Ключови фрази
симулация

ГКРешение №128/22.02.2016 по дело №931/2015Ревандикационен иск * недопустимост на решение * нищожност * симулация * привидни и прикрити договори
ГКРешение №283/14.11.2014 по дело №1609/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * симулация * предварителен договор * погасителна давност * разваляне на предварителен договор
ГКРешение №205/25.11.2013 по дело №3243/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * доказателствени средства * привидни и прикрити договори * симулация * обратно писмо * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ГКРешение №251/09.01.2015 по дело №7253/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на договор * симулация * съпружеска имуществена общност * обратно писмо * доказателства * конституиране на страни * свидетелски показания
ГКРешение №313/13.11.2012 по дело №160/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * допустимост на иск * временни постройки * приращения * симулация
ГКРешение №206/17.07.2012 по дело №824/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * нищожност-привидност на сделка * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * симулация
ГКРешение №384/18.01.2016 по дело №6443/2014Лично имущество * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * дарение * принос * симулация * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №775/22.11.2010 по дело №929/2009Делба * съпружеска имуществена общност * лично имущество * симулация * свидетелски показания * договор за дарение * начало на писмено доказателство * доказателства
ГКРешение №417/18.10.2012 по дело №568/2012предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * симулация * плащане на цена * писмени доказателства * свидетелски показания * Задължение за плащане и получаване на вещта
ГКРешение №785/2010/11.01.2011 по дело №1457/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за заем * наследяване * симулация
ТКРешение №112/26.01.2012 по дело №638/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * търговска сделка * симулация * обратно писмо * нищожност-привидност на сделка
ГКРешение №756/30.06.2011 по дело №419/2010прогласяване на недействителност * симулация * договор за замяна * земеделски земи
ГКРешение №988/13.09.2010 по дело №573/2009Нищожност * нищожност на дарение * симулация * установителен иск * договор за покупко-продажба * дарение
ГКРешение №137/12.07.2013 по дело №468/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * правен интерес * симулация * привидни и прикрити договори
ГКРешение №155/10.07.2012 по дело №22/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * симулация * привидни и прикрити договори * наследяване
ГКРешение №763/04.02.2011 по дело №356/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * прогласяване на недействителност * симулация * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №296/06.07.2010 по дело №233/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * право на изкупуване * конститутивен иск * инцидентен установителен иск * нищожност на договор * симулация
ГКРешение №970/26.02.2010 по дело №3835/2008дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * симулация * договор за дарение * Отмяна на дарението
ГКОпределение №355/01.07.2009 по дело №169/2009правен интерес * симулация * договор за наем * нищожност-привидност на сделка * активна процесуална легитимация
ГКРешение №299/22.10.2014 по дело №7298/2013Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-привидност на сделка * плащане на цена * свидетелски показания * симулация * необходимо другарство
ГКРешение №91/13.07.2011 по дело №2969/2008Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * нищожност на договор * нищожност-привидност на сделка * право на ползване * симулация
ГКРешение №181/20.07.2012 по дело №1321/2011Нищожност * договор за дарение * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * симулация
ГКРешение №492/12.07.2010 по дело №1904/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * симулация * доказателства * наследяване * възстановяване на запазена част * нищожност-привидност на сделка * договор за дарение * прихващане * свидетелски показания
ГКРешение №544/06.01.2011 по дело №1053/2010Делба * съсобственост * свидетелски показания * писмени доказателства * симулация * конституиране на страни * задължително другарство * съпружеска имуществена общност * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №80/05.04.2011 по дело №1262/2009Нищожност * ревандикационен иск * предаване на владение * привидни и прикрити договори * симулация * сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * договор за покупко-продажба * дарение
ГКРешение №15/10.03.2011 по дело №357/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * симулация * договор за покупко-продажба
ГКРешение №163/27.07.2011 по дело №672/2010Нищожност * симулация * прогласяване на недействителност * договор за дарение * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност
ГКОпределение №228/22.03.2012 по дело №81/2012обезпечителни мерки * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение * симулация
ГКРешение №508/12.01.2011 по дело №1150/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * трансформация * симулация * определяне на квоти * лично имущество
ГКРешение №484/11.06.2010 по дело №375/2010Нищожност * нищожност на договор за дарение * симулация * писмени доказателства * свидетелски показания * частен документ
ГКРешение №151/13.07.2011 по дело №409/2010Установителен иск * договор за покупко-продажба * симулация * нищожност * дарение * свидетелски показания * право на ползване
ГКРешение №296/15.07.2011 по дело №179/2010Нищожност * нищожност на договор * симулация * право на изкупуване * съсобственост * преклузивен срок
ГКРешение №200/17.03.2010 по дело №1417/2009предварителен договор * изправна страна * недействителност на договор * симулация * Нищожност
ГКРешение №202/16.03.2010 по дело №4150/2008Нищожност * симулация * нищожност-привидност на сделка * иск за установяване на привидност * договор за гледане и издръжка * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * привидни и прикрити договори
ГКРешение №206/21.09.2011 по дело №1338/2010Нищожност * симулация * договор за заем * прогласяване на недействителност
ГКРешение №464/16.06.2010 по дело №1069/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * симулация * принос * договор за дарение * договор за покупко-продажба * начало на писмено доказателство * задължително другарство * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №204/21.09.2011 по дело №1212/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * симулация * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №551/13.09.2010 по дело №669/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * добросъвестно владение * симулация * нищожност на договор за продажба * обективно съединяване на искове * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №632/04.11.2009 по дело №553/2009обжалваем интерес * симулация * право на изкупуване * Установителен иск * нищожност * алеаторен договор * договор за покупко-продажба * договор за гледане и издръжка
ГКОпределение №333/25.06.2009 по дело №175/2009правен интерес * симулация * установителен иск
ГКРешение №243/30.10.2014 по дело №3412/2014Делба на наследство * съсобственост * симулация * обратно писмо
ГКРешение №874/29.12.2010 по дело №451/2010Привидни и прикрити договори * договор за дарение * погасителна давност * доказателства * свидетелски показания * симулация * принос
ГКРешение №48/13.03.2012 по дело №959/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * обратно писмо * скрит пълномощник * доказателствена тежест * симулация
ГКРешение №189/02.07.2012 по дело №1072/2009Отменителен иск * симулация * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * трето лице
ТКРешение №86/18.07.2011 по дело №682/2010Нищожност * симулация * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №439/20.12.2011 по дело №1581/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * симулация * свидетелски показания
ГКРешение №868/15.02.2010 по дело №2976/2008Нищожност * нищожност-противоречие на закона * произнасяне по непредявен иск * симулация * договор за заем
ГКРешение №435/01.03.2013 по дело №370/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * симулация * доказателства
ГКРешение №461/16.01.2012 по дело №1206/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * свидетелски показания * симулация * нищожност на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * нищожност-заобикаляне на закона
ГКРешение №385/11.08.2010 по дело №59/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * договор за дарение * договор за покупко-продажба * земеделски земи * нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * нищожност-липса на основание * симулация
ГКРешение №408/10.09.2010 по дело №82/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * съсобственост * право на строеж * установяване право на собственост * симулация * наследствено правоприемство
ГКРешение №475/14.07.2010 по дело №621/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * нищожност-привидност на сделка * нищожност на дарение * симулация * съсобственост
ГКОпределение №648/20.09.2012 по дело №481/2012допустимост на иск * симулация * установителен иск * правен интерес
ГКРешение №79/26.06.2012 по дело №791/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за наем * симулация * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №403/05.08.2010 по дело №684/2009Нищожност * договор за замяна * симулация * право на изкупуване * давностен срок * привидни и прикрити договори * договор за делба
ГКРешение №172/02.03.2010 по дело №62/2009Нищожност * договор за делба * симулация * земеделски земи * уравнение на дялове * съсобственост * доказателства * нищожност на договор
ТКРешение №153/03.02.2017 по дело №3372/2015Отменителен /Павлов/ иск * знание за увреждане от длъжник * симулация * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №193/05.01.2018 по дело №608/2017Нищожност * симулация * начало на писмено доказателство * свидетелски показания * представителство
ТКРешение №85/16.01.2020 по дело №2262/2018Нищожност * недопустимост на иск * симулация * отменителен /Павлов/ иск