Ключови фрази
съдебно-икономическа експертиза

ГКРешение №311/28.10.2014 по дело №2012/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * плащане на цена * съдебно-икономическа експертиза * освобождаване на длъжника от отговорност
НКРешение №360/29.10.2009 по дело №362/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * присвояване * длъжностно лице * неистински документ * имуществена отговорност * произход на щета от престъпление * съдебно-икономическа експертиза
НКРешение №415/20.11.2009 по дело №480/2009Укриване и неплащане на данъчни задължения * съдебно-икономическа експертиза
НКРешение №343/28.06.2010 по дело №281/2010Престъпления против паричната и кредитна система * валутно престъпление * съдебно-икономическа експертиза * митническа декларация * митнически контрол и надзор
ГКРешение №10/21.04.2015 по дело №3814/2014Иск за обезщетение за извънреден труд * обезщетение за извънреден труд * неизплатено възнаграждение по ЗМВР * компенсация * съдебно-икономическа експертиза
ГКРешение №188/15.09.2014 по дело №5563/2013Получаване на дял от личното имущество * съпружеска имуществена общност * принос * вещо лице * придобиване по време на брака * съдебно-икономическа експертиза
НКРешение №136/15.05.2009 по дело №85/2009Укриване и неплащане на данъчни задължения * данъчно задължение * съдебно-икономическа експертиза * цели на наказанието * индивидуална и генерална превенция * данъчно вземане
ГКРешение №163/19.06.2019 по дело №4903/2018Отмяна на дарението * издръжка * съдебно-икономическа експертиза