Ключови фрази
публична държавна собственост

ТКРешение №46/28.03.2014 по дело №2048/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * липса на правен интерес * правомощия на въззивната инстанция * представителна власт * публична държавна собственост
ГКРешение №107/02.10.2013 по дело №514/2012Делба * реституция * публична държавна собственост * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №147/25.06.2014 по дело №1070/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * изменение на кадастрална карта * реституция * публична държавна собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №250/30.06.2015 по дело №1236/2015Нищожност * нищожност на договор за замяна * разваляне на договор * публична държавна собственост
ГКРешение №544/17.11.2013 по дело №1758/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установителен иск за собственост * държавно учреждение * отчуждаване * публична държавна собственост
ТКОпределение №69/08.02.2016 по дело №3474/2015Частна касационна жалба * административна дейност * административен ред * публична държавна собственост * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №258/31.10.2013 по дело №787/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * публична държавна собственост
ГКРешение №102/10.06.2015 по дело №386/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване на запазена част * земеделски земи * публична държавна собственост * благоустройствени мероприятия * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №214/13.10.2014 по дело №793/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * реституция * публична държавна собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №274/22.06.2015 по дело №5098/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * публична държавна собственост
ТКРешение №208/18.04.2012 по дело №1159/2010Реивандикационен иск * намаляване на капитала чрез обезсилване на акции * вписване в търговски регистър * публична държавна собственост
ТКОпределение №305/Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected по дело №208/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * публична държавна собственост * договор за услуга * споразумение * договорна отговорност
ГКРешение №154/18.06.2013 по дело №880/2012Делба * съсобственост * уравнение на дялове * публична държавна собственост * допустимост на иск
ГКРешение №272/25.08.2014 по дело №290/2012Нищожност * нищожност на договор за продажба * установяване право на собственост * публична държавна собственост
ГКРешение №29/01.03.2018 по дело №1865/2017Ревандикационен иск * недопустимост на решение * публична държавна собственост * процесуален субституент
ГКРешение №146/27.12.2018 по дело №5080/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * реална част * публична държавна собственост * реституция * надстрояване * пристрояване * приращение * доказателствена тежест * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * необоснованост
ГКРешение №207/12.02.2019 по дело №4909/2017Нищожност на нотариални действия * нищожност на нотариално действие * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нотариално удостоверяване * недопустимост на иск * нередовност на исковата молба * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * публична държавна собственост * отмяна на констативен нотариален акт