Ключови фрази
указания на ВКС

НКРешение №313/26.09.2014 по дело №896/2014Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * указания на ВКС * справедливост на наказание
НКРешение №89/17.03.2014 по дело №121/2014Квалифицирани състави на престъпления по служба * нарушение при формиране на вътрешното убеждение * липса на анализ и съпоставка на доказателства * липса на мотиви * висок обществен интерес * указания на ВКС * явна несправедливост на наказанието * неподдържане на касационен протест * кредитиране на свидетелски показания * длъжностно лице * техническа грешка * първични доказателства * производни доказателства
ГКРешение №178/17.12.2015 по дело №1770/2015Ревандикационен иск * право на собственост * право на строеж * реституция * указания на ВКС
НКРешение №363/30.12.2013 по дело №1004/2013Укриване и неплащане на данъчни задължения * указания на ВКС * обективна и субективна съставомерност * доказателствен анализ * укриване на данъчни задължения в особено големи размери
НКРешение №87/26.09.2014 по дело №142/2014Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери * фактическо разпореждане с чуждо имущество * указания на ВКС * намаляване на наказание
НКРешение №271/27.05.2010 по дело №208/2010Кражба, представляваща опасен рецидив * бланкетна касационна жалба * правилно приложение на материалния закон * преквалификация на деяние * неясен диспозитив на присъда * указания на касационната инстанция * указания на ВКС
ГКРешение №128/25.08.2015 по дело №794/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * указания на ВКС * недобросъвестно владение
ГКРешение №141/01.10.2015 по дело №732/2015Делба * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * указания на ВКС
НКРешение №155/11.04.2012 по дело №350/2012Подкуп с цел упражняване на влияние * указания на ВКС * несъставомерно деяние * недоказаност на обвинението
ГКРешение №174/22.06.2016 по дело №319/2016Неоснователно обогатяване * указания на ВКС * нередовност на исковата молба * частен съдебен изпълнител * обезщетение за забава * принудително изпълнение
НКРешение №265/16.09.2013 по дело №744/2013Лично укривателство * обективна и субективна несъставомерност * указания на ВКС
ГКРешение №244/13.10.2011 по дело №1178/2010Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * указания на ВКС
НКРешение №369/28.10.2013 по дело №1146/2013Престъпления по служба * използване на служебно положение от длъжностно лице * длъжностно лице * указания на ВКС * специална цел * бланкетна норма * недопустимо изменение на обвинението * правилно приложение на материалния закон * обективна и субективна несъставомерност
НКРешение №82/28.03.2012 по дело №3049/2011Кражба, представляваща опасен рецидив * указания на ВКС * доказателствени искания * прочитане на свидетелски показания * нередовно призоваване * достоверност на обяснения на подсъдим * липса на анализ и съпоставка на доказателства * опасен рецидив * задължителни указания на касационната инстанция * липса на мотиви * правна квалификация
ГКРешение №344/01.11.2011 по дело №1451/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * Установителен иск * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * указания на ВКС * контрол за валидност на административен акт * доказателства * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост
НКРешение №438/09.12.2013 по дело №1604/2013лихва * указания на ВКС * високорисково наркотично вещество * оспорване процесуалната годност на доказателствени средства * протокол за оглед на местопроизшествие * държане на наркотични вещества * съучастие * приложение на чл. 66 НК * цели на генералната превенция
НКРешение №458/27.03.2014 по дело №1643/2013Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове * неизпълнени указания на ВКС * указания на ВКС * указания на касационната инстанция * съществени процесуални нарушения * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт * субективна страна на деяние * огнестрелно оръжие * изменение на газово оръжие в огнестрелно * държане на оръжие без надлежно разрешение
НКРешение №164/05.04.2012 по дело №380/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * протокол за оглед на местопроизшествие * указания на ВКС * обяснения на подсъдим * недоказаност на авторството на деяние
ГКРешение №209/12.11.2013 по дело №32/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * указания на ВКС
ГКРешение №55/14.04.2014 по дело №12/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало * указания на ВКС * принцип на законност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност * реална част
НКРешение №375/21.11.2013 по дело №1203/2013Укриване и неплащане на данъчни задължения * неплащане на данъчни задължения в големи размери * отмяна поради допуснато нарушение на закона * неизпълнени указания на ВКС * указания на ВКС * данъчно задължено лице * превратно тълкуване на доказателства * доказателствена стойност * липса на анализ и съпоставка на доказателства
ГКРешение №146/29.09.2015 по дело №1745/2015Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * търговско дружество * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * указания на ВКС
НКРешение №343/13.10.2014 по дело №1028/2014Средна телесна повреда * доказателствена стойност * указания на ВКС * кредитиране на свидетелски показания * анализ на доказателствена съвкупност
НКРешение №56/14.02.2013 по дело №2339/2012Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * указания на ВКС * дактилоскопни следи * авторство на деянието * съществени процесуални нарушения * формиране на вътрешно убеждение
НКРешение №358/17.03.2014 по дело №1168/2013Отвличане на бременна жена или ненавършило 18 г. лице * ексцес на умисъла * отвличане * указания на ВКС
ГКРешение №119/26.05.2016 по дело №5770/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди * имуществени вреди * незаконно обвинение * пасивна материалноправна легитимация * процесуален субституент * причинно-следствена връзка * указания на ВКС
НКРешение №15/01.08.2013 по дело №2198/2012Убийство по чл.115 НК * указания на ВКС * справедливост на наказание * изключително смекчаващо вината обстоятелство * оценка на смекчаващите вината обстоятелства
НКРешение №524/04.06.2013 по дело №3007/2011Убийство с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление * касационно следствие * указания на ВКС
НКРешение №123/08.03.2012 по дело №257/2012Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * указания на ВКС * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съпричиняване * алкохолно опиване
НКРешение №59/14.03.2012 по дело №58/2012Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * указания на ВКС * справедливост на наказание * съпричиняване * незаконосъобразно наказание
НКРешение №548/28.12.2010 по дело №526/2010Укриване и неплащане на данъчни задължения * бланкетна норма * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * особено големи размери * прекратяване на наказателно производство * банкова дейност * данъчно задължено лице * данъчно-ревизионен акт * пряк умисъл * указания на ВКС
НКРешение №119/15.05.2014 по дело №35/2014Отвличане * указания на ВКС * свидетелска годност * изземване * протокол за оглед * оспорване процесуалната годност на доказателствени средства * претърсване и изземване * формиране на вътрешно убеждение * свидетелски показания * оценка на гласни доказателствени източници
НКРешение №58/04.03.2014 по дело №2291/2013Средна телесна повреда * указания на ВКС * физиологичен афект * мнима неизбежна отбрана * неизяснени обстоятелства от предмета на доказване * нарушения при доказателствения анализ * нова експертиза * необсъждане на доказателства
НКРешение №213/03.05.2012 по дело №601/2012Тежка телесна повреда * указания на ВКС * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция * превес на смекчаващите вината обстоятелства * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №36/31.05.2013 по дело №2328/2012Привилегирован състав на транспортно престъпление * отмяна на въззивна оправдателна присъда * указания на ВКС * оправдаване за по-тежко наказуемо престъпление
НКРешение №253/10.05.2012 по дело №725/2012Образуване и ръководене на организирана престъпна група * указания на ВКС * одорологична експертиза * анализ на доказателствена съвкупност
НКРешение №62/29.02.2012 по дело №2875/2011Престъпления против паричната и кредитна система * указания на ВКС * обективна и субективна несъставомерност * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция
НКРешение №178/09.04.2013 по дело №288/2013Убийство по чл.115 НК * указания на ВКС * предели на касационната проверка * внезапен умисъл * общност на умисъла * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства
НКРешение №168/13.05.2014 по дело №360/2014Убийство по чл.115 НК * указания на ВКС * следствен експеримент * умисъл за убийство * граждански иск в наказателното производство * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * необоснованост
НКРешение №5/20.01.2014 по дело №2127/2013доказателствен анализ * реторсия * указания на ВКС * обективна и субективна съставомерност
НКРешение №629/01.02.2013 по дело №1721/2012Убийство по чл.115 НК * правна квалификация на деяние * указания на ВКС * разумен срок на наказателния процес * Европейски съд по правата на човека * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата
НКРешение №137/20.04.2011 по дело №1118/2011Рекет, представляващ опасен рецидив * предубеденост * доказателствен анализ * указания на ВКС * присъждане на разноски
НКРешение №29/09.05.2014 по дело №2078/2013Приготовления за престъпления, свързани с наркотични вещества * приготовление и опит * указания на ВКС * съдържание на обвинителен акт * правна квалификация на деяние
НКРешение №159/30.03.2012 по дело №114/2012Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * анализ на доказателствена съвкупност * оценка на доказателства * указания на ВКС * свидетелски показания * авторство на деянието
ГКРешение №503/2010/02.09.2011 по дело №237/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * указания на ВКС * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * реституция * право на строеж
НКРешение №141/28.03.2012 по дело №197/2012Нарушения на валутния режим * съставомерност на деяние * предмет на касационна проверка * указания на ВКС * задължителни указания на касационната инстанция
НКРешение №359/12.11.2014 по дело №1129/2014Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * внезапно възникване на опасност за движението * липса на случайно деяние * нарушаване на правилата за движение по пътищата * опасна зона на спиране * оценка на доказателства * указания на ВКС * автотехническа експертиза * необоснованост * кредитиране на доказателства и доказателствени средства * допълнителна и комплексна експертизи
ГКРешение №80/08.05.2012 по дело №1315/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * указания на ВКС
НКРешение №267/02.07.2013 по дело №780/2013Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * съдържание на обвинителен акт * изменение на обвинението * новопредявено обвинение * указания на ВКС * приложение на чл. 66 НК * определяне на наказание на непълнолетен
НКРешение №180/05.08.2013 по дело №247/2013Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо * указания на ВКС * достоверност на доказателствени източници * митническа проверка * свидетелска годност
НКРешение №344/06.10.2011 по дело №1780/2011Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * необоснованост * кредитиране на свидетелски показания * съдебно-медицинска експертиза * газхроматографско изследване * установяване на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта * указания на касационната инстанция * указания на ВКС
ГКРешение №124/22.07.2013 по дело №691/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * застрояване * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * указания на ВКС * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност * давностно владение
НКРешение №134/30.07.2014 по дело №186/2014Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * указания на ВКС * задължителни указания на касационната инстанция * предпоставки за условно осъждане
НКРешение №75/22.03.2012 по дело №34/2012Съставяне на официален документ с невярно съдържание * указания на ВКС * анализ на доказателствена съвкупност * справедливост на наказание * задължителни указания на касационната инстанция
НКРешение №535/07.01.2009 по дело №500/2008Изнудване * авторство на деянието * защитна версия * разумен срок на наказателния процес * указания на ВКС * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
НКРешение №208/07.05.2012 по дело №613/2012Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот * указания на ВКС * кредитиране на свидетелски показания * фактическа рамка на обвинение * дактилоскопни следи и дактилоскопна експертиза * имуществени вреди от престъпление
НКРешение №516/09.01.2014 по дело №1784/2013Измама * указания на ВКС * измама * имотна облага
ГКРешение №9/01.02.2017 по дело №2474/2016Поправка на очевидна фактическа грешка * нищожност на решение * правомощия на въззивната инстанция * указания на ВКС * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало
ГКРешение №1/24.03.2017 по дело №5981/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * указания на ВКС * право на собственост * ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * предаване на владение
ГКРешение №120/02.10.2017 по дело №1557/2017Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * указания на ВКС
ГКРешение №78/30.05.2018 по дело №3910/2017Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * преклузивен срок * отнемане в полза на държавата * указания на ВКС