Ключови фрази
процесуален субституент

ГКРешение №281/29.10.2012 по дело №130/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * отказ от иск * процесуален субституент * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск * прехвърляне на спорното право * вписване на искова молба * необходимо другарство
ГКРешение №403/25.05.2010 по дело №5024/2008Делба * държавна собственост * съсобственост * отчуждаване * процесуален субституент * предоставяне за стопанисване и управление * ненадлежна страна * одържавени недвижими имоти * наследяване по закон * задължително другарство
ГКРешение №72/21.07.2014 по дело №7698/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * конституиране на страни * процесуален субституент
ТКОпределение №732/10.12.2009 по дело №832/2009частно държавно вземане * процесуален субституент * правен интерес * отрицателен установителен иск
ГКРешение №308/12.12.2014 по дело №7585/2013Иск за съществуване на вземането * процесуален субституент * обезщетение за ползване * произнасяне по непредявен иск * суброгация
ГКРешение №490/03.01.2013 по дело №1427/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * процесуален субституент * конституиране на страни
ГКРешение №119/26.05.2016 по дело №5770/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди * имуществени вреди * незаконно обвинение * пасивна материалноправна легитимация * процесуален субституент * причинно-следствена връзка * указания на ВКС
ТКОпределение №774/10.09.2012 по дело №512/2011Частна касационна жалба * процесуален субституент * договор за приватизационна продажба * липса на правен интерес * право на членство * членствено правоотношение
ГКРешение №121/27.06.2016 по дело №5360/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * процесуален субституент * нередовност на исковата молба
ТКРешение №62/17.07.2009 по дело №39/2009активна легитимация на синдик * процесуален субституент * отменителен /Павлов/ иск
ТКРешение №136/02.12.2010 по дело №242/2010Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * неоснователно обогатяване * установителен иск * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * активна легитимация на синдик * процесуален субституент
ГКОпределение №681/22.10.2015 по дело №4365/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заличаване на възбрана * процесуален субституент * синдик
ГКРешение №109/16.04.2013 по дело №599/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * процесуален субституент * косвен съдебен контрол * активна процесуална легитимация
ТКОпределение №460/28.07.2009 по дело №334/2009арбитражна клауза * процесуален субституент * субективно съединяване на искове * договор за финансов лизинг
ТКОпределение №103/08.02.2010 по дело №68/2010консорциум * гражданско дружество * процесуален субституент
ГКРешение №563/17.11.2009 по дело №3486/2008установяване право на собственост * гори * държавна собственост * процесуален субституент * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №133/15.02.2010 по дело №667/2008Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отменителен /Павлов/ иск * установителен иск * конститутивен иск * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * процесуален субституент * активна легитимация на ищец * липса на правен интерес
ГКРешение №149/08.07.2016 по дело №549/2015Ревандикационен иск * възражение за изтекла давност * придобивна давност * процесуален субституент
ТКОпределение №518/25.11.2016 по дело №1855/2016Частна касационна жалба * Косвен иск * подсъдност * процесуален субституент * потребител на застрахователни услуги
ГКРешение №265/20.12.2016 по дело №2581/2016Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие * процесуален субституент * прехвърляне на спорно право
ГКРешение №77/03.11.2017 по дело №3997/2016Негаторен иск * етажна собственост * общи части * процесуална легитимация * процесуален субституент
ГКРешение №348/08.01.2018 по дело №495/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * продължителност на наказателно производство * функционален имунитет * отговорност за чужди виновни противоправни действия * процесуален субституент * Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
ГКРешение №29/01.03.2018 по дело №1865/2017Ревандикационен иск * недопустимост на решение * публична държавна собственост * процесуален субституент
ГКРешение №157/21.12.2018 по дело №4776/2017Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * неимуществени вреди * незаконно обвинение * процесуален субституент * справедливост на обезщетение * пасивна процесуална легитимация
ТКРешение №239/18.01.2019 по дело №3007/2017Възлагане за събиране или вместо плащане * процесуален субституент * недопустим съдебен акт * задължения на въззивния съд
ГКРешение №203/27.02.2019 по дело №5061/2017Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * процесуален субституент * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост на обезщетение * отговорност на държавата за вреди