М О Л Б А

                                             О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

                                                            № 396

 

 

                                     София, 18.11.2008 г.

 

 

                                                В   ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

 

            Върховният касационен съд на Република България, Трето

гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети  ноември, две хиляди и осма година в състав:

 

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   НАДЯ ЗЯПКОВА

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ:   ЛЮБКА БОГДАНОВА

                                                                                 

                                                                          МАРИО ПЪРВАНОВ

 

при секретар

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ

ч. гр. дело №1672/2008 г.

 

Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Е. М. М., град Д., приподписана от пълномощника и адвокат Р, срещу определение №378 от 31.07.2008 г. по ч.гр.дело № 220/2008 г. на Габровския окръжен съд, с което е оставено в сила определение от 09.07.2008 г. по гр. д. №231/2008 г. на Дряновския районен съд. С първоинстанционното определение е прекратено производството по делото поради недопустимост на предявения иск с правно основание чл.72 СК.

Жалбоподателката излага доводи за произнасяне в определението по съществен процесуалноправен въпрос, а именно допустим ли е предявеният иск с правно основание чл.72 СК, който е решен в противоречие с практиката на ВКС. Конкретно се сочи решение №21/30.01.2001 па гр. д. №717/2000 г. на ВКС, ІІ г.о. Изложени са и доводи за неправилност на определението. Според жалбоподателката Габровският окръжен съд неправилно е приел, че искът с правно основание чл.72 СК е недопустим, тъй като съществува административен ред за заместване липсващото съгласие между родителите за издаване паспорт на малолетните им деца.

Частната жалба е депозирана в срока по чл.275, ал.1 ГПК и е допустима. Това е така, защото съобразно разпоредбите на чл.274, ал.3 ГПК във връзка с чл.280, ал.1, т.1 ГПК на касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото и в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с практиката на ВКС. В разглеждания случай обжалваното определение противоречи на постоянната практика на ВКС, включително и на представеното решение №21/30.01.2001 по гр. д. №717/2000 г. на ВКС, ІІ г.о. След като има разногласие при упражняването на родителски права, т.е. спор по смисъла на чл.72 СК, то искът на общо основание е допустим. Правомощието на административния орган по чл.76, т.9 ЗБДС не означава, че има изключителна административна компетентност при решаване на спора. Това е така, защото решаването на спора по чл.72 СК е относимо към осигуряване съгласието на родителя – чрез заместващото решение за издаване на паспорт като елемент от установената за това процедура. То не касае целесъобразността на издаването на документа в хипотезата на налагане на административна мярка по чл.76, т.9 ЗБДС, при която съгласие въобще липсва.

Ето защо следва да се приеме, че са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване и разглеждане на частната жалба по същество.

Частната жалба е основателна.

Изводите на въззивния съд за недопустимост на иска са неправилни. Ищцата твърди, че бащата не дава необходимото съгласие за издаване паспорти на децата им, поради което спорът трябва да се реши по реда на чл.72 СК и предявеният иск на общо основание е допустим.

Това налага отмяна на обжалваното определение и оставеното в сила с него първоинстанционно определение. Делото трябва да се върне на Дряновския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по делото.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА касационно обжалване на определение №378 от 31.07.2008 г. по ч.гр.дело № 220/2008 г. на Габровския окръжен съд.

ОТМЕНЯ определение №378 от 31.07.2008 г. по ч.гр.дело № 220/2008 г. на Габровския окръжен съд и оставеното с него в сила определение от 09.07.2008 г. по гр. д. №231/2008 г. на Дряновския районен съд.

ВРЪЩА делото на Дряновския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по делото.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

2.