Ключови фрази
трето лице

ГКРешение №96/05.04.2011 по дело №352/2010Отмяна на дарението * договор за дарение * разваляне на договор * издръжка на дарител * трансформация * трето лице
ГКРешение №326/20.12.2012 по дело №177/2012Отменителен иск * договор за покупко-продажба * относителна недействителност * предварителен договор * трето лице * увреждане на кредитор * доказателствена тежест
ГКРешение №555/20.01.2011 по дело №633/2009Оспорване на припознаването от трети лица * припознаване * трето лице
ТКРешение №52/01.09.2015 по дело №538/2014Неоснователно обогатяване * Встъпване в дълг * разваляне на предварителен договор * трето лице
ГКРешение №295/27.11.2013 по дело №2141/2013Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * трето лице
ГКРешение №170/11.07.2011 по дело №885/2010Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост * трето лице * преклузивен срок * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №68/15.07.2014 по дело №5985/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * трето лице * погасителна давност
ГКРешение №131/26.03.2012 по дело №720/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на възбрана * принудително изпълнение * относителна недействителност * публична продан * трето лице * форма за валидност * договорна ипотека
ГКРешение №491/07.07.2010 по дело №1348/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * сила на пресъдено нещо * добросъвестно владение * трето лице * преклузия * обратно действие * нищожност на договор за продажба * нищожност на пълномощно * възражение за изтекла давност
ГКОпределение №264/07.07.2014 по дело №2998/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * установителен иск * нищожност на нотариално действие * правен интерес * трето лице
ГКРешение №246/2011/06.03.2012 по дело №1200/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * замяна * възстановяване правото на собственост * трето лице * придобивна давност
ГКРешение №121/05.03.2010 по дело №3118/2008вписване на искова молба * относителна недействителност * разваляне на договор * договор за дарение * Отменителен иск * трето лице
ГКРешение №112/18.07.2013 по дело №509/2012Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * трето лице * отчуждаване * връщане на вещта * обезщетение при дължимо връщане на вещи
ГКРешение №193/22.07.2011 по дело №1324/2010Установителен иск * установяване право на собственост * добросъвестно владение * вписване на искова молба * трето лице * унищожаване поради измама
ГКРешение №173/14.06.2012 по дело №1045/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * преустройство * трето лице * косвен съдебен контрол * делба * правен интерес
ГКРешение №383/02.11.2011 по дело №1388/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * трето лице * добросъвестно владение * присъединяване на владение * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * прекъсване на давност
ГКРешение №227/20.10.2011 по дело №1569/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трето лице
ГКРешение №86/11.08.2010 по дело №3576/2008Ревандикационен иск * установяване право на собственост * погасителна давност * прекъсване на давност * право на строеж * договор за изработка * разваляне на договор * трето лице
ГКРешение №118/22.03.2012 по дело №1215/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * особен залог * конкуренция на права * разваляне на договор по съдебен ред * обратно действие * вписване на искова молба * трето лице * вписване в регистъра за особените залози
ГКРешение №140/30.05.2011 по дело №1075/2010Нищожност * прогласяване на недействителност * нищожност-липса на съгласие * договор за покупко-продажба * трето лице
ГКРешение №338/27.10.2011 по дело №181/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * обезщетение за пропуснати ползи * трето лице
ГКОпределение №163/04.03.2014 по дело №1181/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение * трето лице * адекватност на обезпечителна мярка
ГКРешение №84/04.04.2013 по дело №585/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * нови факти и доказателства * нови факти и обстоятелства * правомощия на въззивната инстанция * трето лице * сключване на трудов договор
ГКРешение №129/30.05.2013 по дело №475/2012Иск за оспорване на вземането * право на ползване * съсобственост * трето лице * нови факти и обстоятелства * делба
ГКОпределение №329/10.10.2013 по дело №5204/2013Частна касационна жалба * недопустимост на иск * активна процесуална легитимация * Установителен иск за собственост * въвод във владение * трето лице
ГКОпределение №42/22.01.2014 по дело №7789/2013обезпечение на бъдещ иск * установителен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * трето лице * защита на трето лице срещу изпълнението
ГКРешение №206/25.07.2012 по дело №238/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * трето лице * наследяване по закон * наследствено правоприемство * вписване в имотен регистър
ГКРешение №192/01.03.2010 по дело №3729/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * случайно събитие * вреди от вещ * трето лице * упълномощаване * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №89/20.06.2013 по дело №1184/2012Неоснователно обогатяване * трето лице * неоснователно обогатяване * неизпълнение на договорни отношения * необходими разноски
ГКРешение №16/09.03.2016 по дело №6670/2014Ревандикационен иск * право на собственост * задължителна сила на решение по административен спор * материалноправна легитимация на ищеца * трето лице * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * мотиви на въззивно решение * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №815/30.06.2011 по дело №1509/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * премахване на извършено строителство * постройка * право на ползване * трето лице * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №27/24.02.2012 по дело №845/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване в имотен регистър * установяване право на собственост * вписване на искова молба * трето лице
ГКРешение №241/16.07.2010 по дело №3650/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за групов строеж * предварителен договор * право на строеж * нищожност * договор за делба * трето лице
Решение №793/12.11.2010 по дело №Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * реституция * преустройство * одържавени недвижими имоти * преклузия * съсобственост * трето лице
ГКРешение №227/29.03.2010 по дело №4374/2008установяване право на собственост * Иск за изваждане от жилище в ЖСК * трето лице
ГКРешение №309/19.09.2012 по дело №780/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * възстановяване правото на собственост * замяна * реституция * трето лице
ГКРешение №621/13.07.2011 по дело №1195/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * трето лице * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на дарение * нищожност-липса на форма * графологическа експертиза
ГКРешение №461/01.07.2010 по дело №919/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * доказателства * трето лице * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №370/18.09.2012 по дело №1226/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * право на възстановяване * право на ползване * трето лице * доказателства * констативен нотариален акт
ГКРешение №602/13.10.2010 по дело №1539/2009Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * обезсилване на изпълнителни действия * възлагане на неподеляем имот * публична продан * трето лице
ГКРешение №272/17.10.2012 по дело №49/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * обогатяване * трето лице
ГКРешение №60/19.04.2011 по дело №1731/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * вписване на искова молба * предварителен договор * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * идентичност на имоти * относителна недействителност * увреждане на кредитор * недобросъвестно владение * трето лице
ГКРешение №155/19.03.2010 по дело №4829/2008недействителност на договор * установяване право на собственост * Нищожност * правен интерес * трето лице
ГКРешение №89/14.03.2011 по дело №1102/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * предоставяне на семейно жилище след развода * трето лице * семейно жилище
ГКРешение №335/15.01.2014 по дело №1369/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * обезщетение за ползване * давностен срок * трето лице * признание на иска * прекъсване на давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №754/08.12.2010 по дело №925/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * трето лице
ГКРешение №123/31.03.2015 по дело №4298/2014Нищожност * нищожност на договор за ипотека * договор за заем * трето лице * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №39/21.01.2014 по дело №7782/2013делба * прекратяване на производството по делото * допустимост на иск * съсобственост * трето лице * делба на наследство
ГКРешение №282/23.10.2012 по дело №1494/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * трето лице * реална част * съсобственост * общинска собственост * договор за покупко-продажба
ГКРешение №416/22.10.2012 по дело №294/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * реституция * трето лице * държавна собственост * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок
ГКРешение №424/13.07.2011 по дело №964/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * съсобственост * предаване на владение * трето лице
ГКРешение №269/22.10.2012 по дело №307/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * необходимо другарство * трето лице * нищожност на делба * недопустимост на решение
ГКРешение №14/20.03.2015 по дело №5426/2014Ревандикационен иск * право на ползване * трето лице * предаване на владение
ГКРешение №570/02.11.2010 по дело №1389/2009Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трето лице
ГКРешение №164/10.05.2011 по дело №95/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * спор за материално право * план за земеразделяне * помощен план * косвен съдебен контрол * очевидна фактическа грешка * трето лице
ГКРешение №87/11.07.2011 по дело №10/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * насрещен иск * изменение на нотариален акт * трето лице * отмяна на нотариален акт * право на строеж * общи части * форма за валидност
ГКРешение №365/22.10.2012 по дело №17/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * публична продан * добросъвестно владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * трето лице * обратно действие * нови факти и доказателства * вписване на възбрана
ГКРешение №3/18.02.2010 по дело №3231/2008нищожност на договор за продажба * мним представител * упълномощаване * договорна неустойка * лихва * Нищожност * нищожност-липса на съгласие * трето лице
ГКРешение №281/15.11.2012 по дело №1173/2011Нищожност * договорна ипотека * трето лице * установяване право на собственост
ГКРешение №189/02.07.2012 по дело №1072/2009Отменителен иск * симулация * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * трето лице
ТКРешение №2/20.05.2013 по дело №1031/2011Встъпване в правата на застрахования * суброгационен иск * трето лице * договор за международен автомобилен превоз * деликтна отговорност
ГКРешение №487/05.12.2011 по дело №1087/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * трето лице * спор за материално право * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №344/01.10.2012 по дело №114/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * трето лице * установяване право на собственост към минал момент * доказателства
ГКРешение №372/26.10.2012 по дело №336/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на ползване * договор за дарение * трето лице
ГКРешение №212/30.06.2011 по дело №190/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * трето лице * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №469/14.09.2010 по дело №680/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * съпружеска имуществена общност * договор за замяна * нищожност на делба * нищожност-липса на съгласие * трето лице * нищожност на договор
ГКРешение №414/29.10.2012 по дело №222/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * публична продан * трето лице * вписване на ипотека * нищожност на делба * разваляне на договор * обратно действие * конкуренция на вписвания * преклузивен срок
ГКРешение №298/29.06.2011 по дело №892/2010Делба * съсобственост * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * трето лице * определяне на квоти * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №176/04.07.2013 по дело №1805/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * земеделски земи * трето лице * наследство * конкуренция на права
ГКРешение №66/18.04.2012 по дело №493/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трето лице * реституция * контрол за валидност на административен акт * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * давностно владение * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * договор за продажба на търговско предприятие * доказателства * приложим закон * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №698/08.06.2011 по дело №1281/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * саморъчно завещание * трето лице * договор за покупко-продажба
ГКРешение №115/10.08.2011 по дело №1054/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * земеделски земи * трето лице
ГКРешение №596/02.12.2010 по дело №2074/2008Делба * гараж * съсобственост * трето лице
ГКРешение №211/29.03.2010 по дело №719/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * застрахователно обезщетение * трето лице
ГКРешение №91/09.05.2012 по дело №613/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * трето лице * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор * придобивна давност
ГКРешение №127/14.03.2012 по дело №886/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * трето лице * спиране на въвод във владение * принудително изпълнение * сила на пресъдено нещо * защита на трето лице срещу изпълнението * допустимост на иск * изпълнително производство
ГКРешение №91/19.07.2016 по дело №706/2016Ревандикационен иск * отмяна на отчуждаване * трето лице * вещно-прехвърлителен ефект * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия
ГКОпределение №313/26.07.2016 по дело №2749/2016Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * отговорност за вреди * юрисконсултско възнаграждение * трето лице
ГКРешение №143/09.08.2016 по дело №195/2016Ревандикационен иск * несъстоятелност * конкуренция на права * трето лице * право на собственост
ГКРешение №150/25.11.2016 по дело №1818/2016Възстановяване на запазена част * дарение * трето лице * придобивна давност * откриване на наследство
ГКРешение №266/07.12.2016 по дело №1298/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * деликтна отговорност * причинно-следствена връзка * трето лице * вреди от вещ
ГКРешение №186/09.12.2016 по дело №1482/2016Делба * възлагане на неподеляем имот * Обезсилване на решение * трето лице * договор за продажба
ГКОпределение №4/09.01.2017 по дело №3197/2016Частна касационна жалба * Делба * право на собственост * трето лице * спиране на производството по делото * установителен иск за собственост * иск за прогласяване на нищожност на съдебно решение
ГКРешение №183/01.03.2017 по дело №2011/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * трето лице * право на собственост
ГКРешение №21/27.03.2017 по дело №2705/2016Неоснователно обогатяване * неосъществено основание * предварителен договор * договор за покупко-продажба * трето лице
ГКРешение №95/10.07.2017 по дело №3892/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * прекъсване на давност * съсобственост * трето лице
ГКОпределение №366/17.07.2017 по дело №2734/2016Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес * трето лице * владение
ГКРешение №112/28.11.2017 по дело №465/2017публична продан * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №123/18.12.2017 по дело №594/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * другарство между съпрузи * необходимо задължително другарство * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * процесуална легитимация * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * постройка
ТКОпределение №294/26.06.2018 по дело №1650/2018Частна жалба * правен интерес от обжалване * начална дата на неплатежоспособност * трето лице
ТКОпределение №38/21.01.2019 по дело №3077/2018Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * обезпечителна мярка * трето лице
ТКРешение №349/11.02.2019 по дело №3028/2017Право на иск срещу решенията на общото събрание на сдружението * вписване в регистър за ЮЛНЦ * решение на общо събрание * трето лице
ТКРешение №17/13.06.2019 по дело №1104/2018Предявяване на установителен иск * доказателствена сила на частен документ * трето лице
ТКРешение №32/18.06.2019 по дело №1109/2018Предявяване на установителен иск * доказателствена сила на частен документ * трето лице
ГКРешение №37/03.09.2019 по дело №872/2018Делба * сила на пресъдено нещо * допълнителна искова молба * насрещен иск * идеална част * трето лице * искане за включване на вещ в делбената маса * прехвърляне на част от делбения имот * прехвърляне на спорното право * доклад по делото * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * необоснованост * нередовност на исковата молба
ТКРешение №122/27.01.2020 по дело №2747/2018Установителен иск * ипотека * ипотекарно имущество за обезпечаване на вземането * трето лице * договорна ипотека