Ключови фрази
съсобственост

ГКРешение №440/25.11.2011 по дело №1822/2009Делба * съсобственост * реституция * одържавени недвижими имоти * конституиране на страни * недопустим съдебен акт * упълномощаване
ГКРешение №192/19.07.2011 по дело №1531/2010Делба * съсобственост * земеделски земи * оспорване на истинността на документ * наследяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №32/15.02.2011 по дело №509/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * самостоятелен обект * благоустройствени мероприятия * застрояване * съсобственост
ГКРешение №143/16.03.2012 по дело №913/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * придаване на части към недвижим имот * самостоятелен обект * изтичане на срок * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №189/19.12.2013 по дело №933/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * добросъвестно владение * земеделски земи * реституция
ГКРешение №227/16.05.2011 по дело №316/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * общи части * определяне на квоти
ГКРешение №802/06.06.2011 по дело №728/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателства * договор за дарение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №423/13.01.2011 по дело №4949/2008Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №347/24.06.2010 по дело №546/2009Делба * определяне на квоти * отмяна на констативен нотариален акт * наследяване * наследяване по право на заместване * съсобственост * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №74/01.07.2015 по дело №4695/2014Делба * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №774/10.02.2011 по дело №643/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * съсобственост * установяване право на собственост
ГКРешение №191/06.08.2012 по дело №1175/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност-липса на съгласие * вещо лице * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №487/05.07.2010 по дело №1277/2009Делба * сила на пресъдено нещо * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №491/28.06.2010 по дело №363/2009обезщетение за ползване * съсобственост * приемане на наследство * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №167/26.04.2010 по дело №404/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * минимален размер на имот * давностно владение * неформална делба * придобивна давност * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №605/01.12.2009 по дело №580/2009съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * придобиване по време на брака * лично имущество * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * Делба
ГКРешение №341/27.07.2010 по дело №1218/2009подобрения * съсобственост * строително-монтажни работи * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №269/22.10.2014 по дело №2736/2014Делба * недопустим съдебен акт * надлежна страна * съсобственост
ГКРешение №173/04.03.2010 по дело №221/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конфискация * приращения * вписване на имот в капитала на търговско дружество * съсобственост * одържавени недвижими имоти * реституция * конкуренция на основания
ГКРешение №343/2011/16.02.2012 по дело №171/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * мотиви на въззивно решение * наследяване по право на заместване * наследяване по закон * писмени доказателства
ГКРешение №182/08.11.2013 по дело №1959/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на констативен нотариален акт * свидетелски показания * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №179/18.10.2013 по дело №1981/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * необходимо другарство * добросъвестно владение * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №13/15.04.2014 по дело №1024/2013Делба на наследство * съсобственост * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * отговор на искова молба * недопустимост на решение
ГКРешение №599/26.07.2010 по дело №766/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * инцидентен установителен иск * придобивна давност * реална част * самостоятелен обект * съпружеска имуществена общност * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №58/16.04.2013 по дело №572/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №265/09.11.2012 по дело №501/2012Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * теглене на жребий * преустройство * общи части
ГКРешение №676/05.11.2010 по дело №767/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на нотариален акт * самостоятелен обект * правомощия на въззивната инстанция * нищожност-липса на предмет * придобивна давност
ГКРешение №817/04.01.2011 по дело №1903/2009Делба * съсобственост * давностно владение * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * установяване право на собственост към минал момент * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №239/06.08.2012 по дело №81/2011Делба на наследство * съсобственост * смесена съсобственост * прекратяване на съпружеска имуществена общност * наследяване * възлагане на неподеляем имот * публична продан
ГКРешение №244/04.01.2016 по дело №4363/2015Делба * Делба на наследство * съсобственост * спиране на производството по делото * служебно начало * реституция * преюдициалност на спор
ГКРешение №157/30.03.2012 по дело №209/2011Делба * съсобственост * принцип на равенство на страните
ГКРешение №187/10.07.2014 по дело №1300/2014Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №453/09.12.2011 по дело №1411/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобиване по време на брака * доказателства * официален свидетелстващ документ * принос * споразумение при развод по взаимно съгласие
ГКРешение №154/05.07.2013 по дело №927/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * лично имущество * съпружеска имуществена общност * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №313/13.11.2012 по дело №160/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * допустимост на иск * временни постройки * приращения * симулация
ГКРешение №211/2013/06.01.2014 по дело №388/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * нищожност на саморъчно завещание * графологическа експертиза * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №125/12.09.2012 по дело №1135/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * доклад по делото * преклузия * упълномощаване
ГКРешение №45/09.04.2012 по дело №273/2011Делба * съсобственост * компетентност * форма за валидност * трафопост * договор за делба
ГКРешение №383/22.06.2010 по дело №486/2009делба на наследство * земеделски земи * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване в стари реални граници * установяване на произход
ГКРешение №171/05.12.2013 по дело №2373/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * поправка на очевидна фактическа грешка * уравнение на дялове
ГКРешение №311/2011/04.01.2012 по дело №503/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * преклузия * доказателства * първо заседание в делбеното производство * придобивна давност
ГКОпределение №30/20.01.2010 по дело №498/2009общи части * право на строеж * етажна собственост * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №99/29.02.2012 по дело №160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * претенции по сметки * обезщетение за ползване * договор за наем * договор за аренда * правна квалификация * право на ползване
ГКРешение №103/18.07.2013 по дело №815/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №512/22.11.2010 по дело №1115/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * договор за замяна * управление и разпореждане с имуществото на детето
ГКРешение №785/30.06.2011 по дело №1385/2009Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * земеделски земи * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследяване
ГКРешение №98/06.04.2012 по дело №899/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №596/30.06.2010 по дело №1534/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * наследяване * придобивна давност * съсобственост * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * обстоятелствена проверка * доказателствена тежест * действие на вписването
ГКРешение №100/21.07.2011 по дело №1000/2010Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * преустройство
ГКРешение №120/22.10.2014 по дело №2928/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * приращения * незаконен строеж * право на строеж
ГКРешение №93/04.07.2014 по дело №300/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * приложим закон
ГКРешение №74/09.07.2014 по дело №6580/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * търпим строеж * съсобственост
ГКРешение №132/20.05.2013 по дело №942/2012делба * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план * промени в имота, предмет на делбата * отчуждаване
ГКРешение №8/19.02.2014 по дело №5109/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * придобивна давност * договор за аренда
ГКРешение №270/18.10.2011 по дело №1232/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * право на строеж * разрешение за строеж * приращения
ГКРешение №44/16.08.2010 по дело №4859/2008Ревандикационен иск * делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * съдебна спогодба * недопустимост на иск
ГКРешение №44/18.02.2016 по дело №4198/2015право на строеж * цена на иска * съсобственост * подсъдност
ГКРешение №324/16.10.2012 по дело №654/2011Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * наследяване по закон * приемане на наследство по опис * разполагаема част * съсобственост
ГКРешение №148/01.08.2013 по дело №875/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съсобственост * общинска собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №229/30.11.2015 по дело №1755/2015Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * общи части * етажна собственост * публична продан
ГКРешение №725/30.11.2010 по дело №823/2009Нищожност * нищожност-липса на форма * нищожност на договор * нищожност на делба * договор за гледане и издръжка * съсобственост
ГКРешение №242/21.12.2015 по дело №3664/2015неправилна правна квалификация * необходими разноски * подобрения * съсобственост * държане * владение
ГКРешение №99/23.05.2013 по дело №509/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съсобственост * незаконен строеж * право на строеж
ГКРешение №369/11.10.2012 по дело №411/2012Делба * съсобственост * обезщетение за ползване * право на ползване * покана * пропуснати ползи
ГКРешение №29/04.03.2013 по дело №517/2012Делба * съсобственост * индивидуализация на недвижим имот * отмяна на констативен нотариален акт
ГКОпределение №41/29.01.2009 по дело №2164/2008делба * съсобственост * оттегляне на иск
ГКРешение №239/14.11.2012 по дело №1207/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * самостоятелен обект * план за новообразувани имоти * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №726/08.06.2011 по дело №1829/2009Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * определяне на квоти * възстановяване правото на собственост * преюдициални въпроси в производството за делба * наследяване * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №294/13.07.2010 по дело №2654/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съсобственост * обезщетение за ползване * покана
ГКРешение №304/27.09.2012 по дело №354/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване * начало на давностен срок * погасителна давност
ГКРешение №239/2011/09.01.2012 по дело №411/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * съсобственост * давностно владение * доказателствена тежест * свидетелски показания * наследствено правоприемство
ГКРешение №609/18.10.2010 по дело №451/2009Делба * съсобственост * погасителна давност * подобрения в чужд имот * Право на добросъвестния владелец на подобренията * начало на давностен срок * конститутивен иск
ГКРешение №481/06.12.2012 по дело №1108/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване по закон * непълно осиновяване * идентичност на имоти * договор за дарение
ГКРешение №58/27.04.2016 по дело №6249/2015Делба * определяне на квоти * съсобственост * промени в имота, предмет на делбата
ГКРешение №342/12.07.2010 по дело №397/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследствено правоприемство * откриване на наследство * наследяване по закон * саморъчно завещание * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №970/22.12.2009 по дело №5287/2008право на строеж * съсобственост * определяне на квоти * Делба * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №86/01.07.2015 по дело №896/2014Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * принос * трансформация * лично имущество * доказателства
ГКРешение №220/29.12.2011 по дело №1521/2010Делба * съсобственост * претенции по сметки * обезщетение за ползване
ГКРешение №100/27.07.2015 по дело №6463/2014Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №738/29.12.2010 по дело №94/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №451/15.07.2010 по дело №844/2009Неоснователно обогатяване * възражение за прихващане * съсобственост * наследствено правоприемство
ГКРешение №808/14.01.2011 по дело №1185/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * свидетелски показания * форма за валидност * допустимост на иск * покана
ГКРешение №313/2012/05.03.2013 по дело №351/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * привидни и прикрити договори * нищожност на делба
ГКРешение №737/24.11.2010 по дело №349/2010Нищожност * съпружеска имуществена общност * съсобственост * прогласяване на недействителност * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №95/05.02.2010 по дело №2484/2008Делба * определяне на квоти * нищожност на делба * прехвърляне на спорното право * съсобственост
ГКРешение №6/03.06.2011 по дело №344/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * земеделски земи * съсобственост * дължимо обезщетение
ГКРешение №73/14.02.2011 по дело №1936/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на делба * нищожност на дарение
ГКРешение №14/24.04.2014 по дело №1398/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * саморъчно завещание
ГКРешение №374/15.06.2010 по дело №4354/2008Делба * делба на наследство * нищожност на делба * конститутивно действие * определяне на квоти * наследяване * съсобственост * придобивна давност * прекъсване на давност * съдебна спогодба
ГКРешение №196/22.11.2013 по дело №957/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * конституиране на страни
ГКРешение №203/14.10.2013 по дело №2828/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * необходимо другарство * заменяне на страна * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №351/12.12.2011 по дело №497/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отвод * съсобственост
ГКРешение №916/19.01.2010 по дело №4205/2008предаване на владение * право на строеж * съсобственост * общинска собственост * приращения * Ревандикационен иск
ГКРешение №183/18.06.2012 по дело №88/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * вписване на декларация по чл. 56, ал. 2 и 3 ЗТСУ /отм./ * приращения * съсобственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №757/22.07.2011 по дело №1879/2009Делба * съсобственост * приложим закон * конституиране на страни * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба
ГКРешение №242/20.12.2011 по дело №1459/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * общи части * определяне на квоти
ГКРешение №278/25.05.2010 по дело №4147/2008Делба * съпружеска имуществена общност * алеаторен договор * конституиране на страни * делба * трансформация * съсобственост * главно встъпване * изменение на иска
ГКРешение №55/26.04.2016 по дело №6020/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * съсобственост * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение
ГКРешение №202/18.10.2013 по дело №2227/2013Делба * съсобственост * право на строеж * форма за действителност * предаване на владение
ГКРешение №387/03.11.2011 по дело №1477/2010Делба на наследство * възлагане на неподеляем имот * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * публична продан * недопустимост на иск * съсобственост
ГКРешение №476/07.03.2013 по дело №56/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * смесена съсобственост * етажна собственост * допустимост на иск
ГКРешение №687/18.10.2010 по дело №712/2009Делба * съсобственост * наследяване * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * изключителен собственик
ГКРешение №174/07.04.2011 по дело №482/2010Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * начален момент на забава
ГКРешение №2/18.03.2016 по дело №3267/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №402/12.05.2010 по дело №636/2009Негаторен иск * съсобственост * обезщетение за ползване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №241/14.07.2010 по дело №1170/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * съсобственост * отчуждаване * държавна собственост * таван
ГКРешение №189/26.04.2012 по дело №764/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правна квалификация * претенции по сметки * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение * необходими разноски
ГКРешение №359/26.04.2010 по дело №537/2009гараж * право на строеж * съсобственост * давностно владение * придобивна давност * незаконен строеж * Делба
ГКРешение №543/27.07.2010 по дело №787/2009Делба * отчуждаване * реституция * общи части * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * определяне на квоти * етажна собственост * съсобственост * надстрояване * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №234/17.12.2013 по дело №4057/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * оспорване на истинността на документ * упълномощаване * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство
ГКРешение №214/28.10.2015 по дело №1919/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * земеделски земи * придобивна давност
ГКРешение №639/06.10.2010 по дело №754/2009Отменителен иск * прогласяване на недействителност * договор за наем * договор за заем * обезщетение за ползване * съсобственост * увреждане на кредитор
ГКРешение №354/04.10.2012 по дело №840/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * трансформация * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №239/29.04.2010 по дело №2942/2008Установителен иск * установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * съсобственост * фактическа власт * обезщетение за ползване * писмени доказателства * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №2/03.02.2015 по дело №5004/2014Делба на наследство * съсобственост * недопустимост на решение * правоприемство * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №781/29.06.2011 по дело №1627/2009Възстановяване на запазена част * наследяване * намаляване на дарение * право на ползване * разполагаема част * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №142/2014/06.01.2015 по дело №3121/2014Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №705/29.10.2010 по дело №1744/2009Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №89/19.07.2013 по дело №588/2012Делба на наследство * допустимост на иск * съсобственост * общи части * етажна собственост * наследяване по закон
ГКРешение №110/20.03.2012 по дело №870/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * владение * придобивна давност
ГКРешение №895/27.05.2011 по дело №1656/2009Делба на наследство * съсобственост * приемане на наследство по опис * право на строеж * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * определяне на квоти * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * наследяване по колена * универсално завещание
ГКРешение №355/2011/09.01.2012 по дело №430/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * принос * преклузия
ГКРешение №116/08.10.2015 по дело №2677/2015Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * преюдициални въпроси в производството за делба * съсобственост * спиране на производството по делото
ГКРешение №192/18.08.2010 по дело №646/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №2/07.03.2014 по дело №5048/2013Делба * съсобственост * трансформация * съпружеска имуществена общност * принос
ГКРешение №481/11.01.2011 по дело №884/2009Делба на наследство * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * наследяване * земеделски земи
ГКРешение №269/18.10.2013 по дело №1282/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * обезщетение за ползване * съсобственост * обезщетение за забава
ГКРешение №72/14.02.2011 по дело №1647/2009Делба на наследство * очевидна фактическа грешка * съсобственост * подобрения * експертиза
ГКРешение №143/23.06.2010 по дело №449/2009Делба на наследство * съсобственост * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * определяне на квоти * наследяване
ГКРешение №45/15.04.2014 по дело №6619/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * инцидентен установителен иск
ГКРешение №216/08.11.2013 по дело №2131/2013Делба * съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот * подобрения
ГКРешение №92/21.06.2013 по дело №327/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №248/30.07.2010 по дело №88/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съдебна спогодба * сила на пресъдено нещо * неизпълнение в срок
ГКРешение №458/02.08.2010 по дело №1072/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * реална част * съсобственост * наследяване * право на възстановяване
ГКОпределение №363/30.06.2009 по дело №374/2009претенции по сметки * обезщетение за забава * съсобственост * нередовност на исковата молба
ГКРешение №155/10.07.2012 по дело №22/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * симулация * привидни и прикрити договори * наследяване
ГКРешение №272/29.01.2014 по дело №1037/2013Делба * съсобственост * договор за делба * недействителност на договор
ГКРешение №778/16.11.2010 по дело №1096/2009Делба на наследство * съсобственост * самостоятелен обект * приращения * право на строеж * суперфиция * пристрояване * наследяване
ГКРешение №826/22.11.2010 по дело №257/2009Делба на наследство * съсобственост * публична продан * преустройство * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * право на ползване * наследяване
ГКРешение №145/27.06.2013 по дело №1352/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * принос * отчуждаване * лични средства * пълна трансформация * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №253/07.07.2011 по дело №812/2010Делба * съсобственост * преобразуване на лично имущество * определяне на квоти * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба
ГКРешение №309/24.10.2012 по дело №226/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * правомощия на въззивната инстанция * преюдициално значение * преустройство * спорна администрация
ГКРешение №22/30.01.2012 по дело №145/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
ГКРешение №198/10.11.2015 по дело №2441/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * съсобственост * доказателства * преклузия * отговор на искова молба * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №94/28.03.2012 по дело №701/2011Делба * съсобственост * доказателства * придобивна давност * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №501/12.01.2012 по дело №1912/2010Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * нищожност на съдебна спогодба * упълномощаване * форма на упълномощаването * представителство
ГКРешение №296/15.06.2010 по дело №422/2009Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод поради разстройство на брака * трансформация * съдебна спогодба
ГКРешение №314/17.02.2012 по дело №1548/2010Връщане на вещта при наем * договор за наем * връщане на вещта * съсобственост
ГКРешение №89/07.05.2012 по дело №549/2011Делба * съсобственост * публична продан * етажна собственост * самостоятелен обект
ГКРешение №41/21.03.2012 по дело №1473/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * приращения * доказателства * груб строеж * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение
ГКРешение №383/26.10.2010 по дело №532/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * предложение за изкупуване * преклузивен срок * съсобственост
ГКРешение №215/30.09.2013 по дело №2157/2013Делба * съсобственост * договор за делба * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №116/19.06.2013 по дело №55/2013Делба * съсобственост * разпределяне на ползването * допустимост на иск * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №694/23.02.2010 по дело №264/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * апорт * правоприемство
ГКРешение №403/25.05.2010 по дело №5024/2008Делба * държавна собственост * съсобственост * отчуждаване * процесуален субституент * предоставяне за стопанисване и управление * ненадлежна страна * одържавени недвижими имоти * наследяване по закон * задължително другарство
ГКРешение №134/31.05.2012 по дело №1064/2011Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №241/10.11.2014 по дело №928/2014Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване
ГКРешение №314/22.06.2011 по дело №1568/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателствена тежест
ГКРешение №246/25.10.2012 по дело №289/2012Делба * съсобственост * промени в имота, предмет на делбата
ГКРешение №81/05.04.2011 по дело №1289/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * съсобственост * свобода на договаряне * разпределяне на ползването
ГКРешение №122/21.06.2013 по дело №930/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съдебна спогодба * наследяване
ГКРешение №509/23.12.2011 по дело №1312/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * земеделски земи * саморъчно завещание * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * констативен нотариален акт
ГКРешение №185/03.08.2011 по дело №1223/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №155/2014/15.01.2015 по дело №3518/2014Иск за лихва * лихва * забава * съсобственост * покана
ГКРешение №111/20.10.2014 по дело №2494/2014Делба * съсобственост * наследяване * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №162/01.10.2015 по дело №183/2015Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове
ГКРешение №83/26.03.2013 по дело №799/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * съсобственост * придобивна давност * земеделски земи * отчуждаване
ГКРешение №246/17.12.2014 по дело №1073/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №336/05.07.2010 по дело №699/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * давностно владение * лично имущество * наследяване по закон * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * определяне на квоти
ГКРешение №222/06.12.2013 по дело №3790/2013Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отказ от наследство * окончателен разделителен протокол * наследяване по колена
ГКОпределение №145/19.03.2010 по дело №630/2009установителен иск * правен интерес * владение * ревандикационен иск * съсобственост
ГКРешение №315/25.10.2012 по дело №1189/2011Делба * съсобственост * незаконен строеж * подобрения * доказателства * публична продан * обезщетение за ползване * търпим строеж * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №54/18.03.2013 по дело №103/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №273/26.05.2010 по дело №4524/2008разпределяне на ползването * съсобственост * спорна администрация * делба * изменение на разпределението на ползване * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №64/31.03.2011 по дело №1309/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * право на ползване * съдебна спогодба * уравнение на дялове * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на форма * нищожност на отделни части на договор
ГКРешение №32/04.05.2015 по дело №1158/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * лично имущество
ГКРешение №662/29.10.2010 по дело №1529/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * откриване на наследство * наследяване * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №41/24.02.2014 по дело №6652/2013Делба * съсобственост * подобрения * правна квалификация
ГКРешение №114/01.03.2010 по дело №765/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №402/20.11.2012 по дело №156/2012Делба * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * определяне на квоти
ГКРешение №1/12.04.2010 по дело №3512/2008Нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * правен интерес * договор за дарение * нищожност на дарение * право на изкупуване * съсобственост * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №28/09.05.2013 по дело №408/2012делба * наследяване * определяне на квоти * право на строеж * съпружеска имуществена общност * груб строеж * придобиване по време на брака * съсобственост
ГКРешение №678/12.10.2010 по дело №589/2009Делба * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * евентуален иск * отмяна на нотариален акт * експертиза
ГКРешение №341/31.10.2012 по дело №94/2012Нищожност на делба * правен интерес * конститутивен иск * съсобственост * конституиране на страни * недопустимост на иск
ГКРешение №532/06.07.2010 по дело №1459/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * суперфиция * приращения * съсобственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * незаконен строеж
ГКРешение №743/14.03.2011 по дело №1720/2009Установителен иск * установяване право на собственост * таван * етажна собственост * съсобственост * общи части * промяна на предназначение на общи части * възражение за изтекла давност
ГКРешение №336/14.12.2011 по дело №174/2011Делба * съсобственост * наследяване * подобрения * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №3/25.01.2016 по дело №3973/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * начало на давностен срок * съсобственост
ГКРешение №715/19.11.2010 по дело №432/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * присъединяване на владение * принос * наследяване
ГКРешение №339/23.06.2010 по дело №1296/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * доказателства * лични средства * придобиване преди брака * свидетелски показания * трансформация * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №410/11.09.2012 по дело №939/2010Делба * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * делба на наследство * съсобственост * наследяване по колена
ГКРешение №60/26.07.2010 по дело №534/2009Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * публична продан * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване по колена
ГКРешение №309/06.12.2012 по дело №697/2012Делба * съсобственост * вписване на искова молба * недобросъвестно владение * придобивна давност * дължима грижа
ГКРешение №394/18.05.2010 по дело №1045/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №174/02.12.2015 по дело №1744/2015Недействителност на разпореждане с наследство * съсобственост * наследяване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №205/06.10.2014 по дело №2399/2014Делба * право на строеж * съсобственост * владение
ГКРешение №13/01.02.2011 по дело №713/2010Нищожност * договор за делба * съсобственост
ГКРешение №102/19.07.2013 по дело №490/2012Делба * съсобственост * разпределяне на имотите при делба * преустройство * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №57/08.05.2014 по дело №7493/2013Делба * съсобственост * обезщетение за ползване * доказателства * вещо лице
ГКРешение №28/21.02.2014 по дело №825/2012Възстановяване на запазена част * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * приемство в процеса
ГКРешение №223/12.10.2012 по дело №235/2012Делба * съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №299/15.06.2010 по дело №500/2009Негаторен иск * договор за делба * съсобственост * застрояване * приращения * разпределяне на ползването * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №84/19.03.2012 по дело №957/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * общи части
ГКРешение №220/22.04.2010 по дело №4687/2008Делба * съсобственост * необходимо другарство * недействителност на разпореждане с наследство * наследяване
ГКРешение №65/21.03.2013 по дело №906/2012Делба * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание
ГКРешение №49/01.02.2011 по дело №1389/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * реална част * правна квалификация * грешка в кадастрален план
ГКРешение №54/18.03.2013 по дело №627/2012Нищожност * договор за замяна * нищожност на замяна * нищожност-противоречие на закона * нищожност-заобикаляне на закона * съсобственост
ГКРешение №303/14.01.2014 по дело №5179/2013Делба * съсобственост * самостоятелен обект * кадастрални данни * вещно-прехвърлителен ефект
ГКРешение №138/24.07.2013 по дело №684/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нотариално удостоверяване * нищожност-липса на форма * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство
ГКРешение №66/04.03.2010 по дело №2902/2008Делба * определяне на квоти * свидетелски показания * трансформация * принос * придобиване по време на брака * съсобственост
ГКРешение №270/20.05.2010 по дело №1162/2009Делба * съсобственост * наследяване * акцизни стоки без бандерол * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * определяне на квоти
ГКРешение №292/30.07.2010 по дело №896/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * съсобственост * минимален размер на имот * план за новообразувани имоти * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №249/27.12.2011 по дело №1037/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * лични средства * придобиване по време на брака * доказателства * съдебно признание на факт
ГКРешение №256/30.10.2014 по дело №3196/2014Делба * съсобственост * саморъчно завещание
ГКРешение №201/27.06.2011 по дело №1282/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество * съдебно признание на факт
ГКРешение №651/12.11.2010 по дело №522/2009Неустойка * договор за замяна * договор за строителство * делба * съсобственост
ГКРешение №26/26.02.2015 по дело №5318/2014Делба * необходимо другарство * съсобственост
ГКРешение №127/15.10.2015 по дело №6219/2014Делба * недопустимост на решение * съсобственост
ГКРешение №99/06.04.2012 по дело №1036/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * правомощия на въззивната инстанция * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №743/11.01.2011 по дело №1811/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения * съсобственост * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №375/05.07.2010 по дело №1480/2009Делба * съсобственост * общинска собственост * държавна собственост * придобивна давност * спиране на давност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №384/19.11.2010 по дело №575/2010Негаторен иск * разрешение за строеж * съсобственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №207/21.01.2016 по дело №1381/2015Делба * саморъчно завещание * съсобственост * унищожаване на завещателно разпореждане * частен документ * действие спрямо трети лица
ГКРешение №105/28.12.2015 по дело №2649/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * съсобственост
ГКРешение №674/19.12.2009 по дело №355/2009съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * спор за материално право * придобивна давност * Делба на наследство * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №87/07.07.2011 по дело №825/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * етажна собственост
Решение №843/04.01.2011 по дело №Делба * съсобственост * самостоятелен обект * идентичност на имоти * благоустройствени мероприятия * общи части * етажна собственост * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №223/16.03.2010 по дело №522/2009Делба * движими вещи * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * писмени доказателства * свидетелски показания * прехвърляне на членствени права в ЖСК * принос * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №513/26.01.2012 по дело №890/2010Нищожност * договор за делба * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * установителен иск за собственост * съсобственост
ГКРешение №117/17.09.2012 по дело №870/2010Делба на наследство * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №426/19.01.2012 по дело №355/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * приращения * обезщетение за ползване * съсобственост * постройки на допълващо застрояване
ГКРешение №28/13.02.2014 по дело №5515/2013Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №142/21.07.2010 по дело №401/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на делба * общинска собственост
ГКРешение №425/06.12.2010 по дело №322/2010Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ГКРешение №691/01.12.2010 по дело №83/2010Преобразуване на лично имущество * съсобственост * договор за покупко-продажба * придобиване по време на брака * споразумение * прекратяване на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №262/04.01.2016 по дело №2781/2015Нищожност * наследствено правоприемство * относителна недействителност * установителен иск за собственост * съсобственост * дарение
ГКРешение №94/18.04.2012 по дело №1562/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателствена тежест * обезщетение за пропуснати ползи * покана
ГКРешение №351/06.07.2010 по дело №518/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * изпълнително производство * изпълнителен лист * отговорност за задължения за задоволяване нуждите на семейството * публична продан
ГКРешение №90/08.10.2015 по дело №5608/2014Делба * недопустимост на решение * съсобственост * необходимо другарство
ГКРешение №222/20.06.2012 по дело №44/2012Делба * реституция * съсобственост * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №185/03.08.2012 по дело №1380/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * спорна администрация * съсобственост
ГКРешение №146/26.04.2010 по дело №238/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост
ГКРешение №25/26.02.2015 по дело №5232/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти
ГКРешение №150/21.03.2011 по дело №1666/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №490/28.05.2013 по дело №32/2012Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * наследяване * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №34/19.06.2013 по дело №611/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателства * придобивна давност * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №344/27.07.2010 по дело №19/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реална част * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №811/16.03.2010 по дело №3606/2008Делба * косвено представителство * съсобственост * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №306/23.10.2012 по дело №132/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * Недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * преклузивен срок * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * обективно съединяване на искове
ГКРешение №210/05.11.2015 по дело №2311/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * недопустимост на решение * конституиране на страни
ГКРешение №146/19.07.2013 по дело №1725/2013Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения
ГКРешение №116/31.08.2012 по дело №314/2010Установителен иск * установяване право на собственост * главно встъпване * придобивна давност * начало на давностен срок * наследяване * намерение за своене * съсобственост
ГКРешение №158/22.03.2010 по дело №668/2009Делба * публична продан * съсобственост
ГКРешение №73/17.04.2012 по дело №803/2011Нищожност * упълномощаване * разваляне на договор * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * съсобственост
ГКРешение №320/06.07.2010 по дело №1314/2009Делба * съсобственост * задължително другарство * конституиране на страни
ГКРешение №440/07.01.2013 по дело №355/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * съсобственост * определяне на квоти * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №216/30.07.2010 по дело №263/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * жилищна нужда * наследяване по закон * наследствено правоприемство * определяне на квоти
ГКРешение №296/09.01.2014 по дело №4456/2013Делба * съсобственост * етажна собственост
ГКРешение №198/2013/08.01.2014 по дело №1619/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение
ГКРешение №166/31.05.2012 по дело №65/2012Делба * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * определяне на квоти * универсално завещание * саморъчно завещание * доказателствена тежест * възстановяване на запазена част * погасителна давност
ГКРешение №231/11.07.2012 по дело №848/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * съсобственост * доказателства * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №335/25.10.2012 по дело №317/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * право на ползване * спор за материално право * преюдициално значение * спорна администрация
ГКРешение №139/23.03.2010 по дело №4255/2008Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * застрояване * незаконен строеж * постройки на допълващо застрояване * спорна администрация
ГКОпределение №306/22.07.2009 по дело №281/2009сила на пресъдено нещо * Ревандикационен иск * установителен иск * съсобственост
ГКРешение №131/01.07.2015 по дело №6874/2014Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №315/18.06.2010 по дело №1055/2009Установителен иск * установяване право на собственост * очевидна фактическа грешка * свръх петитум * съсобственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №836/06.01.2011 по дело №1604/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение
ГКРешение №278/11.08.2010 по дело №4184/2008придобивна давност * съсобственост * Делба
ГКРешение №302/24.06.2011 по дело №1168/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателствена тежест
ГКРешение №129/30.05.2013 по дело №475/2012Иск за оспорване на вземането * право на ползване * съсобственост * трето лице * нови факти и обстоятелства * делба
ГКРешение №238/19.08.2013 по дело №1012/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * общи части * съсобственост * неправилна правна квалификация * обогатяване
ГКРешение №206/25.07.2012 по дело №238/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * трето лице * наследяване по закон * наследствено правоприемство * вписване в имотен регистър
ГКРешение №228/20.10.2011 по дело №45/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №544/06.01.2011 по дело №1053/2010Делба * съсобственост * свидетелски показания * писмени доказателства * симулация * конституиране на страни * задължително другарство * съпружеска имуществена общност * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №453/29.04.2013 по дело №1248/2011делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №166/04.07.2011 по дело №1390/2010Делба * съсобственост * публична продан * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКРешение №13/19.02.2013 по дело №671/2012делба * съсобственост * приращение * редовност на исковата молба
ГКРешение №604/06.01.2011 по дело №1229/2009писмени доказателства * Делба * съсобственост * лични средства * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * преклузия * отговор на искова молба
ГКРешение №61/08.07.2011 по дело №669/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * правен интерес * възражение за нищожност * съсобственост * държавна собственост * договор за наем
ГКРешение №986/30.08.2010 по дело №2966/2008Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * земеделски земи * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №268/17.10.2012 по дело №479/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * преклузия * преюдициални въпроси в производството за делба * нищожност на завещателно разпореждане * спиране на производството по делото * глоба на страна * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКРешение №431/29.03.2013 по дело №607/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * общи части * съсобственост * промяна на предназначение на общи части * преработване
ГКРешение №50/21.03.2011 по дело №971/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * делба на наследство * съсобственост * наследяване
ГКРешение №164/17.09.2012 по дело №1258/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лични средства
ГКРешение №130/15.07.2013 по дело №24/2012Делба * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * покана * прехвърляне на част от делбения имот * договор за цесия
ГКРешение №87/24.07.2015 по дело №5323/2014Продажба на постройката * право на изкупуване * съсобственост * суперфиция
ГКРешение №317/02.07.2010 по дело №877/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * допустимост на иск * придобиване по време на брака
ГКРешение №205/19.07.2012 по дело №215/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод по взаимно съгласие * сила на пресъдено нещо * трансформация * лични средства * принос * нищожност на договор за продажба * ведомствено жилище * придобиване по време на брака * частична трансформация
ГКРешение №782/27.05.2011 по дело №1865/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * доказателства * договор за делба * нищожност на делба * обезщетение за ползване * представителство
ГКРешение №587/01.11.2010 по дело №941/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №837/25.11.2010 по дело №1671/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реална част * самостоятелен обект * правен интерес * съсобственост * давностно владение
ГКРешение №120/20.05.2013 по дело №882/2012делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * приращение * индивидуализация на недвижим имот * принос * придобиване по време на брака * застрояване
ГКРешение №240/21.06.2011 по дело №1390/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №96/09.05.2013 по дело №878/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * право на строеж * необходимо другарство * суперфиция * погасителна давност * приращения * продажба на постройка
ГКРешение №602/12.10.2010 по дело №980/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * делба * съсобственост * нищожност на договор * договор за групов строеж
ГКРешение №88/30.06.2011 по дело №407/2010Делба * съсобственост * самостоятелен обект * определяне на квоти * отмяна на нотариален акт * придобиване по време на брака * принос * инцидентен установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ
ГКРешение №251/13.07.2011 по дело №879/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * реална част * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №128/28.05.2013 по дело №31/2013делба * нищожност на договор за продажба * съсобственост * определяне на квоти * спиране на давност * придобивна давност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №602/19.07.2010 по дело №561/2009Делба на наследство * съсобственост * гори * форма за валидност * определяне на квоти * наследяване * нотариално завещание
ГКРешение №296/29.06.2011 по дело №990/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * самостоятелен обект * общи части * преустройство * промяна на предназначение на общи части * липса на съгласие
ГКРешение №207/30.10.2013 по дело №2961/2013Делба * поправка на очевидна фактическа грешка * съсобственост * определяне на квоти * подобрения
ГКРешение №427/16.07.2010 по дело №732/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * оспорване на истинността на документ * доказателства * вписване в имотен регистър * изкупуване от съделител * самостоятелен обект * договор за покупко-продажба * относителна недействителност
ГКРешение №328/26.04.2010 по дело №158/2009Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателства * обяснения на страната
ГКРешение №171/12.10.2015 по дело №1231/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №69/06.07.2015 по дело №184/2015Делба на наследство * съсобственост * наследяване по колена
ГКРешение №36/01.04.2011 по дело №125/2010Делба * съсобственост * първо заседание в делбеното производство * висящност на процеса * намаляване на дарение * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * нищожност на дарение * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №48/13.03.2013 по дело №654/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност
ГКРешение №11/25.02.2011 по дело №1510/2009Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * наследяване * алеаторен договор * правоприемство * съсобственост
ГКРешение №280/21.06.2011 по дело №901/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване
ГКРешение №243/25.05.2011 по дело №1300/2010съпружеска имуществена общност * изключителен собственик * договор за покупко-продажба * трансформация * принос * съсобственост * придобиване по време на брака * *
ГКРешение №15/02.08.2012 по дело №1299/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост
ГКРешение №227/07.11.2012 по дело №142/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на делба * задължително другарство
ГКРешение №68/19.03.2010 по дело №40/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * принос
ГКРешение №296/29.11.2011 по дело №442/2011Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * окончателен разделителен протокол * теглене на жребий
ГКРешение №229/07.04.2010 по дело №14/2009Делба * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * лично имущество * възлагане на неподеляем имот * публична продан * уравнение на дялове * съсобственост
ГКРешение №450/19.01.2012 по дело №1619/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * погасителна давност
ГКРешение №37/11.03.2010 по дело №528/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост
ГКРешение №471/24.01.2013 по дело №308/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * съсобственост * присъединяване
ГКРешение №158/15.10.2015 по дело №1545/2015Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти
ГКРешение №229/05.12.2013 по дело №3663/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * разполагаема част * дарение
ГКРешение №384/24.06.2010 по дело №750/2009Делба * публична продан * увеличаване на наследство * възлагане на неподеляем имот * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №90/27.06.2014 по дело №3433/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * саморъчно завещание * доказателства * оспорване на истинността на документ * нищожност на делба * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №54/26.04.2010 по дело №4683/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * съсобственост * предварителен договор * недействителност на разпореждане с наследство * управление и разпореждане с имуществото на детето * предложение за изкупуване
ГКРешение №9/21.01.2011 по дело №1821/2009Делба на наследство * съсобственост * конституиране на страни * правоприемство * приемство в процеса
ГКРешение №220/18.07.2012 по дело №1180/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * изправна страна * родова подсъдност * съсобственост
ГКРешение №159/26.09.2013 по дело №1218/2013Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №508/12.01.2011 по дело №1150/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * трансформация * симулация * определяне на квоти * лично имущество
ГКРешение №18/29.01.2016 по дело №4533/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на собственост * постройка * съсобственост
ГКРешение №164/26.05.2010 по дело №802/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест * право на строеж * съсобственост * предложение за изкупуване
ГКРешение №241/17.10.2012 по дело №850/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №128/20.06.2013 по дело №928/2012Делба * съсобственост * недопустимост на решение * теглене на жребий * разделителен протокол
ГКРешение №123/04.04.2013 по дело №526/2012Наемно правоотношение * развод * наем * ползване на семейно жилище * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №473/09.12.2010 по дело №285/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол * апорт * доказателства * нередовност на исковата молба * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №29/21.02.2014 по дело №5613/2013Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ГКРешение №20/06.02.2015 по дело №4692/2014Делба * съсобственост * публична продан * одобрен инвестиционен проект * самостоятелен обект * преустройство
ГКРешение №230/25.10.2012 по дело №354/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * разполагаема част * възстановяване на запазена част * задържане на имота от заветника или надарения * намаляване на дарение
ГКРешение №485/05.07.2010 по дело №1253/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №217/30.07.2010 по дело №367/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * преклузия * придобивна давност * договор за гледане и издръжка * продажба на наследство * форма за валидност
ГКРешение №191/18.12.2015 по дело №1345/2015Делба на наследство * съсобственост * приращение * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация
ГКРешение №26/07.02.2014 по дело №4247/2013Делба * съсобственост * недопустим съдебен акт * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №198/13.07.2011 по дело №1004/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * съсобственост * конституиране на страни * необходимо другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №260/03.11.2014 по дело №2943/2014Делба * съсобственост * възражение * подобрения * подобрения в съсобствен имот
ГКРешение №183/18.11.2015 по дело №3561/2014Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * наследяване * редовност на исковата молба * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №212/27.11.2013 по дело №2209/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * държавна собственост * надстрояване * присъединяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №348/16.10.2012 по дело №903/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост
ГКРешение №65/02.03.2012 по дело №482/2011Делба * съсобственост * недействителност на разпореждане с наследство * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * наследяване * присъединяване на владение
ГКРешение №69/20.03.2014 по дело №6690/2013Делба * съсобственост * липса на мотиви
ГКРешение №544/23.07.2010 по дело №736/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * наследствено правоприемство
ГКРешение №306/2011/26.03.2012 по дело №87/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * добросъвестно владение * самостоятелен обект * право на строеж * съпружеска имуществена общност
Решение №848/26.11.2010 по дело №Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * лични средства * трансформация * принос
ГКРешение №52/02.02.2011 по дело №1896/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * новооткрито наследство * придобивна давност * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
ГКРешение №6/08.03.2013 по дело №655/2012Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * незаконен строеж
ГКРешение №282/28.10.2011 по дело №235/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ГКРешение №748/25.10.2010 по дело №911/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * конститутивно действие * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * възстановяване правото на собственост * зачитане на решението * нередовност на исковата молба
ГКРешение №259/12.02.2014 по дело №524/2012Делба * съсобственост * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №30/07.02.2012 по дело №401/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * давностно владение * самостоятелен обект * архитектурен проект
ГКОпределение №24/19.01.2011 по дело №508/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * съсобственост
ГКРешение №272/20.10.2011 по дело №1271/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * принос * наследяване
ГКРешение №528/21.03.2011 по дело №158/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * пропуснати ползи
ГКРешение №52/16.02.2010 по дело №648/2009Ревандикационен иск * план за новообразувани имоти * трансформация на правото на ползване в право на собственост * съсобственост * земеделски земи
ГКРешение №44/04.03.2013 по дело №358/2012Нищожност * нищожност на договор за учредяване право на строеж * нищожност-противоречие на закона * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №23/14.02.2013 по дело №564/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * свръх петитум
ГКРешение №28/01.02.2012 по дело №331/2011Негаторен иск * право на ползване * съсобственост * общи части * етажна собственост * право на ползване на собственика на постройката върху земята * разпределяне на ползването
ГКРешение №559/13.01.2011 по дело №5317/2008Делба * предаване на владение * установяване право на собственост * съсобственост * обезщетение за ползване * определяне на квоти * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №542/18.01.2011 по дело №1469/2009Делба * съсобственост * право на строеж * самостоятелен обект * приращения * тълкуване на договор
ГКРешение №157/16.05.2012 по дело №1160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства * лично имущество * трансформация * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №24/28.07.2011 по дело №429/2010Нищожност * установяване на престъпно обстоятелство * договорна ипотека * упълномощаване * недопустимост на решение * нищожност на договор * родова подсъдност * съсобственост * правен интерес
ГКРешение №296/15.07.2011 по дело №179/2010Нищожност * нищожност на договор * симулация * право на изкупуване * съсобственост * преклузивен срок
ГКРешение №668/04.11.2010 по дело №320/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съсобственост
Решение №793/12.11.2010 по дело №Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * реституция * преустройство * одържавени недвижими имоти * преклузия * съсобственост * трето лице
ГКРешение №478/13.07.2010 по дело №4273/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * делба * съсобственост * уравнение на дялове * доказателства
ГКРешение №21/29.03.2016 по дело №3948/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * уравнение на дялове * земеделски земи * публична продан * наследяване по колена
ГКРешение №484/04.02.2013 по дело №740/2011Делба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * делба * наследство * съсобственост * владение * придобивна давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №209/16.10.2013 по дело №2591/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * доказателствена сила на нотариален акт * официален документ * доказателствена тежест
ГКРешение №147/01.08.2013 по дело №805/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * Отмяна на дарението * обратно действие * вещно-прехвърлителен ефект * действие спрямо трети лица * признание на иска * оттегляне на иск * отказ от иск
ГКРешение №165/2014/06.01.2015 по дело №932/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост
ГКРешение №115/07.11.2014 по дело №2203/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * надлежна страна * съсобственост * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №74/15.02.2012 по дело №379/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * съсобственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * реална част * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок
ГКОпределение №19/14.01.2016 по дело №6198/2015Частна касационна жалба * местна подсъдност * възражение за местна подсъдност * съсобственост * производство по открито наследство
ГКРешение №488/02.03.2011 по дело №364/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * право на строеж * приращения * негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * таван * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №173/05.12.2013 по дело №3403/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение
ГКРешение №69/20.06.2016 по дело №6228/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на договор за продажба * съсобственост * държавна собственост
ГКРешение №480/01.12.2010 по дело №803/2009Делба * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * наследяване * наследствено правоприемство * наследяване по право на заместване
ГКРешение №154/31.08.2012 по дело №746/2010Делба * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * мотиви на въззивно решение * решение при правилно първоинстанционно решение * съсобственост * наследяване * придобивна давност
ГКРешение №405/24.10.2011 по дело №1541/2010обезщетение за ползване * наем * погасителна давност * съсобственост * добиви от вещ
ГКРешение №147/07.08.2012 по дело №880/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * наследяване по право на заместване * право на строеж
ГКРешение №74/25.03.2013 по дело №744/2012Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №18/19.02.2015 по дело №1603/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост
ГКРешение №520/22.06.2010 по дело №496/2010подобрения * съсобственост * етажна собственост * общи части * неоснователно обогатяване * строително-монтажни работи
ГКРешение №245/31.10.2011 по дело №1189/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на завещателно разпореждане * самостоятелен обект * реална част
ГКРешение №468/22.12.2011 по дело №1585/2010Делба * съсобственост * отказ от наследство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * новооткрито наследство * конститутивно действие * наследяване
ГКРешение №277/17.08.2011 по дело №1067/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * форма за валидност * постройка * свидетелски показания
ГКРешение №60/08.07.2015 по дело №4993/2014Делба * недопустимост на решение * съсобственост * правен интерес
ГКРешение №260/11.06.2012 по дело №136/2012съсобственост * нищожност на договор * правен интерес * делба
ГКРешение №621/13.07.2011 по дело №1195/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * трето лице * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на дарение * нищожност-липса на форма * графологическа експертиза
ГКРешение №18/03.02.2015 по дело №4619/2014Делба на наследство * съсобственост * доказателства * отговор на искова молба * преклузия
ГКРешение №74/24.06.2015 по дело №6277/2014Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ползване на семейно жилище
ГКРешение №123/12.07.2011 по дело №569/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностен срок * разполагаема част * завет * приемане на наследство * лични средства
ГКРешение №300/27.06.2011 по дело №1040/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * подобрения
ГКРешение №341/02.07.2010 по дело №177/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * доказателства * принос
ГКРешение №26/28.01.2010 по дело №5062/2008отклонение от одобрен архитектурен проект * таван * Делба * съсобственост
ГКРешение №758/04.02.2011 по дело №1246/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * земеделски земи * съсобственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №279/05.07.2010 по дело №350/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №83/10.04.2012 по дело №739/2011Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * обезщетение за ползване * погасителна давност * доказателствена тежест
ГКРешение №168/11.04.2012 по дело №844/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * преклузия * договор за покупко-продажба
ГКРешение №84/25.03.2013 по дело №847/2012Делба на наследство * съсобственост * публична продан * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №461/01.07.2010 по дело №919/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * доказателства * трето лице * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №74/21.02.2012 по дело №660/2011Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения * погасителна давност * начало на давностен срок * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №355/03.10.2012 по дело №35/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на съдебно решение * липса на мотиви
ГКРешение №549/30.12.2010 по дело №217/2010Делба * съсобственост * наследяване * придобивна давност * неформална делба * договор за делба
ГКРешение №561/01.03.2011 по дело №492/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * делба * договор за делба * етажна собственост * общи части * разпределяне на ползването
ГКРешение №130/09.05.2012 по дело №1481/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * преклузивен срок * държавна собственост * приращения * общи части
ГКРешение №90/08.05.2015 по дело №6834/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съсобственост
ГКРешение №490/15.12.2011 по дело №24/2011Делба * съсобственост * нищожност на делба * придобивна давност
ГКРешение №432/26.10.2010 по дело №826/2010Делба на наследство * нищожност и недопустимост на съдебно решение * делба на наследство * наследяване * съсобственост * възстановяване на запазена част
ГКРешение №314/21.12.2012 по дело №394/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия * съпружеска имуществена общност * принос * трансформация * лично имущество
ГКРешение №31/14.03.2014 по дело №4339/2013Делба * съсобственост * публична продан * правомощия на въззивната инстанция * правен интерес
ГКРешение №251/15.07.2010 по дело №1042/2009Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конституиране на страни * необходимо другарство * отчуждаване * трансформация * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * задължително другарство
ГКРешение №269/29.03.2010 по дело №203/2009Делба * контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект * одобрен инвестиционен проект * гараж * съсобственост
ГКРешение №74/13.06.2011 по дело №237/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * съсобственост * преустройство * разрешение за строеж
ГКРешение №436/06.03.2012 по дело №1315/2010Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * продажба на чужда вещ * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКРешение №97/09.07.2013 по дело №866/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * изменение на разпределението на ползване * съсобственост
ГКРешение №413/23.10.2012 по дело №107/2012Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * увеличаване на наследство * претенции по сметки * приращения * незаконен строеж * пристрояване * самостоятелен обект * подобрения * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №309/18.11.2011 по дело №215/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * общи части * наследяване
ГКРешение №134/17.02.2010 по дело №120/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * принос * съсобственост
ГКРешение №194/14.10.2015 по дело №2767/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * владение * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №171/10.04.2012 по дело №1328/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * доказателствена тежест * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * съсобственост * обикновено другарство * недобросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №47/12.02.2010 по дело №818/2009Делба * наследяване * претенции по сметки * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №295/01.07.2010 по дело №172/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за наем * замяна * подобрения * съсобственост * начало на давностен срок * трансформация * неоснователно обогатяване * незаконен строеж
ГКРешение №72/15.07.2015 по дело №553/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * прекомерност на адвокатско възнаграждение * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №40/13.02.2015 по дело №6110/2014Делба * подобрения * съсобственост * наследяване * недобросъвестно владение
ГКРешение №64/08.03.2013 по дело №396/2012Развод поради разстройство на брака * развод * семейно жилище * родителски права и задължения * разпределяне на ползването * ползване на семейно жилище * съсобственост * интерес на детето
ГКРешение №775/16.02.2011 по дело №906/2009Задатък * неустойка * предварителен договор * разваляне на договор * обезщетение за неизпълнение * съсобственост * свобода на договаряне
ГКРешение №628/05.10.2010 по дело №1684/2009Делба * съсобственост * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * узаконяване на строеж * право на строеж * нови факти и доказателства * доклад по делото * представителна власт
ГКРешение №795/11.11.2010 по дело №1738/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * допустимост на иск * разпределяне на ползването * спорна администрация
ГКРешение №125/26.06.2013 по дело №939/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * пристрояване * незаконен строеж
ГКРешение №415/17.11.2010 по дело №1318/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №348/07.12.2010 по дело №3853/2008Делба * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателства
ГКРешение №185/13.07.2011 по дело №794/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №224/2013/10.01.2014 по дело №2952/2013Делба * съсобственост * преустройство * претенции по сметки
ГКРешение №466/27.05.2010 по дело №1297/2009Ревандикационен иск * саморъчно завещание * съсобственост * нищожност на завещателно разпореждане * забрана за посочване на нови факти и доказателства * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №178/09.07.2014 по дело №7749/2013Делба * съсобственост * придобивна давност * владение * присъединяване
ГКРешение №271/29.03.2010 по дело №3131/2008разпределяне на ползването * съсобственост * Изкупуване на част от съсобствен имот
ГКРешение №36/27.02.2013 по дело №757/2012Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * наследяване * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * давностно владение
ГКРешение №566/21.06.2010 по дело №1053/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * наследяване * съсобственост
ГКРешение №101/07.03.2012 по дело №70/2011Делба * определяне на квоти * съсобственост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * доказателствена сила на нотариален акт * общи части
ГКРешение №137/17.08.2010 по дело №3954/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * приращения * суперфиция * право на строеж * пристрояване * надстрояване * самостоятелен обект * присъединяване
ГКРешение №8/20.02.2013 по дело №470/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * доказателства * наследствено правоприемство * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №680/02.11.2010 по дело №784/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * пълна трансформация * саморъчно завещание
ГКРешение №460/15.11.2011 по дело №912/2011Иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * установяване на факти * правен интерес * наследяване * съсобственост * граждански брак * охранително производство * недопустимост на решение * преживял съпруг
ГКРешение №5/17.02.2010 по дело №95/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №124/24.03.2011 по дело №882/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * неправилна правна квалификация * право на ползване * съсобственост * обезщетение за ползване * наем
ГКРешение №368/19.12.2011 по дело №1236/2010Делба * предели на влязлото в сила решение * съпружеска имуществена общност * изключителен собственик * съсобственост * преобразуване на лично имущество * определяне на квоти
ГКРешение №124/19.06.2015 по дело №620/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване на запазена част
ГКРешение №520/01.02.2011 по дело №955/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * делба * спиране на давност * съсобственост * добросъвестно владение
Решение №707/25.10.2010 по дело №Делба * съсобственост * самостоятелен обект * принадлежност * присъединяване * пристрояване * сила на пресъдено нещо * преклузия
ГКРешение №60/20.02.2012 по дело №1213/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт * съсобственост * право на ползване
ГКРешение №201/19.10.2015 по дело №2585/2015Делба * съсобственост * самостоятелен обект * реална част * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * общи части * право на ползване
ГКРешение №63/25.05.2010 по дело №4984/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба * необходимо другарство * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКОпределение №169/13.04.2009 по дело №36/2009вписване на искова молба * делба * земеделски земи * съсобственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №264/08.04.2010 по дело №4395/2008Делба * обратно действие * алеаторен договор * разваляне на договор * завет * поредност на откриване на наследство * придобивна давност * съсобственост * доказателства * делба на наследство
ГКРешение №435/29.10.2010 по дело №464/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * принос
ГКРешение №240/28.10.2014 по дело №2926/2014Делба на наследство * съсобственост * акт за гражданско състояние * определяне на квоти * установяване на произход
ГКРешение №62/30.03.2011 по дело №148/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * преустройство * общи части * етажна собственост * съсобственост * нищожност-липса на предмет * архитектурен проект
ГКРешение №26/28.01.2010 по дело №3124/2008Делба * определяне на квоти * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * съсобственост * отчуждаване * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №51/03.05.2010 по дело №2899/2008договор за предоставяне на ползването на идеална част от ревир * гори * съсобственост * неизпълнение на договорни отношения * право на ползване * лихва
ГКРешение №266/17.10.2014 по дело №3333/2014Делба * съсобственост * уравнение на дялове * правомощия на въззивната инстанция * установяване на факти
ГКРешение №85/07.03.2011 по дело №1792/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване по закон * възстановяване на запазена част
ГКРешение №295/19.12.2014 по дело №4415/2014Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * приращения * приращение
ГКРешение №322/2011/11.01.2012 по дело №253/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * договор за делба * приращения * съпружеска имуществена общност * окончателен разделителен протокол * форма за действителност * преживял съпруг * договор за групов строеж
ГКРешение №5/25.01.2010 по дело №2728/2008Делба * определяне на квоти * придобивна давност * съсобственост * наследство * прекъсване на давност
ГКРешение №165/08.07.2014 по дело №568/2014Делба * съсобственост * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * дарение * пълна трансформация
ГКРешение №281/05.07.2010 по дело №539/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * връчване на съдебни книжа * служебно начало
ГКОпределение №39/21.01.2014 по дело №7782/2013делба * прекратяване на производството по делото * допустимост на иск * съсобственост * трето лице * делба на наследство
ГКРешение №150/10.06.2013 по дело №2056/2013Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * прекратяване на съпружеска имуществена общност * принос * лични средства * придобиване по време на брака * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №755/11.07.2011 по дело №27/2010Делба * съсобственост * споразумение при развод по взаимно съгласие * придобиване по време на брака * принос * определяне на квоти * съдебна спогодба
ГКРешение №181/13.10.2015 по дело №1826/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №911/11.01.2011 по дело №1625/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * сила на пресъдено нещо * преклузия * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * нови факти и доказателства * самостоятелен обект
ГКРешение №37/18.02.2013 по дело №463/2012делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №3/06.02.2012 по дело №189/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * отговор на искова молба * придобивна давност * нововъзникнали обстоятелства * нови факти и доказателства * преклузия * възражение за изтекла давност
ГКРешение №397/03.10.2012 по дело №1604/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет * допустимост на иск * съсобственост * доказателства
ГКРешение №90/18.04.2013 по дело №571/2012делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * пълна трансформация * лично имущество * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №31/15.02.2011 по дело №1273/2009Делба * съсобственост * добросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №82/16.03.2011 по дело №688/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * таван * неоснователно обогатяване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * общи части * етажна собственост * право на ползване
ГКРешение №232/04.11.2011 по дело №1354/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * таван * самостоятелен обект
ГКРешение №282/23.10.2012 по дело №1494/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * трето лице * реална част * съсобственост * общинска собственост * договор за покупко-продажба
ГКРешение №1/29.04.2013 по дело №765/2012Делба * съсобственост * право на строеж * задължение на чужденците, придобили земеделски земи при наследяване по закон * съпружеска имуществена общност * приращения * суперфиция
ГКРешение №593/28.06.2010 по дело №1275/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * етажна собственост * спорна администрация
ГКРешение №308/30.10.2012 по дело №271/2012Делба * съсобственост * претенции по сметки * незаконен строеж * узаконяване на строеж * водене на чужда работа без пълномощие * подобрения * необходимо другарство
ГКРешение №416/22.10.2012 по дело №294/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * реституция * трето лице * държавна собственост * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок
ГКРешение №424/13.07.2011 по дело №964/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * съсобственост * предаване на владение * трето лице
ГКРешение №44/12.09.2012 по дело №699/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * самостоятелен обект * етажна собственост * съсобственост * общи части * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * завет * тълкуване на договор * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №269/22.10.2012 по дело №307/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * необходимо другарство * трето лице * нищожност на делба * недопустимост на решение
ГКРешение №121/24.04.2013 по дело №272/2012Обезщетение при гестия * строително-монтажни работи * необходими разноски * съсобственост * нередовност на исковата молба * списък на разноските
ГКРешение №27/01.03.2012 по дело №365/2011Делба * съсобственост * реална част * самостоятелен обект * регулационен план * забрана за придобиване по давност * определяне на квоти * придобивна давност * необходимо другарство
ГКРешение №364/29.04.2010 по дело №909/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * писмени доказателства * фактическа раздяла * съсобственост
ГКРешение №14/03.08.2012 по дело №217/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * делба * правомощия на въззивната инстанция * наследство * уравнение на дялове * съсобственост
ГКРешение №234/18.08.2010 по дело №3941/2008Делба * публична продан * съсобственост * приращения
ГКРешение №103/14.03.2011 по дело №1804/2009Делба * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * откриване на наследство * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКРешение №972/06.01.2010 по дело №4266/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * договор за дарение * договор за гледане и издръжка * вписване в общия нотариален регистър
ГКРешение №177/11.08.2014 по дело №1630/2014Делба * съсобственост * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №472/26.05.2010 по дело №278/2009Делба * съсобственост * придобиване по време на брака * договор за заем * възстановяване правото на собственост * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКОпределение №171/26.03.2009 по дело №2105/2008делба на наследство * претенции по сметки * съсобственост
ГКРешение №289/2011/18.01.2012 по дело №1475/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос * получаване на дял от личното имущество
ГКРешение №208/14.07.2014 по дело №6302/2013Нищожност * нищожност на договор * установителен иск * материалноправна легитимация на ищеца * нищожност-липса на предмет * съсобственост * въвод във владение
ГКРешение №679/04.11.2010 по дело №692/2009Делба * делба * обезщетение за ползване * съсобственост * договор за цесия
ГКРешение №261/23.10.2013 по дело №3777/2013Делба * съсобственост * самостоятелен обект * кадастрални данни
ГКРешение №281/31.10.2012 по дело №93/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * недопустимост на решение
ГКРешение №19/08.02.2013 по дело №619/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №121/27.05.2011 по дело №1147/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №91/25.03.2010 по дело №778/2009Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи
ГКРешение №263/01.07.2011 по дело №561/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * погасителна давност * подобрения * писмени доказателства * начало на давностен срок * съсобственост * обезщетение за ползване * прихващане
ГКРешение №394/18.10.2012 по дело №111/2012Делба * съсобственост * уравнение на дялове * претенции по сметки * подобрения * публична продан * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №300/17.12.2012 по дело №127/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * завет * право на изкупуване * делба * съсобственост * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №91/11.07.2013 по дело №776/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * принос
ГКРешение №308/06.12.2012 по дело №676/2012Делба * съсобственост * съдебни разноски
ГКРешение №293/12.12.2011 по дело №265/2011Делба * съсобственост * общи части * етажна собственост
ГКРешение №285/17.08.2010 по дело №3818/2008Делба * уравнение на дялове * строително-монтажни работи * преустройство * съсобственост * етажна собственост
ГКРешение №585/11.11.2009 по дело №273/2009право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * съсобственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №351/13.07.2010 по дело №573/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №100/02.03.2011 по дело №1820/2009Делба * съсобственост * наследяване по закон * правомощия на въззивната инстанция * експертиза * доказателства * съдебни разноски * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №271/24.06.2010 по дело №3148/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * съсобственост * приращения * груб строеж * предварителен договор * лихва
ГКРешение №381/25.10.2010 по дело №37/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * право на строеж * съсобственост * преклузивен срок
ГКРешение №297/22.12.2014 по дело №4004/2014Делба * съсобственост * доказателствена тежест * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * присъединяване * движими вещи
ГКРешение №634/04.10.2010 по дело №1378/2009Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване по колена * уравнение на дялове
ГКОпределение №618/03.11.2009 по дело №548/2009съсобственост * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №295/20.06.2011 по дело №595/2010Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * съпружеска имуществена общност * теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №352/13.07.2010 по дело №618/2009обезщетение за ползване * съсобственост * неоснователно обогатяване * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №958/15.12.2009 по дело №2246/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * неформална делба * правоприемство * придобивна давност * недобросъвестно владение * нищожност на делба * съсобственост * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №96/07.03.2012 по дело №1148/2010Делба * съсобственост * постройка * право на строеж * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * наследяване * приращения
ГКРешение №816/07.07.2011 по дело №2028/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * право на ползване * етажна собственост * договор за покупко-продажба * незаконен строеж
ГКРешение №259/21.10.2011 по дело №96/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * трансформация * лични средства * право на строеж * съпружеска имуществена общност * суперфиция * принос
ГКРешение №627/13.01.2010 по дело №17/2009Делба * съсобственост * подобрения * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване * необходими разноски
ГКРешение №288/15.12.2014 по дело №4148/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * доказателства * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №378/15.10.2012 по дело №424/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №39/14.02.2011 по дело №1358/2009Делба * съсобственост * ЖСК * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК
ГКРешение №19/31.05.2012 по дело №1062/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * отчуждаване * предложение за изкупуване * държавна собственост * самостоятелен обект * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №483/23.05.2012 по дело №1660/2010Преобразуване на лично имущество * развод * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност * съсобственост * принос * трансформация * лично имущество
ГКРешение №37/05.03.2015 по дело №4786/2014Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти
ГКРешение №16/21.02.2014 по дело №4682/2013Делба * съсобственост * публична продан * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на решение
ГКРешение №51/27.04.2015 по дело №4829/2014Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съсобственост * обезщетение за ползване * покана
ГКРешение №82/11.02.2010 по дело №4136/2008Делба * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * принос * съсобственост
ГКРешение №491/30.12.2010 по дело №782/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * съсобственост * начало на давностен срок
ГКРешение №242/04.11.2014 по дело №3345/2014Делба * съсобственост * публична продан * наследяване * съпружеска имуществена общност * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №4/11.09.2013 по дело №454/2012Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №413/26.05.2010 по дело №2636/2008Продажба на постройката * договор за покупко-продажба * съсобственост * право на изкупуване * задължение за построяване на обекти за продавача на недвижим имот
ГКРешение №897/04.01.2011 по дело №1628/2009Делба * съсобственост * подобрения * правоприемство * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * договор за гледане и издръжка * приемство в процеса
ГКРешение №409/28.02.2013 по дело №59/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * придобивна давност * добросъвестно владение * съсобственост * подобрения в съсобствен имот
ГКРешение №276/12.04.2010 по дело №912/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * договор за заем за послужване
ГКРешение №213/03.10.2014 по дело №2881/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * съсобственост
ГКРешение №95/06.07.2015 по дело №625/2015Делба * съсобственост * договор за продажба на наследство * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №46/01.03.2011 по дело №1275/2010Делба * съсобственост * доказателства * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства * определяне на квоти
ГКРешение №399/04.06.2010 по дело №1069/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * съсобственост
ГКРешение №307/25.05.2010 по дело №4129/2008Делба * делба * подобрения * съсобственост * необходими разноски * определяне на квоти
ГКРешение №138/14.03.2012 по дело №609/2011Делба на наследство * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове * съсобственост * съдебно-техническа експертиза * наследяване
ГКРешение №129/03.04.2012 по дело №1415/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * разпределяне на ползването * връчване на нотариална покана
ГКРешение №635/25.10.2010 по дело №1405/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследяване * акцизни стоки без бандерол * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * давностно владение
ГКРешение №196/10.10.2014 по дело №2362/2014Делба * нередовност на исковата молба * съсобственост * регулационен план
ГКРешение №230/10.11.2011 по дело №307/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство * конституиране на страни * недопустимост на решение
ГКРешение №192/2013/26.09.2014 по дело №409/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * застрояване * етажна собственост
ГКРешение №290/26.03.2010 по дело №554/2009придобивна давност * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * свидетелски показания * гараж * договор за наем * упълномощаване * Установителен иск
ГКРешение №699/02.11.2010 по дело №1572/2009Ревандикационен иск * съсобственост * предаване на владение * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * присъединяване на владение * предварителен договор
ГКРешение №143/06.10.2015 по дело №1325/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * преустройство
ГКРешение №157/19.06.2013 по дело №103/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена тежест * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №209/19.07.2011 по дело №750/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * земеделски земи * начало на давностен срок * упълномощаване * покана *