33

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 264

гр. София, 11.05.2018 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 09 май, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА
като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело № 829 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.3 т.1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба от процесуалния пълномощник на К. А. Д.. срещу определение № 511 от 16.11.2017 г. по ч.т.д. №602/2017 на Пловдивски апелативен съд, с което е потвърдено решение №415/08.08.2017 г. по т.д. № 299/16 на ОС-Пловдив, В ЧАСТТА, имаща характер на определение, с което е прекратено производството по ОСИ с правно основание чл.74 ТЗ за отмяна на решенията на ОС от 22.04.2016 г. на съдружниците на [фирма], за преобразуване на дружеството от О. в Е., промяна на седалището и адреса на управление, избор на управител и приемане на нов дружествен договор.
Излагат се оплаквания за недопустимост и незаконосъобразност на обжалваното определение.
Ответната страна, в писмен отговор на ЧКЖ, изразява становище за неоснователност.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:
Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е в законовия срок срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.
За да постанови обжалваното определение, с което е потвърдено определението на първоинстанционния съд за прекратяване на производството по посочените обективно съединени искове по чл.74 ТЗ, въззивният състав се е позовал на следното:
На проведеното на 22.04.2016 г. ОС на съдружниците в ответното О. е взето решение за изключването на ищеца като съдружник. Това решение е отменено като незаконосъобразно с решение по №415/08.08.2017 г. по т.д. № 299/16 на ОС-Пловдив по първия уважен обективно съединен иск. На същото ОС са взети, вече еднолично от другия съдружник В. И. Ч. и решенията за: преобразуване на дружеството от О. в Е., промяна на седалището и адреса на управление, избор на управител и приемане на нов дружествен договор. Според съда, обаче, съгласно чл.140 ал.4 ТЗ, действието на решението на ОС за изключване на съдружник в О. има незабавно действие във вътрешните отношения между съдружниците и по отношение на органите на дружеството. Следователно, ищецът като съдружник в ответното О. , от този момент е изгубил правото да участва и в ОС на съдружниците и да гласува по останалите въпроси от дневния ред, взети еднолично от В. И. Ч., за: преобразуване на дружеството от О. в Е., промяна на седалището и адреса на управление, избор на управител и приемане на нов дружествен договор . От което следва, че не може и да ги атакува по реда на чл.74 ТЗ, поради което и искът за защита срещу тях е недопустим.
В изложението по чл.284 ал.3 т.1 ГПК се сочат въпроси, които се свеждат до това, дали е допустима защитата чрез иск по чл.74 ТЗ, по отношение на обусловените от решението за изключване на съдружник искове.
Отговорът в казуалната практика на ВКС и съдилищата е дефинитивно положителен: Определение №239/28.02.2011 г. по ч.т.д. № 113/2011 на Второ т.о. , влязло в сила Р по т.д. № 1995/12 на ОС-Варна и други. При това положение е налице основание за допускане до касация, съгласно чл.280 ал.1, т.1 в ред. ДВ бр.86/2017 г.. Настоящият състав на ВКС,Второ т.о. напълно споделя изразеното становище за допустимостта на разглеждането на обусловените от решението за изключване на съдружник искове, доколкото обратното становище обезсмисля интереса от защита срещу решението на ОС на съдружниците в О. срещу самото изключване на съдружника, преграждайки възможността на незаконосъобразно изключения съдружник да атакува последващо взетите, в нарушение на правата му на съдружник решения за преобразуване на дружеството от О. в Е., промяна на седалището и адреса на управление, избор на управител и приемане на нов дружествен договор.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение, счита, че е налице основание за допускане на касационно обжалване, а по същество обжалваното определение се явява неправилно,поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 511 от 16.11.2017 г. по ч.т.д. №602/2017 на Пловдивски апелативен съд, заедно с потвърденото с него решение №415/08.08.2017 г. по т.д. № 299/16 на ОС-Пловдив, В ЧАСТТА, имаща характер на определение, с което е прекратено производството по ОСИ с правно основание чл.74 ТЗ за отмяна на решенията на ОС от 22.04.2016 г. на съдружниците на [фирма], взети еднолично от В. И. Ч., за преобразуване на дружеството от О. в Е., промяна на седалището и адреса на управление, избор на управител и приемане на нов дружествен договор.
ВРЪЩА делото на ОС-Пловдив за ново разглеждане и решаване по същество в съответната част.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.