Ключови фрази
разрешение за строеж

ГКРешение №14/04.02.2011 по дело №1286/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * преустройство * присъединяване * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * прекъсване на давност * разрешение за строеж
ГКРешение №453/06.01.2011 по дело №815/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * разрешение за строеж * преустройство * незаконен строеж
ГКРешение №270/18.10.2011 по дело №1232/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * право на строеж * разрешение за строеж * приращения
ГКРешение №354/12.12.2011 по дело №1581/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване * разрешение за строеж
ГКРешение №27/01.06.2010 по дело №2072/2008Ревандикационен иск * делба на наследство * сила на пресъдено нещо * суперфиция * право на строеж * вписване в имотен регистър * разрешение за строеж
ГКРешение №256/19.10.2012 по дело №205/2011право на строеж * погасителна давност * груб строеж * разрешение за строеж * приращения * право на задържане
ГКРешение №87/23.03.2012 по дело №610/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * разрешение за строеж * архитектурен проект * компетентност на граждански или административен съд
ГКРешение №384/19.11.2010 по дело №575/2010Негаторен иск * разрешение за строеж * съсобственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №38/29.01.2013 по дело №579/2012допустимост на иск * отрицателен установителен иск * правен интерес * установяване право на собственост * Негаторен иск * административен ред * разрешение за строеж * подведомственост * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №51/07.05.2013 по дело №764/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж * право на ползване * разпределяне на ползването
ГКРешение №226/28.06.2010 по дело №347/2009Негаторен иск * разрешение за строеж * косвен съдебен контрол * право на строеж * общинска собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №283/2012/07.03.2013 по дело №387/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * етажна собственост * разрешение за строеж * общи части
ГКРешение №532/21.10.2009 по дело №66/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж
ГКРешение №304/21.11.2011 по дело №1311/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * право на строеж * разрешение за строеж * погасителна давност * право на ползване на собственика на постройката върху земята
ГКРешение №74/13.06.2011 по дело №237/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * съсобственост * преустройство * разрешение за строеж
ГКРешение №116/08.04.2010 по дело №5203/2008ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * разрешение за строеж * застроителен план * приращения
ГКРешение №237/12.11.2012 по дело №676/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * груб строеж * самостоятелен обект * разрешение за строеж * суперфиция
ГКРешение №152/07.04.2010 по дело №831/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * временни обекти * разрешение за строеж * форма за валидност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №324/21.06.2010 по дело №1320/2009Негаторен иск * разрешение за строеж * застрояване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №38/27.02.2012 по дело №1227/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * тълкуване на договор * право на строеж * разрешение за строеж
ГКРешение №265/17.11.2014 по дело №3314/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * одобрен инвестиционен проект * таван * ЖСК * преустройство * разрешение за строеж
ГКРешение №33/21.02.2013 по дело №791/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * право на строеж * разрешение за строеж * надстрояване * пристрояване * приращения * суперфиция * висяща недействителност
ГКРешение №616/15.12.2009 по дело №4106/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * пропуснати ползи * неимуществени вреди от престъпление * разрешение за строеж * погасителна давност * Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията
ГКРешение №51/15.02.2010 по дело №613/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * договор за гледане и издръжка * придобивна давност * разрешение за строеж
ГКРешение №421/14.01.2011 по дело №928/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж
ГКРешение №21/29.01.2010 по дело №798/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реална част * разрешение за строеж * регулационен план
ГКРешение №238/29.11.2012 по дело №1252/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * груб строеж * самостоятелен обект * разрешение за строеж
ГКРешение №269/23.06.2010 по дело №2255/2008Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * разрешение за строеж * ЖСК * одържавени недвижими имоти * право на възстановяване * преустройство * реституция * наем * заповед за настаняване
ГКРешение №117/22.08.2013 по дело №215/2012Неустойка * разрешение за строеж * договор за замяна * договор за изработка * отпаднало основание
ГКРешение №31/01.02.2012 по дело №367/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * разрешение за строеж * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №147/02.07.2012 по дело №947/2011Негаторен иск * право на строеж * разрешение за строеж
ГКРешение №35/18.05.2017 по дело №3422/2016Негаторен иск * отстояния от регулационните граници * разрешение за строеж
ГКРешение №122/07.11.2017 по дело №5333/2016Преобразуване на лично имущество * придобивна давност * фактическа раздяла * право на строеж * разрешение за строеж * придобиване по време на брака * приращение
ГКРешение №96/18.07.2019 по дело №1115/2017Ревандикационен иск * отчуждаване * главно встъпване * насрещен иск * защитени територии * разрешение за строеж * незаконен строеж * наследяване * придобивна давнност * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * право на строеж * приемство в процеса * ревандикационен иск * реституция