Ключови фрази
редовност на исковата молба

ГКОпределение №464/26.11.2010 по дело №455/2010редовност на исковата молба * делба * кадастрални данни * индивидуализация на недвижим имот
ТКРешение №179/07.03.2011 по дело №63/2010Отменителен иск * недопустим съдебен акт * правна квалификация * редовност на исковата молба
ГКРешение №284/17.01.2014 по дело №2415/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недобросъвестно владение * редовност на исковата молба
ГКОпределение №620/13.08.2014 по дело №4018/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * редовност на исковата молба * доказателства
ГКОпределение №16/15.01.2013 по дело №665/2012редовност на исковата молба * конституиране на страни * указания на съда * задължение на съда за оказване съдействие на страните * делба
ГКРешение №92/03.07.2014 по дело №1001/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * допустимост на иск * обективно съединяване на искове * редовност на исковата молба * реституция * правен интерес
ТКОпределение №243/27.04.2015 по дело №665/2015Частна жалба * редовност на исковата молба * доклад по делото
ГКОпределение №78/28.01.2013 по дело №633/2012редовност на исковата молба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * необходимо другарство * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №188/30.09.2013 по дело №846/2012Ревандикационен иск * редовност на исковата молба * правен интерес * план за новообразувани имоти
ГКРешение №13/19.02.2013 по дело №671/2012делба * съсобственост * приращение * редовност на исковата молба
ГКРешение №183/18.11.2015 по дело №3561/2014Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * наследяване * редовност на исковата молба * доклад по делото * доказателствена тежест
Решение №799/16.11.2010 по дело №Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * постройка * редовност на исковата молба * самостоятелен обект * активна процесуална легитимация
ГКРешение №42/27.02.2014 по дело №6994/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустим съдебен акт * редовност на исковата молба * принудително изпълнение * частична трансформация
ТКОпределение №742/31.10.2013 по дело №3126/2013Частна касационна жалба * договор за заем * редовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализация на вземането
ГКРешение №494/01.02.2013 по дело №1106/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * индивидуализация на недвижим имот * редовност на исковата молба * придобивна давност
ГКОпределение №6/09.01.2013 по дело №654/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * цена на иска * държавна такса * обективно съединяване на искове * указания на съда * редовност на исковата молба
ГКРешение №268/24.02.2016 по дело №2525/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * редовност на исковата молба * лекарска грешка * обезщетение за неимуществени вреди
ГКОпределение №639/14.11.2014 по дело №6003/2014Частна касационна жалба * редовност на исковата молба * Иск за обещетение на вреди * неимуществени вреди
ГКОпределение №660/15.09.2014 по дело №4215/2014Частна касационна жалба * Иск за обезщетение * обезщетение за неимуществени вреди * редовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №190/04.07.2016 по дело №2330/2016Частна касационна жалба * претенции по сметки * редовност на исковата молба * съдебно-техническа експертиза * цена на иска
ГКОпределение №172/20.07.2016 по дело №2764/2016Частна касационна жалба * Делба на наследство * редовност на исковата молба * процесуални предпоставки
ГКОпределение №423/10.11.2016 по дело №4673/2016Частна касационна жалба * редовност на исковата молба * цена на иска * родова подсъдност * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото
ТКОпределение №687/27.12.2016 по дело №1838/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Изпълнение върху дял от търговско дружество * редовност на исковата молба
ГКРешение №162/02.02.2017 по дело №2357/2015Ревандикационен иск * изменение на иска * редовност на исковата молба * процесуален ред * очевидна фактическа грешка
ГКОпределение №119/01.03.2017 по дело №5323/2016Частна касационна жалба * обезщетение за неимуществени вреди * неимуществени вреди * редовност на исковата молба * непозволено увреждане
ГКРешение №20/22.03.2017 по дело №60055/2016Застрахователно обезщетение * приложим закон * надлежна страна * правомощия на въззивната инстанция * процесуална легитимация * процесуален ред * застраховка "гражданска отговорност" * редовност на исковата молба
ГКОпределение №184/31.05.2017 по дело №1505/2017Частна касационна жалба * Иск за изплащане на трудово възнаграждение * редовност на исковата молба
ТКОпределение №344/23.06.2017 по дело №1004/2017Частна касационна жалба * редовност на исковата молба
ТКРешение №125/04.07.2017 по дело №2591/2016Предявяване на установителен иск * редовност на исковата молба * изчисляване на срокове
ГКРешение №70/14.06.2018 по дело №2741/2017Ревандикационен иск * реална част * индивидуализиране на спорното право * редовност на исковата молба
ГКРешение №86/30.07.2018 по дело №2685/2017Ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * реална част * редовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №49/12.10.2018 по дело №887/2008Ревандикационен иск * реституция * редовност на исковата молба * реална част * предпоставки * незаконен строеж
ТКОпределение №256/17.06.2019 по дело №461/2019Частна касационна жалба * доклад по делото * редовност на исковата молба