Ключови фрази

даване вместо изпълнение
даване на сметка на доверителя
давност
давност за изпълнение
давност за наказателно преследване
давност и амнистия
давност при условно осъждане
давностен срок
давностен срок по граждански иск, приет за разглеждане в наказателния процес
давностни срокове
давностно владение
дактилоскопни следи
дактилоскопни следи и дактилоскопна експертиза
данни за друго престъпление
данни за личността на дееца
данък добавена стойност
данъчен кредит
данъчна декларация
данъчна експертиза
данъчна ревизия
данъчна фактура
данъчни облагателни актове
данъчно-ревизионен акт
данъчно вземане
данъчно задължение
данъчно задължено лице
данъчно нарушение и данъчно престъпление
дарение
дарение на чужда вещ
дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
дата на извършване на престъплението
движими вещи
дворищнорегулационен план
двустранна размяна на книжа
двустранна реституция
ддс
дееспособно лице
действие или бездействие по служба
действие на вписването
действие на договора между страните
действие на завещание и продажба на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти
действие на наказателнопроцесуалните норми по време
действие на преобразуване по чл. 263и тз
действие спрямо трети лица
действителна обща воля на страните
действия без представителна власт
действия във вреда на представлявания
действия на обикновено управление
действия на съда при констатирано ненадлежно представителство на държавата
действия на съда при разглеждане на колективен иск
действия на съдия-изпълнител
действия от името на търговец без представителна власт
деклариране на археологически обект/паметник на културата
делба
делба на наследство
делегиране на дисциплинарна власт
делегиране на правомощия
деликвент
деликт
деликтна отговорност
деликтна отговорност в наказателното производство
делинквент
деловодна грешка
деноминация на лева
детектор на лъжата
деяние чрез бездействие
деяния в съотношение на рецидив
джирант
джиро
директива 2007/23/ео на евр. парламент относно пускането на пазара на пиротехнически изделия
директива 91/477/еио на съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие
директива 93/15/еио на съвета относно пускането на пазара и надзора на взривни вещества
дискриминация
диспозитив и обстоятелствена част на протест
диспозитив на съдебен акт
диспозитивен документ
дисциплинарна отговорност
дисциплинарно наказание
дисциплинарно наказание глоба
дисциплинарно наказание забележка
дисциплинарно наказание лишаване от правоспособност
дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение
дисциплинарно нарушение
дисциплинарно производство
дисциплинарно производство по закона за нотариусите и нотариалната дейност
дисциплинарно производство по закона за частните съдебни изпълнители
дисциплинарно уволнение
диференцирана процедура
диференциране на административна и наказателна отговорност
диференциране на наказателна отговорност
длъжностна характеристика
длъжностно лице
длъжностно присвояване
длъжностно присвояване в големи размери
длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай
длъжностно присвояване, ако присвоените средства са от фондове, принадлежащи на европейския съюз или предоставени от европейския съюз на българската държава
длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо
длъжностно присвояване, представляващо опасен рецидив
дневник за покупко-продажби по ддс
днк експертиза
добавъци
добавяне на нова страна в процеса
добиви от вещ
добри търговски практики
доброволен отказ от извършване на престъпление
доброволен отказ от опит
доброволно връщане на откраднато
добросъвестно владение
довод за неправилно приложение на закона
довършен опит
довършено престъпление
договаряне във вреда на представлявания
договаряне сам със себе си
договор в полза на трето лице
договор за аренда
договор за банков кредит
договор за банкова касетка
договор за беърбоут чартър
договор за влог
договор за влог в публичен склад
договор за водоснабдяване
договор за въздушен превоз
договор за възлагане на контрол
договор за възлагане на обществена поръчка
договор за гледане и издръжка
договор за гражданско дружество
договор за групов строеж
договор за дарение
договор за делба
договор за добив и доставка на дървесина
договор за доброволна делба
договор за дружество
договор за експортно застраховане
договор за заем
договор за заем за послужване
договор за залог
договор за залог или ипотечен акт-заповедно производство
договор за залог на акции
договор за залог на търговско предпирятие
договор за замяна
договор за застраховка
договор за застраховка "гражданска отговорност"
договор за застраховка "злополука"
договор за застраховка "помощ при пътуване"
договор за застраховка срещу риска от неплащане на дължими вноски по договор за лизинг
договор за изработка
договор за изработка на инвестиционен проект
договор за имуществено застраховане
договор за консултански услуги
договор за концесия
договор за кредит
договор за кредитна карта
договор за куриерска услуга
договор за лизинг
договор за мандат
договор за международен автомобилен превоз
договор за международен превоз на товари
договор за международна продажба на стоки
договор за наем
договор за наем на вещи
договор за наем на земеделски земи
договор за наем на сейф
договор за наем по злз
договор за неправилен влог
договор за новация
договор за облигационен заем
договор за обработване на земеделска земя
договор за обществена поръчка
договор за оказване на медицинска помощ
договор за организирано туристическо пътуване
договор за особен залог
договор за отглеждане и угояване
договор за отговорно пазене
договор за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни
договор за охрана
договор за повишаване на квалификация
договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация
договор за поддръжка и управление на жилищен комплекс
договор за покупко-продажба
договор за покупко-продажба на акции
договор за покупко-продажба на дялове
договор за поръчителство
договор за поръчка
договор за посредничество
договор за потребителски кредит
договор за правна защита и съдействие
договор за правна помощ
договор за преаренда
договор за превоз
договор за превоз
договор за превоз на пътници
договор за превоз на товари
договор за превоз на товари с кораб
договор за предоставяне на ползването на идеална част от ревир
договор за презастраховане
договор за прехвърляне на дружествен дял
договор за приватизационна продажба
договор за присъединяване на жилищна сграда към електроразпределителна мрежа
договор за присъединяване на потребители на ел. енергия към електроразпределителната мрежа
договор за продажба
договор за продажба на дружествени дялове
договор за продажба на наследство
договор за продажба на търговско предприятие
договор за прокура
договор за разплащателна сметка
договор за ремонт
договор за складиране и отговорно пазене на стоки
договор за спогодба
договор за стоков кредит
договор за строителство
договор за сублизинг
договор за съвместна дейност
договор за съгласие за обекта на обезпечението
договор за съхранение на зърно в публичен склад
договор за трансфер
договор за туристическа услуга
договор за търговска продажба
договор за търговски пълномощник
договор за управление
договор за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип
договор за уреждане плащането на паричните задължения
договор за услуга
договор за финансов лизинг
договор за цесия
договор с нзок
договор с нотариална заверка на подписите
договор с предварително плащане на цената
договорна ипотека
договорна неустойка
договорна отговорност
договорна подсъдност
договорни клаузи
договорно заплащане за извънболнична помощ
договорно основание
договорно споразумение
доживотен затвор
доживотен затвор без право на замяна
доказана неистинност на свидетелски показания
доказано авторство на деянието
доказаност на обвинение
доказаност на обвинението
доказателства
доказателства за извършено плащане
доказателства за наличие на достатъчно имущество
доказателства за предявяване на иск
доказателства и доказателствени средства
доказателствен анализ
доказателствена основа
доказателствена сила на акт за общинска собственост
доказателствена сила на акт за раждане
доказателствена сила на вписванията в счетоводните книги
доказателствена сила на експертното заключение
доказателствена сила на заключенията на данъчните органи
доказателствена сила на нотариален акт
доказателствена сила на протокол за птп
доказателствена сила на първични счетоводни документи
доказателствена сила на частен документ
доказателствена сила на частен свидетелстващ документ
доказателствена сила на частната експертиза
доказателствена стойност
доказателствена стойност на товарителница
доказателствена съвкупност
доказателствена тежест
доказателствени искания
доказателствени способи
доказателствени средства
доказателствени средства в наказателния процес
доказателствено значение на документ на чужд език
доказателствено значение на констативен протокол
доказателствено значение на разходен касов ордер
доказателствено значение на свидетелски показания
доказателствено значение на фактура
доказателство за извършване на плащане
доказване на вреди
доказване на факти, относно които страната е създала пречки за събиране на доказателства
доклад на ликвидатор
доклад по делото
доклад по зппцк
докторантура
документ с невярно съдържание
документна измама
документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив
документна измама в особено големи размери
документна измама, при която полученото без правно основание имущество е от фондове на европейския съюз или предоставено от тях на българската държава
документна подправка на частен документ
документна подправка от длъжностно лице в кръга на службата му
документни престъпления
документно престъпление от длъжностно лице
домашен арест
дописване върху запис на заповед
допускане изпълнението на съдебни актове, постановени в др. държава - членка на ес
допускане на експертиза
допускане на изпълнението
допускане на преразпит
допускане на свидетели - полицейски служители
допустимост и редовност на колективен иск
допустимост и редовност на колективния иск
допустимост на въззивен протест
допустимост на гласни доказателства при нищожност
допустимост на доказателства
допустимост на доказателствени искания на ответника в открито съдебно заседание
допустимост на иск
допустимост на иск срещу застраховател
допустимост на искане за възобновяване
допустимост на касационен протест
допустимост на касационна жалба
допустимост на свидетелски показания
допустимост на свидетелско показание от полицейски служител
допустимост на съкратено съдебно следствие
допълване на заповед за изпълнение
допълване на решение
допълване на решението
допълнение към искане за възобновяване
допълнение към касационна жалба
допълнение към частна тъжба
допълнителен труд при друг работодател
допълнителен труд при същия работодател
допълнителна въззивна жалба
допълнителна държавна такса
допълнителна експертиза
допълнителна и комплексна експертизи
допълнителна искова молба
допълнителни изчисления по тахошайба
допълнителни парични вноски
допълнително възнаграждение
допълнително годишно възнаграждение /тантием/
допълнително материално стимулиране
допълнително пенсионно осигуряване
допълнително споразумение
допълнително съдебно следствие
достатъчност на доказателствата относно телесното увреждане
достоверна дата на постъпване на документ
достоверност на доказателствени източници
достоверност на доказателствени средства
достоверност на обяснения на подсъдим
достоверност на свидетелски показания
дребно хулиганство
друг еднакъв по степен съд
друг, еднакъв по степен съд
другарство между съпрузи
други дела
други искове за нарушения на авторски права
други престъпления против личността
други тежки нарушения на трудовата дисциплина
друго трудово правоотношение
дружествен договор
дружествен дял
дружествен дял на изключен съдружник
дружествен дял при прекратяване участие на съдружник в дружество
дружествени книги
дубликат на застрахователна полица
дубликат от изпълнителен лист
дълг на едноличен търговец
дълготрайни материални активи
дължима грижа
дължима държавна такса от държавно учреждение
дължими от съда действия
дължимо обезщетение
дължимост на ддс
държавен резерв
държавен служител
държавна собственост
държавна такса
държавна такса в заповедно производство
държавно висше училище
държавно училище
държавно учреждение
държане
държане на наркотични вещества
държане на наркотични вещества с цел разпространение
държане на неистински парични знаци
държане на оръдие, предназначено за търсене на археологически обекти
държане на оръжие без надлежно разрешение
държане на преправени официални документи
дялови вноски