/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * доказателства * придобивна давност * предварителен договор * намерение за своене * прекъсване на давност
ГКРешение №183/18.06.2012 по дело №88/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * вписване на декларация по чл. 56, ал. 2 и 3 ЗТСУ /отм./ * приращения * съсобственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №311/27.07.2012 по дело №797/2010Ревандикационен иск * придобивна давност * реституция
ГКРешение №264/20.12.2012 по дело №395/2012Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * самостоятелен обект * придобивна давност * начало на давностен срок * правен интерес * приращения * груб строеж
ГКРешение №359/26.04.2010 по дело №537/2009гараж * право на строеж * съсобственост * давностно владение * придобивна давност * незаконен строеж * Делба
ГКРешение №214/28.10.2015 по дело №1919/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * земеделски земи * придобивна давност
ГКРешение №13/25.03.2010 по дело №376/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * придобивна давност
ГКРешение №705/29.10.2010 по дело №1744/2009Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №110/20.03.2012 по дело №870/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * владение * придобивна давност
ГКРешение №99/20.07.2011 по дело №827/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност
ГКРешение №221/29.12.2011 по дело №36/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * публична продан * установяване право на собственост * придобивна давност * уравнение на дялове
ГКРешение №140/23.03.2010 по дело №4755/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * свидетелски показания * доказателства * фактическа власт * акцизни стоки без бандерол * наем
ГКРешение №642/11.04.2011 по дело №885/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * евентуален иск * придобивна давност * правен интерес * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * недопустимост на иск
ГКРешение №89/10.09.2010 по дело №4133/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност * съвладение * добросъвестно владение * общинска собственост * отмяна на отчуждаване * доказателствена тежест
ГКРешение №119/28.05.2013 по дело №839/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * вещно-прехвърлителен ефект * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №814/20.07.2011 по дело №1395/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделска кооперация * регулационен план * правен интерес * преждевременно предявен иск
ГКРешение №45/15.04.2014 по дело №6619/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * инцидентен установителен иск
ГКРешение №116/24.03.2011 по дело №401/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти * реституция * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * преклузия * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №246/2011/06.03.2012 по дело №1200/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * замяна * възстановяване правото на собственост * трето лице * придобивна давност
ГКРешение №475/27.07.2010 по дело №122/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реална част * право на изкупуване от ползвател * конститутивно действие * придобивна давност
ГКРешение №92/21.06.2013 по дело №327/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №906/29.06.2011 по дело №60/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * подобрения * главен иск
ГКРешение №342/28.06.2010 по дело №430/2009Нищожност * придобивна давност * договор за замяна * право на изкупуване
ГКРешение №813/08.06.2011 по дело №1929/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * общи части * промяна на предназначение на общи части * етажна собственост * приращения * свидетелски показания
ГКОпределение №335/12.12.2015 по дело №5543/2015Частна касационна жалба * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * главно встъпване * възстановяване на запазена част * придобивна давност * завет * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №391/18.10.2012 по дело №1139/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * държавна собственост * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена тежест * акт за държавна собственост
ГКРешение №477/27.07.2010 по дело №367/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * право на изкупуване от ползвател * отрицателен установителен иск
ГКРешение №137/12.08.2011 по дело №1516/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * право на строеж * съпружеска имуществена общност * доказателства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * пълна трансформация * застрояване
ГКРешение №140/23.11.2015 по дело №2725/2015Ревандикационен иск * правоприемство * придобивна давност * право на задържане * нищожност на договор за продажба * делегиране на правомощия * административна дейност
ГКРешение №278/17.08.2011 по дело №1081/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * наследяване
ГКРешение №94/28.03.2012 по дело №701/2011Делба * съсобственост * доказателства * придобивна давност * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №28/04.05.2010 по дело №844/2009Установителен иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * реституция * придобивна давност * насрещен иск * конкуренция на права * земеделски земи
ГКРешение №541/06.07.2010 по дело №661/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКРешение №238/13.12.2013 по дело №37/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * придобивна давност
ГКРешение №712/04.02.2011 по дело №371/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * недобросъвестно владение * нищожност на делба * придобивна давност * общи части * етажна собственост * отчуждаване
ГКРешение №199/05.10.2011 по дело №1171/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * придобивна давност * съдебно признание на факт * план за новообразувани имоти
ГКРешение №204/15.07.2011 по дело №99/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * давностно владение * придобивна давност * план за новообразувани имоти
ГКРешение №289/26.03.2010 по дело №458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * спиране на придобивна давност * конфискация * отмяна на присъда за конфискация * обратно действие на отмяната на присъда за конфискация * връщане на конфискувано имущество * делегиране на правомощия * държавна собственост * нищожност * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №547/12.01.2011 по дело №660/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * придобивна давност * реституция * възстановяване правото на собственост * начало на давностен срок * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №977/13.01.2010 по дело №3358/2008Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установяване право на собственост * доказателствена тежест * придобивна давност
ГКРешение №66/26.04.2013 по дело №603/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реална част * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №249/13.07.2010 по дело №559/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност
ГКРешение №202/13.07.2012 по дело №680/2011Ревандикационен иск * тълкуване на договор * индивидуализация на недвижим имот * право на строеж * смесена съсобственост * придобивна давност
ГКРешение №509/23.12.2011 по дело №1312/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * земеделски земи * саморъчно завещание * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * констативен нотариален акт
ГКРешение №211/13.09.2011 по дело №1940/2009Негаторен иск * ревандикационен иск * придобивна давност * общи части * таван
ГКРешение №396/03.01.2012 по дело №1462/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * незаконен строеж * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №100/23.02.2012 по дело №667/2011Делба на наследство * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследствено правоприемство * свидетелски показания * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №383/02.11.2011 по дело №1388/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * трето лице * добросъвестно владение * присъединяване на владение * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * прекъсване на давност
ГКРешение №139/20.08.2012 по дело №394/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * приватизация на обособена част от имуществото на преобразувано търговско дружество * придобивна давност
ГКРешение № 38/18.02.2015 по дело №5208/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност
ГКРешение №507/22.06.2010 по дело №944/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * суперфиция * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследствено правоприемство * придобивна давност * разваляне на договор * вписване на съдебно решение
ГКРешение №497/02.07.2010 по дело №715/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * придобивна давност * замяна * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №883/14.12.2010 по дело №1432/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * регулационен план * форма за валидност * приложим закон
ГКРешение №83/26.03.2013 по дело №799/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * съсобственост * придобивна давност * земеделски земи * отчуждаване
ГКРешение №336/05.07.2010 по дело №699/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * давностно владение * лично имущество * наследяване по закон * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * определяне на квоти
ГКРешение №368/2011/27.01.2012 по дело №310/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №54/18.03.2013 по дело №103/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №197/28.06.2010 по дело №875/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * правен интерес * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №292/05.11.2013 по дело №1291/2012Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * договор за покупко-продажба * разваляне на договор * добросъвестно владение * фактическа власт * вписване възбрана * придобивна давност
ГКРешение №532/06.07.2010 по дело №1459/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * суперфиция * приращения * съсобственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * незаконен строеж
ГКРешение №463/05.07.2010 по дело №896/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реституция * добросъвестно владение * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №95/09.03.2012 по дело №548/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * план за новообразувани имоти * придобивна давност * право на ползване * недобросъвестно владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №343/01.11.2011 по дело №1147/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * саморъчно завещание * нищожност-липса на форма * форма за валидност * придобивна давност * установяване право на собственост
ГКРешение №594/04.12.2009 по дело №3139/2008установяване право на собственост * предаване на владение * придобивна давност * владение * правоприемство * Ревандикационен иск
ГКРешение №306/29.06.2011 по дело №961/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция * договор за покупко-продажба * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №3/25.01.2016 по дело №3973/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * начало на давностен срок * съсобственост
ГКРешение №144/15.09.2010 по дело №5105/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * наследяване * доказателства * недопустим съдебен акт
ГКРешение №339/27.12.2011 по дело №325/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * пропуснати ползи * установяване право на собственост * придобивна давност
ГКРешение №715/19.11.2010 по дело №432/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * присъединяване на владение * принос * наследяване
ГКРешение №306/21.12.2013 по дело №1068/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * присъединяване на владение * придобивна давност * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №57/08.06.2015 по дело №6396/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * придобивна давност
ГКРешение №309/06.12.2012 по дело №697/2012Делба * съсобственост * вписване на искова молба * недобросъвестно владение * придобивна давност * дължима грижа
ГКРешение №174/02.12.2015 по дело №1744/2015Недействителност на разпореждане с наследство * съсобственост * наследяване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №492/14.01.2011 по дело №648/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №261/04.08.2011 по дело №45/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност
ГКРешение №581/24.11.2009 по дело №267/2009делба на наследство * давностно владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * Делба на наследство
ГКРешение №102/30.05.2016 по дело №5728/2015Ревандикационен иск * придобивна давност * реална част
ГКРешение №314/28.11.2011 по дело №1061/2010Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * забрана за придобиване по давност * преклузия
ГКОпределение №508/25.10.2011 по дело №471/2011допустимост на иск * установителен иск за собственост * нищожност-липса на форма * придобивна давност * правен интерес
ГКРешение №31/25.02.2010 по дело №711/2009делба * земеделски земи * доказателства * доказателствена тежест * придобивна давност * обстоятелствена проверка
ГКРешение №159/01.07.2014 по дело №1435/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * държавна собственост
ГКРешение №23/13.04.2010 по дело №3570/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * давностно владение * придобивна давност * наследяване * право на възстановяване
ГКРешение №163/14.06.2010 по дело №511/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * владение * придобивна давност * общинска собственост * добросъвестно владение * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №375/05.07.2010 по дело №1480/2009Делба * съсобственост * общинска собственост * държавна собственост * придобивна давност * спиране на давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №44/27.03.2015 по дело №6096/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * придобивна давност * разваляне на договор
ГКРешение №269/03.08.2012 по дело №643/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост * акт за държавна собственост * забрана за придобиване по давност * придобивна давност
ГКРешение №627/05.10.2010 по дело №1623/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * добросъвестно владение
ГКРешение №173/27.07.2010 по дело №5166/2008Делба * установяване право на собственост * придобивна давност * владение * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №1033/06.04.2010 по дело №11/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * добросъвестно владение * договор за делба * договор за покупко-продажба * спиране на придобивна давност
ГКРешение №674/19.12.2009 по дело №355/2009съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * спор за материално право * придобивна давност * Делба на наследство * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №259/08.06.2012 по дело №63/2012придобивна давност * владение
ГКРешение №21/04.02.2011 по дело №1327/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * доказателствена тежест * общинска собственост
ГКРешение №431/08.11.2010 по дело №439/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * отмяна на констативен нотариален акт * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №77/29.05.2014 по дело №7783/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обстоятелствена проверка * доказателства * свидетелски показания * придобивна давност * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * официален документ
ГКРешение №330/28.11.2011 по дело №1519/2010Установителен иск * установяване право на собственост * добросъвестно владение * прекъсване на давност * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №431/28.07.2010 по дело №177/2009Косвен иск * предаване на владение * придобивна давност * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт * присъединяване на владение * прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №301/16.06.2010 по дело №1221/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * незаконен строеж * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКРешение №805/06.01.2011 по дело №214/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * незаконен строеж * връчване на съдебни книжа * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №68/02.08.2013 по дело №603/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * фактическа власт * присъединяване на владение * намерение за своене
ГКРешение №477/08.11.2010 по дело №909/2009Установителен иск * предаване на владение * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * присъединяване на владение
ГКРешение №163/29.03.2011 по дело №346/2010Делба на наследство * Недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №122/28.03.2012 по дело №955/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * земеделски земи * нищожност на договор за продажба * нищожност на административен акт * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №52/16.02.2011 по дело №1458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * връчване на съдебни книжа * обстоятелствена проверка * придобивна давност * общинска собственост * отмяна на констативен нотариален акт * отчуждаване
ГКРешение №109/14.06.2010 по дело №446/2009Приращения * придобивна давност * приращения * съпружеска имуществена общност * право на строеж * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №554/2010/02.09.2011 по дело №1019/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * прекъсване на давност * придобивна давност * обявяване на предварителен договор за окончателен * обективно съединяване на искове
ГКРешение №490/28.05.2013 по дело №32/2012Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * наследяване * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №34/19.06.2013 по дело №611/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателства * придобивна давност * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №216/15.09.2011 по дело №452/2010Ревандикационен иск * етажна собственост * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №116/31.08.2012 по дело №314/2010Установителен иск * установяване право на собственост * главно встъпване * придобивна давност * начало на давностен срок * наследяване * намерение за своене * съсобственост
ГКРешение №840/15.08.2011 по дело №1355/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * присъединяване на владение * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * реституция * добросъвестно владение * продажба на чужда вещ
ГКРешение №385/06.10.2010 по дело №1359/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * приращения * право на строеж * добросъвестно владение * доказателствена тежест
ГКРешение №22/30.01.2013 по дело №626/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №836/06.01.2011 по дело №1604/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение
ГКРешение №278/11.08.2010 по дело №4184/2008придобивна давност * съсобственост * Делба
ГКОпределение №124/24.03.2010 по дело №45/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * установителен иск * придобивна давност * инцидентен установителен иск * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №300/28.06.2011 по дело №3248/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждително действие на регулационен план * реституция * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №285/02.08.2013 по дело №4/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * разпореждане с кооперативно имущество * придобивна давност
ГКРешение №302/24.06.2011 по дело №1168/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателствена тежест
ГКРешение №555/01.07.2010 по дело №1259/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * реституция * придобивна давност * реална част * земеделски земи * забрана за придобиване по давност * договор за покупко-продажба * отчуждително действие на регулационен план * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №982/30.12.2009 по дело №4417/2008установяване право на собственост * обезщетение за ползване * придобивна давност * незаконен строеж * земеделски земи * Установителен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №319/14.07.2010 по дело №477/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * добросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №192/18.10.2013 по дело №265/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * недобросъвестно владение
ГКРешение №568/06.07.2010 по дело №424/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * идентичност на имоти * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост
ГКРешение №10/24.07.2013 по дело №334/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отчуждаване * вписване на имот в капитала на търговско дружество * придобивна давност * прекъсване на давност * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №453/29.04.2013 по дело №1248/2011делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №226/01.11.2011 по дело №441/2011Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * реституция * одържавени недвижими имоти * давностно владение * придобивна давност
ГКРешение №252/19.03.2010 по дело №399/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * оземляване на бежанци * евентуален иск * придобивна давност * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * опрощаване на задължение * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * забрана за придобиване по давност * земеделски земи
ГКРешение №863/18.07.2011 по дело №35/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №329/18.10.2012 по дело №305/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №85/14.07.2011 по дело №635/2010Установителен иск * установяване право на собственост * оспорване на истинността на документ * придобивна давност * доказателствена тежест * официален документ * акт за гражданско състояние
ГКРешение №317/02.07.2010 по дело №877/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * допустимост на иск * придобиване по време на брака
ГКРешение №382/24.06.2010 по дело №323/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наем * обезщетение за пропуснати ползи * придобивна давност * наследяване * обстоятелствена проверка * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №7/03.02.2016 по дело №4002/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * постройка * давностно владение
ГКРешение №222/04.05.2010 по дело №136/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * грешка в кадастрален план * изменение на дворищно-регулационен план * грешка в кадастрална карта * придобивна давност
ГКРешение №101/14.07.2015 по дело №891/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * предварителен договор * придобивна давност
ГКРешение №287/2012/08.02.2013 по дело №472/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест * доклад по делото * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * изменение на иска * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №108/10.04.2012 по дело №1063/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * официален документ * давностно владение * обезщетение за ползване * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №317/03.08.2012 по дело №257/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * обстоятелствена проверка * приемство в процеса * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №189/05.08.2011 по дело №1150/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * одържавени недвижими имоти * придобивна давност
ГКРешение №3/20.04.2012 по дело №724/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * владение * доказателствена тежест * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №249/04.07.2011 по дело №621/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * земеделски земи
ГКРешение №380/04.08.2010 по дело №110/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * форма за валидност * държавна собственост * общинска собственост * фактическа власт * давностно владение * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №695/19.01.2010 по дело №478/2009Делба * дарение на чужда вещ * нищожност на дарение * упълномощаване * добросъвестно владение * придобивна давност * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №128/28.05.2013 по дело №31/2013делба * нищожност на договор за продажба * съсобственост * определяне на квоти * спиране на давност * придобивна давност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №48/13.03.2013 по дело №654/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност
ГКРешение №32/20.04.2012 по дело №153/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №859/11.01.2010 по дело №5307/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност
ГКРешение №425/06.01.2011 по дело №969/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * придобивна давност * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №107/29.03.2010 по дело №434/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * минимален размер на имот * придобивна давност
ГКРешение №291/09.08.2010 по дело №859/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * владение * акцизни стоки без бандерол * конкуренция на права * доказателствена тежест
ГКРешение №639/12.01.2011 по дело №340/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот * придобивна давност * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * доказателства
ГКРешение №110/16.03.2012 по дело №174/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * забрана за придобиване по давност * правоприемство * придобивна давност
ГКРешение №73/11.04.2011 по дело №1181/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * начало на давностен срок * план за новообразувани имоти * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКОпределение №245/11.05.2009 по дело №112/2009установителен иск * правен интерес * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * допустимост на иск
ГКОпределение №286/27.06.2011 по дело №239/2011сервитут * придобивна давност * установителен иск * правен интерес * подведомственост
ГКРешение №538/14.06.2010 по дело №930/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * присъединяване на владение * доказателствена тежест
ГКРешение №225/11.11.2011 по дело №230/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * земеделски земи * давностно владение * придобивна давност * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №275/21.05.2010 по дело №155/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * земеделски земи * възражение за нищожност * нищожност на завещателно разпореждане * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * възстановяване правото на собственост * нищожност на дарение
ГКРешение №628/09.12.2009 по дело №559/2009установяване право на собственост * придобивна давност * реституция * одържавени недвижими имоти * Установителен иск
ГКРешение №90/08.05.2013 по дело №644/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * постановление за възлагане * публична продан * придобивна давност
ГКРешение №185/25.06.2013 по дело №2066/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №891/12.01.2011 по дело №1638/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * давностно владение * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №217/30.07.2010 по дело №367/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * преклузия * придобивна давност * договор за гледане и издръжка * продажба на наследство * форма за валидност
ГКРешение №3/11.09.2013 по дело №291/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * конститутивен иск * обявяване на предварителен договор за окончателен * вписване на съдебно решение * придобивна давност * прекратяване на производството по делото * конститутивно действие
ГКРешение №983/29.12.2009 по дело №4305/2008установяване право на собственост * владение * фактическа власт * земеделски земи * отказ от наследство * придобивна давност * Установителен иск
ГКРешение №176/15.03.2010 по дело №3057/2008установяване право на собственост * придобивна давност * владение * Установителен иск
ГКРешение №236/18.11.2013 по дело №2810/2013Делба * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване
ГКРешение №187/10.11.2015 по дело №6738/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * придобивна давност * правен интерес * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №868/20.11.2009 по дело №12/2009земеделски земи * право на възстановяване * придобивна давност * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №52/02.02.2011 по дело №1896/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * новооткрито наследство * придобивна давност * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
ГКРешение №382/27.09.2013 по дело №922/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №559/11.01.2011 по дело №281/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №238/09.08.2010 по дело №685/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * придобивна давност * право на изкупуване от ползвател * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №253/18.03.2010 по дело №483/2009Делба на наследство * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * придобивна давност * наследство * нищожност на административен акт
ГКРешение №42/26.03.2013 по дело №678/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * реституция * право на строеж * ЖСК * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №207/25.03.2010 по дело №752/2009право на възстановяване * земеделски земи * фактическа власт * давностно владение * писмени доказателства * свидетелски показания * придобивна давност * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №773/09.11.2010 по дело №208/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * постройка * отмяна на констативен нотариален акт * форма за валидност
ГКРешение №488/11.09.2013 по дело №229/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * надстрояване * общи части * придобивна давност * доказателства
ГКРешение №300/2011/04.01.2012 по дело №136/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * отговор на искова молба * преклузия * придобивна давност * преклузивен срок * доказателства
ГКРешение №323/22.12.2011 по дело №335/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * замяна * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * план за новообразувани имоти
ГКРешение №286/07.11.2011 по дело №1242/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * правен интерес * придобивна давност * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №430/12.07.2010 по дело №2480/2008Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * присъединяване на владение * съвладение
ГКРешение №462/27.12.2012 по дело №125/2012Делба * придобивна давност * намерение за своене
ГКРешение №379/26.05.2010 по дело №40/2009Установителен иск * тълкуване на едностранна сделка * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * наследствено правоприемство * фактическа власт * етажна собственост * общи части * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * установяване право на собственост
ГКРешение №310/2011/03.01.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за придобиване по давност * държавна собственост * общинска собственост * акт за държавна собственост * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №484/04.02.2013 по дело №740/2011Делба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * делба * наследство * съсобственост * владение * придобивна давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №128/08.04.2010 по дело №736/2009Делба на наследство * придобивна давност * определяне на квоти * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №480/01.12.2010 по дело №803/2009Делба * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * наследяване * наследствено правоприемство * наследяване по право на заместване
ГКРешение №475/09.12.2011 по дело №1559/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * правоприемство * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства * придобивна давност
ГКРешение №154/31.08.2012 по дело №746/2010Делба * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * мотиви на въззивно решение * решение при правилно първоинстанционно решение * съсобственост * наследяване * придобивна давност
ГКРешение №194/02.07.2012 по дело №92/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * свидетелски показания * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност
ГКРешение №1021/04.03.2010 по дело №23/2009Делба * делба на наследство * определяне на квоти * доказателствена тежест * обстоятелствена проверка * оспорване на констативен нотариален акт * придобивна давност
ГКРешение №277/17.08.2011 по дело №1067/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * форма за валидност * постройка * свидетелски показания
ГКРешение №397/27.05.2010 по дело №711/2009Делба * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * доказателства * наследяване * доказателствена тежест * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №168/11.04.2012 по дело №844/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * преклузия * договор за покупко-продажба
ГКРешение №448/22.06.2010 по дело №572/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобиване по време на брака * придобивна давност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №549/30.12.2010 по дело №217/2010Делба * съсобственост * наследяване * придобивна давност * неформална делба * договор за делба
ГКРешение №490/15.12.2011 по дело №24/2011Делба * съсобственост * нищожност на делба * придобивна давност
ГКРешение №121/21.06.2013 по дело №862/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * преклузивен срок * право на изкупуване * придобивна давност
ГКРешение №260/22.03.2010 по дело №10/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * придобивна давност
ГКРешение №969/19.04.2010 по дело №4532/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * обезщетение за ползване * реституция * договор за делба * придобивна давност * договор за замяна * отчуждаване
ГКРешение №22/09.02.2011 по дело №1610/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * начало на давностен срок * обективно съединяване на искове
ГКРешение №136/11.11.2011 по дело №144/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * нищожност-липса на предмет * придобивна давност * прекъсване на давност * добросъвестно владение
ГКРешение №197/27.10.2015 по дело №2426/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * апорт * връчване на съдебни книжа * присъединяване на владение * придобивна давност
ГКРешение №127/04.06.2010 по дело №637/2009Установителен иск * установяване право на собственост * владение * придобивна давност * прекъсване на владение
ГКРешение №258/31.10.2013 по дело №787/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * публична държавна собственост
ГКРешение №194/14.10.2015 по дело №2767/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * владение * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №171/10.04.2012 по дело №1328/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * доказателствена тежест * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * съсобственост * обикновено другарство * недобросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №12/11.03.2010 по дело №311/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №446/06.01.2011 по дело №475/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №62/17.02.2012 по дело №705/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №255/17.06.2010 по дело №89/2009Установителен иск * придобивна давност * установяване право на собственост * незаконен строеж * общинска собственост * преобразуване на кооперации * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №185/13.07.2011 по дело №794/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №779/06.01.2011 по дело №1723/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * държавна собственост * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №125/17.08.2011 по дело №322/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * постройка * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * приращения
ГКРешение №178/09.07.2014 по дело №7749/2013Делба * съсобственост * придобивна давност * владение * присъединяване
ГКРешение №36/27.02.2013 по дело №757/2012Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * наследяване * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * давностно владение
ГКРешение №394/22.10.2010 по дело №185/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №566/21.06.2010 по дело №1053/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * наследяване * съсобственост
ГКРешение №197/13.08.2010 по дело №124/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * давностно владение * придобивна давност * спиране на производството по делото
ГКРешение №51/27.04.2016 по дело №4968/2015Преобразуване на лично имущество * придобивна давност * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №502/27.07.2010 по дело №360/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * реална част * застрояване
ГКРешение №754/08.12.2010 по дело №925/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * трето лице
ГКРешение №71/27.06.2014 по дело №217/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * придобивна давност * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * недопустимост на решение
ГКРешение №217/14.07.2011 по дело №480/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * придобивна давност * изменение на иска
ГКРешение №411/22.06.2010 по дело №824/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №520/01.02.2011 по дело №955/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * делба * спиране на давност * съсобственост * добросъвестно владение
ГКРешение №153/10.07.2013 по дело №889/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена сила на нотариален акт * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена тежест * придобивна давност
ГКРешение №264/08.04.2010 по дело №4395/2008Делба * обратно действие * алеаторен договор * разваляне на договор * завет * поредност на откриване на наследство * придобивна давност * съсобственост * доказателства * делба на наследство
ГКРешение №976/17.03.2010 по дело №2769/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * държавна собственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №21/10.02.2014 по дело №4411/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * недопустимост на решение * обективно съединяване на искове * евентуален иск
ГКРешение №673/18.12.2009 по дело №321/2009предаване на владение * свидетелски показания * доказателства * придобивна давност * застрояване * Ревандикационен иск
ГКРешение №224/2011/04.01.2012 по дело №1420/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * установяване право на собственост * самостоятелен обект * таван * общи части * придобивна давност * разпределяне на ползването
ГКРешение №5/25.01.2010 по дело №2728/2008Делба * определяне на квоти * придобивна давност * съсобственост * наследство * прекъсване на давност
ГКРешение №322/26.09.2012 по дело №325/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * отмяна на нотариален акт * допустимост на иск * конкуренция на права * правен интерес
ГКРешение №105/2014/08.01.2015 по дело №1193/2014Ревандикационен иск * придобивна давност * предаване на владение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №942/24.02.2010 по дело №2967/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * служебно известни факти * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №3/06.02.2012 по дело №189/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * отговор на искова молба * придобивна давност * нововъзникнали обстоятелства * нови факти и доказателства * преклузия * възражение за изтекла давност
ГКРешение №31/15.02.2011 по дело №1273/2009Делба * съсобственост * добросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №232/04.11.2011 по дело №1354/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * таван * самостоятелен обект
ГКРешение №79/01.08.2012 по дело №117/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * общинска собственост
ГКРешение №397/10.04.2013 по дело №762/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №381/04.05.2010 по дело №419/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКОпределение №658/01.12.2009 по дело №557/2009обезпечение на предявен иск * обезпечение пред съд * ревандикационен иск * установителен иск * давностно владение * придобивна давност * добросъвестно владение * договор за покупко-продажба * обезпечителна нужда * допустимост на иск
ГКРешение №93/23.03.2011 по дело №379/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №27/01.03.2012 по дело №365/2011Делба * съсобственост * реална част * самостоятелен обект * регулационен план * забрана за придобиване по давност * определяне на квоти * придобивна давност * необходимо другарство
ГКРешение №892/30.11.2009 по дело №3969/2008право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №43/16.08.2010 по дело №144/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност * договор за гледане и издръжка * придобивна давност * прекъсване на давност * доказателства * право на строеж * груб строеж
ГКРешение №177/11.08.2014 по дело №1630/2014Делба * съсобственост * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №296/29.11.2012 по дело №320/2011Ревандикационен иск * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №125/15.07.2013 по дело №14/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * принцип на диспозитивното начало * наследствено правоприемство * придобивна давност * държавна собственост * акт за държавна собственост
ГКРешение №184/17.11.2015 по дело №239/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * отказ от иск
ГКРешение №227/28.06.2010 по дело №735/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждително действие на регулационен план * придобивна давност
ГКРешение №71/26.04.2010 по дело №699/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства
ГКРешение №484/15.07.2010 по дело №1005/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * реституция * предварителен договор * одържавени недвижими имоти * земеделски земи
ГКРешение №253/07.01.2014 по дело №1181/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №225/10.12.2013 по дело №2253/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * добросъвестно владение * придаване на части към недвижим имот * придобивна давност
ГКРешение №488/19.12.2011 по дело №1403/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реална част * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №450/03.04.2013 по дело №678/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №381/25.10.2010 по дело №37/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * право на строеж * съсобственост * преклузивен срок
ТКРешение №91/02.07.2010 по дело №713/2009ревандикационен иск * придобивна давност * установяване право на собственост
ГКРешение №266/04.08.2010 по дело №625/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * принос * съпружеска имуществена общност * упълномощаване * договаряне сам със себе си * придобивна давност * добросъвестно владение * прехвърляне на спорното право * конституиране на страни * договор за дарение
ГКРешение №236/03.07.2013 по дело №1215/2012Оспорване на охранителния акт от Прокуратурата * отмяна на констативен нотариален акт * делегиране на правомощия * придобивна давност * охранително производство * обстоятелствена проверка
ГКРешение №200/13.07.2012 по дело №199/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №109/25.05.2016 по дело №356/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * реституция * общинска собственост
ГКРешение №98/15.07.2011 по дело №768/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * трансформация на правото на ползване в право на собственост * добросъвестно владение * придобивна давност * земеделски земи
ГКРешение №43/12.02.2013 по дело №784/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена тежест * придобивна давност
ГКРешение №80/07.07.2014 по дело №6441/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * делба * главно встъпване
ГКРешение №958/15.12.2009 по дело №2246/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * неформална делба * правоприемство * придобивна давност * недобросъвестно владение * нищожност на делба * съсобственост * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №68/04.04.2011 по дело №1839/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства * гори
ГКРешение №133/30.03.2010 по дело №811/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * форма за валидност * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №108/25.06.2013 по дело №33/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * правоприемство
ГКРешение №333/2011/12.01.2012 по дело №1173/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * доказателствена тежест * земеделски земи * план за новообразувани имоти * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №491/30.12.2010 по дело №782/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * съсобственост * начало на давностен срок
ГКРешение №846/05.08.2011 по дело №1997/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обявяване на предварителен договор за окончателен * субективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * суперфиция * зачитане на решението * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №588/29.06.2010 по дело №1350/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * спор за материално право * косвен съдебен контрол
ГКРешение №649/18.01.2011 по дело №1530/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * държавна собственост * право на строеж * предварителен договор * доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №331/11.05.2010 по дело №958/2009Ревандикационен иск * придобивна давност * право на строеж върху държавна земя * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предварителен договор * наем * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №429/25.11.2011 по дело №3/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * доклад по делото * доказателствена тежест * указания на съда * доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * придобивна давност
ГКРешение №409/28.02.2013 по дело №59/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * придобивна давност * добросъвестно владение * съсобственост * подобрения в съсобствен имот
ГКРешение №290/10.08.2010 по дело №179/2009Установителен иск * предаване на владение * прекъсване на давност * произнасяне по непредявен иск * приращения * придобивна давност
ГКРешение №178/29.05.2012 по дело №1245/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №262/01.11.2012 по дело №439/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * прекъсване на давност * правен интерес * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №5/26.02.2014 по дело №4544/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * придобивна давност * реституция
ГКРешение №99/26.06.2014 по дело №4583/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * изменение на кадастрална карта * придобивна давност
ГКРешение №88/17.07.2015 по дело №6225/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №290/26.03.2010 по дело №554/2009придобивна давност * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * свидетелски показания * гараж * договор за наем * упълномощаване * Установителен иск
ГКРешение №699/02.11.2010 по дело №1572/2009Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * присъединяване на владение * предварителен договор
ГКРешение №556/10.01.2011 по дело №1019/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * доклад по делото * преклузия * свидетелски показания
ГКРешение №989/24.03.2010 по дело №5132/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * право на възстановяване * писмени доказателства * придобивна давност
ГКРешение №61/14.02.2012 по дело №562/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №261/24.03.2010 по дело №362/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * оспорване на констативен нотариален акт * присъединяване на владение * доказателства * допустимост на иск
ГКРешение №233/27.07.2010 по дело №116/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * дарение на чужда вещ * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * конститутивно действие * право на изкупуване от ползвател * нищожност на дарение
Решение №822/01.12.2010 по дело №Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * допустимост на иск * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКРешение №373/21.05.2010 по дело №396/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * добросъвестно владение * давностно владение * възстановяване правото на собственост * правен интерес * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №195/17.08.2010 по дело №583/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * форма за валидност * придобивна давност
ГКРешение №291/02.08.2011 по дело №959/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * право на строеж * приращения * придобивна давност * обяснения на страната * неоснователно обогатяване
ГКРешение №172/12.10.2015 по дело №1167/2015Делба * съсобственост * самостоятелен обект * придобивна давност * приращения * присъединяване
ГКРешение №872/05.01.2011 по дело №1228/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * сила на пресъдено нещо * обикновено другарство * доказателствена тежест * придобивна давност * грешка в кадастрален план * спор за материално право * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №287/27.05.2010 по дело №1281/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съвладение * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКРешение №502/17.11.2010 по дело №953/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * невъзможност за разбиране или ръководене на действията * обстоятелствена проверка
ГКРешение №276/20.11.2014 по дело №3036/2014Делба * владение * придобивна давност * съсобственост
ГКРешение №23/09.02.2011 по дело №1680/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * право на строеж * правоприемство * вписване на имот в капитала на търговско дружество * придобивна давност * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №391/10.01.2012 по дело №891/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * прекъсване на давност * спиране на давност * доказателства * правна квалификация * присъединяване на владение
ГКРешение №46/10.06.2016 по дело №5489/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * сила на пресъдено нещо * придобивна давност * констативен нотариален акт * преклузия
ГКРешение №187/20.07.2012 по дело №112/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * саморъчно завещание * модалитет * универсално завещание * завет * наследствено правоприемство * придобивна давност * прекъсване на давност * възстановяване на запазена част * нищожност на саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №189/09.07.2012 по дело №107/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №966/01.04.2010 по дело №3002/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * спиране на придобивна давност * земеделски земи * доказателствена тежест * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №240/18.10.2013 по дело №3274/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * свидетелски показания
ГКРешение №92/25.04.2016 по дело №6259/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * придобивна давност
ГКРешение №136/17.08.2011 по дело №774/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * акцизни стоки без бандерол
ГКРешение №201/26.09.2013 по дело №2840/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №404/25.10.2010 по дело №169/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * възстановяване на запазена част * право на изкупуване * съсобственост * обезщетение за ползване
ГКРешение №183/01.08.2013 по дело №847/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * придобивна давност * реална част * съсобственост * намерение за своене
ГКОпределение №211/17.03.2014 по дело №5083/2013Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск * придобивна давност * допустимост на иск
ГКРешение №494/01.02.2013 по дело №1106/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * индивидуализация на недвижим имот * редовност на исковата молба * придобивна давност
ГКРешение №230/16.03.2010 по дело №166/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №7/24.02.2014 по дело №4147/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №294/07.01.2015 по дело №4050/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * право на строеж * наследяване * приращения * съсобственост * преустройство * таван * придобивна давност
ГКРешение №164/28.05.2012 по дело №66/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * мотиви на въззивно решение * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * конкуренция на основания * придобивна давност
ГКРешение №410/27.02.2013 по дело №827/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №97/27.07.2015 по дело №6353/2014Ревандикационен иск * придобивна давност * висящност на процеса * прехвърляне на спорното право * прехвърляне на спорно право
ГКРешение №50/26.02.2013 по дело №801/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * субективно съединяване на искове * необходимо другарство * допълване на решение
ГКРешение №119/15.03.2010 по дело №303/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * право на ползване
ГКРешение №409/26.05.2010 по дело №224/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * спорна администрация * таван * доказателства * преустройство * съсобственост * самостоятелен обект * надстрояване * придобивна давност * право на строеж
ГКРешение №247/04.01.2016 по дело №3398/2015Делба * съпружеска имуществена общност * придобивна давност
ГКРешение №195/2013/30.06.2014 по дело №1279/2013Делба * съсобственост * реална част * минимален размер на имот * самостоятелен обект * наследяване * придобивна давност
ГКРешение №298/28.12.2012 по дело №512/2011Делба * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда * придобивна давност
ГКОпределение №103/03.02.2014 по дело №7010/2013Частна касационна жалба * обективни предели на сила на пресъдено нещо * допустимост на иск * придобивна давност * недобросъвестно владение * присъединяване на владение
ГКРешение №48/30.03.2016 по дело №4053/2015Ревандикационен иск * право на строеж * право на собственост * владение * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №28/16.07.2015 по дело №4590/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * доказателства
ГКРешение №2/04.03.2015 по дело №5083/2014Делба * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №1/20.03.2014 по дело №4798/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * земеделски земи * придобивна давност
ГКРешение №104/17.04.2013 по дело №708/2012установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * забрана за придобиване по давност * Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./
ГКРешение №523/25.11.2010 по дело №548/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * право на строеж * приращения
ГКРешение №420/26.05.2010 по дело №412/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * придобивна давност * давностно владение * земеделски земи * обстоятелствена проверка * възстановяване правото на собственост * реституция * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №286/02.02.2015 по дело №3788/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобиване право на собственост от чужденци * наследяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * новооткрито наследство * придобивна давност * отказ от наследство * съсобственост * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда
ГКРешение №402/19.11.2010 по дело №93/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * давностно владение * придобивна давност
ГКРешение №71/17.04.2012 по дело №1000/2011Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * придобивна давност * приращения
ГКРешение №12/19.02.2014 по дело №1840/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №99/10.05.2013 по дело №681/2012Установителен иск * установяване право на собственост * Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * апорт * добросъвестно владение
ГКРешение №451/11.04.2013 по дело №710/2011Установителен иск * установяване право на собственост * делба * съсобственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №262/29.11.2011 по дело №342/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * реална част
ГКРешение №51/15.02.2010 по дело №613/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * договор за гледане и издръжка * придобивна давност * разрешение за строеж
ГКРешение №501/27.07.2010 по дело №160/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * придобивна давност * допустимост на иск * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №117/26.04.2011 по дело №718/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ЖСК * груб строеж * разделителен протокол * прекъсване на давност * давностно владение * самостоятелен обект
ГКРешение №16/31.07.2012 по дело №1409/2010Установителен иск * придобивна давност * реституция
ГКРешение №45/16.03.2015 по дело №6533/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * придобивна давност * владение * държане
ГКРешение №266/29.06.2011 по дело №1058/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * договор за покупко-продажба * придобивна давност * индивидуализация на недвижим имот * доказателства * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №74/15.04.2011 по дело №897/2010Установителен иск * установяване право на собственост * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * придобивна давност
ГКРешение №69/31.03.2010 по дело №646/2009придобивна давност * земеделски земи * регулационен план * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №111/03.07.2013 по дело №746/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * обстоятелствена проверка * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * доказателства
ГКРешение №195/28.06.2011 по дело №86/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №286/13.07.2011 по дело №962/2010Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на решение * право на възстановяване * нередовност на исковата молба * доказателства * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №272/05.07.2011 по дело №1047/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * нищожност и недопустимост на съдебно решение * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало
ГКРешение №110/12.04.2010 по дело №654/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * саморъчно завещание * Нищожност на завещателно разпореждане * придобивна давност
ГКРешение №297/21.06.2011 по дело №294/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * добросъвестно владение * начало на давностен срок * замяна
ГКРешение №96/26.02.2010 по дело №44/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * пристрояване * реална част * наследяване * самостоятелен обект
ГКРешение №58/12.05.2014 по дело №7025/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * приращение * самостоятелен обект
ГКРешение №540/24.02.2011 по дело №1278/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследяване
ГКРешение №66/29.07.2010 по дело №4459/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * държавна собственост * право на строеж * право на ползване * правоприемство
ГКРешение №353/06.07.2010 по дело №621/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * застрояване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * регулационен план
ГКРешение №250/26.05.2011 по дело №567/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правосубектност * придобивна давност * начало на давностен срок * недопустимост на решение * прекъсване на давност
ГКРешение №312/14.02.2011 по дело №829/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * реституция * придобивна давност * присъединяване на владение * право на задържане * вписване на искова молба
ГКРешение №188/05.05.2010 по дело №477/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * форма за валидност * договор за наем * държавна собственост * търг * владение
ГКРешение №12/13.07.2011 по дело №3594/2008Установителен иск * земеделски земи * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №349/29.06.2010 по дело №724/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване на кооперации * придобивна давност * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №77/25.02.2010 по дело №506/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * подобрения * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №305/2012/11.01.2013 по дело №674/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * доклад по делото * нови факти и обстоятелства * право на защита * придобивна давност * държавна собственост * забрана за придобиване по давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКРешение №11/29.02.2016 по дело №3942/2015Делба * давностно владение * правоприемство * наследяване * държане * откриване на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * придобивна давност * предварителен договор * доклад по делото
ГКРешение №465/27.05.2010 по дело №1199/2009Делба на наследство * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * свидетелски показания * доказателствена тежест
ГКРешение №108/29.03.2010 по дело №296/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №269/19.12.2013 по дело №654/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * доказателствена тежест * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №391/2010/21.07.2011 по дело №881/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * общинска собственост * държавна собственост * придобивна давност * самостоятелен обект
ГКРешение №123/15.06.2010 по дело №431/2009Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон
ГКРешение №241/25.06.2010 по дело №775/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * установяване право на собственост * конкуренция на права * новооткрито наследство * откриване на наследство * наследяване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №103/03.08.2012 по дело №905/2010Делба на наследство * определяне на квоти * отчуждително действие на регулационен план * уреждане на сметки по регулация * придобивна давност * постройка * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №794/12.11.2009 по дело №2686/2008предаване на владение * придобивна давност * държавна собственост * акцизни стоки без бандерол * правоприемство * Ревандикационен иск
ГКРешение №416/09.08.2010 по дело №953/2009придобивна давност * държавна собственост * акцизни стоки без бандерол * владение * Установителен иск
ГКРешение №139/23.05.2013 по дело №370/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №212/13.09.2011 по дело №70/2010придобивна давност * прекъсване на давност * земеделски земи
ГКРешение №663/29.10.2010 по дело №1719/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * държавна собственост * противоконституционност * конфискация * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * отчуждаване
ГКРешение №308/04.10.2013 по дело №565/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * обективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * суперфиция
ГКРешение №401/12.01.2012 по дело №895/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * прекъсване на давност
ГКРешение №86/12.03.2012 по дело №581/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * наследяване * съсобственост * придобивна давност * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №170/11.04.2012 по дело №961/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №21/29.01.2010 по дело №798/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реална част * разрешение за строеж * регулационен план
ГКРешение №45/04.05.2012 по дело №482/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * връчване на съдебни книжа * придобивна давност * адрес за връчване * връчване на представител * давностно владение
ГКРешение №271/30.10.2012 по дело №477/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * доказателствена тежест * правен интерес
ГКРешение №221/23.10.2014 по дело №843/2014Делба * съсобственост * придобивна давност * благоустройствени мероприятия * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №261/10.11.2011 по дело №346/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * придобивна давност * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №80/11.06.2015 по дело №7444/2014Делба * прекъсване на давност * придобивна давност * конституиране на страни
ГКРешение №39/25.04.2016 по дело №3611/2015ревандикационен иск * придобивна давност * предварителен договор * начало на давностен срок * владение * намерение за своене * прекъсване на давност
ГКРешение №355/14.07.2010 по дело №802/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * правоприемство * прекъсване на давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №209/26.09.2014 по дело №212/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * наследяване * доказателства * признаване от страната на неизгодни за нея факти
ГКРешение №262/13.07.2012 по дело №944/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * право на изкупуване от ползвател * придобивна давност * отговор на искова молба
ГКРешение №121/02.08.2010 по дело №393/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * договор за дарение * доказателства * добросъвестно владение * приемство в процеса * дарение на чужда вещ * земеделски земи * конкуренция на права * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * неоснователно обогатяване
ГКРешение №233/03.10.2013 по дело №1803/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нови факти и доказателства * придобивна давност
ГКРешение №6/22.01.2010 по дело №2760/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * недействителност на разпореждане с наследство * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №862/23.12.2010 по дело №1461/2009прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК * последици от заличаване на вписано обстоятелство * прехвърляне на членствени права в ЖСК * обстоятелствена проверка * придобивна давност
ГКРешение №181/18.09.2013 по дело №560/2012Делба * съсобственост * наследяване * придобивна давност * фактическа власт
ГКРешение №322/06.08.2010 по дело №1316/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отчуждително действие на регулационен план * придобивна давност * наследяване
ГКРешение №7/08.02.2012 по дело №510/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателства * давностно владение
ГКРешение №310/10.12.2012 по дело №243/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * забрана за придобиване по давност * придобивна давност
ГКРешение №45/23.02.2015 по дело №4732/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * прекъсване на давност
ГКРешение №185/29.01.2016 по дело №2382/2015придобивна давност * добросъвестно владение * Делба
ГКРешение №80/08.06.2016 по дело №5878/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * право на изкупуване * сила на пресъдено нещо * възражение * придобивна давност * неправилна правна квалификация * доказателства * указания на съда
ГКРешение №406/25.11.2010 по дело №614/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * държавна собственост * придобивна давност * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №132/27.05.2016 по дело №1121/2016Делба * придобивна давност * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * развод * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №189/02.03.2010 по дело №527/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №79/19.07.2010 по дело №824/2009Установителен иск * предаване на владение * съсобственост * сила на пресъдено нещо * правоприемство * разделителен протокол * доказателствена тежест * придобивна давност * прекъсване на давност * промяна на предназначение на общи части на сграда * прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №135/25.06.2010 по дело №4406/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * оспорване на констативен нотариален акт * придобивна давност * доказателствена тежест * съсобственост
ГКРешение №103/20.04.2011 по дело №1798/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * установяване право на собственост * обезщетение за ползване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №153/28.06.2012 по дело №821/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * добросъвестно владение * право на заакцизни стоки без бандерол * подобрения * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №54/23.04.2012 по дело №1087/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реална част * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №3/06.03.2015 по дело №4048/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * владение * прекъсване на владение
ГКРешение №113/03.09.2012 по дело №889/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * недопустимост на решение * правен интерес * давностно владение * минимален размер на имот
ГКРешение №87/02.07.2013 по дело №829/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * доказателства * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №341/04.08.2010 по дело №4723/2008Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * земеделски земи * договор за покупко-продажба * наследяване * право на възстановяване * придобивна давност
ГКРешение №347/30.07.2010 по дело №1151/2009Поправка на очевидна фактическа грешка * Установителен иск * поправка на очевидна фактическа грешка * установяване право на собственост * ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност
ГКРешение №7/23.07.2012 по дело №123/2011Ревандикационен иск * делба на наследство * установителен иск * придобивна давност * изменение на иска
ГКРешение №4/20.02.2013 по дело №418/2012Делба * съсобственост * самостоятелен обект * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №191/27.04.2011 по дело №776/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * реална част * приемане на наследство * добросъвестно владение * договор за дарение
ГКРешение №145/03.09.2012 по дело №984/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * прехвърляне на част от делбения имот * придобивна давност * нищожност на делба * задължително другарство * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКРешение №124/22.07.2013 по дело №691/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * застрояване * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * указания на ВКС * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници *