Ключови фрази
солидарна отговорност

ГКРешение №247/04.12.2014 по дело №919/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * наем * иск за неоснователно обогатяване * солидарна отговорност * фактическа власт
ТКОпределение №864/05.12.2013 по дело №4243/2013Частна касационна жалба * спиране на съдебно производство-при несъстоятелност * солидарна отговорност
ТКРешение №37/01.09.2015 по дело №1070/2014Плащания от Гаранционен фонд * отговорност на застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * солидарна отговорност * съпричиняване * намаляване на обезщетение поради съпричиняване
ГКРешение №106/06.06.2016 по дело №4182/2015Мълчаливо продължаване на договора за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем * солидарна отговорност
ГКРешение №153/02.06.2015 по дело №6735/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди от ПТП * съпричиняване * солидарна отговорност * обезщетение за вреди
ТКРешение №179/10.01.2014 по дело №396/2012Установителен иск * договор за кредит * предсрочна изискуемост * прехвърляне на търговско предприятие * солидарна отговорност * солидарна отговорност между отчуждителя и правоприемника за задълженията на търговско предприятие
ГКРешение №502/28.11.2012 по дело №2/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * солидарна отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * установяване на престъпно обстоятелство * спиране на производството по делото
ГКРешение №509/21.12.2012 по дело №630/2012Обективна отговорност за вреди от вещи * вреди от животни * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * солидарна отговорност
ГКРешение №220/19.06.2012 по дело №741/2011Обратни искове при обективна отговорност * произнасяне по непредявен иск * свръх петитум * наследяване * обезщетение за имуществени вреди * солидарна отговорност * имуществена отговорност на работник или служител
ГКРешение №306/06.11.2014 по дело №185/2014Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * солидарна отговорност
ГКРешение №215/26.05.2011 по дело №874/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * непозволено увреждане * солидарна отговорност * договор за строителство * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №29/30.03.2016 по дело №3441/2015Иск за вреди от отчетническа дейност * вреди от липси * солидарна отговорност * преклузия
ГКРешение №141/01.08.2014 по дело №5015/2013Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * солидарност * солидарна отговорност * трудова злополука * увреждане
ГКРешение №378/30.12.2014 по дело №3020/2014Договор за заем * договор за заем * солидарна отговорност * встъпване в дълг на трето лице
ГКРешение №30/27.03.2012 по дело №1176/2010обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * солидарна отговорност * суброгация
ТКРешение №121/19.06.2014 по дело №2859/2013Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * съпричиняване * солидарна отговорност * деликвент * солидарна отговорност при множество деликвенти
ГКРешение №229/10.09.2012 по дело №452/2011Обратен иск на поръчителя срещу длъжника * договор за поръчителство * суброгация * поръчителство * уведомяване на длъжника * солидарна отговорност
ГКРешение №445/11.05.2016 по дело №2535/2015Иск за разноски от собственик, съразмерно дела в общите части * солидарна отговорност * необходими разноски
ГКРешение №342/04.01.2013 по дело №1358/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство * солидарна отговорност * предварителен договор * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №65/01.03.2013 по дело №471/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * неизпълнение на договорни отношения * солидарна отговорност * бенефициер * алеаторен договор * право на ползване
ГКРешение №535/25.07.2012 по дело №1465/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * професионално заболяване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност * съпричиняване * непозволено увреждане * солидарна отговорност * обезщетение за имуществени вреди * момент за определяне на намаление/изгубване на трудоспособност * правоприемство
ГКОпределение №805/27.11.2012 по дело №555/2012гражданско дружество * обикновено другарство * солидарна отговорност
ГКОпределение №663/24.09.2012 по дело №529/2012обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * солидарна отговорност * указания на съда * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Непозволено увреждане
ТКОпределение №622/24.11.2015 по дело №2254/2015Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * солидарна отговорност * разделност на отговорността
ГКРешение №407/15.10.2012 по дело №1589/2011Отговорност за деликти, извършени от непълнолетни и за вреди причинени от малолетни * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * делинквент * солидарна отговорност
ГКРешение №24/23.04.2013 по дело №308/2012Иск за съществуване на вземането * договор за кредит * солидарна отговорност * заповед за изпълнение * суброгация
ТКРешение №136/22.07.2016 по дело №3308/2014Право на регрес * Регресен иск на застрахователя по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" * солидарна отговорност
ГКРешение №104/25.07.2016 по дело №5345/2015Отменителен иск * запис на заповед * обезпечаване на чуждо задължение * поръчителство * дарение * солидарна отговорност
ТКРешение №83/22.08.2016 по дело №3426/2014Вътрешни отношения между съдлъжниците * застраховка "гражданска отговорност" * регресен иск * солидарна отговорност
ГКРешение №213/06.01.2017 по дело №5864/2015Иск за съществуване на вземането * солидарна отговорност * Встъпване в дълг * договор за заем * Установителен иск
ГКРешение №15/26.05.2017 по дело №40/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * допустимост на иск * договорна отговорност * активна процесуална легитимация * малолетно лице * материалноправна легитимация на ищеца * приемане на наследство по опис * солидарна отговорност * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ТКРешение №78/10.07.2017 по дело №843/2016Иск за съществуване на вземането * неустойка за забава * преобразуване на търговски дружества * солидарна отговорност
ТКРешение №167/09.10.2017 по дело №12/2017Отговорност за липси и повреди * договор за превоз * солидарна отговорност * солидарен длъжник * солидарност
ТКРешение №20/10.04.2018 по дело №1519/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * солидарна отговорност * солидарност * солидарен длъжник
ТКРешение №28/17.05.2018 по дело №1212/2017Вътрешни отношения между съдлъжниците * солидарна отговорност * процесуални задължения на въззивния съд * възражение за погасителна давност
ТКРешение №120/10.07.2018 по дело №1735/2017Пряк иск на увредения срещу застрахователя * солидарна отговорност * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * извънсъдебно споразумение
ТКРешение №364/20.12.2018 по дело №2728/2017Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * солидарна отговорност