Ключови фрази
указания на съда

ГКОпределение №270/14.06.2016 по дело №1572/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * указания на съда * доказателства
ГКОпределение №67/18.02.2011 по дело №17/2011земеделски земи * възстановяване правото на собственост * приращения * отмяна на констативен нотариален акт * установителен иск * указания на съда * нередовност на исковата молба * правен интерес * принцип на диспозитивното начало
ТКОпределение №438/27.06.2013 по дело №2134/2013Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда * вписване на искова молба
ГКОпределение №621/13.08.2014 по дело №3675/2014Частна касационна жалба * Иск за признаване уволнението за незаконно * пасивна процесуална легитимация * ненадлежна страна * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №492/14.10.2010 по дело №437/2010държавна такса * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №374/15.08.2011 по дело №314/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * допустимост на иск * установителен иск * право на възстановяване
ГКОпределение №687/05.10.2012 по дело №538/2012установителен иск * правен интерес * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * принцип на равенство на страните
ГКОпределение №594/14.10.2011 по дело №453/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * конкретизация на вземането в заповедно производство * Иск за оспорване на вземането
ГКРешение №280/30.09.2013 по дело №2359/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * отмяна на уволнение * нередовност на процесуалното действие * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №608/30.12.2008 по дело №1497/2008процесуална правоспособност * доказателства * доказателствена тежест * указания на съда
ГКОпределение №649/10.12.2012 по дело №465/2012нередовност на въззивна жалба * възстановяване на срокове * недопустим съдебен акт * указания на съда
ГКОпределение №346/23.06.2009 по дело №358/2009делба * нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок
ГКОпределение №673/08.12.2014 по дело №6581/2014Частна касационна жалба * правна помощ * указания на съда * допустимост на иск
ГКРешение №669/11.10.2010 по дело №1568/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * нередовност на исковата молба * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №725/11.11.2015 по дело №3241/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №20/17.01.2011 по дело №535/2010задължение на съда за оказване съдействие на страните * указания на съда * възстановяване правото на собственост * ревандикационен иск * правен интерес
ГКОпределение №467/20.09.2011 по дело №506/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * държавна такса * солидарност * цена на иска
ГКОпределение №82/20.02.2014 по дело №48/2014цена на иска * указания на съда
ГКОпределение №332/26.06.2012 по дело №290/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * освобождаване от такси и разноски * вписване на искова молба * продължаване на срок
ГКРешение №29/09.02.2016 по дело №4526/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * указания на съда
ГКОпределение №16/15.01.2013 по дело №665/2012редовност на исковата молба * конституиране на страни * указания на съда * задължение на съда за оказване съдействие на страните * делба
ГКОпределение №360/27.06.2011 по дело №7/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * обезщетение за вреди * указания на съда * лихва
ГКРешение №264/01.06.2012 по дело №83/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * указания на съда * нередовност на процесуалното действие * принцип на служебното начало * конституиране на страни
ГКОпределение №295/24.06.2011 по дело №245/2011неоценяем иск * негаторен иск * държавна такса * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №300/14.10.2014 по дело №1442/2014Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * неоснователно обогатяване * погасителна давност * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * указания на съда
ГКОпределение №591/16.10.2009 по дело №547/2009преклузивен срок * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКРешение №341/06.12.2011 по дело №252/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * указания на съда * доклад по делото * общинска собственост * доказателства
ГКОпределение №193/11.04.2011 по дело №103/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * продължаване на срок * възстановяване на срокове
ГКОпределение №603/20.10.2011 по дело №556/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * колективен иск * допустимост на иск * нередовност на процесуалното действие * принцип на служебното начало
ГКОпределение №69/11.02.2010 по дело №56/2010указания на съда * държавна такса * нередовност на въззивна жалба
ГКРешение №452/16.11.2011 по дело №621/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * обезщетение за вреди * неоснователно обогатяване * доклад по делото * указания на съда * неизпълнение на договорни отношения
ГКОпределение №547/28.09.2011 по дело №407/2011Оспорване на бащинство * указания на съда * особен представител * съдебни разноски
ГКОпределение №249/28.03.2012 по дело №47/2012обективно съединяване на искове * подобрения в чужд имот * нередовност на исковата молба * указания на съда * сила на пресъдено нещо * издръжка
ГКОпределение №78/28.01.2013 по дело №633/2012редовност на исковата молба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * необходимо другарство * пасивна процесуална легитимация
ТКРешение №80/25.06.2014 по дело №1660/2013Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №73/15.02.2013 по дело №530/2012нередовност на исковата молба * държавна такса * пасивна процесуална легитимация * задължение на съда за оказване съдействие на страните * указания на съда
ГКОпределение №147/15.03.2010 по дело №84/2010нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок * принцип на служебното начало * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №575/20.12.2010 по дело №513/2010Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба * Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * указания на съда
ГКОпределение №702/10.12.2009 по дело №574/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * възстановяване на срокове * преюдициално значение * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №780/12.12.2014 по дело №1817/2014Частна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №572/06.10.2011 по дело №428/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализиране на спорното право * договор за изработка
ТКОпределение №637/30.10.2009 по дело №98/2009нередовност на исковата молба * указания на съда
ТКРешение №122/06.02.2014 по дело №861/2012Обхват на обезщетението за неизпълнение * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №43/22.01.2014 по дело №38/2014нередовност на въззивна жалба * държавна такса * доказателства * указания на съда
ГКОпределение №621/07.12.2010 по дело №445/2010иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №285/07.06.2012 по дело №1084/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * указания на съда * процесуална правоспособност * принцип на служебното начало * нередовност на процесуалното действие * конституиране на страни * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКОпределение №396/29.07.2011 по дело №398/2010нередовност на исковата молба * указания на съда * насрещен иск * Право на добросъвестния владелец на подобренията * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №375/13.11.2013 по дело №5481/2013Частна касационна жалба * нередовност на въззивна жалба * указания на съда * държавна такса
ГКОпределение №47/18.01.2011 по дело №592/2010държавна такса * указания на съда * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №402/23.06.2009 по дело №376/2009указания на съда * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение * реквизити на заявление за издаване на заповед за изпълнение
ГКРешение №255/29.06.2012 по дело №530/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало * указания на съда * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №437/29.12.2015 по дело №3140/2015Иск за съществуване на вземането * нередовност на исковата молба * указания на съда * служебно начало
ТКОпределение №141/23.03.2016 по дело №541/2016необходимо другарство * държавна такса * указания на съда
ГКОпределение №668/03.12.2009 по дело №237/2009нередовно призоваване * указания на съда * отмяна-нарушено право на участие
ГКОпределение №626/03.11.2009 по дело №600/2009указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №55/04.02.2009 по дело №2412/2008иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * наследяване * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКРешение №73/12.05.2016 по дело №5244/2015Делба * отмяна на нотариален акт * относителна недействителност * нередовност на исковата молба * указания на съда * Делба на наследство
ТКОпределение №316/26.05.2009 по дело №240/2009указания на съда * правосубектност
ГКОпределение №567/21.11.2013 по дело №5939/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * нередовност на процесуалното действие
ТКОпределение №626/24.10.2012 по дело №605/2012Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * държавна такса * указания на съда
ГКОпределение №294/24.06.2011 по дело №209/2011нередовност на исковата молба * Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * указания на съда * процесуално представителство
ТКОпределение №505/01.07.2014 по дело №1926/2014Частна касационна жалба * държавна такса * разваляне на договор по съдебен ред * указания на съда
ГКОпределение №250/28.03.2012 по дело №174/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * нередовност на исковата молба
ТКРешение №175/23.12.2015 по дело №3021/2014Установителен иск * указания на съда * заключение на вещо лице
ТКОпределение №141/01.02.2011 по дело №654/2010Частна касационна жалба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №397/08.07.2015 по дело №1067/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда
ГКОпределение №180/29.04.2010 по дело №78/2010прекратяване на производството по делото * индивидуализация на недвижим имот * указания на съда * производство по открито наследство
ГКОпределение №722/23.10.2012 по дело №665/2012държавна такса * указания на съда
ГКОпределение №423/27.07.2009 по дело №270/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализация на страна
ГКОпределение №302/23.04.2014 по дело №1942/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализиране на спорното право * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №472/11.10.2013 по дело №5846/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * възражение за местна подсъдност
ГКОпределение №157/27.03.2013 по дело №540/2012нередовност на исковата молба * указания на съда * отговорност за чужди виновни противоправни действия * ревандикационен иск
ГКОпределение №386/21.06.2011 по дело №346/2011държавна такса * указания на съда * връщане на въззивна жалба
ГКОпределение №357/30.06.2009 по дело №293/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * установителен иск * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ТКОпределение №216/25.04.2016 по дело №690/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №573/24.07.2012 по дело №328/2012държавна такса * указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ГКРешение №269/04.06.2012 по дело №187/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * указания на съда * принцип на служебното начало * конституиране на страни * нередовност на процесуалното действие
ГКРешение №382/06.01.2015 по дело №1558/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * преклузия * договор за замяна * свидетелски показания * указания на съда
ГКОпределение №463/10.09.2009 по дело №445/2009връщане на въззивна жалба * указания на съда * държавна такса
ГКРешение №426/21.11.2011 по дело №74/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * указания на съда * служебно начало * продажба на лек автомобил * експертиза * приложим закон * доказателства * международна компетентност на български съд
ГКОпределение №462/15.11.2010 по дело №368/2010обективно съединяване на искове * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * относителна недействителност * Недействителност на разпореждане с наследство * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №291/02.07.2009 по дело №210/2009допустимост на иск * Установителен иск * възстановяване правото на собственост * преждевременно предявен иск * право на изкупуване от ползвател * указания на съда * нередовност на исковата молба * застрояване
ГКОпределение №608/12.11.2009 по дело №534/2009заповед за незабавно изпълнение * държавна такса * указания на съда * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №420/23.07.2009 по дело №98/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №227/22.03.2012 по дело №72/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск * доказателствена сила на частен документ * правен интерес * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №551/28.09.2009 по дело №492/2009обезпечение на предявен иск * указания на съда * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №343/17.05.2012 по дело №307/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №503/01.10.2009 по дело №500/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ТКОпределение №539/08.07.2011 по дело №482/2011Частна касационна жалба * продължаване на срок * указания на съда * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №424/11.12.2013 по дело №6082/2013делба * указания на съда * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №78/01.03.2012 по дело №545/2011Иск за съществуване на вземането * указания на съда * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало
ГКОпределение №396/20.09.2011 по дело №375/2011указания на съда * отрицателен установителен иск * нищожност-невъзможен предмет * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба
ГКРешение №359/05.10.2011 по дело №1878/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * събиране на нови доказателства във въззивното производство * преклузия * указания на съда
ГКОпределение №324/09.10.2013 по дело №4841/2013Частна касационна жалба * нередовност на частна жалба * указания на съда
ГКОпределение №550/01.10.2010 по дело №426/2010връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба * указания на съда * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител
ГКОпределение №654/15.09.2014 по дело №3882/2014Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * доказателства * указания на съда
ГКОпределение №250/30.04.2014 по дело №2214/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * нередовност на исковата молба * указания на съда * давностно владение
ГКОпределение №713/18.10.2012 по дело №603/2012указания на съда * държавна такса
ТКОпределение №155/30.03.2016 по дело №245/2016договор за заем * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда
ГКОпределение №238/04.06.2010 по дело №228/2010продължаване на срок * указания на съда * нередовност на исковата молба * задължение за уведомяване * обжалване отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №774/07.10.2011 по дело №176/2011Частна касационна жалба * указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №679/07.12.2009 по дело №679/2009ревандикационен иск * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №482/18.08.2009 по дело №322/2009вписване на искова молба * обективно съединяване на искове * указания на съда * нередовност на исковата молба * прогласяване на недействителност
ГКРешение №79/25.08.2014 по дело №1631/2011Нищожност * унищожаване на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * унищожаване поради измама * неправилна правна квалификация * указания на съда
ГКОпределение №731/29.10.2012 по дело №643/2012правна помощ * указания на съда * обезщетение за имуществени вреди * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №414/14.06.2012 по дело №309/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * отвод * указания на съда
ГКОпределение №611/12.11.2009 по дело №625/2009указания на съда * връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №393/25.11.2013 по дело №5991/2013нередовност на въззивна жалба * указания на съда * държавна такса * представителство * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №280/05.07.2012 по дело №298/2011Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост
ТКОпределение №201/18.03.2013 по дело №1178/2013Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №124/04.05.2016 по дело №4929/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото
ГКОпределение №787/20.11.2012 по дело №728/2012указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКРешение №389/2014/13.05.2015 по дело №6626/2013Унищожаемост на договор поради измама * произнасяне по непредявен иск * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен * доклад по делото * указания на съда * нищожност на договор за продажба * унищожаване поради измама
ГКРешение №434/13.05.2010 по дело №700/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * нередовност на исковата молба * указания на съда * установяване право на собственост към минал момент * реална част * грешка в кадастрален план
ГКРешение №72/12.03.2014 по дело №4673/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * указания на съда * съкращаване на щата * подбор
ГКРешение №162/09.07.2012 по дело №1260/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * нередовност на исковата молба * доклад по делото * указания на съда * правен интерес
ГКОпределение №81/20.02.2012 по дело №498/2011обжалване на действията на съдебния изпълнител * Иск за оспорване на вземането * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * указания на съда * Ревандикационен иск * Нищожност на действия и сделки
ГКОпределение №276/31.05.2010 по дело №162/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №43/03.02.2009 по дело №42/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * преклузивен срок
ГКРешение №429/25.11.2011 по дело №3/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * доклад по делото * доказателствена тежест * указания на съда * доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * придобивна давност
ТКОпределение №742/31.10.2013 по дело №3126/2013Частна касационна жалба * договор за заем * редовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализация на вземането
ГКОпределение №559/16.07.2014 по дело №4222/2014Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №195/18.03.2013 по дело №1710/2013нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №152/15.04.2016 по дело №776/2016Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * указания на съда
ГКОпределение №172/29.02.2012 по дело №741/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * непозволено увреждане * отговорност за чужди виновни противоправни действия
ГКРешение №98/09.05.2012 по дело №318/2011Договор за заем * указания на съда * доклад по делото * доказателства
ГКОпределение №463/07.08.2009 по дело №206/2009указания на съда * изчисляване на срокове * доказателства * договор за куриерска услуга * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №372/15.08.2011 по дело №230/2011указания на съда * държавна такса * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ * нередовност на исковата молба
ГКРешение №249/16.10.2014 по дело №2251/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * преклузия * писмени доказателства * указания на съда * прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
ГКРешение №149/08.06.2011 по дело №1884/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * преклузия * обезщетение за оставане без работа * указания на съда * доказателствена тежест
ГКОпределение №477/29.09.2011 по дело №417/2011нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №579/12.10.2009 по дело №431/2009прекратяване на производството по делото * указания на съда * нередовност на исковата молба * обезщетение за имуществени вреди * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №419/04.01.2013 по дело №557/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * надлежна страна * недопустимост на решение * конституиране на страни * указания на съда
ТКОпределение №139/05.03.2009 по дело №41/2009указания на съда * конкретизация на вземането в заповедно производство
ТКОпределение №747/23.10.2014 по дело №2963/2014Частна касационна жалба * връщане на частна жалба * указания на съда * невнасяне на държавна такса
ТКОпределение №616/16.08.2010 по дело №455/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * държавна такса * надлежно упражняване право на иск * указания на съда
ГКОпределение №402/28.11.2013 по дело №5703/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * указания на съда * държавна такса
ГКОпределение №650/14.11.2011 по дело №433/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * обезщетение за извънреден труд * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №6/09.01.2013 по дело №654/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * цена на иска * държавна такса * обективно съединяване на искове * указания на съда * редовност на исковата молба
ГКОпределение №555/18.11.2013 по дело №5708/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * неизпълнение * продължаване на срок
ГКРешение №458/23.11.2011 по дело №73/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателствена тежест * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №65/08.02.2010 по дело №533/2009спиране на производството по делото * активна процесуална легитимация * указания на съда * нередовност на частна жалба
ГКРешение №247/18.06.2012 по дело №449/2011Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * указания на съда
ТКОпределение №348/18.06.2015 по дело №135/2015Частна касационна жалба * държавна такса * указания на съда * връщане на въззивна жалба
ТКОпределение №342/02.06.2009 по дело №296/2009указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №141/22.03.2013 по дело №631/2012нередовност на исковата молба * указания на съда * разпределяне на ползването * установяване истинността или неистинността на документ
ГКОпределение №50/10.02.2011 по дело №42/2011указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №403/05.12.2008 по дело №1259/2008преклузивен срок * оспорване на произход * указания на съда
ГКОпределение №29/10.01.2012 по дело №711/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * правна квалификация * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №128/13.03.2012 по дело №535/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №474/11.11.2009 по дело №418/2009нередовност на исковата молба * активна процесуална легитимация * указания на съда * правосубектност * принцип на служебното начало
ГКОпределение №518/07.09.2009 по дело №428/2009допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * указания на съда * принцип на служебното начало
ТКОпределение №81/16.02.2015 по дело №3391/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * служебно начало * държавна такса
ГКРешение №886/13.12.2010 по дело №1553/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * доклад по делото * право на изкупуване от ползвател * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №501/24.07.2013 по дело №3562/2013Частна касационна жалба * алтернативно съединяване на искове * държавна такса * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * непозволено увреждане * указания на съда
ТКОпределение №75/30.01.2013 по дело №550/2012Частна касационна жалба * указания на съда * насрещен иск * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №425/30.07.2009 по дело №38/2009нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №325/22.07.2010 по дело №253/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * служебно начало * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * обжалваем интерес * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №457/28.07.2009 по дело №174/2009поправка на очевидна фактическа грешка * държавна такса * указания на съда * допълване на решение
ГКОпределение №772/29.12.2011 по дело №734/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * правна квалификация * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №839/12.12.2012 по дело №776/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * делба * указания на съда
ГКОпределение №138/17.03.2014 по дело №547/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * процесуални предпоставки * правен интерес * административен ред * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКОпределение №263/08.04.2014 по дело №671/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №670/30.12.2010 по дело №548/2010указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * правна помощ
ТКОпределение №347/03.06.2009 по дело №368/2009указания на съда * конкретизация на вземането в заповедно производство
ТКРешение №56/17.07.2013 по дело №1201/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * държавна такса * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №663/24.09.2012 по дело №529/2012обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * солидарна отговорност * указания на съда * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Непозволено увреждане
ГКРешение №105/28.02.2012 по дело №637/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * правомощия на въззивната инстанция * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №969/22.12.2014 по дело №6550/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКОпределение №33/12.01.2011 по дело №713/2010указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №190/10.05.2010 по дело №67/2010нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №245/13.05.2010 по дело №241/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №36/22.01.2010 по дело №524/2009указания на съда * нередовност на частна жалба
ГКОпределение №307/18.06.2012 по дело №285/2012връщане на въззивна жалба * държавна такса * указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ГКРешение №80/08.06.2016 по дело №5878/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * право на изкупуване * сила на пресъдено нещо * възражение * придобивна давност * неправилна правна квалификация * доказателства * указания на съда
ГКОпределение №592/21.10.2009 по дело №558/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * правна помощ * Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи
ГКОпределение №556/04.10.2010 по дело №436/2010нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №565/28.10.2009 по дело №577/2009иск за поставяне на лице под пълно или ограничено запрещение * връчване на съдебни книжа * нередовно призоваване * нередовност на исковата молба * указания на съда * особено процесуално представителство
ГКОпределение №375/11.07.2012 по дело №588/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * нередовност на процесуалното действие * принцип на служебното начало * разделяне на искове
ГКОпределение №14/07.01.2015 по дело №6882/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * държавна такса * указания на съда
ГКОпределение №52/21.01.2014 по дело №679/2012нередовност на исковата молба * указания на съда * установителен иск * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКОпределение №752/30.12.2009 по дело №747/2009указания на съда * нередовност на исковата молба * трудово правоотношение
ГКОпределение №740/30.10.2012 по дело №686/2012установителен иск * указания на съда * правен интерес * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №777/22.11.2012 по дело №632/2012нередовност на исковата молба * ревандикационен иск * индивидуализиране на спорното право * указания на съда
ГКРешение №255/11.07.2011 по дело №587/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * писмени доказателства * трудово възнаграждение * доклад по делото * указания на съда
ГКРешение №341/14.10.2011 по дело №1168/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * доклад по делото * доказателствена тежест * указания на съда * преклузия
ГКРешение №310/30.07.2010 по дело №1086/2009Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * предаване на владение * преклузия * нови факти и доказателства * доказателства * указания на съда
ГКОпределение №640/15.11.2010 по дело №618/2010нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №363/04.08.2011 по дело №58/2011отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №324/25.06.2010 по дело №282/2010нередовност на исковата молба * Непозволено увреждане * допустимост на иск * указания на съда * обективно съединяване на искове * насрещен иск
Определение №4/06.01.2011 по дело №нередовност на исковата молба * държавна такса * продължаване на срок * указания на съда
Определение №389/06.08.2010 по дело №държавна такса * обективно съединяване на искове * указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №223/21.07.2016 по дело №2709/2016Частна касационна жалба * служебно начало * указания на съда * вписване на искова молба
ГКРешение №211/19.09.2016 по дело №1171/2016Неоснователно обогатяване * задължения на въззивния съд * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №425/26.09.2016 по дело №3183/2016Частна касационна жалба * нередовност на частна жалба * указания на съда
ГКОпределение №468/14.10.2016 по дело №3879/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * процесуални предпоставки * активна процесуална легитимация
ТКОпределение №435/19.10.2016 по дело №1918/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * указания на съда
ГКОпределение №512/03.11.2016 по дело №3026/2016Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №209/04.11.2016 по дело №1539/2016Делба * задължения на въззивния съд * указания на съда * доклад по делото
ГКРешение №247/19.12.2016 по дело №1667/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-ненадлежно представителство * правна помощ * указания на съда
ГКОпределение №3/06.01.2017 по дело №5389/2016Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №212/20.01.2017 по дело №1392/2016Непозволено увреждане * доклад по делото * събиране на нови доказателства във въззивното производство * съдебно-счетоводна експертиза * указания на съда
ТКОпределение №81/09.02.2017 по дело №1982/2016Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * указания на съда
ГКОпределение №83/15.02.2017 по дело №2949/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №182/10.04.2017 по дело №1209/2017Частна касационна жалба * продължаване на срок * указания на съда * държавна такса * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №123/19.04.2017 по дело №1448/2017Частна касационна жалба * правна помощ * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №110/14.06.2017 по дело №2289/2017Частна касационна жалба * вписване на искова молба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКРешение №104/28.06.2017 по дело №60061/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * доклад по делото * указания на съда * допустимост на доказателства
ТКОпределение №393/27.07.2017 по дело №1191/2017Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * връчване на съдебни книжа * указания на съда
ГКРешение №71/16.08.2017 по дело №60343/2016указания на съда * доказателства * доказателствена сила на протокол за птп
ГКОпределение №167/03.10.2017 по дело №2801/2017Частна касационна жалба * вписване на искова молба * указания на съда
ГКРешение №195/29.01.2018 по дело №5301/2016Делба * указания на съда * експертиза
ГКРешение №346/19.02.2018 по дело №619/2017Оспорване на бащинство * указания на съда * доклад по делото * служебно начало * експертиза * оспорване на произход
ТКРешение №180/02.02.2018 по дело №340/2017Подсъдност при допускане на изпълнението * доклад по делото * указания на съда * процесуални задължения на въззивния съд
ГКОпределение №200/08.05.2018 по дело №1669/2018Частна касационна жалба * родителски права и задължения * нови факти и обстоятелства * указания на съда
ГКРешение №86/30.07.2018 по дело №2685/2017Ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * реална част * редовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №125/01.10.2018 по дело №3530/2017Ревандикационен иск * нови факти и доказателства * преклузия * указания на съда
ГКОпределение №447/04.10.2018 по дело №3105/2018Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * надлежна страна
ГКОпределение №452/04.10.2018 по дело №3389/2018Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * надлежна страна * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №206/08.05.2019 по дело №1220/2019Частна касационна жалба * връщане на искова молба * преминаване от установителен към осъдителен иск * установителен иск в заповедно производство * обезсилване на заповед за изпълнение * очевидна неправилност * указания на съда
ТКОпределение №376/09.08.2019 по дело №1602/2019Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * представителна власт * указания на съда
ГКОпределение №390/16.09.2019 по дело №2783/2019Частна касационна жалба * нередовност на процесуалното действие * указания на съда
ТКОпределение №503/21.11.2019 по дело №2031/2019Частна касационна жалба * имуществени вреди * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * указания на съда
ТКОпределение №696/26.11.2019 по дело №2072/2019Частна касационна жалба * връщане на искова молба * указания на съда