Ключови фрази
трафопост

ГКРешение №290/2011/01.03.2012 по дело №1225/2010Установителен иск * установяване право на собственост * трафопост * отчуждаване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №45/09.04.2012 по дело №273/2011Делба * съсобственост * компетентност * форма за валидност * трафопост * договор за делба
ГКРешение №235/01.12.2014 по дело №2922/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост
ГКРешение №42/13.08.2010 по дело №121/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * доказателства * преобразуване на кооперации * правоприемство * право на строеж * трафопост
ГКРешение №47/02.04.2013 по дело №217/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * трафопост * държавна собственост * обезщетение за пропуснати ползи * сервитут
ГКРешение №284/30.07.2010 по дело №714/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * трафопост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * материалноправна легитимация на ищеца * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение №247/22.04.2010 по дело №3868/2008Неоснователно обогатяване * установяване право на собственост * трафопост
ГКРешение №69/25.03.2010 по дело №260/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * трафопост * сервитутни зони
ТКРешение №127/23.11.2009 по дело №252/2009предварителен договор * трафопост * дълготрайни материални активи * търговско дружество с общинско участие в капитала * Предварителен договор
ГКРешение №200/29.12.2014 по дело №2579/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №440/23.12.2011 по дело №1605/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * трафопост * приращения * държавна собственост * сервитут
ГКРешение №850/22.12.2010 по дело №1150/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * благоустройствени мероприятия * трафопост * реституция * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №300/28.06.2010 по дело №169/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * трафопост * дължимо обезщетение
ГКРешение №49/09.03.2012 по дело №891/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * обезщетение за пропуснати ползи * родова подсъдност * трафопост
ГКРешение №233/29.12.2014 по дело №3107/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ТКРешение №37/30.03.2010 по дело №709/2009трафопост * неоснователно обогатяване * такса за пренос на електроенергия
ГКРешение №237/26.01.2015 по дело №2068/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №201/23.12.2014 по дело №3142/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №716/22.10.2010 по дело №810/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * трафопост * държавна собственост * енергийни съоръжения * електроенергия * договор за покупко-продажба
ГКРешение №179/08.06.2012 по дело №1241/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * самостоятелен обект * незаконен строеж * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * минимален размер на имот * реална част * трафопост
ГКРешение №238/04.02.2015 по дело №2447/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №119/22.03.2011 по дело №625/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * трафопост
ГКРешение №21/26.02.2015 по дело №5762/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №394/21.01.2012 по дело №52/2011Установителен иск * установяване право на собственост * трафопост * реституция * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * преминаване от осъдителен към установителен иск * правен интерес * изменение на иска
ГКРешение №202/01.12.2014 по дело №1384/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост * доказателства
ГКРешение №921/30.12.2009 по дело №2704/2008мотиви на въззивно решение * трафопост * общинска собственост * установяване право на собственост * Установителен иск * доказателства * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №272/29.12.2014 по дело №2124/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост
ГКРешение №763/13.07.2011 по дело №12/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * трафопост * реституция * самостоятелен обект * одържавени недвижими имоти * надстрояване
ГКРешение №234/01.12.2014 по дело №1737/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост
ГКРешение №344/23.06.2010 по дело №1418/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * трафопост * упълномощаване * нередовност на исковата молба * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * конституиране на страни