Ключови фрази
служебно начало

ГКОпределение №177/27.06.2016 по дело №1610/2016Частна касационна жалба * преклузивен срок * доказателствена тежест * служебно начало
ГКРешение №21/05.02.2016 по дело №3657/2015Иск за определяне местоживеенето на децата * упражняване на родителски права * мерки относно лични отношения между родители и деца * интерес на детето * служебно начало * обяснения на страната
ГКРешение №244/04.01.2016 по дело №4363/2015Делба * Делба на наследство * съсобственост * спиране на производството по делото * служебно начало * реституция * преюдициалност на спор
ГКОпределение №440/15.07.2014 по дело №3594/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * служебно начало
ГКРешение №267/04.03.2014 по дело №30/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * експертиза * вещо лице * служебно начало
ГКОпределение №607/04.08.2014 по дело №3745/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заличаване на възбрана * несъстоятелност * прекратяване на производство по несъстоятелност * служебно начало
ГКРешение №58/25.03.2014 по дело №5704/2013Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * доказателствена тежест * служебно начало
ГКОпределение №158/07.06.2016 по дело №1198/2016Частна касационна жалба * охранително производство * служебно начало * доказателства * констативен нотариален акт
ТКРешение №4/05.02.2016 по дело №3480/2014Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * правомощия на въззивната инстанция * отговор на искова молба * служебно начало
ГКРешение №70/01.06.2016 по дело №5182/2015Развод поради разстройство на брака * фамилно име след развода * служебно начало
ГКРешение №264/17.11.2015 по дело №1227/2015Обезщетение при гестия * свръх петитум * недопустимост на решение * служебно начало * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №192/28.10.2015 по дело №6762/2014Иск за обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие * трудово възнаграждение * трудово правоотношение * нередовност на исковата молба * служебно начало * недопустимост на решение
ГКРешение №437/29.12.2015 по дело №3140/2015Иск за съществуване на вземането * нередовност на исковата молба * указания на съда * служебно начало
ГКОпределение №545/07.07.2014 по дело №3852/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * давностно владение * придобивна давнност * служебно начало * изменение на иска
ГКРешение №719/06.01.2011 по дело №1539/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преклузия * придобиване по време на брака * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
ГКРешение №202/28.10.2015 по дело №244/2015Родителски права след развода * упражняване на родителски права * служебно начало * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №218/29.09.2014 по дело №6670/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давност * служебно начало * възражение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №459/23.11.2011 по дело №82/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * доказателства * служебно начало * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №43/20.06.2014 по дело №2471/2013Предявяване на установителен иск * публични вземания * ревизионен акт * служебно начало
ГКРешение №108/14.05.2016 по дело №5913/2015Делба * Делба на наследство * отказ от наследство * служебно начало * възражение за нищожност * преклузия
ГКРешение №92/14.04.2016 по дело №4515/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * Отпуск за временна неработоспособност * спиране на работа за повече от 15 работни дни * възражение за прихващане * служебно начало
ГКОпределение №589/18.07.2014 по дело №4256/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * служебно начало
ГКОпределение №202/12.03.2014 по дело №1188/2014Частна касационна жалба * цена на иска * негаторен иск * служебно начало
ТКРешение №16/07.02.2014 по дело №1187/2013Възнаграждение * договор за изработка * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * служебно начало
ГКРешение №160/01.06.2016 по дело №222/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * служебно начало
ГКРешение №426/21.11.2011 по дело №74/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * указания на съда * служебно начало * продажба на лек автомобил * експертиза * приложим закон * доказателства * международна компетентност на български съд
ГКОпределение №437/14.07.2014 по дело №3501/2014Частна касационна жалба * частна жалба * служебно начало
ГКРешение №118/30.05.2011 по дело №467/2010Делба * самостоятелен обект * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи * нищожност-липса на предмет * общи части * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * служебно начало
ТКОпределение №35/21.01.2013 по дело №942/2012Частна касационна жалба * служебно начало * връщане на въззивна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКРешение №48/25.03.2016 по дело №3944/2015Двустранна реституция * разваляне на договор по съдебен ред * давностен срок * възражение за изтекла давност * служебно начало * договор за покупко-продажба
ТКРешение №111/24.10.2014 по дело №598/2012Застрахователно обезщетение * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * застраховка "автокаско" * доклад по делото * задължения на въззивния съд * служебно начало * отговорност на застрахователя
ГКОпределение №34/22.01.2014 по дело №7739/2013Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * продължаване на срок * служебно начало
ГКРешение №281/05.07.2010 по дело №539/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * връчване на съдебни книжа * служебно начало
ТКРешение №76/26.07.2013 по дело №918/2012Възнаграждение * договор за охрана * служебно начало
ТКОпределение №59/25.01.2011 по дело №890/2010Частна касационна жалба * местна подсъдност * договорно основание * служебно начало
ГКРешение №117/07.05.2012 по дело №1098/2011Делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * забрана за посочване на нови факти и доказателства * служебно начало * доклад по делото * преклузия * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №366/30.12.2015 по дело №2874/2015Неустойка * обезщетение за неизпълнение * служебно начало
ГКОпределение №534/04.07.2014 по дело №3461/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * служебно начало * доказателства
ГКРешение №276/04.06.2012 по дело №1380/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * ненадлежна страна * служебно начало
ГКРешение №70/05.04.2016 по дело №5556/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
ГКРешение №311/24.02.2016 по дело №2659/2015Иск за съществуване на вземането * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение * служебно начало
ТКОпределение №81/16.02.2015 по дело №3391/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * служебно начало * държавна такса
ГКОпределение №594/23.09.2013 по дело №5495/2013Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * подобрения в чужд имот * служебно начало * възражение за прихващане
ГКОпределение №325/22.07.2010 по дело №253/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * служебно начало * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * обжалваем интерес * нередовност на исковата молба
ГКРешение №69/06.06.2016 по дело №4013/2015Развод поради разстройство на брака * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * Родителски права след развода * начален момент на присъдена издръжка * ползване на семейно жилище * служебно начало * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №95/15.06.2016 по дело №5592/2015Негаторен иск * събиране на нови доказателства във въззивното производство * служебно начало * експертиза
ГКРешение №160/21.06.2016 по дело №967/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правоприемство * конституиране на страни * завет * служебно начало
ГКОпределение №130/12.03.2014 по дело №7566/2013Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
ТКРешение №23/07.07.2016 по дело №3686/2014Иск за съществуване на вземането * неравноправни клаузи * служебно начало
ГКРешение №162/13.07.2016 по дело №67/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * заповед за дисциплинарно наказание * служебно начало * дисциплинарно уволнение * закрила при уволнение
ГКРешение №141/14.07.2016 по дело №7446/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * конституиране на страни * доказателства * правоприемство * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * признание на иска * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №223/21.07.2016 по дело №2709/2016Частна касационна жалба * служебно начало * указания на съда * вписване на искова молба
ГКОпределение №360/21.09.2016 по дело №3547/2016Частна касационна жалба * недопустимост на съдебен акт * служебно начало * констативен нотариален акт
ГКРешение №208/08.11.2016 по дело №1290/2016Ревандикационен иск * задължения на въззивния съд * служебно начало
ТКРешение №164/30.11.2016 по дело №284/2016Откриване на производство по несъстоятелност * счетоводен баланс * ликвидност * коефициенти за ликвидност * неплатежоспособност * служебно начало * договор за строителство
ТКОпределение №706/30.12.2016 по дело №241/2016Частна касационна жалба * служебно начало * официален документ * продължаване на срок
ГКРешение №128/12.01.2017 по дело №1233/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * служебно начало
ТКРешение №176/15.05.2017 по дело №1885/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * служебно начало * доклад по делото
ТКРешение №63/16.05.2017 по дело №3437/2015Застрахователно обезщетение * застраховка "автокаско" * служебно начало
ГКРешение №60/17.07.2017 по дело №3431/2016Делба * недопустимост на решение * служебно начало * задължително другарство
ГКРешение №68/29.08.2017 по дело №60218/2016служебно начало
ГКРешение №103/29.08.2017 по дело №4266/2016Иск за съществуване на вземането * служебно начало
ГКРешение №228/30.10.2017 по дело №60363/2016Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало * доклад по делото
ГКРешение №346/19.02.2018 по дело №619/2017Оспорване на бащинство * указания на съда * доклад по делото * служебно начало * експертиза * оспорване на произход
ГКРешение №49/18.05.2018 по дело №1957/2017Ревандикационен иск * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
ГКРешение №80/05.07.2018 по дело №1869/2017Делба * публична продан * служебно начало * регулационен план
ГКРешение №99/23.07.2018 по дело №3414/2017Делба на наследство * обезщетение за ползване на чужд имот * служебно начало
ГКРешение №81/13.08.2018 по дело №2973/2017Иск за съществуване на вземането * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало * обезщетение при придобиване право на пенсия * колективен трудов договор
ГКРешение №108/29.10.2018 по дело №3789/2017Делба * процесуална дееспособност * служебно начало * недопустимост на решение
ГКРешение №174/03.12.2018 по дело №4430/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * експертиза * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №120/11.12.2018 по дело №4813/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * съпружеска имуществена общност * недействителност на договор * сила на пресъдено нещо * служебно начало
ТКРешение №348/19.02.2019 по дело №1022/2018Откриване на производство по несъстоятелност * неплатежоспособност * служебно начало
ГКРешение №45/25.06.2019 по дело №1466/2018Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * служебно начало * доказателства * трансформация на правото на строеж в право на собственост * обсъждане на доказателства от въззивния съд * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №72/10.07.2019 по дело №549/2016Иск за съществуване на вземането * доклад по делото * доказателства * служебно начало * служебно известни факти