Ключови фрази
пропуснати ползи

ТКРешение №215/22.02.2010 по дело №805/2008Непозволено увреждане * пропуснати ползи * нелоялна конкуренция * допускане на експертиза
ГКРешение №99/13.05.2016 по дело №83/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * пропуснати ползи * Делба * покана
ТКРешение №77/26.07.2013 по дело №936/2012Обхват на обезщетението за неизпълнение * пропуснати ползи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава * договор за строителство
ГКРешение №335/31.05.2010 по дело №840/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * пропуснати ползи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава
ТКРешение №104/29.09.2015 по дело №3894/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение на договорни отношения * пропуснати ползи * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №354/25.09.2012 по дело №1591/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудово възнаграждение * пропуснати ползи * доказателства
ТКРешение №4/08.08.2014 по дело №1748/2013Обхват на обезщетението за неизпълнение * предварителен договор * пропуснати ползи * законна лихва * разваляне на договор * обезщетение за вреди
ГКРешение №369/11.10.2012 по дело №411/2012Делба * съсобственост * обезщетение за ползване * право на ползване * покана * пропуснати ползи
ГКРешение №80/22.02.2011 по дело №941/2010Непозволено увреждане * пропуснати ползи * дължимо обезщетение * обезщетение за ползване
ГКРешение №119/12.07.2013 по дело №675/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * имуществена отговорност на работодател * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * пропуснати ползи * професионално заболяване * възражение за изтекла давност
ГКРешение №235/04.06.2010 по дело №176/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за вреди * пропуснати ползи * обезщетение за забава * спиране на изпълнение на съдебно решение * предаване на владение * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №276/26.09.2011 по дело №1549/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * професионално заболяване
ГКРешение №339/27.12.2011 по дело №325/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * пропуснати ползи * установяване право на собственост * придобивна давност
ГКРешение №832/29.12.2009 по дело №3641/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * пропуснати ползи * компетентност на граждански или административен съд * смесен петчленен състав на ВКС и ВАС * Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията
ГКРешение №310/14.06.2011 по дело №1051/2010Иск за обезщетение при недопускане на работа * обезщетение за недопускане до работа * трудово възнаграждение * пропуснати ползи
ТКРешение №10/07.03.2011 по дело №475/2010Неоснователно обогатяване * договор за изработка * пропуснати ползи * погасителна давност * дължима грижа * скрити недостатъци * явни недостатъци
ТКРешение №61/11.05.2009 по дело №559/2008пропуснати ползи * договор за строителство * възражение за прихващане * договор за изработка * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/
ТКРешение №100/13.11.2009 по дело №92/2009обезщетение за имуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * претърпени загуби * пропуснати ползи * Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * обезщетение за забава
ТКРешение №67/22.04.2013 по дело №28/2012Обезщетение за вреди * пропуснати ползи
ГКРешение №519/03.01.2013 по дело №1457/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * трудово възнаграждение * забрана за напускане на пределите на страната * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
ГКРешение №112/02.07.2013 по дело №1011/2013Делба * претенции по сметки * обезщетение за ползване * пропуснати ползи * упълномощаване * покана
ГКРешение №215/26.05.2011 по дело №874/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * непозволено увреждане * солидарна отговорност * договор за строителство * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №447/18.11.2011 по дело №1964/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * вписване в трудова книжка * съкращаване на щата * имуществени вреди * пропуснати ползи * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №475/09.01.2012 по дело №1922/2010Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи
ТКРешение №152/19.10.2009 по дело №774/2008Ликвидация * отговорност на ликвидатор * причинени на дружество вреди * нередовност на исковата молба * ликвидационен дял * пропуснати ползи
ГКРешение №294 А/13.10.2011 по дело №1515/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неизпълнение * претърпени загуби * пропуснати ползи * обезщетение за вреди * дължима грижа
ГКРешение №528/21.03.2011 по дело №158/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * пропуснати ползи
ГКРешение №308/11.07.2011 по дело №1732/2010Иск за обезщетение за други вреди причинени от работодателя на работника или служителя * обезщетение за имуществени вреди * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * вписване на неверни данни в документи * право на пенсия * пропуснати ползи
ТКРешение №165/12.03.2016 по дело №2333/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * пропуснати ползи * задължения на съда при постановяване на съдебен акт
ГКРешение №719/27.12.2010 по дело №532/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * пропуснати ползи * дължимо обезщетение
ГКРешение №67/25.02.2013 по дело №170/2012пропуснати ползи * договорна отговорност * неправилна правна квалификация * предварителен договор
ГКРешение №729/18.11.2010 по дело №320/2010прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение * неизпълнение * колективен трудов договор * изменение на трудовото правоотношение * доказателствена тежест * пропуснати ползи *
НКРешение №375/31.01.2011 по дело №333/2010Длъжностно присвояване в големи размери * неизпълнени указания на ВКС * субективна страна на длъжностното присвояване * пропуснати ползи * изменение на обвинението * Сключване на неизгодна сделка по в това число и квалифициран състав
ТКРешение №164/28.10.2010 по дело №1079/2009обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем * пропуснати ползи
ТКРешение №214/13.05.2016 по дело №3088/2014пропуснати ползи * авторско право върху изображение-лого
ТКРешение №691/14.11.2008 по дело №351/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * пропуснати ползи * забава на длъжника * право на ползване * договор за строителство
ГКРешение №250/27.06.2011 по дело №1061/2010обезщетение за имуществени вреди * неизпълнение на договорни отношения * пропуснати ползи * Непозволено увреждане
ГКРешение №115/11.02.2010 по дело №385/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * пропуснати ползи * обезщетение за недопускане до работа
ТКРешение №158/28.12.2011 по дело №157/2011Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост * критерии за определяне на неимуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * пропуснати ползи
ТКРешение №172/11.12.2013 по дело №588/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за вреди * пропуснати ползи * забавено изпълнение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №35/22.08.2014 по дело №1916/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод на извършване на работа * недобросъвестни действия на трети лица * договор за наем * неизпълнение на договорни отношения * пропуснати ползи
ТКРешение №124/04.07.2013 по дело №184/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * тълкуване на договор * пропуснати ползи * право на строеж * неистински документ
ГКРешение №176/01.07.2013 по дело №1311/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * пропуснати ползи * претърпени загуби * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за ползване * забавено изпълнение * договор за строителство
ГКРешение №616/15.12.2009 по дело №4106/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * пропуснати ползи * неимуществени вреди от престъпление * разрешение за строеж * погасителна давност * Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията
ГКРешение №401/07.01.2015 по дело №1939/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди * изменение на иска * право на ползване * пропуснати ползи * недопустимост на иск
ТКРешение №34/24.08.2015 по дело №3042/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение на договорни отношения * пропуснати ползи
ГКРешение №335/10.01.2012 по дело №1230/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване * пропуснати ползи * пенсия за инвалидност * трудово възнаграждение
ГКРешение №218/12.07.2011 по дело №804/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * обезщетение за забава * добиви от вещ * пропуснати ползи * наем
ТКРешение №111/13.07.2010 по дело №935/2009Забрана за конкурентна дейност * конкурентна търговска дейност * пропуснати ползи * имуществена отговорност на управител * обезщетение за вреди от конкурентна търговска дейност
ТКРешение №156/29.11.2010 по дело №142/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * пропуснати ползи
ТКРешение №73/27.07.2010 по дело №897/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за превоз * възнаграждение по договор за превоз * претърпени загуби * пропуснати ползи
ТКРешение №97/10.07.2015 по дело №1534/2014Непозволено увреждане * пропуснати ползи * обезщетение за вреди * публична продан * недопустим съдебен акт
ТКРешение №54/11.07.2011 по дело №377/2010договор за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем * претърпени загуби * пропуснати ползи
ГКРешение №411/28.12.2012 по дело №1143/2011право на ползване * пропуснати ползи * съсобственост * договор за наем * обезщетение за ползване * покана
ГКРешение №82/12.04.2013 по дело №1348/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * установяване право на собственост * предаване на владение * обезщетение за ползване * пропуснати ползи * реституция * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №186/17.10.2016 по дело №6094/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * пропуснати ползи * причинно-следствена връзка * отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
ТКРешение №63/30.11.2016 по дело №1512/2014Обезщетение за вреди * пропуснати ползи * нищожност * обезпечителни мерки * липса на мотиви * очевидна фактическа грешка * непозволено увреждане * деликтна отговорност * авторско право
ГКРешение №78/10.05.2017 по дело №3728/2016Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * трудова злополука * непозволено увреждане * претърпени загуби * пропуснати ползи
ГКРешение №124/06.06.2017 по дело №4048/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * добросъвестно владение * пропуснати ползи
ГКРешение №54/13.06.2017 по дело №2755/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * имуществени вреди * договор за превоз * пропуснати ползи
ТКРешение №119/01.09.2017 по дело №1056/2016Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * пропуснати ползи
ТКРешение №115/01.11.2010 по дело №939/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за обществена поръчка * тълкуване на договор * претърпени загуби * пропуснати ползи * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №273/17.11.2017 по дело №4347/2016Непозволено увреждане * деликтна отговорност * медицинска помощ * неимуществени вреди * пропуснати ползи * имуществени вреди * причинно-следствена връзка * преклузия * вредоносен резултат * лекарска грешка
ТКРешение №156/18.12.2017 по дело №449/2017Обезщетение за вреди * пропуснати ползи
ГКРешение №347/06.03.2018 по дело №34/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * имуществени вреди * пропуснати ползи * наем * неоснователно обогатяване
НКРешение №4/08.02.2019 по дело №1164/2018Сключване на неизгодна сделка по в това число и квалифициран състав * значителни имуществени вреди * пропуснати ползи
ТКРешение №228/12.04.2019 по дело №596/2018Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * пропуснати ползи * свидетелски показания * достоверна дата на постъпване на документ