Р Е Ш Е Н И Е
№ 125

гр.София, 29.07.2016 година


В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ търговско отделение в съдебно заседание на двадесет и пети юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ
СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

със секретар София Симеонова
изслуша докладваното от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА
търговско дело 1577/2016 година,
за да се произнесе,взе предвид:

Производството е по чл.18, ал.1 от Закона за политическите партии.
Образувано е по касационна жалба на ПП ”Демократи за отговорност, свобода и толерантност”/ПП ДОСТ/ със седалище [населено място] и председател Л. А. М., подадена чрез пълномощниците – адвокат Д. Д. Д. и адвокат М. П. М. против решение на Софийски градски съд от 7.07.2016 год. по ф.дело № 346/2016 год. на VІ -то, 3 състав, с което е отказано вписване на новоучредена политическа партия с наименование „Демократи за отговорност, свобода и толерантност”/ПП ДОСТ/ в регистъра на политическите партии към СГС.
В жалбата се поддържа, че решението е нищожно поради постановяването му от незаконен съдебен състав и евентуално неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Претендира се отмяната му и постановяване на решение за вписване на ПП”Демократи за отговорност, свобода и толерантност” в регистъра на политическите партии в СГС по съображения за незаконосъобразност на аргументите на първоинстанционния съд в мотивите на решението му, въз основа на които е отказана регистрацията на ПП”ДОСТ”. Излагат се оплаквания за нарушения на материалния закон – чл.2, 4, 11, 12, 13, 14 и чл.15 ЗПП и за произволни изводи на съда относно съществуването на вероятни цели на ПП ДОСТ, различни от формулираните в устава и́, нарушаващи чл.11 от Конституцията на РБългария.
В проведеното открито съдебно заседание представителите на Върховната касационна прокуратура А. и С. не вземат ясно и нееднозначно становище по основателността на жалбата срещу отказа за вписване. Поддържат, че регистърният съд не е събрал и анализирал всички необходими доказателства, установяващи подлежащите на вписване обстоятелства по специалния ЗПП, не е отразил в съобразителната част на решението си резултатите от проверката на приложенията по чл.15 ЗПП към заявлението. Непредставянето на пълния текст на протокола от учредителното събрание и липсата на реквизити в част от списъците по чл.15, ал.3, т.4 ЗПП и в декларациите за индивидуално членство по чл.11 ЗПП биха били пречка да се приемат за валидно осъществени подлежащите на вписване обстоятелства, поради което са заявени искания за събиране но нови доказателства.
Пред настоящата инстанция са представени протокол от проведената на 10 април 2016 год. учредителна конференция на ПП”Демократи за отговорност, свобода и толерантност” и графично изображение на символа на партията.
Жалбата е подадена в срока по чл.18, ал.1 ЗПП срещу решение на СГС, подлежащо на обжалване пред ВКС, независимо от предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК от заинтересовано легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.
Върховният касационен съд, предвид данните по делото и становищата на представителите на жалбоподателя и на ВКП, намира следното:
Обжалваното решение на Софийски градски съд, с което е отказано вписване в специалния регистър на политическите партии, е валиден и допустим съдебен акт. Преценявайки оплакванията на жалбоподателя за нищожност на решението, като постановено от незаконен предубеден съдебен състав, ВКС приема за установено следното:
Молителят Л. А. М. в качеството си на председател на новоучредена ПП”Демократи за отговорност, свобода и толерантност”/ПП ДОСТ/ е подал заявление вх.№ 59595/28.04.2016 год. с искане за вписване на юридическото лице в регистъра на политическите партии в СГС с приложения по чл.15 ЗПП. С разпореждане от 5 май 2016 год. първоинстанционният съд е оставил без движение производството по ф.дело № 346/2016 год. с указание за представяне на декларациите за индивидуално членство в политическата партия по чл.11 ЗПП в оригинал, с предупреждение за последиците от неизпълнението му в срок. З. е предприел действия в изпълнение указанията на регистърния съд с молба от 12 май 2016 год. Последвали са нови две разпореждания за оставяне на регистърното производство без движение с указания по отстраняване неясноти в съдържанието на устава на партията. С молба от 25 май 2016 год. заявителят е пояснил семантиката и значението на използвани в устава думи и изрази, съобразно указанията на съда в разпореждането му от 19 май 2016 год., а с молба от 2 юни 2016 год. е заявил, че отказва да изпълни третото разпореждане от 01.06.2016 год. поради поискана недопустима подмяна на волята на учредителите, намеса в стилистиката на гласувания и приет от тях устав и навлизане в полето на политическата целесъобразност, което възпрепятства своевременното осъществяване на проверката за законосъобразност в установените от закона кратки срокове. Предявено е искане за отвод на съдията, основано на разпоредбата на чл. 22, ал.1, т.6 ГПК.
С определение от 08.06.2016 год. искането за отстраняване е разгледано и оставено без уважение с мотиви за липса на заинтересованост и предубеденост на съдията, чиито действия са насочени единствено към установяване и изясняване действителната воля на молителя. Определението не подлежи на самостоятелен инстанционен контрол и евентуалната незаконосъобразност на отказа на съдията да се отстрани от разглеждането на делото опорочава акта по същество, без да рефлектира върху валидността и допустимостта му.
Съобразно трайната практика на ВКС решение, постановено от предубеден състав, не е нищожно, нито недопустимо. Същото може да се обжалва като неправилно поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Правната доктрина и съдебната практика приемат за нищожни решенията, постановени от ненадлежен орган или в незаконен съдебен състав, извън правораздавателната власт на съда, неподписани или с абсолютно неразбираемо съдържание /ТР № 1/2011 год. от 10.02.2012 год. на ОСГТК на ВКС/.
Обжалваното решение не попада в посочените хипотези, поради което въведеното в жалбата оплакване за нищожност се явява неоснователно.
Независимо от горното изтъкнатото от касатора процесуално нарушение не е надлежно установено. Едновременно с искането за отвод страната представя и доказателства в негова подкрепа. В процесния случай не са ангажирани доказателства за проявена заинтересованост, негативно отношение или съществуването на обстоятелства, пораждащи основателно съмнение в безпристрастието на съдията.
Основателни са оплакванията на жалбоподателя за постановяване на отказа в нарушение на разпоредбите на ЗПП и за необоснованост на изводите на първоинстанционния съд за създаване партия на етническа основа с цели, различни от официално декларираните, които водят до етноцентризъм и възможно нарушаване на основополагащи конституционни принципи.
За да постанови обжалваното решение, регистърният съд е приел, че новоучредената партия се създава на етническа основа поради преобладаващия брой учредители с турски имена и поради етимологията на думата ДОСТ – абревиатура с определен емоционален заряд, произтичащ от значението на чуждицата с турски произход – „приятел”.
Настоящият съдебен състав не споделя съображенията на СГС, въз основа на които е отказана регистрацията на ПП ДОСТ – възможни бъдещи действия на етническа или верска основа в отклонение от целите, формулирани в нейния устав – укрепване на българския парламентаризъм, ускоряване на евроатлантическото развитие, реабилитиране на чувството за национално и гражданско достойнство, реализиране реформи в съдебната власт, подобряване на бизнесклимата и др., както и липса на яснота относно начина на постигането им.
Ненакърнимостта на конституционното право на сдружаване на гражданите в партии обуславя недопустимостта да се въвеждат допълнителни изисквания за регистрация на политическа партия извън изчерпателно уредените в чл.15, ал.3 ЗПП и да се създават критерии и стандарти за учредяване на политически партии, извън визираните изисквания на специалния закон. В този смисъл са решение № 49/8 март 2013 год. на второ т.о. на ВКС по т.дело № 1250/2013 год. и решение по т.дело № 1974/2015 год. на второ т.о. на ВКС.
Забраната да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа цели да не се допусне създаването и функционирането на партии в ограничените рамки, които даден етнически, расов или верски признак поставят, затворени за лица, които не носят този признак. Схващането, определящо разпоредбата на чл.11, ал.4 от Конституцията на РБългария като забранителна, неоправдано стеснява смисъла и́ и не се споделя от Конституционния съд. Съгласно Решение № 4 от 21.04.1992 год. по к.дело № 1/91 год. на КС на РБ основният закон на РБългария признава съществуването на религиозни, езикови и етнически различия, редица конституционни разпоредби гарантират упражняването на правото на собствен културен живот, свободата на избор на вероизповедание, правото да се изучава и ползва своя език от лицата, за които българският език не е майчин, и не се отклоняват от общопризнати принципи и норми на международното право, предназначени да съхранят и защитят етническата, религиозна, езикова или културна идентичност на лицата, упражнили свободен избор да я запазят. От представените списъци и декларации по чл.15, ал.3 ЗПП е видно, че учредителите са от различни етнически групи, но преобладават гражданите с турски имена. Същевременно формулираните в Устава на ППДОСТ цели са общовалидни по отношение на всички граждани с избирателни права и партията е напълно отворена за членство.
Тезата на първоинстанционния съд за „най-вероятни действия на етническа или верска основа” е само хипотетична. Представените по делото програмни документи и устав на ПП ДОСТ не дават основание да се приеме, че партията е образувана в ограничените рамки на етническа или верска група, затворена за хора, ценности и идеи извън нея.
Напълно произволен е и изводът на регистърния съд за възможно наличие на цели, различни от официално декларираните от учредителите и записа ни в устава на партията. Публикуваната във в-к „Сега” декларация за учредяване на ПП ДОСТ съдържа основните принципи и цели на партията. Същите са залегнали и в устава, приет на учредителната и́ конференция на 10 април 2016 год.
Гражданите, изразили воля за членство в политическата партия, са декларирали, че са запознати и приемат основните принципи и цели на ПП ДОСТ, заложени в учредителната и́ декларация.
Останалите съображения в мотивите на обжалваното решение са неотносими към постановения отказ за регистрация на новоучредената партия, поради което не се обсъждат от настоящия съдебен състав.
Първоинстанционният съд е следвало да извърши проверка на основателността на искането за вписване, която предполага определяне на подлежащите на вписване обстоятелства и преценка относно валидното им възникване с оглед постановяването на обоснован правен акт. Той правилно е определил фактите, подлежащи на установяване, но не ги е изследвал и не е анализирал събраните доказателства.
Представените по делото писмени доказателства удостоверяват валидното осъществяване на фактите и обстоятелствата, заявени за вписване, и съдържат реквизитите, предвидени в разпоредбите на ЗПП.
Със заявлението за регистрация в съгласие с изискванията на чл.15, ал.3 ЗПП са представени протокол от заседание на инициативния комитет, проведено на 27.02.2016 год., учредителна декларация по чл.10 ЗПП, определяща основните принципи и цели на партията, публикувана в бр. 49/2016 год. на националния ежедневник в-к”Сега”, протокол от учредителната конференция от 10.04.2016 год., проведена в [населено място], НДК, зала № 3, с участието на 1103 пълнолетни граждани, декларирали притежаването на избирателни права по българското законодателство, декларации за индивидуално членство по чл.11 ЗПП, нотариално заверени образци от подписите на представляващите политическата партия, списък на учредителите и́ по чл.15, ал.3, т.4 ЗПП, Устав на партията, списък на членове по т.7 на ал.3 на чл.15, нотариално заверена декларация за автентичност на документите по чл.15, ал.3, т.3, 4 и 7 и удостоверение за уникалност на наименованието на партията и нейната абревиатура. Пред настоящата инстанция са представени графично изображение на символа на партията – емблема, чието словно описание се съдържа в устава на ПП ДОСТ, както и стенографски протокол от учредителната конференция от 10.04.2016 год., установяващ откриването и́ в 11 ч. в присъствието на 1103 учредители съгласно доклада на мандатна комисия, представляващ част от протокола.
Представените със заявлението декларации за индивидуално членство носят в горния десен ъгъл регистрационен индекс с дата, установяваща обстоятелството дали са съставени до началото на учредителното събрание – 10 април 2016 год., 11 ч. Утвърденият образец на декларацията за индивидуално членство съдържа задължителните реквизити по чл.11 ЗПП. В представените по делото декларации са заявени лична воля за членство в политическата партия ДОСТ, приемане на основните и́ принципи и цели, както са заложени в учредителната декларация, навършено пълнолетие, отсъствието на пречки за членство в политическа партия, както и обстоятелството, че деклараторът не членува в друга политическа партия.
От представените документи е видно, че са спазени законните изисквания по Глава втора на ЗПП относно учредяването и регистрацията на ПП ДОСТ, в т.ч. досежно минималния брой членове, учредители и инициатори на учредяването – съответно 2500, 500 и 50 и начина на удостоверяването му, както и императивните изисквания относно съдържанието на устава и начина на приемането му, сроковете по чл.12 и чл.15 ЗПП и приложенията към молбата по чл.15, ал.3, т.1 до т.9 ЗПП.
Несъстоятелен е доводът на представителя на ВКП-прокурор С., за несъответствие на декларациите за индивидуално членство с изискванията на чл.11 ЗПП. Констатациите за наличието на документи с поправки и зачерквания в единните граждански номера на някои от деклараторите, добавки и други външни недостатъци в проверените декларации в т.2А и т.3А са пренебрежимо малко в сравнение с броя на декларациите без външни дефекти – от проверените 970 броя декларации в посочените два тома на делото поправки и зачерквания съдържат само 46 бр. Останалите 924 бр. са редовни от външна страна документи и само техният брой е достатъчен, за да се приеме, че е спазено изискването на чл.12 ЗПП относно минималния брой учредители. От общия брой проверени декларации по чл.11, ал.3 ЗПП на членове на инициативния комитет в посочените два тома – 137 бр., напълно редовните са 122 бр., т.е. проверката не опровергава изводите на съда досежно спазване на императивните изисквания на ЗПП относно учредяването на политическа партия. Независимо от горното доказателствената сила на документи с външни недостатъци се преценява съобразно разпоредбата на чл.178, ал.2 ГПК с оглед на всички обстоятелства по делото. Възражението на представителя на ВКП за липсата на изявления в декларациите относно притежаване на българско гражданство не е съобразено с актуалната редакция на чл.11, ал.1 ЗПП/бр.6 на ДВ от 2009 год./.
Заявените подлежащи на вписване факти и обстоятелства, чието валидно осъществяване е обективирано в проверените документи, обуславят извода за законосъобразно създаване на политическата партия.
С оглед на изложеното обжалваното решение следва да бъде отменено, а искането за вписване – уважено.
Мотивиран от горното и на основание чл.18, ал.1 ЗПП във вр.чл.15, ал.2 ЗПП и чл.17, ал.1 ЗПП Върховният касационен съд, състав на второ търговско отделение
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решението на Софийски градски съд, VІ ТО, 3 състав, постановено на 7 юли 2016 год. по рег.дело № 346/2016 год. и вместо него
П О С Т А Н О В Я В А:


ДОПУСКА ВПИСВАНЕ в регистъра на политическите партии в Софийски градски съд на Политическа партия с наименование Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ПП ДОСТ), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Район „О.”, [улица]-30, сграда № 30, ет. 2;
Устав на ПП ДОСТ, приет на У. събрание на 10.04.2016 г., който е неразделна част от настоящето решение.

Изпълнителен съвет, в състав:

Председател - Л. А. М., ЕГН [ЕГН]; 5-има заместник председатели:Ш. А. Д., ЕГН [ЕГН], Х. Х. Х., ЕГН [ЕГН], М. В. Г. - Б., ЕГН [ЕГН], А. М. А., ЕГН [ЕГН], М. О. Х., ЕГН [ЕГН]; членове - Б. Р. Ю., ЕГН [ЕГН], В. Й. К., ЕГН [ЕГН], З. Ш. А., ЕГН [ЕГН], М. М. Х., ЕГН [ЕГН], Р. Апти К., ЕГН [ЕГН];


Национален контролен съвет,в състав:
Председател - Е. А. Р., ЕГН [ЕГН], и членове Вели В. К., ЕГН [ЕГН], В. Д. С., ЕГН [ЕГН], С. М. И., ЕГН [ЕГН], Б. А. П., ЕГН [ЕГН].
Политическа партия Демократи за отговорност, свобода и толерантност се представлява от нейния председател - Л. А. М., ЕГН [ЕГН].
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: