Ключови фрази
суперфиция

ГКРешение №730/25.07.2011 по дело №1140/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * право на ползване * общинска собственост * държавна собственост * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №191/18.07.2011 по дело №1414/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * етажна собственост * общи части * приращения * постройка
ГКРешение №227/30.12.2014 по дело №3548/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * тълкуване на договор * договор за банков кредит * договорна ипотека * публична продан * суперфиция
ГКОпределение №481/17.10.2013 по дело №4821/2013Частна касационна жалба * заличаване в имотния регистър * суперфиция * публична продан
ГКРешение №83/10.06.2016 по дело №6052/2015Делба * преустройство * разпределяне на имотите при делба * суперфиция
ГКРешение №27/01.06.2010 по дело №2072/2008Ревандикационен иск * делба на наследство * сила на пресъдено нещо * суперфиция * право на строеж * вписване в имотен регистър * разрешение за строеж
ГКОпределение №3/07.01.2015 по дело №6629/2014Частна касационна жалба * суперфиция * иск за защита правото на суперфициара да ползува земята чл.64 ЗС * възражение * преклузия * обективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКРешение №778/16.11.2010 по дело №1096/2009Делба на наследство * съсобственост * самостоятелен обект * приращения * право на строеж * суперфиция * пристрояване * наследяване
ГКРешение №507/22.06.2010 по дело №944/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * суперфиция * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследствено правоприемство * придобивна давност * разваляне на договор * вписване на съдебно решение
ГКРешение №363/17.10.2011 по дело №663/2010Негаторен иск * етажна собственост * суперфиция
ГКРешение №532/06.07.2010 по дело №1459/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * суперфиция * приращения * съсобственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * незаконен строеж
ГКРешение №96/29.03.2011 по дело №290/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * одържавени недвижими имоти * застрояване * суперфиция * право на ползване * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №11/19.03.2010 по дело №234/2009Иск за защита на нарушено владение * Иск за защита на отнето владение * право на строеж * отнемане чрез насилие * отнемане по скрит начин * суперфиция * нарушено владение
ГКОпределение №371/17.07.2015 по дело №2992/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * суперфиция * реституция * отрицателен установителен иск
ГКРешение №87/24.07.2015 по дело №5323/2014Продажба на постройката * право на изкупуване * съсобственост * суперфиция
ГКРешение №410/29.10.2010 по дело №292/2010Установителен иск * установяване право на собственост * суперфиция * право на строеж * приращения * погасителна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №96/09.05.2013 по дело №878/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * право на строеж * необходимо другарство * суперфиция * погасителна давност * приращения * продажба на постройка
ГКОпределение №349/19.07.2013 по дело №3268/2013Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото * негаторен иск * суперфиция
ГКРешение №236/03.10.2014 по дело №2972/2014Право на ползване на собственика на постройката върху земята * право на ползване * сила на пресъдено нещо * фактическа власт * ревандикационен иск * суперфиция * постройка
ГКРешение №1010/24.03.2010 по дело №2734/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * суперфиция * право на ползване на собственика на постройката върху земята
ГКРешение №304/21.11.2011 по дело №1311/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * право на строеж * разрешение за строеж * погасителна давност * право на ползване на собственика на постройката върху земята
ГКРешение №294/21.09.2012 по дело №62/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * държавна собственост * право на ползване * суперфиция
ГКРешение №33/26.02.2015 по дело №6221/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * суперфиция * право на ползване
ГКРешение №137/17.08.2010 по дело №3954/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * приращения * суперфиция * право на строеж * пристрояване * надстрояване * самостоятелен обект * присъединяване
ГКРешение №237/12.11.2012 по дело №676/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * груб строеж * самостоятелен обект * разрешение за строеж * суперфиция
ГКРешение №1/29.04.2013 по дело №765/2012Делба * съсобственост * право на строеж * задължение на чужденците, придобили земеделски земи при наследяване по закон * съпружеска имуществена общност * приращения * суперфиция
ГКРешение №399/24.10.2011 по дело №1203/2010Установителен иск * давностно владение * суперфиция * приращения
ГКРешение №200/27.06.2011 по дело №1192/2010Негаторен иск * право на строеж * погасителна давност * суперфиция * необходимо другарство * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №259/21.10.2011 по дело №96/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * трансформация * лични средства * право на строеж * съпружеска имуществена общност * суперфиция * принос
ГКРешение №846/05.08.2011 по дело №1997/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обявяване на предварителен договор за окончателен * субективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * суперфиция * зачитане на решението * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №69/08.02.2011 по дело №44/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * подобрения * установителен иск за собственост * суперфиция * недопустимост на решение * приращения
ГКРешение №33/21.02.2013 по дело №791/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * право на строеж * разрешение за строеж * надстрояване * пристрояване * приращения * суперфиция * висяща недействителност
ГКРешение №675/26.01.2011 по дело №656/2009Делба на наследство * съсобственост * право на строеж * суперфиция * приращения * застрояване * отклонения в площта на недвижим имот
ГКРешение №227/21.07.2010 по дело №50/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * установителен иск * приращения * одържавени недвижими имоти * право на строеж * суперфиция * ограничена правосубектност на ЖСК * държавна собственост * ЖСК
ГКРешение №308/04.10.2013 по дело №565/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * обективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * суперфиция
ГКРешение №441/10.01.2012 по дело №1056/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * продажба на постройка * реална част * предложение за изкупуване * суперфиция * етажна собственост
ГКРешение №117/31.05.2016 по дело №5673/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * негаторен иск * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * обективно съединяване на искове * евентуален иск * суперфиция * общи части
ГКРешение №74/13.07.2016 по дело №5981/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * суперфиция * ограничения на собствеността
ГКРешение №66/01.08.2017 по дело №4204/2016Негаторен иск * суперфиция * етажна собственост
ГКРешение №15/26.03.2018 по дело №1643/2017Негаторен иск * суперфиция