Ключови фрази
цена на иска

ГКОпределение №258/02.06.2016 по дело №254/2016Частна касационна жалба * държавна такса * разваляне на договор * цена на иска
ГКОпределение №44/15.01.2010 по дело №725/2009нищожност на договор за учредяване право на строеж * цена на иска * договорна ипотека * нищожност на договор
ТКОпределение №790/18.11.2013 по дело №2946/2013Частна касационна жалба * родова подсъдност * цена на иска * договор за цесия
ГКОпределение №36/26.01.2016 по дело №6028/2015Частна касационна жалба * родова подсъдност * цена на иска * предаване на владение
ГКРешение №44/18.02.2016 по дело №4198/2015право на строеж * цена на иска * съсобственост * подсъдност
ГКОпределение №467/20.09.2011 по дело №506/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * държавна такса * солидарност * цена на иска
ГКОпределение №82/20.02.2014 по дело №48/2014цена на иска * указания на съда
ГКОпределение №591/18.10.2010 по дело №541/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение * несеквестируемост * цена на иска
ГКОпределение №397/29.06.2010 по дело №176/2010съдебни разноски * държавна такса * цена на иска * изменение на решението в частта относно разноските * Отменителен иск *
ТКРешение №242/18.12.2014 по дело №2947/2013Иск за съществуване на вземането * периодични плащания * цена на иска * родова подсъдност
ГКРешение №208/29.06.2016 по дело №1261/2016Иск за съществуване на вземането * установяване на вземане * адвокатско възнаграждение * цена на иска
ГКОпределение №110/27.03.2014 по дело №1655/2014Частна касационна жалба * ревандикационен иск * несамостоятелен обект в сграда * цена на иска
ГКОпределение №662/24.10.2013 по дело №5749/2013Частна касационна жалба * нищожност на съдебна спогодба * цена на иска * държавна такса
ГКОпределение №765/07.11.2012 по дело №631/2012осъществена евикция * цена на иска * родова подсъдност * Разваляне на договор по съдебен ред * допустимост на иск
ГКОпределение №159/11.03.2013 по дело №1676/2013негаторен иск * цена на иска
ГКОпределение №325/27.05.2013 по дело №3208/2013неустойка * цена на иска * обезщетение за имуществени вреди
ГКОпределение №223/16.04.2014 по дело №2209/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * възбрана * адекватност на обезпечителна мярка * цена на иска
ГКОпределение №476/30.12.2008 по дело №1407/2008цена на иска * държавна такса * негаторен иск * обективно съединяване на искове
ТКОпределение №533/09.07.2010 по дело №357/2010цена на иска * държавна такса
ГКОпределение №202/12.03.2014 по дело №1188/2014Частна касационна жалба * цена на иска * негаторен иск * служебно начало
ГКОпределение №891/28.11.2014 по дело №6523/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба * Делба * цена на иска * държавна такса
ТКОпределение №338/04.06.2012 по дело №275/2012Частна касационна жалба * заповедно производство * частичен иск * цена на иска * родова подсъдност
ТКОпределение №290/09.04.2014 по дело №953/2014Частна касационна жалба * цена на иска * иск за нищожност
ГКРешение №100/25.04.2016 по дело №1413/2014Нищожност на завещателно разпореждане * цена на иска * подсъдност
ТКРешение №92/21.07.2015 по дело №911/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * родова подсъдност * цена на иска * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №361/26.05.2014 по дело №2552/2014Частна касационна жалба * цена на иска * родова подсъдност * преклузия * възражение за неподсъдност
ГКОпределение №367/11.11.2013 по дело №6096/2013отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * цена на иска * държавна такса
ГКОпределение №348/07.05.2012 по дело №156/2012държавна такса * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * цена на иска
ГКОпределение №580/13.10.2010 по дело №441/2010цена на иска * държавна такса * нищожност на договор за продажба * недействителност на договор
ТКОпределение №410/25.06.2014 по дело №1225/2014Частна касационна жалба * цена на иска * държавна такса
ГКОпределение №128/26.03.2010 по дело №103/2010установителен иск * родова подсъдност * цена на иска * спорове за подсъдност
ГКОпределение №27/11.02.2016 по дело №5062/2015Частна касационна жалба * държавна такса * цена на иска
ГКОпределение №494/05.08.2011 по дело №267/2011държавна такса * обективно съединяване на искове * цена на иска
ГКОпределение №494/09.11.2015 по дело №4788/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * цена на иска * преюдициалност на спор
ГКОпределение №710/03.10.2014 по дело №5265/2014Частна жалба * неоснователно обогатяване * цена на иска
ТКОпределение №404/11.06.2013 по дело №1762/2013Частна касационна жалба * цена на иска * държавна такса * недопустим съдебен акт * обжалване на разпореждане за оставяне исковата молба без движение
ГКОпределение №256/04.04.2014 по дело №118/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба * Делба * държавна такса * цена на иска
ТКОпределение №42/13.01.2014 по дело №3491/2013Частна касационна жалба * договор за лизинг * цена на иска * родова подсъдност
ГКОпределение №74/23.02.2015 по дело №6/2015Частна касационна жалба * иск за неоснователно обогатяване * минимален размер на адвокатско възнаграждение * цена на иска * прекомерност на адвокатско възнаграждение * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * разноски при прекратяване на делото
ГКОпределение №6/09.01.2013 по дело №654/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * цена на иска * държавна такса * обективно съединяване на искове * указания на съда * редовност на исковата молба
ГКОпределение №128/22.03.2016 по дело №2200/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * цена на иска * държавна такса * разваляне поради неизпълнение
ТКОпределение №28/24.01.2015 по дело №110/2015Частна касационна жалба * цена на иска * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №23/15.01.2016 по дело №5947/2015Частна касационна жалба * частичен иск * цена на иска
ГКОпределение №111/09.03.2015 по дело №6711/2014Частна касационна жалба * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * допустимост на иск * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * процесуални предпоставки * цена на иска * обезщетение за неимуществени вреди
ТКОпределение №1070/30.12.2011 по дело №700/2011Частна касационна жалба * цена на иска * иск за нищожност
ГКОпределение №243/15.05.2009 по дело №252/2009родова подсъдност * цена на иска * договор за наем
ГКРешение №62/08.05.2014 по дело №7786/2013Ревандикационен иск * недопустимост на решение * родова подсъдност * обективно съединяване на искове * цена на иска * самостоятелен обект
ГКОпределение №300/29.04.2015 по дело №1323/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * родова подсъдност * цена на иска * обективно съединяване на искове * ревандикационен иск * движими вещи
ГКОпределение №270/10.04.2012 по дело №187/2012отрицателен установителен иск * родова подсъдност * цена на иска * заличаване на договорна ипотека
ГКОпределение №17/04.02.2015 по дело №5218/2014Частна касационна жалба * договор за заем * обективно съединяване на искове * преклузия * служебно съединяване на искове * цена на иска
ГКОпределение №190/04.07.2016 по дело №2330/2016Частна касационна жалба * претенции по сметки * редовност на исковата молба * съдебно-техническа експертиза * цена на иска
ТКРешение №76/15.07.2016 по дело №888/2015Нищожност * Неравноправни клаузи в потребителски договори * цена на иска
ТКОпределение №349/22.07.2016 по дело №555/2015цена на иска * иск за нищожност * договор за кредит
ГКРешение №117/19.08.2016 по дело №2011/2014Нищожност на завещателно разпореждане * цена на иска
ГКОпределение №401/23.08.2016 по дело №2420/2016Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * адвокатско възнаграждение * особен представител * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за гледане и издръжка * цена на иска
ГКОпределение №423/10.11.2016 по дело №4673/2016Частна касационна жалба * редовност на исковата молба * цена на иска * родова подсъдност * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото
ТКОпределение №67/08.02.2017 по дело №2050/2016Частна касационна жалба * родова подсъдност * цена на иска * поименни акции
ГКОпределение №53/15.03.2017 по дело №660/2017Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * цена на иска * ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * държавна такса
ГКОпределение №68/03.04.2017 по дело №765/2017Частна касационна жалба * дискриминация * родова подсъдност * обезщетение за вреди от дискриминация * цена на иска
ГКОпределение №91/25.05.2017 по дело №1333/2017Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * цена на иска * нищожност на договор
ТКОпределение №444/01.08.2017 по дело №227/2017Частна касационна жалба * нищожност на договор * инцидентен установителен иск * цена на иска
ГКОпределение №191/13.11.2017 по дело №1347/2017Частна касационна жалба * цена на иска * негаторен иск
ГКОпределение №544/14.11.2017 по дело №3555/2015Частна касационна жалба * цена на иска
ГКОпределение №219/16.11.2017 по дело №2276/2015Частна касационна жалба * негаторен иск * цена на иска * родова подсъдност
ГКОпределение №576/30.11.2017 по дело №2510/2016Частна касационна жалба * негаторен иск * цена на иска
ГКОпределение №459/05.12.2017 по дело №3865/2016Частна касационна жалба * цена на иска * негаторен иск
ТКОпределение №641/12.12.2017 по дело №1991/2017Частна касационна жалба * цена на иска * държавна такса
ГКОпределение №218/14.12.2017 по дело №1537/2014Частна касационна жалба * негаторен иск * цена на иска
ТКРешение №239/13.02.2018 по дело №626/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * родова подсъдност * цена на иска
ТКОпределение №322/14.06.2018 по дело №479/2018Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * цена на иска
ТКОпределение №359/30.07.2018 по дело №1663/2018Частна касационна жалба * връщане на касационна жалба * цена на иска * фактура
ТКРешение №81/04.06.2019 по дело №1097/2018Обезсилване на решение * родова подсъдност * цена на иска * установителен иск в заповедно производство