4

Р Е Ш Е Н И Е

№ 32

гр. София, 04.04.2012 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
БОЯН БАЛЕВСКИ

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 910 по описа за 2010г., взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационни жалби на [фирма], [населено място] и „Бизнес - и. ц. „С.”” АД /в несъстоятелност/, [населено място] срещу решение № 271 от 31.05.2010г., постановено по гр. дело № 2347/2009г. от Софийския апелативен съд, търговско отделение, 6 състав, с което е отменено изцяло решението от 17.07.2009г. по т. дело № 22/2009г. на Врачански окръжен съд, търговско отделение и е отхвърлен предявеният от [фирма], [населено място] срещу „Бизнес-и. ц.р „С.”” АД /в несъстоятелност/, [населено място] иск на основание чл. 694, ал. 1 ТЗ за установяване съществуването на вземане в полза на [фирма], [населено място] в размер на 1 476 лв. с основание фактура № 478/08.04.2008г. и договор за цесия от 04.07.2008г. и [фирма], [населено място] е осъдено да заплати в полза на САС държавна такса в размер 29,52 лв.
Касационната жалба на „Бизнес-и. ц. „С.”” АД /в несъстоятелност/, [населено място] е оставена без разглеждане с определение № 307 от 13.05.2011г. на настоящия съдебен състав.
Касаторът [фирма], [населено място] прави оплакване за недопустимост на въззивното решение, тъй като е постановено по въззивна жалба на синдика на „Бизнес-и. ц. „С.”” АД /в несъстоятелност/, [населено място], който няма самостоятелен правен интерес да обжалва първоинстанционното решение, доколкото не е самостоятелна страна в производството по чл. 694, ал. 1 ТЗ, нито представлява длъжника в същото производство. В касационната жалба са релевирани и доводи за неправилност на въззивното решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и неправилно приложение на материалния закон – чл. 26 ЗЗД във връзка с чл. 635, ал. 1 ТЗ.
Ответникът „Бизнес - иновационен център „С.”” АД /в несъстоятелност/, [населено място] не оспорва касационната жалба.
Ответникът А. Г. К., вписан като синдик на „Бизнес-и. ц. „С.”” АД /в несъстоятелност/, [населено място] на 26.04.2011г., и чрез процесуален представител адв. А. Д. оспорва касационната жалба. Подробни съображения са развити в представените писмени бележки.
С определение № 307 от 13.05.2011г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпросите за процесуалните права на синдика на дружество в несъстоятелност в производство по иск с правно основание чл. 694, ал. 1 ТЗ и за правомощията му да обжалва решението.
Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение, като прецени данните по делото и обсъди изложените доводи, съобразно правомощията си по чл. 290, ал. 2 ГПК, приема следното:
Въззивното производство е образувано по жалба на синдика на „Бизнес – и. ц. „С.““ АД в несъстоятелност, [населено място]. „Бизнес – и. ц. „С.““ АД, представлявано от изпълнителния директор, е участвало като ответник в първоинстанционното и въззивното производство заедно с ответника по въззивната жалба и ищец [фирма], [населено място]. Въззивният съд не е уважил възражението на ответниците за недопустимост на въззивната жалба и е приел за допустимо участието на синдика в производството по иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ, тъй като решението има установително действие, освен по отношение на длъжника и всички кредитори по несъстоятелността, така и по отношение на синдика, по аргумент от чл. 694, ал. 4 ТЗ.
За да отмени първоинстанционното решение и отхвърли предявеният от [фирма], [населено място] срещу „Бизнес - и. ц. „С.”” АД /в несъстоятелност/, [населено място] иск с правно основание чл. 694, ал. 1 ТЗ, Софийски апелативен съд е изложил съображения относно задължението на „Бизнес - иновационен център „С.”” АД в несъстоятелност съгласно чл. 635, ал. 1 ТЗ да сключва сделки само с предварителното съгласие на временния синдик, предвид назначаването на такъв с определение от 19.03.2008г. на Врачански окръжен съд. Като е констатирал, че временният синдик не е дал съгласие за сключване на сделката между „Бизнес - иновационен център „С.”” АД и [фирма], решаващият съдебен състав е направил извод за нищожност на процесната сделка на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД поради липса на съгласие и неоснователност на иска по чл. 694, ал. 1 ТЗ.
След допускане на касационно обжалване на въззивното решение по въпросите за процесуалните права на синдика на дружество в несъстоятелност в производство по иск с правно основание чл. 694, ал. 1 ТЗ и за правомощията му да обжалва решението е формирана съдебна практика, задължителна за съдилищата по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК – постановените по реда на чл. 290 ГПК решение № 155/13.10.2011г. по т. дело № 652/2010г. на ВКС, ТК, Второ отделение, решение № 190/09.12.2011г. по т. дело № 976/2010г. на ВКС, ТК, Второ отделение, решение № 226/23.02.2012г. по т. дело № 489/2010г. на ВКС, ТК, Второ отделение, решение № 22/14.03.2012г. по т. дело № 663/2010г. на ВКС, ТК, Първо отделение, съгласно която синдикът не е легитимиран да участва в производството по иск с правно основание чл. 694, ал. 1 ТЗ – нито в собствено качество, нито като представител на длъжника, намиращ се в производство по несъстоятелност, поради което същият не е легитимиран да обжалва решението по този иск самостоятелно и независимо от длъжника.
Процесуалноправната легитимация на страните в производството по чл. 694, ал. 1 ТЗ с оглед установителния характер на иска е обусловена от материалноправната легитимация на страните в спорното правоотношение. Доколкото не е страна в материалното правоотношение, синдикът не е легитимиран да бъде страна в производството по предявен отрицателен или положителен установителен иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ. Отсъствието на процесуална легитимация предопределя и липсата на право на синдика да атакува с жалба съдебните решения по тези искове, независимо, че като орган на несъстоятелността законът му е предоставил определени правомощия по приемането на предявените в производството по несъстоятелност вземания и оспорването им по реда на чл. 692 ТЗ.
Въззивното решение е постановено по повод въззивна жалба, подадена от синдика на „Бизнес – и. ц. „С.““ АД в несъстоятелност, който не е легитимиран да участва в производството по иск с правно основание чл. 694, ал. 1 ТЗ, както и да обжалва решението, поради което обжалваният въззивен съдебен акт – предмет на касационната жалба е недопустим. Синдикът не е надлежна страна в производството по иска по чл. 694, ал. 1 ТЗ, не е овластен да обжалва първоинстанционното решение по установителния иск нито в собствено качество, нито като представител на длъжника, последният в производство по несъстоятелност. По изложените съображения решението на въззивния съд е недопустимо съгласно чл. 281, т. 2 ГПК и на основание чл. 293, ал. 4 ГПК следва да се обезсили, а производството по въззивната жалба да се прекрати.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА решение № 271 от 31.05.2010г., постановено по гр. дело № 2347/2009г. от Софийския апелативен съд, търговско отделение, 6 състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по т. дело № 2347/2009г. от Софийския апелативен съд, търговско отделение, 6 състав.
ОБЯВЯВА за влязло в сила решение № 23 от 17.07.2009г. по т. дело № 22/2009г. на Врачански окръжен съд, търговско отделение.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: