О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                           Р  Е  Ш  Е   Н   И   Е

 

№ 974

 

София, 28.12.2009 година

                                  

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито  съдебно заседание на четиринадесети     декември   две хиляди и девета година, в състав:

                                              

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Зяпкова

                                                ЧЛЕНОВЕ:  Жива Декова

                                                                              Олга Керелска

 

при участието на  секретаря  Цветанка Найденова  и като  изслуша докладваното от съдия Керелска гр. дело №188/2009 г., за да се произнесе взе предвид следното:           

         Производството е по чл.290 ГПК.

С определение от 01.04.2009 год., по касационна жалба на В. М. Г. от гр. Р. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 554/22.10.2008 год., постановено по гр.д. № 571/2008 год. на Окръжен съд гр. Р..

С въззивното решение е оставено в сила решението на Русенския районен съд ІV състав, по гр.д. № 981/2008 год., с което В. М. Г. от гр. Р. е осъдена да заплати на М. В. Г. от с.гр. сума като получена без основание част от наследството на В. И. Г. , за размера над 1856,83 лв. до присъдените 3 212,36 лв.

С касационната жалба се правят се оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост. Като нарушение на процесуалните правила касаторката посочва , че делото е разгледано и решението е постановено без да е била призована за заседанието пред въззивната инстанция, доколкото адресираната до нея призовка е била връчена на адвокат В пълномощник на насрещната страна. Касаторката изтъква, че в нарушение на материалния закон съдът е приел, че с оглед разпоредбата на чл. 9,ал.1 ЗН следва да заплати на ответницата по касация – нейна дъщеря, половината от сумата получена като неизплатени трудови възнаграждения и командировки на покойния и съпруг. Излага съображения, че получената от нея сума в размер на 7 427,33 лв. представлява семейна имуществена общност, тъй като е придобита от покойния й съпруг в резултат на съвместен принос. Моли решението в обжалваната част да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав или евентуално , ако се приеме, че решението е постановено в нарушение на материалния закон, да се отмени в частта, в която искът е уважен за размера над 1856,83 лв. до 3212,36 лв. и вместо него да бъде постановено ново решение, с което за този размер предявеният иск да бъде отхвърлен.

Ответницата по касационната жалба - М. В. Г. , не взема становище по жалбата.

Жалбата е основателна.

Решението е постановено при съществено нарушение на процесуалните правила.

Основателни са оплакванията на касаторката, че не е била редовно призована за единственото съдебно заседание пред въззивната инстанция, състояло се на 17.10.2008 год. Видно от върнатия отрязък от призовката, изпратена до нея, за това съдебното заседание, същата е била призована чрез адв. В, който е процесуален представител на другата страна по спора – М. В. Г.. В това заседание съдът в нарушение на процесуалните правила е приел, че В. Г. е редовно призована, дал е ход на делото и е постановил обжалваното съдебно решение. По този начин страната е била лишена от възможност да участва в заседанието и в пренията „ по същество” на спора. Последното представлява съществено процесуално нарушение, което опорочава решението. С оглед на изложеното решението в обжалваната част следва да бъде отменено и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. Предвид изложеното, не се налага обсъждането на другите посочени в касационната жалба основания за отмяна на решението.

Водим от горното Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 554 от 22.10.2008 год., постановено по гр.д. №571/2008 год., на Русенския окръжен съд, с което е оставено в сила решението на Русенския районен съд ІV състав, по гр.д. № 981/2008 год. за размера над 1856,83 лв. до 3 212.36 лв., които В. М. Г. от гр. Р. е осъдена да заплати на М. В. Г. от с.гр. като получена без основание част от наследството на В. И. Г. , ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.02.2008 год., до окончателното изплащане на сумата.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ :