Ключови фрази
произнасяне по непредявен иск

ГКРешение №277/03.10.2013 по дело №977/2012Непозволено увреждане * трудова злополука * деликтна отговорност * произнасяне по непредявен иск * пасивна процесуална легитимация
ТКРешение №175/23.12.2014 по дело №546/2012нищожност на договорна ипотека * договорна ипотека * неплатежоспособност * установителен иск в производство по несъстоятелност * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №4/14.04.2011 по дело №913/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за приватизационна продажба * произнасяне по непредявен иск * обезщетение за неизпълнение
ТКРешение №129/14.10.2011 по дело №864/2010Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * произнасяне по непредявен иск * авал * запис на заповед
ТКРешение №110/15.11.2011 по дело №879/2010договор за охрана * принцип на диспозитивното начало * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №539/13.12.2011 по дело №1844/2010Встъпване в дълг * произнасяне по непредявен иск * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди * договор за спогодба
ГКРешение №33/16.02.2016 по дело №4575/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Обезсилване на решение * нищожност-заобикаляне на закона * произнасяне по непредявен иск * правна квалификация
ТКРешение №138/25.06.2010 по дело №927/2009Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * произнасяне по непредявен иск * договор за заем * запис на заповед
ТКРешение №7/27.02.2012 по дело №1113/2009Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * правна квалификация * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №30/12.03.2013 по дело №598/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №337/14.10.2014 по дело №3598/2014Нищожност * договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * действия без представителна власт * унищожаване на упълномощителна сделка * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №127/25.08.2015 по дело №3806/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №94/23.07.2013 по дело №784/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод на извършване на работа * договорна отговорност * неимуществени вреди * енергийно предприятие * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №476/26.10.2010 по дело №907/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * доказателствена тежест * преклузия * придобивна давност * изменение на иска * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №300/14.10.2014 по дело №1442/2014Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * неоснователно обогатяване * погасителна давност * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * указания на съда
ТКРешение №135/08.10.2014 по дело №4047/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * давностен срок * възражение за погасителна давност * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №109/25.06.2010 по дело №860/2009Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * произнасяне по непредявен иск * граждански иск в наказателното производство * покана за общо събрание
ГКРешение №398/25.05.2010 по дело №738/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №141/01.10.2015 по дело №732/2015Делба * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * указания на ВКС
ТКРешение №21/12.09.2013 по дело №479/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ГКРешение №169/04.06.2012 по дело №950/2011Ревандикационен иск * унищожаване поради грешка * право на ползване * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * обезщетение за ползване * насрещен иск * нищожност-липса на съгласие * неоснователно обогатяване
ТКРешение №92/18.08.2010 по дело №645/2009Неоснователно обогатяване * ревандикационен иск * публична продан * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №106/01.03.2011 по дело №1460/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на основание * прогласяване на недействителност * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №116/14.07.2014 по дело №2072/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод на извършване на работа * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №108/31.05.2013 по дело №527/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * деликт
ТКРешение №175/05.12.2011 по дело №943/2010Пряк иск на увредения срещу застрахователя * свръх петитум * произнасяне по непредявен иск * законна лихва
ТКРешение №126/05.10.2011 по дело №889/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №88/04.05.2016 по дело №4229/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * произнасяне по непредявен иск * възстановяване на работа * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
ТКРешение №137/02.09.2013 по дело №1084/2010Възнаграждение * неоснователно обогатяване * допустимост на иск * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ТКРешение №30/14.05.2016 по дело №451/2015Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №110/22.07.2014 по дело №2620/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №729/01.08.2012 по дело №268/2012Частна касационна жалба * произнасяне по непредявен иск * отказ от иск * установителен иск в заповедно производство * обезсилване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №448/23.12.2008 по дело №2019/2008произнасяне по непредявен иск * ревандикационен иск * обезпечителни мерки
ТКРешение №62/01.06.2015 по дело №558/2014Мълчаливо продължаване на договора за наем * Неустойка * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №74/10.07.2012 по дело №119/2011Договор за заем * произнасяне по непредявен иск * запис на заповед * договор за заем * каузално правоотношение
ГКРешение №306/29.06.2011 по дело №961/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция * договор за покупко-продажба * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №43/04.07.2012 по дело №513/2011Установителен иск * произнасяне по непредявен иск * вписване в търговски регистър * нищожност на вписване в търговски регистър
ГКРешение №147/17.08.2011 по дело №377/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №161/01.07.2013 по дело №564/2012Неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * неоснователно обогатяване
ГКРешение №220/19.06.2012 по дело №741/2011Обратни искове при обективна отговорност * произнасяне по непредявен иск * свръх петитум * наследяване * обезщетение за имуществени вреди * солидарна отговорност * имуществена отговорност на работник или служител
ТКРешение №125/14.10.2011 по дело №577/2010Иск за съществуване на вземането * произнасяне по непредявен иск * тълкуване на договор * частно държавно вземане * валута * нередовност на исковата молба
ГКРешение №271/06.01.2015 по дело №2853/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * договорна ипотека * нищожност на договор за ипотека * отрицателен установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * принцип на диспозитивното начало
ТКРешение №117/04.10.2010 по дело №1006/2009Нищожност * законна ипотека * произнасяне по непредявен иск
ГКОпределение №309/25.05.2011 по дело №174/2011отклонения в площта на недвижим имот * произнасяне по непредявен иск * договор за покупко-продажба * установителен иск
ТКРешение №84/04.09.2012 по дело №858/2010Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №182/04.02.2016 по дело №2339/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * Обезсилване на решение * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №46/29.03.2016 по дело №1279/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * неоснователно обогатяване
ТКРешение №171/16.02.2011 по дело №163/2010Установителен иск * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №28/09.06.2014 по дело №1578/2013Начин на ползване. Консумативни разходи * неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №131/03.12.2010 по дело №890/2009Права на купувача при недостатъци * произнасяне по непредявен иск * гаранционна отговорност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №373/23.10.2012 по дело №407/2012Иск за защита на нарушено владение * отнето владение * реална част * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №181/12.04.2012 по дело №239/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * отрицателен установителен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * принцип на диспозитивното начало * нередовност на исковата молба
ТКРешение №168/18.01.2011 по дело №1164/2009Неустойка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * прекомерност на договорна лихва * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ТКРешение №119/11.07.2014 по дело №2843/2013Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ТКРешение №88/07.07.2011 по дело №787/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * установителен иск в заповедно производство * произнасяне по непредявен иск * нередовност на исковата молба
ГКРешение №308/12.12.2014 по дело №7585/2013Иск за съществуване на вземането * процесуален субституент * обезщетение за ползване * произнасяне по непредявен иск * суброгация
ТКРешение №107/31.05.2013 по дело №443/2012Възнаграждение * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №176/03.11.2010 по дело №118/2010произнасяне по непредявен иск * правна квалификация * пасивна легитимация * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ТКРешение №132/05.11.2010 по дело №896/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * произнасяне по непредявен иск * договор за изработка
ГКРешение №41/11.03.2014 по дело №4402/2013Упражняване на родителските права и задължения * упражняване на родителски права * произнасяне по непредявен иск * пътуване в чужбина * интерес на детето
ТКРешение №16/24.03.2011 по дело №354/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №24/06.07.2012 по дело №1992/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * косвен съдебен контрол
ГКРешение №12/27.01.2016 по дело №4014/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * разглеждане на делото в разумен срок * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на иск
ГКРешение №104/24.07.2012 по дело №930/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * наследствено правоприемство * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №187/10.11.2015 по дело №6738/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * придобивна давност * правен интерес * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №336/05.07.2010 по дело №767/2009отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * произнасяне по непредявен иск * имуществени вреди от ПТП * имуществена отговорност на работник или служител * имуществени вреди от ПТП
ТКРешение №196/10.01.2014 по дело №615/2012Защита на членството в дружеството * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №158/01.07.2013 по дело №1008/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * промяна на изискванията за изпълнение на длъжността * липса на необходимо образование или професионална квалификация * произнасяне по непредявен иск * действия без представителна власт
ГКРешение №256/11.06.2012 по дело №1154/2011установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №259/25.07.2012 по дело №915/2010Неоснователно обогатяване * произнасяне по непредявен иск * обезщетение за неизпълнение * разваляне на предварителен договор * земеделски земи * недопустимост на решение
ГКРешение №198/02.06.2010 по дело №3583/2008правна квалификация * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * наследяване * правоприемство * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №127/22.05.2013 по дело №783/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * Обезщетение от недобросъвестния владелец * допустимост на иск * произнасяне по непредявен иск * индивидуализация на недвижим имот * непререшаемост на съдебен спор * зачитане на решението * сила на пресъдено нещо * изменение на иска
ГКРешение №188/06.11.2015 по дело №376/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * обективно съединяване на искове * допълване на решение * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ТКРешение №169/26.10.2009 по дело №90/2009Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №204/04.08.2014 по дело №1298/2011Нищожност * прогласяване на нищожност * нищожност на договорна ипотека * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №48/10.09.2012 по дело №237/2011Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * произнасяне по непредявен иск * периодични плащания * покана за плащане * дължимост на ДДС * обезщетение за ползване без правно основание
ТКРешение №117/20.09.2013 по дело №1254/2011Неоснователно обогатяване * договор за приватизационна продажба * продажба на чужда вещ * договор за продажба на дружествени дялове * разваляне на договор * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №120/10.11.2010 по дело №1025/2009произнасяне по непредявен иск * договор за финансов лизинг
ТКРешение №25/22.02.2010 по дело №657/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неоснователно обогатяване * начална липса на основание * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №317/27.06.2012 по дело №117/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * Иск за неоснователно обогатяване
ТКРешение №17/06.02.2012 по дело №294/2011Заличаване на регистрация на марка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №119/26.11.2010 по дело №871/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №25/24.04.2012 по дело №63/2011Унищожаемост на договор поради измама * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №85/30.06.2010 по дело №913/2009Съдебен контрол на решенията на общото събрание на сдружението * произнасяне по непредявен иск * активна легитимация на ищец
ГКРешение №122/18.04.2012 по дело №345/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на иск * преминаване от осъдителен към установителен иск * произнасяне по непредявен иск * реституция * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот
ТКРешение №79/25.06.2013 по дело №28/2012Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ГКРешение №389/2014/13.05.2015 по дело №6626/2013Унищожаемост на договор поради измама * произнасяне по непредявен иск * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен * доклад по делото * указания на съда * нищожност на договор за продажба * унищожаване поради измама
ТКРешение №134/22.01.2016 по дело №3059/2014Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * произнасяне по непредявен иск * Обезсилване на решение
ТКРешение №526/24.11.2008 по дело №260/2008произнасяне по непредявен иск * вписване в търговски регистър * увеличаване на капитала * подлежащи на вписване обстоятелства
ГКРешение №323/20.06.2012 по дело №1043/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №290/10.08.2010 по дело №179/2009Установителен иск * предаване на владение * прекъсване на давност * произнасяне по непредявен иск * приращения * придобивна давност
ГКРешение №508/16.12.2011 по дело №1707/2010Неустойка * правомощия на въззивната инстанция * заповед за изпълнение * произнасяне по непредявен иск * задатък
ГКРешение №949/07.09.2010 по дело №653/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-невъзможен предмет * договор за покупко-продажба * договор за гледане и издръжка * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №234/27.12.2013 по дело №1181/2013Обхват на обезщетението за неизпълнение * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт * обезщетение за пропуснати ползи * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №43/18.02.2016 по дело №5112/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * договор за наем * подобрения в чужд имот * погасителна давност * изискуемост на вземането * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №868/15.07.2011 по дело №1889/2009погасителна давност * съсобственост * подобрения * произнасяне по непредявен иск * договор за изработка
ТКРешение №119/12.07.2012 по дело №886/2011Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №299/15/28.01.2016 по дело №1814/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №96/16.09.2014 по дело №2275/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * ревандикационен иск * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ГКРешение №439/23.07.2010 по дело №476/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * право на ползване
ГКРешение №52/01.03.2012 по дело №485/2011недопустим съдебен акт * иск за реално изпълнение * договор за наем * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №172/19.04.2012 по дело №811/2011Нищожност * нищожност на нотариално действие * нищожност на договор за продажба * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №154/08.11.2013 по дело №503/2012Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №62/09.02.2012 по дело №294/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реституция * земеделски земи * преминаване от осъдителен към установителен иск * право на възстановяване * правен интерес * трансформация на правото на ползване в право на собственост * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * изменение на иска
ГКРешение №249/23.07.2010 по дело №92/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * произнасяне по непредявен иск * упълномощаване * унищожаване поради измама
ГКРешение №25/10.02.2010 по дело №668/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * произнасяне по непредявен иск * нередовност на исковата молба
ГКРешение №868/15.02.2010 по дело №2976/2008Нищожност * нищожност-противоречие на закона * произнасяне по непредявен иск * симулация * договор за заем
ГКРешение №214/26.05.2015 по дело №6305/2014Непозволено увреждане * произнасяне по непредявен иск * обезщетение за вреди * неизпълнение на договорни отношения * непозволено увреждане
ГКРешение №345/26.09.2011 по дело №37/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * произнасяне по непредявен иск * прекратяване на трудовото правоотношение * професионално заболяване * закрила при уволнение * съкращаване на щата * подбор
ТКРешение №115/08.07.2011 по дело №680/2010Иск за плащане на цена * произнасяне по непредявен иск * изменение на иска
ГКРешение №213/21.06.2013 по дело №772/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №37/27.04.2012 по дело №1143/2010Договор за поръчка * договор за посредничество * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №64/02.08.2013 по дело №457/2012Нищожност на действия и сделки * произнасяне по непредявен иск * прихващане
ТКРешение №168/22.12.2011 по дело №1081/2010Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * преклузивен срок * произнасяне по непредявен иск * покана за общо събрание * допълнителна искова молба * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №80/17.07.2013 по дело №161/2012Непозволено увреждане * договор за покупко-продажба * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за имуществени вреди * свидетелски показания * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №405/23.10.2012 по дело №1740/2011Нищожност * произнасяне по непредявен иск * нищожност на договор * договор за продажба на наследство * действия във вреда на представлявания * унищожаване на договор при явно неизгодни условия * унищожаване поради крайна нужда
ТКРешение №106/30.06.2011 по дело №956/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за приватизационна продажба * разваляне на договор по съдебен ред * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №171/24.04.2012 по дело №801/2011Договор за заем * установяване на вземане * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * запис на заповед * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало
ГКРешение №221/10.06.2013 по дело №1399/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност на административен акт * произнасяне по непредявен иск * дължимо обезщетение
ГКРешение №149/29.03.2011 по дело №1463/2009Определяне на дялове в общите части на етажната собственост * общи части * етажна собственост * произнасяне по непредявен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ТКРешение №29/07.10.2010 по дело №744/2008Неоснователно обогатяване * джиро * апорт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №76/08.07.2011 по дело №469/2010Защита на членството в дружеството * нередовност на исковата молба * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №39/21.04.2011 по дело №297/2010произнасяне по непредявен иск * електроенергия * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ТКРешение №96/26.05.2010 по дело №621/2009Непозволено увреждане * вреди от ексцес * нередовност на исковата молба * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №173/06.12.2012 по дело №1156/2011Обхват на обезщетението за неизпълнение * обезщетение за вреди * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * недопустим съдебен акт
ГКРешение №142/23.09.2013 по дело №533/2012Иск за защита на нарушено владение * нарушено владение * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №117/31.05.2016 по дело №5673/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * негаторен иск * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * обективно съединяване на искове * евентуален иск * суперфиция * общи части
ГКРешение №375/26.10.2011 по дело №931/2009обезщетение за ползване * произнасяне по непредявен иск * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ТКРешение №95/04.07.2011 по дело №856/2010произнасяне по непредявен иск * извъндоговорна отговорност * договор за наем * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №11/21.01.2011 по дело №309/2010Ревандикационен иск * допустимост на иск * произнасяне по непредявен иск * свръх петитум * установяване право на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №599/24.09.2010 по дело №1720/2009Нищожност * произнасяне по непредявен иск * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * неправилна правна квалификация
ТКРешение №140/07.10.2009 по дело №342/2009Отменителни искове * произнасяне по непредявен иск * начална дата на неплатежоспособност * свързани лица
ТКРешение №33/06.03.2013 по дело №1178/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ТКРешение №167/20.12.2012 по дело №690/2011Установителен иск * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №99/01.07.2009 по дело №713/2008Нищожност * свързани лица * договаряне сам със себе си * действия във вреда на представлявания * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №71/23.02.2012 по дело №594/2011Нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в ЖСК * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация
ТКРешение №34/11.08.2016 по дело №3107/2014Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * авалист * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №115/15.08.2016 по дело №131/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * електроенергия * договор за присъединяване на потребители на ел. енергия към електроразпределителната мрежа
ГКРешение №232/27.09.2016 по дело №1083/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * извъндоговорна отговорност на държавата за вреди * незаконно обвинение * произнасяне по непредявен иск * принцип на диспозитивното начало
ТКРешение №159/28.10.2016 по дело №2256/2015Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №222/29.11.2016 по дело №2125/2016Ревандикационен иск * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * надлежно упражняване право на иск
ТКРешение №184/22.02.2017 по дело №902/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №51/22.06.2017 по дело №1334/2015Договор за изработка * правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * неизпълнение на договорни отношения * Обезсилване на решение
ТКРешение №163/24.10.2017 по дело №2323/2016Неустойка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №198/15.01.2018 по дело №4168/2016Ревандикационен иск * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * свръх петитум
ТКРешение №160/14.02.2018 по дело №3512/2015Мълчаливо продължаване на договора за наем * Обезсилване на решение * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №322/06.03.2018 по дело №4134/2016Непозволено увреждане * имуществени вреди * неимуществени вреди * деликтна отговорност * незаконно уволнение * нарушение на трудовата дисциплина * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №121/22.10.2018 по дело №4368/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * кадастрални данни * произнасяне по непредявен иск * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №107/05.11.2018 по дело №3243/2017Негаторен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ТКРешение №190/31.12.2018 по дело №2862/2017Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №382/11.01.2019 по дело №1825/2017Предявяване на отменителен иск * произнасяне по непредявен иск * Обезсилване на решение
ТКРешение №57/17.07.2019 по дело №1746/2017Неоснователно обогатяване * произнасяне по непредявен иск * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №168/25.02.2020 по дело №2418/2018Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * произнасяне по непредявен иск