Ключови фрази
процесуална легитимация

ТКОпределение №356/30.12.2008 по дело №330/2008електроенергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * процесуална легитимация * процесуална правоспособност * приемство в процеса
ТКОпределение №160/27.03.2009 по дело №114/2009електроенергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * процесуална правоспособност * процесуална легитимация
ТКРешение №36/03.05.2012 по дело №299/2011Предявяване на установителен иск * установителен иск в производство по несъстоятелност * договор за заем * синдик * процесуална легитимация
ТКРешение №57/16.09.2013 по дело №929/2011Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт * процесуална легитимация
ТКОпределение №161/27.03.2009 по дело №110/2009електроенергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * процесуална правоспособност * процесуална легитимация
ТКРешение №116/24.07.2013 по дело №986/2012Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * членство в кооперация * отмяна на решения и действия на органи на кооперация * процесуална легитимация
ТКРешение №113/29.08.2012 по дело №396/2011Неоснователно обогатяване * договор за приватизационна продажба * компенсаторни инструменти * процесуална легитимация * пасивна легитимация * поименни компенсационни бонове
ТКРешение №119/20.10.2014 по дело №4634/2013Отменителни искове * несъстоятелност * недействителност на действия и сделки * недопустим съдебен акт * процесуална легитимация
ТКОпределение №620/29.09.2014 по дело №2134/2014Частна касационна жалба по гл.37 ГПК "Заповедно производство") * недопустим съдебен акт * процесуална легитимация
ТКОпределение №849/05.12.2011 по дело №684/2011Частна касационна жалба * процесуална легитимация * правоприемство
ТКОпределение №118/06.03.2009 по дело №21/2009електроенергия * заповедно производство * заповед за изпълнение * процесуална легитимация * процесуална правоспособност
ТКОпределение №180/23.12.2010 по дело №113/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * процесуална легитимация * регресен иск
ТКОпределение №29/21.01.2016 по дело №3652/2015Частна касационна жалба * процесуална легитимация * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №488/30.12.2008 по дело №517/2008несъдебно изпълнително основание * процесуална легитимация * процесуално правоприемство * правосубектност
ТКОпределение №282/15.04.2011 по дело №235/2011Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * процесуална легитимация * възражения срещу списъка на синдика за приети и неприети вземания
ТКРешение №95/08.07.2014 по дело №2473/2013Иск за съществуване на вземането * реквизит на запис на заповед * каузално правоотношение * менителничен ефект * процесуална легитимация * цесия
ТКОпределение №1002/06.11.2012 по дело №758/2012Частна касационна жалба * непререгистриран търговец * процесуална легитимация
ТКРешение №138/05.01.2016 по дело №1727/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * застраховка "живот" * материалноправна легитимация на ищеца * процесуална легитимация * застрахователно събитие * Косвен иск * Застрахователна сума
ТКОпределение №580/11.07.2014 по дело №47/2014Частна касационна жалба * непререгистриран търговец * процесуална легитимация * пререгистрация в Търговския регистър
ТКРешение №42/22.06.2015 по дело №1556/2014Прекратяване на дружеството по решение на съда * процесуална легитимация * Обезсилване на решение * изключване на съдружник
ТКОпределение №772/29.12.2009 по дело №523/2009поръчителство * процесуална легитимация * обезсилване на изпълнителен лист
ТКРешение №83/24.07.2015 по дело №924/2014Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * процесуална легитимация
ТКОпределение №372/14.11.2008 по дело №413/2008определяне на ответник * процесуална легитимация * главна страна в процеса
ТКРешение №127/10.02.2015 по дело №3197/2013Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * процесуална легитимация * членствено правоотношение * правен интерес * дружествен договор * Дружествен дял
ГКРешение №91/14.03.2016 по дело №286/2014обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * недопустимост на решение * процесуална легитимация
ТКОпределение №88/15.02.2016 по дело №2857/2015Частна жалба * нарушаване на членствени права * процесуална легитимация * активна процесуална легитимация * наследяване * поименни акции
ТКРешение №224/11.04.2016 по дело №19/2015Обезщетения при гестия * Обезсилване на решение * процесуална легитимация * задължения на въззивния съд
ГКРешение №239/13.12.2016 по дело №2240/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * нередовност на исковата молба * процесуална легитимация
ГКОпределение №22/17.01.2017 по дело №3227/2016Частна касационна жалба * процесуална легитимация * държавна собственост
ГКРешение №113/24.01.2017 по дело №6146/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * процесуална легитимация * надлежна страна
ГКОпределение №46/13.02.2017 по дело №38/2017Частна касационна жалба * надлежна страна * процесуална легитимация * процесуални предпоставки * нередовност на исковата молба
ГКРешение №20/22.03.2017 по дело №60055/2016Застрахователно обезщетение * приложим закон * надлежна страна * правомощия на въззивната инстанция * процесуална легитимация * процесуален ред * застраховка "гражданска отговорност" * редовност на исковата молба
ГКРешение №12/02.05.2017 по дело №60051/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * процесуална легитимация * процесуална правоспособност * субективни предели на сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №262/31.05.2017 по дело №996/2017Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * процесуална легитимация
ТКРешение №62/28.06.2017 по дело №298/2016Защита на членството в дружеството * процесуална легитимация
ТКОпределение №457/27.09.2017 по дело №2021/2017Частна касационна жалба * процесуална легитимация * ипотекарен длъжник
ГКРешение №185/12.10.2017 по дело №4139/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * процесуална легитимация * процесуална правоспособност * особен представител
ГКРешение №77/03.11.2017 по дело №3997/2016Негаторен иск * етажна собственост * общи части * процесуална легитимация * процесуален субституент
ТКРешение №164/09.11.2017 по дело №502/2017Прекратяване на юридическо лице с нестопанска цел * заинтересувани лица * процесуална легитимация
ГКРешение №150/13.11.2017 по дело №1340/2017процесуална легитимация * приемство в процеса * трудова злополука * регресен иск * Обратни искове при обективна отговорност
ГКОпределение №199/24.11.2017 по дело №4317/2017Делба * процесуална легитимация * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * давностно владение * констативен нотариален акт * регулационен план
ГКРешение №123/18.12.2017 по дело №594/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * другарство между съпрузи * необходимо задължително другарство * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * процесуална легитимация * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * постройка
ГКОпределение №28/15.02.2018 по дело №3796/2017Частна касационна жалба * реституция * конститутивно действие * Недействителност на разпореждане с наследство * процесуална легитимация * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №39/17.04.2018 по дело №1720/2017Иск за обезщетение при недопускане на работа * недопустимост на решение * компетентност на граждански или административен съд * недопускане на работа * процесуална легитимация
ГКОпределение №182/30.04.2018 по дело №1330/2018Частна касационна жалба * нов ответник * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * субективно съединяване на искове * обезщетение за вреди * алтернативно съединяване на искове * процесуална легитимация * особен представител
ТКРешение №165/31.10.2018 по дело №883/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * нищожност * процесуална легитимация * процесуална правоспособност
ТКРешение №311/06.02.2019 по дело №2742/2017Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * процесуална легитимация * Обезсилване на решение
ГКРешение №99/03.07.2019 по дело №1876/2018Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * деликтна отговорност * процесуална легитимация * недопустимост на решение