2


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 93

гр. София, 11.02.2019 г.


Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на петнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ
ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

изслуша докладваното от председателя СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. дело № 2533/2018 г.

Производството по чл. 288 ГПК е образувано по касационна жалба на Р. В. Г., подадена чрез адвокат Р. Р. против решение № 74 от 27.02.2018 г. по гр. дело № 1540/2017 г. на Окръжен съд – Стара Загора, ІІ граждански състав.
Ответникът „ДИ ЕН СИ - ГРУП“ ООД, [населено място] в отговора по чл. 287, ал. 1 ГПК поддържа становище за процесуална недопустимост на касационната жалба на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, с оглед постановяването на въззивното решение по търговско дело, по спор за парични вземания с цена на исковете по – малка от 20000 лв.
Върховният касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение намира подадената касационна жалба за процесуално недопустима, поради следните съображения:
Съгласно чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 20000 лв. - за търговски дела. Предмет на спора са две отделни вземания - на Р. В. Г. срещу „ДИ ЕН СИ – ГРУП“ ООД, [населено място] за сумата 15000 лв., обезщетение за претърпени загуби, произтичащи от неизпълнение на задължение за извършване на строително – монтажни работи по договор от 31.10.2012 г. и на „ДИ ЕН СИ – ГРУП“ ООД, [населено място] срещу Р. В. Г. за сумата 15401.60 лв., неизплатено възнаграждение по договор за извършване на строително – монтажни работи на обект „Жилищна сграда в [населено място]“. И двете претенции произтичат от търговска сделка – договор за строително – монтажни работи от 31.10.2012 г., на Р. В. Г. от некачествено изпълнение на задължения на ответното дружество по същия договор, поради което тя не изпълнила задължение по предварителен договор и следвало да върне полученото капаро в двоен размер, на „ДИ ЕН СИ – ГРУП“ ООД, [населено място] от неизпълнение на задължение на Г. да заплати възнаграждение на дружеството по цитирания договор от 31.10.2012 г. Договорът от 31.10.2012 г. е търговска сделка по чл. 286, ал. 1, вр. ал. 3 ТЗ, тъй като е сключена от търговец, свързана е с упражняваното от него занятие – строителна дейност. Този характер на сделката определя делото като търговско. Цената на всеки един от предявените искове – главен и насрещен, съединени за общо разглеждане не надхвърля 20000 лв., поради което и на основание чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, обжалваното решение не подлежи на касационен контрол.
Касационната жалба е подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което следва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея производство да се прекрати.
По тези съображения Върховният касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от Р. В. Г. против решение № 74 от 27.02.2018 г. по гр. дело № 1540/2017 г. на Окръжен съд – Стара Загора, ІІ граждански състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2533/2018 г. на Върховния касационен съд, гражданска колегия, трето отделение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по делото.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: