Ключови фрази
признание на иска

ГКРешение №224/15.05.2012 по дело №897/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * образование * съкращаване на щата * признание на иска
ГКРешение №539/07.07.2010 по дело №635/2009Неоснователно обогатяване * договор за изработка * предварителен договор * право на строеж * сила на пресъдено нещо * разваляне на договор * признание на иска * отпаднало основание
ГКОпределение №709/28.12.2012 по дело №592/2012съдебни разноски * Разваляне на договор по съдебен ред * признание на иска
ГКОпределение №499/05.07.2012 по дело №224/2012Оспорване на бащинство * преклузивен срок * признание на иска * допустимост на иск * пречки за установяване на произход
ГКРешение №147/01.08.2013 по дело №805/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * Отмяна на дарението * обратно действие * вещно-прехвърлителен ефект * действие спрямо трети лица * признание на иска * оттегляне на иск * отказ от иск
ГКРешение №335/15.01.2014 по дело №1369/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * обезщетение за ползване * давностен срок * трето лице * признание на иска * прекъсване на давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №135/10.07.2013 по дело №61/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * недопустимост на решение * правен интерес * реална част * признание на иска
ГКОпределение №74/07.02.2011 по дело №46/2011адвокатско възнаграждение * съдебни разноски * Иск за обезщетение при прекратяване на служебно правоотношение * признание на иска * невиновна невъзможност за изпълнение * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ТКРешение №24/07.03.2014 по дело №1040/2012Иск за съществуване на вземането * признание на иска * заповед за изпълнение
ГКОпределение №664/15.10.2012 по дело №461/2012изменение на решението в частта относно разноските * недопустим съдебен акт * приложим закон * компетентност * признание на иска
ГКРешение №469/24.06.2010 по дело №328/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * признание на иска * наследствено правоприемство * наследяване
ГКРешение №141/14.07.2016 по дело №7446/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * конституиране на страни * доказателства * правоприемство * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * признание на иска * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №393/10.08.2016 по дело №3278/2016Частна касационна жалба * отказ от иск * признание на иска
ТКРешение №144/12.08.2016 по дело №603/2015Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * правомощия на въззивната инстанция * плащане на застрахователно обезщетение * признание на иска * злоупотреба с права * правен интерес от обжалване
ТКОпределение №169/06.04.2017 по дело №672/2017Частна касационна жалба * признание на иска
ГКОпределение №431/04.10.2019 по дело №2964/2019Частна касационна жалба * правен интерес * Установителен иск * очевидна неправилност * признание на иска