Ключови фрази
свидетелски показания

ГКРешение №506/06.01.2011 по дело №1107/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност * конкуренция на основания * възстановяване правото на собственост
НКРешение №447/22.10.2012 по дело №1453/2012Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * доказателствена основа * оценка на доказателствени източници * свидетелски показания
ГКРешение №287/10.09.2012 по дело №1782/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * свидетелски показания * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №233/31.07.2015 по дело №4380/2014Нищожност * нищожност на договор * договор за делба * свидетелски показания
ГКРешение №33/18.02.2016 по дело №4320/2015Негаторен иск * свидетелски показания * експертиза
ГКРешение №673/15.11.2010 по дело №1916/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * причинно-следствена връзка * свидетелски показания
ГКРешение №216/22.08.2013 по дело №1579/2011Развод поради разстройство на брака * развод * вина за разстройство на брака * свидетелски показания * писмени доказателства
ГКРешение №89/29.03.2013 по дело №558/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * свидетелски показания * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №401/22.02.2016 по дело №228/2015Установителен иск за признаване на трудов стаж по съдебен ред * начало на писмено доказателство * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №182/08.11.2013 по дело №1959/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на констативен нотариален акт * свидетелски показания * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №473/17.01.2013 по дело №1395/2011Унищожаемост на завещателно разпореждане * унищожаване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * универсално завещание * нотариално удостоверяване * свидетелски показания * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКРешение №21/14.08.2012 по дело №16/2011Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * свидетелски показания * Изпълнение от трето лице
ГКРешение №374/04.11.2014 по дело №2752/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * свидетелски показания * доказателствени средства * липса на съгласие
ГКРешение №112/05.03.2010 по дело №981/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * владение * свидетелски показания * земеделски земи * придобивна давност * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №251/09.01.2015 по дело №7253/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на договор * симулация * съпружеска имуществена общност * обратно писмо * доказателства * конституиране на страни * свидетелски показания
ГКРешение №48/14.05.2012 по дело №447/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно наказание * свидетелски показания * доказателствена тежест * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №208/29.07.2013 по дело №916/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за поръчка * доказателствена тежест * отчетна сделка * свидетелски показания * действие спрямо трети лица * упълномощаване * доказателствени средства
НКРешение №92/22.03.2012 по дело №163/2012Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * протокол за оглед на местопроизшествие * достоверност на доказателствени средства * свидетелски показания * задължителни указания на касационната инстанция * спирачни следи
ГКРешение №530/03.04.2012 по дело №1723/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * свидетелски показания * стойност на отнето имущество
ГКРешение №472/31.05.2010 по дело №1359/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * подбор * съкращаване на щата * свидетелски показания * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №185/21.09.2010 по дело №1587/2009пълно запрещение * доказателства * свидетелски показания * Иск за поставяне на лице под пълно или ограничено запрещение
ТКРешение №105/02.07.2014 по дело №2617/2013Неустойка * договор за поръчка * договор за покупко-продажба * доказателствена тежест * свидетелски показания * свобода на договаряне
ГКРешение №469/07.01.2013 по дело №1744/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * злоупотреба с доверието на работодателя * възстановяване на длъжност * свидетелски показания * критерии за определяне на дисциплинарното наказание * обезщетение за оставане без работа * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №347/23.07.2010 по дело №751/2009Непозволено увреждане * обезщетение за вреди * свидетелски показания
ГКРешение №206/17.07.2012 по дело №824/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * нищожност-привидност на сделка * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * симулация
ГКРешение №584/25.09.2009 по дело №2949/2008предаване на владение * придобивна давност * земеделски земи * свидетелски показания * добросъвестно владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №582/21.12.2010 по дело №1384/2009Договор за заем * договор за заем * погасителна давност * договорна ипотека * свидетелски показания * признаване от страната на неизгодни за нея факти
ГКРешение №239/2011/09.01.2012 по дело №411/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * съсобственост * давностно владение * доказателствена тежест * свидетелски показания * наследствено правоприемство
ГКРешение №92/06.04.2012 по дело №761/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * запис на заповед * договор за заем * свидетелски показания * привидни и прикрити договори * договорна ипотека
НКРешение №622/10.01.2011 по дело №562/2010Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * авторство на деянието * свидетелски показания
ГКРешение №155/20.04.2015 по дело №6897/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * закрила при уволнение * отпуск при временна нетрудоспособност * свидетелски показания
ГКРешение №526/06.03.2013 по дело №248/2012Родителски права след развода * развод * забрана за посочване на нови факти и доказателства * интерес на детето * свидетелски показания * упражняване на родителски права
ГКРешение №808/14.01.2011 по дело №1185/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * свидетелски показания * форма за валидност * допустимост на иск * покана
ГКРешение №102/31.03.2015 по дело №3687/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа * доказателствена сила на частен документ * свидетелски показания
ГКРешение №802/23.02.2011 по дело №1783/2009Развод поради разстройство на брака * лични отношения между родители и деца * вина за разстройство на брака * мерки относно лични отношения между родители и деца * ползване на семейно жилище * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №546/23.07.2010 по дело №856/2009Договор за заем * договор за заем * свидетелски показания * доказателствена тежест * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №556/18.06.2010 по дело №1325/2009договор за делба * владение * земеделски земи * придобивна давност * давностно владение * фактическа власт * свидетелски показания * Установителен иск
ГКРешение №155/26.04.2011 по дело №917/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * нищожност на нотариално действие * свидетелски показания * нищожност-липса на форма * разваляне на договор
ГКРешение №383/27.07.2010 по дело №424/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * вреди от животни * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания
ГКРешение №204/12.06.2015 по дело №7046/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * клевета * свидетелски показания
НКРешение №547/20.03.2014 по дело №1946/2013Грабеж * редовно призоваване във въззивното производство * редовно призоваване на подсъдимия * изпълнена процедура по призоваване на подсъдимия * оценка на доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №98/20.05.2013 по дело №520/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * дарение * свидетелски показания
ГКРешение №533/2012/23.01.2013 по дело №204/2012Иск за установяване на трудово правоотношение * незаконно уволнение * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * писмени обяснения * критерии за определяне на дисциплинарното наказание * свидетелски показания
ГКРешение №320/04.07.2012 по дело №71/2012Преобразуване на лично имущество * установяване право на собственост * принос * лични средства * пълна трансформация * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания
ГКРешение №775/22.11.2010 по дело №929/2009Делба * съпружеска имуществена общност * лично имущество * симулация * свидетелски показания * договор за дарение * начало на писмено доказателство * доказателства
ГКРешение №172/16.05.2013 по дело №1203/2012Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * свидетелски показания
ГКРешение №160/29.05.2013 по дело №800/2012Договор за заем * доказателства и доказателствени средства * погасяване на установени с писмен акт парични задължения * свидетелски показания
ГКРешение №295/11.10.2012 по дело №212/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * връчване на покана за общо събрание * писмени доказателства * форма за валидност * свидетелски показания
НКРешение №229/22.07.2011 по дело №1331/2011Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * свидетелски показания
ГКРешение №417/18.10.2012 по дело №568/2012предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * симулация * плащане на цена * писмени доказателства * свидетелски показания * Задължение за плащане и получаване на вещта
ГКРешение №140/23.03.2010 по дело №4755/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * свидетелски показания * доказателства * фактическа власт * акцизни стоки без бандерол * наем
ГКРешение №193/09.07.2015 по дело №6436/2014Пълна имуществена отговорност * имуществени вреди * отчетническа дейност * свидетелски показания
ГКРешение №243/05.11.2015 по дело №2410/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * заповед за изпълнение * доказателствена тежест * доклад по делото * забрана за посочване на нови факти и доказателства * свидетелски показания * нови факти и доказателства
НКРешение №439/19.10.2011 по дело №2105/2011длъжностно лице * свидетелски показания * Незаконно преминаване и превеждане през граница * Европейски съд по правата на човека * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
НКРешение №173/11.06.2009 по дело №138/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * анализ на доказателствена съвкупност * свидетелски показания
НКРешение №60/23.03.2016 по дело №198/2016Нарушения на валутния режим * свидетелски показания * вина
ГКРешение №813/08.06.2011 по дело №1929/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * общи части * промяна на предназначение на общи части * етажна собственост * приращения * свидетелски показания
ГКРешение №17/03.02.2012 по дело №339/2011Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * частен документ * свидетелски показания * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ
НКРешение №8/19.01.2010 по дело №647/2009Грабеж * свидетелски показания * авторство на деянието * защитна версия * протокол за разпознаване
НКРешение №478/20.12.2011 по дело №2191/2011Измама * свидетелски показания
ГКРешение №131/04.05.2012 по дело №755/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * доказателства * нови факти и доказателства * писмени доказателства * свидетелски показания * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №748/17.02.2011 по дело №801/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение * нарушение на трудовата дисциплина * свидетелски показания * частен документ
ГКРешение №427/2012/03.04.2013 по дело №1244/2011Получаване на част от личното имущество * развод * прекратяване на съпружеска имуществена общност * принос * свидетелски показания * лични средства
ГКРешение №94/28.03.2012 по дело №701/2011Делба * съсобственост * доказателства * придобивна давност * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №164/15.05.2013 по дело №42/2013Развод поради разстройство на брака * развод * международна компетентност на български съд * свидетелски показания * родител с местожителство или местопребиваване в чужбина * родителски права и задължения * обичайно местопребиваване
ГКРешение №542/23.08.2010 по дело №1767/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно уволнение * неявяване на работа в течение на два последователни дни * писмени обяснения * ползване на отпуск * трудово възнаграждение * нарушение на трудовата дисциплина * упълномощаване * свидетелски показания
ГКРешение №800/22.03.2011 по дело №776/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * свидетелски показания * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа
НКРешение №102/29.06.2010 по дело №574/2009Кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай * автотехническа експертиза * свидетелски показания * одорологична експертиза
ГКРешение №249/13.07.2010 по дело №559/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност
ГКРешение №426/20.01.2014 по дело №3209/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа * подбор * свидетелски показания
ГКРешение №452/03.06.2010 по дело №101/2010Родителски права след развода * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * свидетелски показания * доказателства * нови факти и доказателства * родител с местожителство или местопребиваване в чужбина
ГКРешение №100/23.02.2012 по дело №667/2011Делба на наследство * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследствено правоприемство * свидетелски показания * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №521/23.06.2010 по дело №1083/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * свидетелски показания
ГКРешение №391/29.06.2010 по дело №863/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * свидетелски показания * писмени доказателства * право на възстановяване * земеделски земи
ГКРешение №202/30.03.2010 по дело №75/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * писмени доказателства * свидетелски показания * незаконно уволнение * подбор * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №105/15.09.2010 по дело №4922/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * свидетелски показания * писмени доказателства * неформална делба
ТКРешение №163/25.02.2016 по дело №2335/2014Иск за съществуване на вземането * предявяване на запис на заповед * падеж на запис на заповед * изискуемост на вземането * свидетелски показания * връчване на нотариална покана * авалист * официален свидетелстващ документ
НКРешение №482/17.04.2014 по дело №1538/2013Унищожаване и повреждане * основания за назначаване на повторна експертиза * съществени процесуални нарушения * свидетелски показания
НКРешение №305/25.06.2015 по дело №759/2015Обида и квалифицирана обида * отмяна на въззивна оправдателна присъда * свидетелски показания
ГКРешение №339/23.06.2010 по дело №1296/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * доказателства * лични средства * придобиване преди брака * свидетелски показания * трансформация * съпружеска имуществена общност
ТКРешение №27/10.09.2012 по дело №154/2010Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * свидетелски показания * договор за изработка
ГКРешение №407/11.01.2012 по дело №161/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * договор за покупко-продажба * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №565/12.02.2013 по дело №24/2012Непозволено увреждане * съпричиняване * свидетелски показания * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №110/12.04.2010 по дело №4617/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съдържание на заповед за уволнение * доказателства * свидетелски показания * дисциплинарна отговорност * неизпълнение на законните нареждания на работодателя * отмяна на уволнение * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила * неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникване на трудовото правоотношение
ГКРешение №92/03.04.2013 по дело №1147/2012Иск за съществуване на вземането * забрана за посочване на нови факти и доказателства * неизплатено възнаграждение * събиране на нови доказателства във въззивното производство * доказателствена тежест * свидетелски показания
ГКРешение №66/04.03.2010 по дело №2902/2008Делба * определяне на квоти * свидетелски показания * трансформация * принос * придобиване по време на брака * съсобственост
ГКРешение №299/22.10.2014 по дело №7298/2013Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-привидност на сделка * плащане на цена * свидетелски показания * симулация * необходимо другарство
ГКРешение №287/16.07.2010 по дело №90/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * подбор * свидетелски показания * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа
ГКРешение №379/06.01.2014 по дело №171/2012Договор за заем * споразумение * връщане на вещта * свидетелски показания
ГКРешение №331/12.01.2016 по дело №1870/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * допустимост на доказателства * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * свидетелски показания
ГКРешение №428/13.05.2010 по дело №1207/2009Иск за установяване на дискриминация * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства * свидетелски показания * доказателствена тежест * обезщетение за вреди от дискриминация
ГКРешение №10/01.02.2012 по дело №130/2011Делба на наследство * публична продан * възлагане на неподеляем имот * доказателства * свидетелски показания * уравнение на дялове
ГКРешение №223/16.03.2010 по дело №522/2009Делба * движими вещи * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * писмени доказателства * свидетелски показания * прехвърляне на членствени права в ЖСК * принос * обезщетение за ползване * съсобственост
НКРешение №179/15.05.2015 по дело №390/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * свидетелски показания
ГКРешение №77/29.05.2014 по дело №7783/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обстоятелствена проверка * доказателства * свидетелски показания * придобивна давност * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * официален документ
ГКРешение №298/06.01.2016 по дело №5500/2014Иск за обезщетение при командировка * свидетелски показания
НКРешение №370/26.10.2011 по дело №1821/2011Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * свидетелски показания
ГКРешение №141/30.11.2010 по дело №2715/2008неизплатено възнаграждение * обезщетение за неизползван годишен отпуск * трудово възнаграждение * свидетелски показания
ГКРешение №136/14.05.2015 по дело №6554/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * системни нарушения на трудовата дисциплина * свидетелски показания * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * неизпълнение на законните нареждания на работодателя
НКРешение №360/12.02.2016 по дело №1024/2015Подкуп от лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател,прокурор или следовател * свидетелски показания * оценка на доказателствени източници * съизвършителство
ГКРешение №292/11.07.2012 по дело №1126/2011Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * свидетелски показания * солидарност * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №25/06.07.2012 по дело №1035/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * свидетелски показания * писмени доказателства * идентичност на имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №65/16.07.2010 по дело №4216/2008дискриминация * свидетелски показания * дискриминация * признак"етническа основа" *
ГКРешение №492/12.07.2010 по дело №1904/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * симулация * доказателства * наследяване * възстановяване на запазена част * нищожност-привидност на сделка * договор за дарение * прихващане * свидетелски показания
ГКРешение №404/24.10.2011 по дело №1037/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения * отчуждаване * реституция * свидетелски показания
ТКРешение №190/23.01.2014 по дело №483/2012Иск за съществуване на вземането * свидетелски показания * запис на заповед * договор за заем * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №544/06.01.2011 по дело №1053/2010Делба * съсобственост * свидетелски показания * писмени доказателства * симулация * конституиране на страни * задължително другарство * съпружеска имуществена общност * привидни и прикрити договори * обратно писмо
НКРешение №167/25.04.2014 по дело №538/2014Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * свидетелски показания * липса на случайно деяние * навлизане в лента за насрещно движение
ГКРешение №372/07.08.2012 по дело №121/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * свидетелски показания * установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * постройка * идентичност на имоти
ГКРешение №566/18.06.2010 по дело №1473/2009Отменителен иск * договор за дарение * относителна недействителност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * увреждане на кредитор * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №589/21.09.2010 по дело №935/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * неявяване на работа в течение на два последователни дни * злоупотреба с доверието на работодателя * свидетелски показания
ГКРешение №756/26.11.2010 по дело №575/2010Право на издръжка * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №28/30.01.2012 по дело №461/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * подбор * съкращаване на щата * писмени доказателства * свидетелски показания
НКРешение №481/17.02.2015 по дело №1571/2014Средна телесна повреда * свидетелски показания
ГКРешение №403/23.01.2015 по дело №3902/2014Неоснователно обогатяване * договор за покупко-продажба * неоснователно обогатяване * свидетелски показания * неосъществено основание
ГКРешение №192/08.03.2010 по дело №101/2009право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * свидетелски показания * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
НКРешение №407/09.03.2016 по дело №1127/2015Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструменти * общност на умисъла * съизвършителство * необоснованост * свидетелски показания
ГКРешение №193/06.01.2015 по дело №2647/2014Преобразуване на лично имущество * установяване право на собственост * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * Нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в ЖСК * свидетелски показания * съпружеска имуществена общност * трансформация
ГКРешение №78/30.06.2014 по дело №729/2011Иск за съществуване на вземането * обезщетение за имуществени вреди * вреди от липси * свидетелски показания * непозволено увреждане
ГКРешение №41/30.07.2013 по дело №312/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * свидетелски показания * договор за замяна * трудово правоотношение
ГКОпределение №86/16.02.2009 по дело №1867/2008саморъчно завещание * свидетелски показания
ГКРешение №827/15.12.2010 по дело №1328/2010вътрешни отношения между съдлъжниците * солидарен длъжник * свидетелски показания * заем * неоснователно обогатяване
ТКРешение №128/25.02.2015 по дело №2611/2013Установителен иск * писмени доказателства * отговор на искова молба * електроенергия * свидетелски показания
ГКРешение №54/01.03.2011 по дело №1939/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * заповед за дисциплинарно наказание * прекратяване на трудовото правоотношение * свидетелски показания
НКРешение №151/16.03.2012 по дело №370/2012Изнасилване чрез употреба на сила и заплашване * анализ на доказателствена съвкупност * доказателствена основа * обяснения на подсъдим * свидетелски показания * алкохолно опиване * недоказаност на обвинението * съдебно-медицинска експертиза
ГКРешение №26/02.03.2010 по дело №598/2009Родителски права след развода * лични отношения между родители и деца * доказателства * нововъзникнали обстоятелства * свидетелски показания * спиране на изпълнение на съдебно решение
ГКРешение №382/06.01.2015 по дело №1558/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * преклузия * договор за замяна * свидетелски показания * указания на съда
ТКРешение №7/22.02.2011 по дело №264/2010Иск за плащане на цена * свидетелски показания * доказателства и доказателствени средства * договор за покупко-продажба * водопроводна мрежа
НКРешение №100/19.02.2013 по дело №21/2013Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * свидетелски показания * право на адвокатска защита
ГКРешение №484/11.06.2010 по дело №375/2010Нищожност * нищожност на договор за дарение * симулация * писмени доказателства * свидетелски показания * частен документ
ГКРешение №872/14.01.2011 по дело №1472/2009Заплащане на извънреден труд * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за извънреден труд * свидетелски показания
ГКРешение №165/18.05.2013 по дело №1008/2013Обективна отговорност за вреди от вещи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност * свидетелски показания * установяване на факти
НКРешение №267/03.07.2013 по дело №828/2013Отвличане по чл. 142, ал.3 НК * свидетелски показания * процесуална годност на доказателствен източник * явна несправедливост на наказанието
ГКРешение №283/08.07.2010 по дело №233/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно нарушение * дисциплинарно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * закрила при уволнение * свидетелски показания * други тежки нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №151/13.07.2011 по дело №409/2010Установителен иск * договор за покупко-продажба * симулация * нищожност * дарение * свидетелски показания * право на ползване
НКРешение №35/16.02.2012 по дело №3138/2011Вещно укривателство * анализ на доказателствена съвкупност * свидетелски показания
ГКРешение №14/01.03.2010 по дело №3456/2008Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * груба небрежност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания * изключване или намаляване на отговорността
ГКРешение №439/14.12.2012 по дело №1730/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания
ГКРешение №321/26.11.2014 по дело №2516/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * увреждане * справедливост * свидетелски показания
ГКРешение №155/08.05.2013 по дело №1152/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * подбор * свидетелски показания * незаконно уволнение
ГКРешение №207/25.03.2010 по дело №752/2009право на възстановяване * земеделски земи * фактическа власт * давностно владение * писмени доказателства * свидетелски показания * придобивна давност * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №863/22.12.2010 по дело №1534/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свидетелски показания
ГКРешение №216/27.07.2010 по дело №185/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * доказателства * свидетелски показания * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №9/27.03.2013 по дело №260/2012Неоснователно обогатяване * договор за изработка * разваляне поради неизпълнение * обезщетение за вреди * обезщетение за неизпълнение * свидетелски показания
ГКРешение №22/19.03.2015 по дело №2979/2014Договор за заем * свидетелски показания * изменение на иска * съдебно признание на факт * осъдителен иск
ГКРешение №139/31.03.2011 по дело №594/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №323/06.01.2015 по дело №689/2014Неоснователно обогатяване * договор за мандат * неоснователно обогатяване * отчетна сделка * разваляне на договор * отпаднало основание * договор за поръчка * свидетелски показания
ТКРешение №7/14.02.2011 по дело №283/2010договор за банкова касетка * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * свидетелски показания
ГКРешение №146/30.03.2011 по дело №722/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * прекъсване на давност * констативен нотариален акт
ГКРешение №194/02.07.2012 по дело №92/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * свидетелски показания * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност
ГКРешение №53/16.03.2016 по дело №5031/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * доказателствена сила на частен документ * свидетелски показания
НКРешение №240/31.08.2012 по дело №666/2012Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * право на защита * свидетелски показания * оценка на доказателствени източници * предпоставки за административно наказание по чл. 78а НК
ГКРешение №277/17.08.2011 по дело №1067/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * форма за валидност * постройка * свидетелски показания
ГКРешение №700/28.10.2010 по дело №91/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * дисциплинарно нарушение * свидетелски показания * увреждане имуществото на работодателя * писмени обяснения * дисциплинарно уволнение * неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникване на трудовото правоотношение
ГКРешение №239/08.06.2015 по дело №7200/2014Неоснователно обогатяване * договор за поръчка * нищожност-липса на форма * свидетелски показания * доказателствени средства
НКРешение №566/28.12.2010 по дело №552/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * Изнасилване чрез употреба на сила и заплашване * свидетелски показания * очна ставка * концентрация на алкохол в кръвта * протокол от съдебно заседание * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №250/21.12.2015 по дело №3897/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * прехвърляне на спорно право * възражение * придобивна давнност * обезщетение за ползване на чужд имот * свидетелски показания * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №85/30.03.2015 по дело №4750/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * мотиви на въззивно решение * свидетелски показания * връчване на съдебни книжа * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила
ГКРешение №242/06.04.2010 по дело №4432/2008Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * писмени доказателства * договор за наем * свидетелски показания * право на ползване
НКРешение №450/15.10.2010 по дело №410/2010Измама * съизвършител * користна цел * условно осъждане * свидетелски показания * посредствено извършителство
ГКРешение №271/15.10.2013 по дело №1403/2012Непозволено увреждане * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * свидетелски показания * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №467/07.07.2010 по дело №231/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * възражение за прихващане * доказателствена тежест * свидетелски показания * неоснователно обогатяване
НКРешение №283/14.05.2010 по дело №240/2010Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * авторство на деянието * установяване на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта * свидетелски показания
ГКРешение №464/26.05.2010 по дело №1310/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на работа * дисциплинарно уволнение * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * злоупотреба с доверието на работодателя * свидетелски показания * обезщетение за оставане без работа * други тежки нарушения на трудовата дисциплина
НКРешение №119/15.05.2014 по дело №35/2014Отвличане * указания на ВКС * свидетелска годност * изземване * протокол за оглед * оспорване процесуалната годност на доказателствени средства * претърсване и изземване * формиране на вътрешно убеждение * свидетелски показания * оценка на гласни доказателствени източници
ГКРешение №455/03.06.2010 по дело №241/2010дисциплинарно наказание забележка * съществуване на трудово правоотношение * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * свидетелски показания * доказателствена тежест * дисциплинарно нарушение *
НКРешение №111/28.05.2015 по дело №1938/2014Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания * процесуална годност на доказателствен източник * специални разузнавателни средства * свидетелски показания * културна ценност
ГКРешение №317/16.10.2012 по дело №1341/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * недопустимост на иск
ГКРешение №131/04.05.2011 по дело №223/2010Непозволено увреждане * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * вода * водопроводна мрежа * свидетелски показания * вредоносен резултат * причинно-следствена връзка
ГКРешение №349/04.11.2014 по дело №1106/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * системни нарушения на трудовата дисциплина * обяснения на страната * свидетелски показания
ГКРешение №524/28.12.2011 по дело №167/2011Договор за заем * свидетелски показания * форма за валидност
ГКРешение №253/2014 /17.02.2015 по дело №5583/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * свидетелски показания * отговорност за чужди виновни противоправни действия * лица, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди
НКРешение №420/05.02.2014 по дело №1382/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * свидетелски показания
ГКРешение №336/05.01.2012 по дело №280/2011Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания
НКРешение №380/25.10.2011 по дело №1910/2011Привилегирован състав на кражба * бланкетна касационна жалба * свидетелски показания * анализ на доказателствена съвкупност * индивидуализация на наказание
НКРешение №96/09.05.2016 по дело №272/2016Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * възбуждане на основателен страх * частен обвинител * свидетелски показания
ГКРешение №185/15.07.2013 по дело №889/2012Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * неимуществени вреди от ПТП * експертиза * свидетелски показания
ГКРешение №675/12.10.2010 по дело №972/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * свидетелски показания * изпълнение на неделимото задължение
ГКРешение №464/16.06.2010 по дело №1069/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * симулация * принос * договор за дарение * договор за покупко-продажба * начало на писмено доказателство * задължително другарство * привидни и прикрити договори * обратно писмо
НКРешение №61/16.03.2009 по дело №44/2009Привилегирован състав на транспортно престъпление * свидетелски показания * допълнителна и комплексна експертизи
ГКРешение №721/03.01.2011 по дело №401/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * доказателствена тежест * договор за наем * свидетелски показания
ГКРешение №613/29.12.2010 по дело №1636/2009Иск за обезщетение при недопускане на работа * обезщетение за недопускане до работа * срок за изпитване * форма и момент на прекратяване на трудовия договор * свидетелски показания
НКРешение №357/18.10.2010 по дело №327/2010Убийство в състояние на силно раздразнение * административно наказание по чл. 78а НК * причиняване на средна телесна повреда * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съдебно-медицинска експертиза * балистична експертиза * обяснения на подсъдим * свидетелски показания * анализ на доказателствена съвкупност * мнима неизбежна отбрана * физиологичен афект * задължителни указания на касационната инстанция
ГКРешение №673/18.12.2009 по дело №321/2009предаване на владение * свидетелски показания * доказателства * придобивна давност * застрояване * Ревандикационен иск
ГКРешение №101/25.05.2010 по дело №4035/2008дисциплинарно наказание * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила * критерии за определяне на дисциплинарното наказание
ГКРешение №298/04.07.2011 по дело №1152/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания
НКРешение №450/22.12.2010 по дело №400/2010причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * свидетелски показания * цели на наказанието * приложение на условното осъждане * механизъм на деяние * независимо съпричиняване
ГКРешение №5/07.04.2010 по дело №3557/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания * право на възстановяване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №485/05.11.2012 по дело №1401/2011договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * свидетелски показания * нищожност-липса на форма * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №75/31.03.2014 по дело №5152/2013Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * свидетелски показания * допустимост на доказателства * евентуален иск
ГКРешение №93/23.03.2011 по дело №379/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №830/30.12.2009 по дело №2649/2008свидетелски показания * доказателствена тежест * Делба на наследство
ГКРешение №114/15.05.2010 по дело №4232/2008Установителен иск * прекратяване на трудовото правоотношение * съществуване на трудово правоотношение * прекратяване на трудовия договор със завършване на определената работа * обезщетение за неизползван годишен отпуск * писмени доказателства * свидетелски показания
НКРешение №455/01.04.2016 по дело №1501/2015Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * неизбежна отбрана * правилно приложение на материалния закон * право на обжалване * необоснованост * вътрешно убеждение * свидетелски показания
НКРешение №127/13.06.2016 по дело №412/2016Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * липса на случайно деяние * съпричиняване * явна несправедливост на наказанието * превес на смекчаващите вината обстоятелства * пробация * свидетелски показания
НКРешение №402/21.10.2011 по дело №1983/2011Унищожаване и повреждане * авторство на деянието * свидетелски показания * анализ на доказателствена съвкупност
ГКРешение №111/17.03.2014 по дело №4207/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост * свидетелски показания
ГКРешение №398/16.01.2013 по дело №992/2011Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * свидетелски показания
ГКРешение №322/28.04.2010 по дело №99/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * доказателства * съкращаване на щата * свидетелски показания * прекратяване на трудовото правоотношение * представителство
ГКРешение №268/21.11.2011 по дело №191/2011Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * мотиви на въззивно решение * писмени доказателства * свидетелски показания
НКРешение №23/17.03.2015 по дело №1798/2014Унищожаване и повреждане * свидетелски показания * неоснователност на касационна жалба
ГКРешение №338/20.11.2013 по дело №1269/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания * незаконно обвинение
ГКРешение №281/10.10.2014 по дело №3080/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * подбор * свидетелски показания * доказателствена тежест * възражение за прихващане
НКРешение №38/08.06.2009 по дело №739/2008Подкупи * свидетелски показания * длъжностно лице
ГКРешение №126/09.02.2010 по дело №4975/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * фактическа власт * свидетелски показания * договор за делба * право на строеж * тълкуване на договор
ГКРешение №109/08.06.2011 по дело №1896/2009нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * договор за заем * свидетелски показания
ГКРешение №271/03.10.2014 по дело №66/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * намаляване обема на работа * подбор * незаконно уволнение * свидетелски показания
ГКРешение №548/08.07.2010 по дело №1128/2009съществуване на трудово правоотношение * свидетелски показания * трудово възнаграждение * наем * възникване на трудовото правоотношение * изменение на трудовото правоотношение * форма на трудовия договор
ГКРешение №550/16.12.2011 по дело №228/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * срок за явяване на работа * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №75/24.06.2015 по дело №6608/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * свидетелски показания * привидни и прикрити договори
НКРешение №114/17.05.2016 по дело №358/2016Подкупи * освидетелстване * обяснения на подсъдим * свидетелски показания * Европейски съд по правата на човека
ГКРешение №381/21.03.2012 по дело №756/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * свидетелски показания * давностно владение
ГКРешение №290/26.03.2010 по дело №554/2009придобивна давност * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * свидетелски показания * гараж * договор за наем * упълномощаване * Установителен иск
ГКРешение №556/10.01.2011 по дело №1019/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * доклад по делото * преклузия * свидетелски показания
ГКРешение №552/09.11.2009 по дело №53/2009право на възстановяване * гори * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №504/03.04.2012 по дело №1572/2010Иск за определяне мерки за лични отношения между баба, дядо и внуци * лични отношения между родители и деца * свидетелски показания * интерес на детето
ГКРешение №22/17.05.2012 по дело №1854/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нищожност на договор за продажба * погасителна давност * нищожност-липса на основание * начална липса на основание * нередовност на исковата молба * свидетелски показания
ТКРешение №118/17.06.2013 по дело №539/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * свидетелски показания * каузално правоотношение
ГКРешение №466/03.01.2013 по дело №1262/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * свидетелски показания * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа * обяснения на страната
ГКРешение №319/18.07.2011 по дело №197/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * дисциплинарно уволнение * нарушение на трудовата дисциплина * писмени доказателства * свидетелски показания * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №550/04.08.2010 по дело №314/2009Ревандикационен иск * негаторен иск * предаване на владение * свидетелски показания * изгубване или унищожаване на писмен документ * доказателства * замяна * конкуренция на права * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №56/12.03.2014 по дело №4607/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * злоупотреба с доверието на работодателя * свидетелски показания * отмяна на уволнение
ГКРешение №240/18.10.2013 по дело №3274/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * свидетелски показания
ГКРешение №874/29.12.2010 по дело №451/2010Привидни и прикрити договори * договор за дарение * погасителна давност * доказателства * свидетелски показания * симулация * принос
ГКРешение №113/31.05.2012 по дело №1677/2010Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * изменение на иска * представителна власт * свидетелски показания * нищожност на договор за дарение * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №554/08.02.2012 по дело №1163/2010Договор за заем * договор за банков кредит * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №183/01.07.2011 по дело №719/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателствена тежест * свидетелски показания
ТКРешение №192/23.01.2014 по дело №542/2012Неоснователно обогатяване * свидетелски показания * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №230/16.03.2010 по дело №166/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №170/10.06.2010 по дело №339/2009Нищожност * договор за заем * договор за изработка * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * свидетелски показания * доказателствена тежест
ГКРешение №15/30.01.2015 по дело №4604/2014Унищожаемост на договор поради заплашване * унищожаване на договор * свидетелски показания * договорна ипотека * унищожаване поради измама
ГКРешение №706/09.03.2011 по дело №1394/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на договор * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * доказателства * свидетелски показания * договор за заем
ГКРешение №62/01.04.2011 по дело №1680/2009Съпружеска имуществена общност /СИО/ * преобразуване на лично имущество * трансформация * свидетелски показания * доказателства
ГКРешение №67/08.02.2011 по дело №1852/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * свидетелски показания * забава * адвокатско възнаграждение * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №141/31.05.2012 по дело №1900/2010Неоснователно обогатяване * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * договор за наем * изтичане на срок
ГКРешение №358/17.01.2014 по дело №1381/2012Нищожност * недействителност на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * договор за строителство * относителна недействителност * увреждане * свидетелски показания
ГКРешение №170/22.08.2013 по дело №902/2012Прекратяване на осиновяването * прекратяване на осиновяването * доказателства * свидетелски показания * важни обстоятелства
НКРешение №223/03.05.2012 по дело №458/2012Убийство по чл.115 НК * оспорена правна квалификация * свидетелски показания * справедливост на наказание * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца
ГКРешение №179/17.06.2013 по дело №228/2012Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * увреждане * свидетелски показания * намаляване на обезщетение поради съпричиняване * доказателства
НКРешение №457/30.11.2009 по дело №483/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * хулиганство * право на защита * свидетелски показания * административно наказание по чл. 78а НК * принцип на непосредственост на наказателния процес * нарушения при доказателствения анализ
ГКРешение №209/06.04.2010 по дело №4468/2008Лишаване от родителски права * доказателства * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * свидетелски показания * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №58/12.02.2014 по дело №6073/2013Спор относно родителските права * изменение на предоставени за упражняване родителски права * интерес на детето * свидетелски показания * издръжка
ГКРешение №82/12.05.2015 по дело №5122/2014Иск за съществуване на вземането * договор за заем * заповед за изпълнение * свидетелски показания
НКРешение №470/20.11.2009 по дело №498/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * лека телесна повреда * длъжностно лице * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * принудителни действия * свидетелски показания * надлежно разследване * набедяване в престъпление пред орган на власт * новооткрито чрез разследване обстоятелство
ГКРешение №476/07.07.2010 по дело №720/2009Унищожаемост на договор поради измама * договор за дарение * погасителна давност * доказателствена тежест * свидетелски показания * предявяване на унищожаемостта чрез възражение
НКРешение №159/30.03.2012 по дело №114/2012Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * анализ на доказателствена съвкупност * оценка на доказателства * указания на ВКС * свидетелски показания * авторство на деянието
ГКРешение №41/01.02.2010 по дело №4548/2008Делба * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * трансформация * принос
ГКРешение №372/01.07.2010 по дело №1040/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно нарушение * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * свидетелски показания * критерии за определяне на дисциплинарното наказание
ГКРешение №225/10.03.2016 по дело №1958/2015Делба * преобразуване на лично имущество * съсобственост * право на строеж * частична трансформация * свидетелски показания * лични средства
НКРешение №561/03.02.2012 по дело №2660/2011Кражба * протокол за оглед на местопроизшествие * претърсване и изземване * протокол за доброволно предаване * свидетелски показания
НКРешение №20/01.02.2016 по дело №16/2016Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * множество престъпления * свидетелски показания
ГКРешение №464/17.01.2012 по дело №770/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * свидетелски показания * постройка * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №466/24.11.2011 по дело №1834/2010забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * Отчетна и прехвърлителна сделка
ГКРешение №144/25.03.2011 по дело №553/2010Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * реална част * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №64/04.04.2011 по дело №1748/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * вреди от животни * свидетелски показания
НКРешение №466/20.10.2010 по дело №449/2010Грабеж * свидетелски показания
ГКРешение №133/31.05.2010 по дело №74/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * подбор * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * доказателства * свидетелски показания * съкращаване на щата
НКРешение №394/10.10.2013 по дело №1258/2013Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * косвени доказателства * производни доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №266/29.06.2011 по дело №1058/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * договор за покупко-продажба * придобивна давност * индивидуализация на недвижим имот * доказателства * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №439/20.12.2011 по дело №1581/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * симулация * свидетелски показания
ГКРешение №388/04.10.2012 по дело №205/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно наказание * свидетелски показания * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * злоупотреба с доверието на работодателя * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №214/17.03.2010 по дело №361/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №306/09.10.2013 по дело №1851/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * подбор * щатно разписание * свидетелски показания
ГКРешение №184/15.07.2013 по дело №633/2012Нищожност * договор за поръчителство * нищожност на договор * ненадлежна страна * свидетелски показания
ГКРешение №124/09.02.2010 по дело №3802/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * свидетелски показания
ГКРешение №287/01.10.2013 по дело №984/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди * възникване на трудовото правоотношение * свидетелски показания
ГКРешение №461/16.01.2012 по дело №1206/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * свидетелски показания * симулация * нищожност на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * нищожност-заобикаляне на закона
ГКРешение №486/17.12.2012 по дело №32/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания * незаконно обвинение
ГКРешение №204/2012/11.01.2013 по дело №272/2012Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * изменение на кадастрална карта * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * грешка в кадастрална карта * свидетелски показания * наследяване
ГКРешение №103/30.11.2010 по дело №2362/2008Отчетна и прехвърлителна сделка * неоснователно обогатяване * договор за влог * отчетна сделка * доказателства * свидетелски показания * договор за поръчка
НКРешение №198/18.06.2013 по дело №248/2013лихва * свидетелски показания * процесуална годност на доказателствен източник * веществени доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №350/29.10.2014 по дело №2458/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * трудов договор със срок за изпитване * изменение на трудовото правоотношение * свидетелски показания * длъжностна характеристика
ГКРешение №168/02.08.2013 по дело №580/2012Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * незаконен съдебен състав * писмени доказателства * очевидна фактическа грешка * оспорване на истинността на документ * допълване на решение * свидетелски показания
ГКРешение №80/17.07.2013 по дело №161/2012Непозволено увреждане * договор за покупко-продажба * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за имуществени вреди * свидетелски показания * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №465/27.05.2010 по дело №1199/2009Делба на наследство * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * свидетелски показания * доказателствена тежест
ГКРешение №437/23.08.2010 по дело №1405/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания * деликтна отговорност
ТКРешение №198/17.01.2012 по дело №814/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за наем * свидетелски показания * прекратяване на договор за наем
НКРешение №200/05.05.2010 по дело №166/2010Грабеж на вещи в големи размери * свидетелски показания * анализ на доказателствена съвкупност
ГКРешение №262/11.05.2010 по дело №1155/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * вреди от животни * непозволено увреждане * свидетелски показания * доказателства
НКРешение №155/26.06.2015 по дело №310/2015Изнасилване на ненавършила 14 г. * свидетелски показания * приобщаване на свидетелски показания от досъдебното производство
ГКРешение №34/22.02.2016 по дело №4657/2015Делба * определяне на квоти * свидетелски показания
ГКРешение №576/30.09.2010 по дело №700/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно нарушение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * нарушение на трудовата дисциплина * свидетелски показания
ГКРешение №395/22.10.2012 по дело №144/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * свидетелски показания * индивидуализация на недвижим имот * сила на пресъдено нещо * доказателства
ГКРешение №212/23.07.2013 по дело №775/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * свидетелски показания * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №428/15.07.2010 по дело №843/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * свидетелски показания * частична трансформация * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на решение
ГКРешение №219/15.10.2015 по дело №1896/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * вещо лице * причинно-следствена връзка * топлинна енергия * свидетелски показания
НКРешение №105/16.05.2016 по дело №421/2016Блудство с лице, ненавършило 14 г. * производни доказателства * необоснованост * свидетелски показания * свидетелска годност
ГКРешение №502/05.01.2012 по дело №69/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * свидетелски показания * договор за гледане и издръжка * дължимо обезщетение
ГКРешение №155/08.03.2010 по дело №723/2009доказателства * установяване право на собственост * писмени доказателства * свидетелски показания * владение * право на възстановяване * земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКОпределение №312/26.09.2014 по дело №4061/2014Частна касационна жалба * етажна собственост * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * предмет на доказване
НКРешение №364/06.07.2011 по дело №1756/2011свидетелски показания * Образуване и ръководене на организирана престъпна група
ГКРешение №283/30.06.2010 по дело №1173/2009Делба * подобрения * съсобственост * неоснователно обогатяване * писмени доказателства * свидетелски показания
НКРешение №113/27.03.2012 по дело №186/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * анализ на доказателствена съвкупност * косвени доказателства и косвено доказване * авторство на деянието * свидетелски показания
ГКРешение №258/24.03.2010 по дело №871/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * свидетелски показания * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №48/08.02.2011 по дело №545/2010обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * неустойка * договор за покупко-продажба * наем * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №27/07.02.2014 по дело №4919/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * свидетелски показания
ГКРешение №382/06.10.2011 по дело №1156/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания
ГКРешение №274/19.12.2013 по дело №1285/2012Договор за заем * разписка * договор за заем * свидетелски показания * обедняване
ГКРешение №207/06.04.2010 по дело №2796/2008Нищожност * нищожност-липса на съгласие * свидетелски показания * доказателства * упълномощаване
ГКРешение №68/22.02.2012 по дело №748/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * свидетелски показания * оглед * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №273/25.08.2014 по дело №506/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * свидетелски показания * необходимо другарство * нищожност-привидност на сделка * нередовност на исковата молба
НКРешение №186/09.05.2014 по дело №549/2014Длъжностно присвояване * свидетелски показания * доказателствена сила на експертното заключение * доказаност на обвинението
ГКРешение №497/30.06.2010 по дело №1946/2009Иск за установяване на произход от бащата * свидетелски показания * доказателства
ГКРешение №34/22.02.2012 по дело №652/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * задължение на трето лице да представи документ * свидетелски показания * доказателства
ГКРешение №169/29.06.2011 по дело №821/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * давностно владение * писмени доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент
ТКРешение №155/13.10.2010 по дело №1113/2009договор за наем * обезщетение за неизпълнение * прекратяване на договор за наем * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания
ГКРешение №161/01.07.2016 по дело №6232/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * обяснения на страната * прокурист * свидетелски показания * представителна власт
ГКРешение №119/01.07.2016 по дело №6182/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * свидетелски показания
ГКОпределение №336/07.07.2016 по дело №2794/2016Частна касационна жалба * местна подсъдност * доказателствена тежест * свидетелски показания * надлежно упражняване право на иск
НКРешение №10/12.05.2016 по дело №1480/2015Незаконно преминаване и превеждане през граница * свидетелски показания * изключване от доказателствената съвкупност * ограничаване на правото на защита * Европейски съд по правата на човека * бланкетно оплакване
НКРешение №28/31.05.2016 по дело №13/2016Лъжесвидетелстване * неоснователност на искане за възобновяване * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * свидетелски показания
ТКРешение №39/20.07.2016 по дело №2476/2014Иск за съществуване на вземането * свидетелски показания * задължения на въззивния съд * доказателствена сила на частен свидетелстващ документ
ГКРешение №136/25.07.2016 по дело №6323/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно производство * обяснения на страната * свидетелски показания * представителство на търговец * доказателствени средства
НКРешение №79/17.08.2016 по дело №194/2016Квалифицирани състави на престъпления по служба * висок обществен интерес * неоснователност на касационен протест * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * необоснованост * свидетелски показания
НКРешение №125/26.08.2016 по дело №352/2016Измама, ако причинената вреда е в големи размери * необоснованост * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * доказателствен анализ * свидетелски показания * несъставомерно деяние
НКРешение №191/17.10.2016 по дело №879/2016Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * явна несправедливост на наказанието * свидетелски показания
ГКРешение №283/01.11.2016 по дело №2117/2016Договор за заем * договор за заем * свидетелски показания * доказателствена тежест
ГКРешение №261/02.11.2016 по дело №1243/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * свидетелски показания * клевета
ГКРешение №148/18.11.2016 по дело №1995/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * доказателствени средства * свидетелски показания
НКРешение №225/23.11.2016 по дело №771/2016Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * наркотични вещества * протокол за претърсване и изземване * свидетелски показания * явна несправедливост на наказанието * провеждане на тайно съвещание * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата
НКРешение №181/17.11.2016 по дело №554/2016Грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт * необоснованост * Европейски съд по правата на човека * свидетелски показания * обяснения на подсъдим * правилно приложение на материалния закон
ТКРешение №156/24.11.2016 по дело №1214/2015Иск за съществуване на вземането * нищожност * договор за заем * договор за цесия * ипотекарно имущество за обезпечаване на вземането * нотариален акт за договорна ипотека * възражение за нищожност * свидетелски показания
ТКРешение №16/28.11.2016 по дело №2524/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * свидетелски показания * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №36/27.02.2017 по дело №2999/2016Иск за установяване на трудово правоотношение * трудово възнаграждение * оспорване на истинността на документ * свидетелски показания
ГКРешение №129/06.03.2017 по дело №4579/2015Преобразуване на лично имущество * свидетелски показания * преклузия * нови факти и обстоятелства
ГКРешение №35/14.03.2017 по дело №60126/2016процесуално нарушение на въззивната инстанция * свидетелски показания
ГКРешение №18/29.03.2017 по дело №60109/2016Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * заповед за изпълнение * свидетелски показания * оспорване на истинността на документ
НКРешение №82/12.05.2017 по дело №267/2017Грабеж * разпознаване * свидетелски показания
ГКРешение №38/19.05.2017 по дело №3438/2016Делба * свидетелски показания * допустимост на доказателства * оспорване на нотариален акт * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №52/07.06.2017 по дело №3463/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * задължения на въззивния съд * свидетелски показания
ГКРешение №183/30.06.2017 по дело №4028/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * свидетелски показания
ГКРешение №79/12.07.2017 по дело №3244/2016Иск за съществуване на вземането * договор за заем * свидетелски показания
ГКРешение №163/12.07.2017 по дело №4494/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * свидетелски показания * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа
ГКРешение №130/19.07.2017 по дело №4258/2016Обратен иск на поръчителя срещу длъжника * писмени доказателства * свидетелски показания * поръчителство
ГКРешение №49/16.08.2017 по дело №3909/2016Делба * свидетелски показания
НКРешение №174/10.10.2017 по дело №656/2017Престъпления против подчинеността и военната чест * свидетелски показания
НКРешение №201/20.10.2017 по дело №788/2017Лъжесвидетелстване * неоснователност на касационен протест * несъставомерно деяние * свидетелски показания
ГКРешение №258/03.11.2017 по дело №1007/2017Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * допустимост на доказателства * свидетелски показания * изгубване или унищожаване на писмен документ
ТКРешение №178/06.11.2017 по дело №600/2017Пряк иск на увредения срещу застрахователя * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №222/07.12.2017 по дело №4594/2016Унищожаемост на договор сключен от недееспособен * унищожаване поради заплаха * унищожаване на упълномощителна сделка * договорна ипотека * свидетелски показания * съдебно-психиатрична експертиза
НКРешение №185/07.12.2017 по дело №849/2017Kвалифицирани състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * свидетелски показания * прочитане на свидетелски показания * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * правилно приложение на материалния закон * явна несправедливост на наказанието
ГКРешение №159/29.12.2017 по дело №203/2017Ревандикационен иск * свидетелски показания
ГКРешение №193/05.01.2018 по дело №608/2017Нищожност * симулация * начало на писмено доказателство * свидетелски показания * представителство
ГКРешение №312/11.01.2018 по дело №191/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * свидетелски показания * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №23/02.02.2018 по дело №920/2017Неоснователно обогатяване * допустимост на доказателства * начало на писмено доказателство * обяснения на страната * свидетелски показания * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №8/19.03.2018 по дело №1285/2017Отменителен иск * правомощия на въззивната инстанция * свидетелски показания
НКРешение №23/23.03.2018 по дело №1252/2017Убийство по чл.115 НК * доказателствен анализ * съществени процесуални нарушения * свидетелски показания * основание за отмяна на съдебен акт
ГКРешение №80/03.05.2018 по дело №2560/2017Разваляне на договор * доказателствена тежест * косвени доказателства и косвено доказване * нови факти и доказателства * договор за гледане и издръжка * частен документ * свидетелски показания * доказателствени средства
ГКРешение №39/02.05.2018 по дело №1859/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * симулативна сделка * обезпечение по договор за заем * начало на писмено доказателство * свидетелски показания
ГКРешение №100/08.05.2018 по дело №1737/2017Унищожаемост на договор поради измама * унищожаване поради измама * унищожаване на упълномощителна сделка * свидетелски показания
ГКРешение №98/04.07.2018 по дело №3546/2016Негаторен иск * придобивна давност * доказателствени средства * свидетелски показания
ГКРешение №110/17.07.2018 по дело №3763/2017Иск за съществуване на вземането * свидетелски показания * доказателства * доказателствени средства * обяснения на страната
ГКРешение №48/11.09.2018 по дело №1669/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * прекъсване на давност * присъединяване на владение * правоприемство * необоснованост * свидетелски показания
ГКРешение №126/10.10.2018 по дело №4602/2017Разваляне на договор * допустимост на доказателства * свидетелски показания * плащане на цена
НКРешение №198/07.01.2019 по дело №616/2018Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * разпространение на наркотични вещества * непълнолетен * неоснователност на касационна жалба * приобщаване на свидетелски показания от досъдебното производство * свидетелски показания
НКРешение №267/19.02.2019 по дело №1014/2018Изнасилване на ненавършила 14 г. * процесуални нарушения * свидетелски показания
НКРешение №189/07.03.2019 по дело №634/2018Незаконно преминаване и превеждане през граница * прочитане на обясненията на обвиняем * прочитане обясненията на подсъдимия * глоба * свидетелски показания * намаляване на наказание * изменено решение по наказанието
ТКРешение №228/12.04.2019 по дело №596/2018Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * пропуснати ползи * свидетелски показания * достоверна дата на постъпване на документ
НКРешение №90/26.06.2019 по дело №184/2019Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * съществени процесуални нарушения * свидетелски показания
НКРешение №110/18.07.2019 по дело №472/2019Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * нова присъда във въззивното производство * оправдателна присъда * съществени процесуални нарушения * квалифицирана кражба * повторност * разкриване на обективната истина * вътрешно убеждение * разпознаване на лице * свидетелски показания * обяснения на подсъдим
НКРешение №130/18.10.2019 по дело №425/2019Незаконно преминаване и превеждане през граница * неоснователност на касационна жалба * доказателствен анализ * свидетелски показания
ГКРешение №155/26.11.2019 по дело №3867/2018Заплащане на извънреден труд * свидетелски показания * допустимост на свидетелски показания
ТКРешение №11/07.02.2020 по дело №3031/2018Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * свидетелски показания
НКРешение №18/13.02.2020 по дело №1184/2019Убийство на баща, майка, рожден син или дъщеря * убийство по особено мъчителен начин * неоснователност на касационна жалба * процесуални правила при доказването * косвени доказателства * свидетелски показания * доказателствена съвкупност * справедливост на наказание
НКРешение №11/16.04.2020 по дело №1163/2019Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата * непосредственост * оценка на доказателствен материал * свидетелски показания * недопустимост на свидетелски показания * нарушаване на принципа за непосредственост в наказателния процес * отмяна на въззивна присъда