Ключови фрази
форма за валидност

ГКРешение №45/09.04.2012 по дело №273/2011Делба * съсобственост * компетентност * форма за валидност * трафопост * договор за делба
ГКРешение №5/20.01.2012 по дело №822/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * официален документ * нищожност на договор за продажба * форма за валидност * отговор на искова молба * отговор на искова молба
ГКРешение №456/03.06.2010 по дело №835/2009установяване право на собственост * идентичност на имоти * земеделски земи * владение * доказателства * отчуждаване * форма за валидност * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №548/18.06.2010 по дело №1094/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * право на възстановяване * форма за валидност * прекъсване на давност * частен документ * доказателства
ГКРешение №808/14.01.2011 по дело №1185/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * свидетелски показания * форма за валидност * допустимост на иск * покана
ГКРешение №131/26.03.2012 по дело №720/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на възбрана * принудително изпълнение * относителна недействителност * публична продан * трето лице * форма за валидност * договорна ипотека
ГКРешение №295/11.10.2012 по дело №212/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * връчване на покана за общо събрание * писмени доказателства * форма за валидност * свидетелски показания
ГКРешение №80/16.03.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * присъединяване на владение * договор за дарение * форма за валидност
ГКРешение №883/14.12.2010 по дело №1432/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * регулационен план * форма за валидност * приложим закон
ГКРешение №467/31.01.2014 по дело №2392/2013Иск за изплащане на трудово възнаграждение * сключване на трудов договор * трудово възнаграждение * форма за валидност * неизплатено възнаграждение * недействителност на трудов договор
ГКРешение №1/01.02.2012 по дело №425/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * форма за валидност
ГКРешение №343/01.11.2011 по дело №1147/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * саморъчно завещание * нищожност-липса на форма * форма за валидност * придобивна давност * установяване право на собственост
ГКОпределение №175/29.03.2012 по дело №37/2012вписване в имотен регистър * сервитут * форма за валидност * електропровод * енергийни съоръжения * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №821/19.11.2010 по дело №1906/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * саморъчно завещание * право на ползване * форма за валидност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №616/07.10.2010 по дело №1605/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * приложим закон * давностно владение * форма за валидност * придобиване по време на брака * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * установяване право на собственост към минал момент * лично имущество
ГКРешение №378/04.08.2010 по дело №158/2009земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * форма за валидност * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * право на възстановяване
ГКРешение №380/04.08.2010 по дело №110/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * форма за валидност * държавна собственост * общинска собственост * фактическа власт * давностно владение * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №602/19.07.2010 по дело №561/2009Делба на наследство * съсобственост * гори * форма за валидност * определяне на квоти * наследяване * нотариално завещание
ГКОпределение №471/18.10.2011 по дело №449/2011вписване в имотен регистър * сервитут * форма за валидност * електропровод * енергийни съоръжения * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №324/03.05.2012 по дело №105/2012обезпечение на предявен иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение * договор за покупко-продажба * форма за валидност * общинска собственост
ГКРешение №217/30.07.2010 по дело №367/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * преклузия * придобивна давност * договор за гледане и издръжка * продажба на наследство * форма за валидност
ГКРешение №279/02.12.2011 по дело №369/2011Делба * договор за делба * форма за валидност * нищожност на делба * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №773/09.11.2010 по дело №208/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * постройка * отмяна на констативен нотариален акт * форма за валидност
ГКРешение №277/17.08.2011 по дело №1067/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * форма за валидност * постройка * свидетелски показания
ГКРешение №469/20.12.2011 по дело №1225/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на ползване * евентуален иск * право на строеж * форма за валидност * държавна собственост * делегиране на правомощия * предоставяне за стопанисване и управление * нищожност на административен акт
ГКРешение №524/28.12.2011 по дело №167/2011Договор за заем * свидетелски показания * форма за валидност
ГКРешение №152/07.04.2010 по дело №831/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * временни обекти * разрешение за строеж * форма за валидност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №87/11.07.2011 по дело №10/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * насрещен иск * изменение на нотариален акт * трето лице * отмяна на нотариален акт * право на строеж * общи части * форма за валидност
ГКРешение №133/30.03.2010 по дело №811/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * форма за валидност * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №195/17.08.2010 по дело №583/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * форма за валидност * придобивна давност
ГКРешение №629/12.10.2010 по дело №1956/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * частен документ * писмени доказателства * форма за валидност
ГКРешение №32/17.06.2011 по дело №1223/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * правоприемство * компетентност * форма за валидност
ГКРешение №59/08.06.2010 по дело №36/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * движими вещи * преработване * договор за дарение * нищожност на делба * форма за валидност
ГКРешение №439/20.03.2012 по дело №23/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * действия във вреда на представлявания * представителна власт * упълномощаване * форма за валидност * индивидуализация на недвижим имот * нищожност-липса на съгласие * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт
ГКРешение №289/23.10.2012 по дело №399/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * вписване в имотен регистър * давностно владение * форма за валидност * начало на давностен срок * официален свидетелстващ документ * идентичност на имоти
ГКРешение №429/26.10.2010 по дело №233/2010Делба * съсобственост * форма за валидност * определяне на квоти * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №188/05.05.2010 по дело №477/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * форма за валидност * договор за наем * държавна собственост * търг * владение
ГКРешение №448/07.02.2011 по дело №206/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * гори * апорт * държавна собственост * форма за валидност * договор за замяна
ГКРешение №85/17.02.2012 по дело №352/2011Делба * определяне на квоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * форма за валидност
ГКРешение №463/21.01.2012 по дело №13/2011Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * форма за валидност * контрол за валидност на административен акт * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол
ГКРешение №91/25.04.2016 по дело №6290/2015Негаторен иск * право на преминаване * форма за валидност
ГКРешение №301/24.06.2011 по дело №1154/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * приращения * форма за валидност * постройка * договор за покупко-продажба * договор за замяна
ГКРешение №83/31.07.2017 по дело №3896/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана * форма за валидност * етажна собственост