Ключови фрази
частен документ

ГКРешение №49/11.09.2012 по дело №1540/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективно съединяване на искове * частичен иск * неоснователно обогатяване * частен документ * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №130/03.04.2012 по дело №707/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателства * частен документ * официален документ * оспорване на истинността на документ * критерии за определяне на дисциплинарното наказание * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * доказателствена тежест * дисциплинарно уволнение
ГКРешение №200/23.06.2015 по дело №6459/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * правомощия на въззивната инстанция * дисциплинарно уволнение * писмени обяснения * частен документ * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №548/18.06.2010 по дело №1094/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * право на възстановяване * форма за валидност * прекъсване на давност * частен документ * доказателства
ГКРешение №17/03.02.2012 по дело №339/2011Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * частен документ * свидетелски показания * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №748/17.02.2011 по дело №801/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение * нарушение на трудовата дисциплина * свидетелски показания * частен документ
ГКРешение №386/22.01.2016 по дело №7429/2014Нищожност * недействителност на договор * представителна власт * недопустимост на решение * нотариално удостоверяване * разваляне на договор * частен документ
ГКРешение №210/03.12.2015 по дело №241/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * подбор * частен документ
ГКРешение №254/14.07.2011 по дело №569/2010Нищожност * нищожност на договор * частен документ * доказателствена тежест * нищожност-липса на съгласие * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №414/05.02.2014 по дело №1292/2013Непозволено увреждане * частен съдебен изпълнител * обезщетение за имуществени вреди * наследяване по закон * конституиране на страни * саморъчно завещание * увреждане * частен документ * правоприемство * завет
ГКРешение №207/21.01.2016 по дело №1381/2015Делба * саморъчно завещание * съсобственост * унищожаване на завещателно разпореждане * частен документ * действие спрямо трети лица
ГКРешение №74/13.05.2015 по дело №4426/2014Иск за съществуване на вземането * договор за правна помощ * частен документ * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №484/11.06.2010 по дело №375/2010Нищожност * нищожност на договор за дарение * симулация * писмени доказателства * свидетелски показания * частен документ
ГКРешение №295/15.10.2013 по дело №14/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * частен документ * подбор * съкращаване на щата
ГКРешение №629/12.10.2010 по дело №1956/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * частен документ * писмени доказателства * форма за валидност
ГКРешение №506/08.09.2010 по дело №705/2009Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * доказателствена тежест * частен документ * право на пенсия * правен интерес
ГКРешение №134/11.01.2016 по дело №2702/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * частен документ
ГКРешение №724/30.11.2010 по дело №507/2009Договор за заем * доказателства * частен документ * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №135/03.06.2010 по дело №820/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * договор за покупко-продажба * разваляне на договор по съдебен ред * саморъчно завещание * частен документ * писмени доказателства
ГКРешение №31/02.03.2017 по дело №60147/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * оспорване на истинността на документ * частен документ * неустойка за забава
ГКРешение №114/24.04.2017 по дело №280/2017Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нови писмени доказателства * частен документ * идентичност на имоти
ГКОпределение №227/20.12.2017 по дело №2903/2017Частна касационна жалба * частен документ * освобождаване от такси и разноски
ГКРешение №132/21.03.2018 по дело №272/2017Делба на наследство * частен документ * завет * земеделски земи * възражение за изтекла давност * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №42/30.03.2018 по дело №434/2017Иск за изплащане на трудово възнаграждение * допустимост на доказателства * доказателствени средства * доказателствена тежест * разписка * частен документ * извънсъдебно признание
ГКРешение №80/03.05.2018 по дело №2560/2017Разваляне на договор * доказателствена тежест * косвени доказателства и косвено доказване * нови факти и доказателства * договор за гледане и издръжка * частен документ * свидетелски показания * доказателствени средства
ТКРешение №55/10.07.2020 по дело №1876/2019Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение-липса или недействителност на сключено арбитражно споразумение * доказателствена тежест * частен документ
ТКРешение №56/10.07.2020 по дело №1858/2019Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение-липса или недействителност на сключено арбитражно споразумение * частен документ * доказателствена тежест