Ключови фрази
развод

ГКОпределение №723/19.11.2013 по дело №5785/2013Частна касационна жалба * международна компетентност на български съд * спиране на производството по делото * Развод
ГКРешение №216/22.08.2013 по дело №1579/2011Развод поради разстройство на брака * развод * вина за разстройство на брака * свидетелски показания * писмени доказателства
ГКОпределение №179/12.03.2012 по дело №569/2011възражение за неподсъдност * местна подсъдност * развод
ГКРешение №83/31.08.2012 по дело №1065/2010Делба * приемство в процеса * членствено правоотношение в ЖСК * ЖСК * право на строеж * надстрояване * развод * договор за покупко-продажба
ГКРешение №526/06.03.2013 по дело №248/2012Родителски права след развода * развод * забрана за посочване на нови факти и доказателства * интерес на детето * свидетелски показания * упражняване на родителски права
ГКОпределение №554/29.10.2012 по дело №314/2012международна компетентност на български съд * развод
ГКРешение №185/29.05.2014 по дело №5196/2013Прекратяване на осиновяването * развод * давностен срок * недопустимост на иск
ГКРешение №130/09.04.2014 по дело №5721/2013Развод поради разстройство на брака * развод * нередовност на исковата молба * предоставяне на семейно жилище след развода
ГКРешение №427/2012/03.04.2013 по дело №1244/2011Получаване на част от личното имущество * развод * прекратяване на съпружеска имуществена общност * принос * свидетелски показания * лични средства
ГКРешение №164/15.05.2013 по дело №42/2013Развод поради разстройство на брака * развод * международна компетентност на български съд * свидетелски показания * родител с местожителство или местопребиваване в чужбина * родителски права и задължения * обичайно местопребиваване
ГКОпределение №269/05.06.2013 по дело №31/2013международна компетентност на български съд * развод * обичайно местопребиваване
ГКОпределение №323/02.05.2012 по дело №201/2012международна компетентност на български съд * развод * обичайно местопребиваване * Упражняване на родителските права и задължения * мерки относно лични отношения между родители и деца * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * спиране на производството по делото * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №245/17.05.2012 по дело №1058/2011Фамилно име след развода * развод * фамилно име след развода
ГКРешение №249/16.07.2010 по дело №268/2009Получаване на дял от личното имущество * получаване на дял от личното имущество * придобиване по време на брака * доказателствена тежест * развод * лично имущество * принос
ГКОпределение №715/20.12.2010 по дело №645/2010развод * обичайно местопребиваване * международна компетентност на български съд
ГКОпределение №716/28.12.2012 по дело №356/2012развод * обичайно местопребиваване * международна компетентност на български съд
ГКРешение №44/26.03.2015 по дело №3828/2014Развод поради разстройство на брака * развод
ГКРешение №123/04.04.2013 по дело №526/2012Наемно правоотношение * развод * наем * ползване на семейно жилище * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКОпределение №704/31.10.2013 по дело №5431/2013Частна касационна жалба * развод * уважителни причини за неявяване в производство по брачни дела
ГКОпределение №540/25.10.2012 по дело №430/2012възстановяване на срокове * връчване на съдебни книжа * отговор на искова молба * развод
ГКОпределение №475/28.09.2011 по дело №400/2011международна компетентност на български съд * развод * Упражняване на родителските права и задължения * обичайно местопребиваване
ГКРешение №231/19.11.2015 по дело №181/2015Развод поради разстройство на брака * международна компетентност на български съд * упражняване на родителски права * издръжка * развод
ГКРешение №96/14.03.2016 по дело №4842/2015Наемно правоотношение * спорна администрация * ползване на семейно жилище * развод
ГКРешение №412/20.10.2015 по дело №412/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * приложимо право * доказателствена тежест * наследяване * развод
ГКРешение №64/08.03.2013 по дело №396/2012Развод поради разстройство на брака * развод * семейно жилище * родителски права и задължения * разпределяне на ползването * ползване на семейно жилище * съсобственост * интерес на детето
ГКОпределение №28/28.01.2013 по дело №5/2013развод * прекратяване на производството по делото * уважителни причини за неявяване в производство по брачни дела * доказателства
ГКРешение №306/06.10.2011 по дело №1365/2010Развод поради разстройство на брака * развод * предоставяне на семейно жилище след развода
ГКРешение №483/23.05.2012 по дело №1660/2010Преобразуване на лично имущество * развод * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност * съсобственост * принос * трансформация * лично имущество
ГКОпределение №446/20.12.2013 по дело №5742/2013международна компетентност на български съд * Развод * споразумение * местна подсъдност
ГКРешение №384/13.12.2010 по дело №1836/2009Фамилно име след развода * развод * преклузия * доказателства * неприсъствено решение
ГКРешение №206/24.11.2015 по дело №833/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * споразумение * развод * право на задържане * обезщетение за ползване * подобрения
ГКОпределение №38/25.01.2011 по дело №647/2010развод * Упражняване на родителските права и задължения * обичайно местопребиваване * международна компетентност на български съд
ГКРешение №99/05.03.2010 по дело №533/2009неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * съпружеска имуществена общност * развод * обедняване * фактическа раздяла * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКОпределение №261/07.07.2014 по дело №3824/2014Частна касационна жалба * международна компетентност на български съд * брачни искове * прекратяване при висящ процес * развод
ГКРешение №189/07.10.2015 по дело №7400/2014Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * развод * граждански брак
ГКРешение №132/24.07.2015 по дело №1241/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * право на ползване * развод * семейно жилище
ГКРешение №132/27.05.2016 по дело №1121/2016Делба * придобивна давност * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * развод * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №172/26.02.2010 по дело №156/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * съпружеска имуществена общност * развод * право на строеж * обезпечение на бъдещ иск
ГКРешение №936/28.12.2009 по дело №3717/2008упражняване на родителски права * развод * разделяне на децата при развод * Родителски права след развода
ГКРешение №561/29.06.2010 по дело №1201/2009Негаторен иск * право на обитаване * право на ползване * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * развод * ползване на семейно жилище * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №117/16.11.2016 по дело №658/2016Делба * обичайно местопребиваване * развод * Избор на приложимо право * Международен елемент
ГКРешение №180/26.07.2017 по дело №4061/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за покупко-продажба * договор за дарение * нищожност-привидност на сделка * симулативна сделка * развод
ГКРешение №95/12.04.2018 по дело №3025/2017Нищожност и недопустимост на съдебно решение * иск за установяване на привидност * правен интерес * развод * договор за дарение