Ключови фрази
присъединяване на владение

ГКРешение №17/19.02.2016 по дело №4335/2015Ревандикационен иск * фактическа власт * присъединяване на владение * недобросъвестно владение * реституция
ГКРешение №112/05.03.2010 по дело №981/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * владение * свидетелски показания * земеделски земи * придобивна давност * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №483/06.06.2012 по дело №558/2011Ревандикационен иск * присъединяване на владение * давностно владение
ГКРешение №80/16.03.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * присъединяване на владение * договор за дарение * форма за валидност
ТКРешение №92/27.07.2010 по дело №733/2009установяване право на собственост * ревандикационен иск * присъединяване на владение * нищожност * добросъвестно владение * решение на общо събрание на кооперация
ГКРешение №383/02.11.2011 по дело №1388/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * трето лице * добросъвестно владение * присъединяване на владение * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * прекъсване на давност
ГКРешение №715/19.11.2010 по дело №432/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * присъединяване на владение * принос * наследяване
ГКРешение №306/21.12.2013 по дело №1068/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * присъединяване на владение * придобивна давност * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №179/31.05.2012 по дело №161/2011установителен иск * спор за възстановяване на земеделски имоти, включени в строителните граници * давностно владение * присъединяване на владение
ГКРешение №431/28.07.2010 по дело №177/2009Косвен иск * предаване на владение * придобивна давност * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт * присъединяване на владение * прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №68/02.08.2013 по дело №603/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * фактическа власт * присъединяване на владение * намерение за своене
ГКРешение №477/08.11.2010 по дело №909/2009Установителен иск * предаване на владение * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * присъединяване на владение
ГКРешение №840/15.08.2011 по дело №1355/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * присъединяване на владение * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * реституция * добросъвестно владение * продажба на чужда вещ
ГКРешение №538/14.06.2010 по дело №930/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * присъединяване на владение * доказателствена тежест
ГКРешение №65/02.03.2012 по дело №482/2011Делба * съсобственост * недействителност на разпореждане с наследство * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * наследяване * присъединяване на владение
ГКРешение №430/12.07.2010 по дело №2480/2008Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * присъединяване на владение * съвладение
ГКРешение №197/27.10.2015 по дело №2426/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * апорт * връчване на съдебни книжа * присъединяване на владение * придобивна давност
ГКРешение №958/15.12.2009 по дело №2246/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * неформална делба * правоприемство * придобивна давност * недобросъвестно владение * нищожност на делба * съсобственост * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №699/02.11.2010 по дело №1572/2009Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * присъединяване на владение * предварителен договор
ГКРешение №261/24.03.2010 по дело №362/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * оспорване на констативен нотариален акт * присъединяване на владение * доказателства * допустимост на иск
ГКРешение №57/14.09.2011 по дело №82/2010Установителен иск * давностно владение * наследствено правоприемство * присъединяване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКРешение №391/10.01.2012 по дело №891/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * прекъсване на давност * спиране на давност * доказателства * правна квалификация * присъединяване на владение
ГКОпределение №103/03.02.2014 по дело №7010/2013Частна касационна жалба * обективни предели на сила на пресъдено нещо * допустимост на иск * придобивна давност * недобросъвестно владение * присъединяване на владение
ГКРешение №312/14.02.2011 по дело №829/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * реституция * придобивна давност * присъединяване на владение * право на задържане * вписване на искова молба
ГКРешение №68/14.07.2016 по дело №6043/2015Ревандикационен иск * приращение * придобивна давност * присъединяване на владение * правоприемство * реституция * противоконституционност * обратно действие * принцип на законност * добросъвестно владение * обезщетение за ползване на чужд имот * предаване на владение * подобрения в чужд имот * право на задържане * необходими разноски * административна процедура * реституционен ефект * отнемане не по установения от закона ред * фактическо отнемане * годноправно основание * приравнен добросъвестен владелец
ГКРешение №101/28.10.2016 по дело №853/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * придобивна давност * присъединяване на владение
ГКРешение №33/19.06.2018 по дело №1931/2017Ревандикационен иск * давностно владение * присъединяване на владение * правоприемство
ГКРешение №48/11.09.2018 по дело №1669/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * прекъсване на давност * присъединяване на владение * правоприемство * необоснованост * свидетелски показания
ГКРешение №147/27.12.2018 по дело №429/2018Делба * давностно владение * присъединяване на владение * сила на пресъдено нещо * Обезсилване на решение * дарение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт