Ключови фрази
съдебно-техническа експертиза

ГКРешение №625/03.12.2010 по дело №1426/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * право на ползване * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза * общи части
НКРешение №377/16.10.2012 по дело №970/2012Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние * формиране на доказателствени изводи * съдебно-техническа експертиза * доказателствени искания * приемане на експертно заключение * справедливост на наказание
НКРешение №394/30.12.2009 по дело №394/2009Престъпления против паричната и кредитна система * съставомерност на деяние * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №67/25.03.2016 по дело №5264/2015Делба * уравнение на дялове * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №396/29.10.2009 по дело №429/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * съдебно-техническа експертиза * конфискация на налично имущество
НКРешение №572/21.01.2010 по дело №626/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * съпричиняване * най-благоприятен за дееца наказателен закон * съдебно-техническа експертиза * случайно деяние * законодателна промяна в бланкетна норма * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * смекчаващи вината обстоятелства * обществена опасност на деец * приложение на чл. 55 НК
НКРешение №365/11.10.2011 по дело №1847/2011Лишаване от живот при професионална непредпазливост * предмет на доказване * съдебно-техническа експертиза * защитна версия * доказателствени искания
НКРешение №494/08.12.2009 по дело №489/2009Лишаване от живот при професионална непредпазливост * анализ на доказателствена съвкупност * съдебно-техническа експертиза * оценка на доказателствена съвкупност * обстоятелствена част и диспозитив на обвинителен акт * субект на престъпление * липса на случайно деяние * правна квалификация * многобройни смекчаващи вината обстоятелства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * квалифициращи обстоятелства
ГКРешение №100/27.07.2015 по дело №6463/2014Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №512/05.01.2012 по дело №370/2010Установителен иск * установяване право на собственост * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * нищожност-заобикаляне на закона * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * помощен план * реституция * замяна * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №112/22.10.2015 по дело №2011/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №191/24.04.2012 по дело №157/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * задължение на трето лице да представи документ * земеделски земи * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * косвен съдебен контрол * индивидуализация на недвижим имот
НКРешение №254/05.07.2012 по дело №318/2012Престъпления по служба * длъжностно лице * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №98/24.06.2015 по дело №7027/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * търпим строеж * съдебно-техническа експертиза
НКРешение №65/09.02.2011 по дело №830/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * управление на МПС след употреба на алкохол * установяване на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №91/01.03.2012 по дело №461/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * сила на пресъдено нещо * доказателства * нищожност на административен акт * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №96/29.03.2011 по дело №290/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * одържавени недвижими имоти * застрояване * суперфиция * право на ползване * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №459/23.11.2011 по дело №82/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * доказателства * служебно начало * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №236/26.05.2011 по дело №644/2010Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * съдебно-техническа експертиза * право на изкупуване от ползвател * принцип на диспозитивното начало * правомощия на въззивната инстанция * допълнителна държавна такса * отмяна на нотариален акт * застрояване
НКРешение №108/23.02.2011 по дело №730/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * Сключване на неизгодна сделка по в това число и квалифициран състав * противоречие на експертни заключения * ненадлежна доказателствена дейност * необоснованост * пазарна цена * размер на имуществени вреди * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №141/30.11.2015 по дело №2944/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на задържане * добросъвестно владение * съдебно-техническа експертиза
НКРешение №501/10.12.2012 по дело №1784/2012Кумулации * съдебно-техническа експертиза * платежен инструмент
НКРешение №296/10.07.2009 по дело №295/2009неустойка и лихва * разкриване на обективната истина * причинно-следствена връзка * указания на касационната инстанция * причиняване на смърт или телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение * независимо съизвършителство * съдебно-техническа експертиза
НКРешение №257/14.07.2009 по дело №243/2009Сключване на неизгодна сделка по в това число и квалифициран състав * официален документ * съучастническа дейност * съизвършител * длъжностно лице * съдебно-техническа експертиза
НКРешение №36/05.04.2016 по дело №98/2016Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * съдебно-техническа експертиза * разпознаване
НКРешение №368/03.10.2011 по дело №1778/2011Грабеж * нарушаване на процесуални права на частен обвинител * доказателствени искания * съдебно-техническа експертиза * анализ на доказателствена съвкупност * предели на касационната проверка
НКРешение №517/04.12.2009 по дело №552/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * съдебно-техническа експертиза * ненадлежна доказателствена основа * защитна версия * съдебно-оценителна експертиза * основание за възобновяване на наказателното дело
ГКРешение №225/12.12.2015 по дело №6745/2014Иск за установяване на трудово правоотношение * колективен трудов договор * дължимо обезщетение * командировка * съдебно-техническа експертиза * обезщетение за извънреден труд
НКРешение №560/08.01.2010 по дело №575/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * съпричиняване * съдебно-техническа експертиза * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №102/10.06.2015 по дело №386/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване на запазена част * земеделски земи * публична държавна собственост * благоустройствени мероприятия * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №759/01.11.2010 по дело №1859/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на възстановяване * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №79/12.05.2015 по дело №322/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №113/09.03.2012 по дело №568/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * замяна * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №288/15.12.2014 по дело №4148/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * доказателства * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №32/19.02.2016 по дело №3335/2015Непозволено увреждане * неимуществени вреди от ПТП * съдебно-техническа експертиза * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №138/14.03.2012 по дело №609/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове * съсобственост * съдебно-техническа експертиза * наследяване
НКРешение №490/29.03.2011 по дело №512/2010Самоуправство * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №455/09.12.2011 по дело №1593/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * съдебно-техническа експертиза * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * застрояване * самостоятелен обект * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №131/27.05.2016 по дело №600/2016Делба * общи части * съдебно-техническа експертиза
НКРешение №418/07.12.2015 по дело №1367/2015Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра * неоснователност на касационна жалба * анализ на доказателства * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №576/08.09.2010 по дело №1035/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * самостоятелен обект * съдебно-техническа експертиза * липса на съгласие
ГКРешение №437/14.07.2010 по дело №1475/2009Ревандикационен иск * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи * постройка * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №2/13.02.2013 по дело №1187/2011делба * възлагане на неподеляем имот * съдебно-техническа експертиза * съсобственост
НКРешение №599/14.12.2011 по дело №2515/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * авторство на деянието * система от косвени доказателства * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №449/17.11.2011 по дело №1212/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * самостоятелен обект * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №414/06.02.2012 по дело №1117/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * план за земеразделяне * реституция * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №118/05.11.2015 по дело №1262/2015Делба на наследство * съсобственост * реална част * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №428/22.11.2012 по дело №377/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на преминаване * архитектурен проект * съдебно-техническа експертиза * обезщетение за ползване
ГКРешение №71/01.03.2012 по дело №1338/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * приемство в процеса * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * косвен съдебен контрол
ГКОпределение №190/04.07.2016 по дело №2330/2016Частна касационна жалба * претенции по сметки * редовност на исковата молба * съдебно-техническа експертиза * цена на иска
НКРешение №21/11.12.2019 по дело №1246/2018Лишаване от живот при професионална непредпазливост * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * съдебно-техническа експертиза
НКРешение №10/08.04.2020 по дело №1103/2019Укриване и неплащане на данъчни задължения * съдебно-техническа експертиза * допълнителна експертиза * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата * съществени процесуални нарушения * неоснователност на касационен протест * обяснения на подсъдим