`


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 771
София 28.11.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДАВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК,ІV г.о.в закрито заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЗЕКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕСКА РАЙЧЕВА
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
при секретаря.......................... и в присъствието на прокурора....................
като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева ч.гр.дело № 6372 по описа за 2013 год.за да се произнесе,взе предвид следното:


Производството е по реда на чл.274 ал.3 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. Й. Г.,П. Й. Н. и Т. Т. Г. чрез пълномощник адв.З. С. срещу определение № 2456 от 19.08.13г. по гр.дело № 2417/13г.на Варненския окръжен съд,гражданско отделение,с което е потвърдено определение № 10387/3.07.13г.по гр.дело № 5370/13г. на Варненския районен съд – ХІV състав за прекратяване на производството по делото.
Върховният касационен съд,състав на Четвърто гражданско отделение,като прецени данните по делото, приема следното:
На 15.04.13г.в Районен съд –Варна е подадена жалба от Е. Й. Г.,П. Й. Н. и Т. Т. Г.,с която се иска прогласяване нищожността на заповеди № 78 и № 80 от 2.02.10г.на К. на район”П.”- [община],с които е одобрена оценката на извършени в процесния имот подобрения от ползвателя М. Я. К.,като се приеме,че последният няма качеството на „бивш ползвател”на имот № по ПНИ на с.о.”Д. ”.Районният съд е прекратил делото,като е счел,че производството е недопустимо,тъй като оспорваните заповеди са издадени въз основа на влязъл в сила ПНИ на с.о.”Д. ”за им.№ ,както и че не е компетентен да се произнесе по оспорване правата на ползвателя.
Определението е обжалвано пред Варненския окръжен съд,който го е потвърдил.
Настоящият състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС,намира,че въззивното определение е нищожно като постановено извън рамките на компетентността на гражданския съд.Съгласно § 19 ал.1 от Закона за изменение и допълнение на АПК /обн.ДВ,бр.39/20.05.11г./индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му и отказите за издаването им,с изключение на тези,издадени от министъра на земеделието и храните,могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК.Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК,който разглежда жалбата в състав от трима съдии.Като не е взел предвид,че производството е образувано на 15.04.13г. – след влизане в сила на ЗИДАПК и делото не му е подведомствено, окръжният съд е постановил нищожен съдебен акт.
По изложените съображения настоящият състав намира,че следва да прогласи нищожността на определението на окръжния съд и да изпрати по подсъдност делото на Административен съд –Варна за проверка на акта на първостепенния съд.
Предвид на горното,ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД,ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОГЛАСЯВА за нищожно определение № 2456 от 19.08.13г.,постановено по ч.гр.дело № 2417/13г.на Окръжен съд-Варна.
ИЗПРАЩА делото на Административен съд –Варна по подведомственост.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.