Ключови фрази
приращение

ГКРешение №98/27.07.2015 по дело №521/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * приращение
ГКРешение №35/27.02.2015 по дело №6594/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * частичен иск * приращение
ГКРешение №189/22.12.2014 по дело №2640/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * гараж * приращение * право на строеж
ГКРешение №13/19.02.2013 по дело №671/2012делба * съсобственост * приращение * редовност на исковата молба
ГКРешение №427/28.12.2012 по дело №357/2012Ревандикационен иск * преработване * договор за лизинг * приращение
ГКРешение №120/20.05.2013 по дело №882/2012делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * приращение * индивидуализация на недвижим имот * принос * придобиване по време на брака * застрояване
ГКРешение №158/04.10.2013 по дело №262/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * етажна собственост * приращение
ГКРешение №245/04.11.2013 по дело №1273/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * приращение * присъединяване
ГКРешение №142/01.07.2014 по дело №396/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * индивидуализация на недвижим имот * самостоятелен обект * приращение
ГКРешение №191/18.12.2015 по дело №1345/2015Делба на наследство * съсобственост * приращение * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация
ГКРешение №100/25.06.2014 по дело №4966/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * присъединяване * приращение
ГКРешение №295/19.12.2014 по дело №4415/2014Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * приращения * приращение
ГКРешение №19/28.03.2016 по дело №1600/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * приращение * подобрения * груб строеж * архитектурен проект * преустройство
ГКРешение №418/19.02.2013 по дело №383/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * приращение * временни постройки * доклад по делото * изменение на регулационен план
ГКРешение №58/12.05.2014 по дело №7025/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * приращение * самостоятелен обект
ГКРешение №295/11.07.2014 по дело №3675/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * одобрен инвестиционен проект * приращение
ГКРешение №173/26.06.2013 по дело №1273/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * ексцес на право на строеж * приращение * присъединяване * самостоятелен обект
ГКРешение №39/24.03.2014 по дело №5059/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * индивидуализация на недвижим имот * самостоятелен обект * приращение
ГКРешение №96/01.07.2015 по дело №1116/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * постройка * приращение
ГКРешение №68/14.07.2016 по дело №6043/2015Ревандикационен иск * приращение * придобивна давност * присъединяване на владение * правоприемство * реституция * противоконституционност * обратно действие * принцип на законност * добросъвестно владение * обезщетение за ползване на чужд имот * предаване на владение * подобрения в чужд имот * право на задържане * необходими разноски * административна процедура * реституционен ефект * отнемане не по установения от закона ред * фактическо отнемане * годноправно основание * приравнен добросъвестен владелец
ГКРешение №118/16.11.2016 по дело №766/2016Ревандикационен иск * право на строеж * архитектурен проект * отклонения в площта на недвижим имот * приращение * липса на съгласие
ГКРешение №122/07.11.2017 по дело №5333/2016Преобразуване на лично имущество * придобивна давност * фактическа раздяла * право на строеж * разрешение за строеж * придобиване по време на брака * приращение
ГКРешение №134/08.11.2017 по дело №4951/2016Делба * съпружеска имуществена общност * приращение * преустройство
ГКРешение №124/29.11.2017 по дело №3343/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * приращение * публична продан
ГКРешение №80/27.07.2018 по дело №3114/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * самостоятелен обект * приращение
ГКРешение №146/27.12.2018 по дело №5080/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * реална част * публична държавна собственост * реституция * надстрояване * пристрояване * приращение * доказателствена тежест * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * необоснованост
ГКРешение №76/03.07.2019 по дело №2233/2018установителен иск за собственост * приращение * съпружеска имуществена общност * договор за групов строеж * нищожност на делба * оспоримост по чл. 24, ал. 4 СК * неучастие на съпруг-съсобственик в делбата * договор за делба